مقاله رایگان با موضوع خدمات پس از فروش و ارتباط با مشتری

دانلود پایان نامه

وفاداری و خدمات پس از فروش (مژگان بهرامی ودیگران (2011) اثر مستقیم بر وفاداری رابطه مثبت و معنی دار
کیفیت خدمات و اعتماد (عزیزشاهین ودیگران(2011) رابطه ی مثبت رابطه مثبت و معنی دار


کیفیت رابطه و وفاداری (رایورین و میلر(2007)
(پاپاساپا رایوریون(2007)
(جمیل بو جی (2010) اثر مستقیم بر وفاداری
اثر مستقیم بر وفاداری
اثر مستقیم بر وفاداری رابطه مثبت و معنی دار
5-5) پیشنهادهای پژوهش
در این تحقیق،دو بخش تحت عنوان پیشنهادهای کاربردی بر مبنای یافته‌های پژوهش و پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی ارائه می‌شود.
5-5-1)پیشنهادهای کاربردی
وفاداری:
(آژانس ها جهت وفادار نگه داشتن مسافران کارت های عضویت صادر کرده،بصورتی که مسافران با توجه به آن مشمول تخفیف و جبران خسارت شوند.
(تدارک دیدن جایزه های نقدی و غیر نقدی برای مسافران دارای کارت عضویت و مسافران دیگر.
(ایجاد انگیزه در مسافران جهت شرکت در تور های آتی.
(البته باید دقت کرد که که در این بین بیشترین ضریب همبستگی مربوط به کیفیت خدمات و رضایت بود.بنابراین ایجاد رضایت و در نهایت وفادار بودن مسافر،در گرو ارائه ی خدمات با کیفیت و برآورد نیازهای مشتری است.
(تدارک تورهای تشویقی یا امکانات تشویقی،برای افرادی، با تجربه ی سفرهای متعدد با این آژانس.
کیفیت رابطه:
جهت ارتقاء سطح کیفیت رابطه (جلب اعتماد و رضایت مشتری)،تدارک دیدن سطوح آموزشی برای کارکنان آژانس ها امری الزامیست.همچنین آژانس جهت ایجاد رضایت مشتریان لازم است که کیفیت خدمات را بالا ببرد چون بین کیفیت خدمات و رضایت همبستگی بالایی مشاهده شد.
خدمات پس از فروش:
جهت ارائه ی خدمات پس از فروش به مشتریان آژانس باید جوابگوی گلایه ها و مشکلات گردشگران در طی تور باشد.و طبق کارت های عضویت در آژانس به جبران خسارت ها بپردازد.
مطلب مرتبط :   مقاله درمورد مدیریت ارتباط با مشتری و شناسایی انتظارات مشتری

جستجو در سایت ما :


خدمات پس از فروش در گردشگری بیشتر با ارتباط با مشتری بعد از فروش پیوند می خورد بنابراین آژانس ها جهت ارائه ی خدمات پس از فروش بهتر است روابط پایدار(بعد از فروش)با مشتری داشته باشند و گردشگران را از برنامه ها و امکانات و تسهیلات آتی مطلع سازند.
5-5-2) پیشنهادها برای تحقیقات آتی
(محققان زیادی بر بررسی رابطه ی متغیر “تجربه ی خرید” با وفاداری تاکید دارند ،که دراین تحقیق در نظر گرفته نشده و امید است در تحقیقات آتی،این متغیر نیز بررسی شود.
(جهت بررسی خدمات پس از فروش،هم می توان از رابطه ی مستقیم با وفاداری استفاده کرد و هم از طریق متغیر میانی رضایت.در تحقیق حاضر تنها از راه اول استفاده و راه دوم مورد بررسی قرار نگرفته است.