مقاله رایگان با موضوع تمایل به پرداخت بیشتر و تبلیغات دهان به دهان

دانلود پایان نامه

Walls(1999) هدف مشتری پایان دادن به یک ارتباط با تولیدکننده و تشویق دیگران به خرید محصولات مشابه قصد تغییر (تعویض)
Reynolds & Amold (2000)- Reynolds& Beatty(1999) هدف مشتری انحصار خریدش از یک تولید کننده قصد انحصاری کردن
Dick & Basu (1994)
Marttila(2001)
Pritchand et al(1999)
ارزیابی خدمات و قوت هایش و تفاوت با جایگزین های آن خدمت نگرش نسبی
نگرشی
Butcher et al.(2001)-zeithaml et al(1996) تمایل مشتری برای توصیه ی تولیدکننده به دیگران تمایل به توصیه ی به دیگران
Price et al.(1995) تمایل به ارزیابی تولیدکننده در تحویل اثر بخش خدمت نوعدوستی
Anderson(1996)

جستجو در سایت ما :


Ruyter et al (1998) بی تفاوتی مشتری به قیمت های متفاوت بین تولیدکننده ی کنونی و سایر تولیدکنندگان در بسته های مشابه تمایل به پرداخت بیشتر
ترکیبی
Dwyer et al (1987)
Ostrowski et al.(1993) وضعیتی که مشتری تولید کننده ی خدمت را به عنوان تنها انتخابش برای این نوع خدمت انتخاب می کند. توجه انحصاری
Butche et al.(2001) احساس مالکیت خدمت یا تناسب ارزشهایی که بین مشتری و تولیدکننده ی خدمت بوجود می آورند. شناخت
منبع:جونس و تایلر(2007)
ارتباط بین وفاداری و روابط با مشتری:
وفاداری مشتری، یک هدف مرکزی از بازاریابی رابطه مند است که به اعتقاد بسیاری از محققان، درباره ی چگونگی سود بردن سازمان از مشتریان وفادار، پشتیبانی می شود.
وفاداری مشتری به دلایل زیر می تواند به توانایی سوددهی مشتری مربوط شود :
1.کاهش هزینه های بازاریابی 2.امکان فروش گسترده3.قیمت گذاری بیمه.همچنین مشتریان وفادار از طرفداران سازمان می شوند و تبلیغات دهان به دهان مثبتی را انجام می دهند.وفاداری مشتری، تنها یک هدف از بازاریابی رابطه مند نیست بلکه مفهوما در حوزه ی روابط قرار می گیرد و همانند وفاداری،روابط هم،مفهومی شده اند که ابعاد رفتاری و نگرشی دارند.
2-2-2) رضایت
در تحقیقات اخیر بازاریابی،ارزیابی کلی بهره وری شرکت و عملکرد بخش بازاریابی،توسط اندازه گیری متغییرهایی مانند کیفیت خدمات،رضایت و وفاداری انجام گرفته است.به اعتقاد استیونز و همکاران(1995)،اگر مشتریان از محصولات و یا خود شرکت رضایت نداشته باشند،درباره ی تجربه ی تلخ خود از محصولات به 8تا 10 نفر دیگر اطلاع می دهند.این امر به معنی تبلیغات منفی علیه شرکت و محصولات شرکت می باشد.کاتلر می گوید:”کلید مشتری جلب رضایت آنهاست”براساس مدل مشهور انتظار_عدم تایید مشتری اولیور(1980):مشتری بعد از خرید یا استفاده از محصول،تجربه ی خرید و عملکرد محصول را نسبت به انتظارات اولیه ی خود مقایسه می کند؛نتیجه ی این ارزیابی یک نگرش است واین نگرش راضی یا ناراضی بودن را تعیین می کند؛اگر این ارزیابی،انتظارات مصرف کننده از تجربه ی خرید و استفاده از محصول را برآورد کند،رضایت به وقوع پیوسته است و در این حالت رضایت،به نگرش مثبت راجع به تجربه ی خرید و استفاده از محصول منجر شده و به طور مثبت بر خریدهای آتی تاثیر می گذارد.
به نظر اولیور(1999)،رضایت و وفاداری مشتری به طور جدا ناشدنی به هم متصل اند و غیر از الیور نویسندگان زیادی تاثیر رضایت در هردو جنبه ی وفاداری نگرشی و رفتاری تاکید می کنند.
رابطه ی بین وفاداری و رضایت: