مقاله رایگان با موضوع خدمات پس از فروش و اسناد و مدارک

دانلود پایان نامه

3-6) جامعه و نمونه آماری
جامعه ی آماری پژوهش حاضر، آژانس های مسافرتی ناحیه ی شمال غرب (تبریز،اردبیل ،ارومیه)می باشد.براساس اطلاعات بدست آمده از سازمان میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی، کل آژانس ها ی مسافرتی فعال تبریز 117 آژانس،ارومیه 17 آژانس مسافرتی و اردبیل 18 آژانس فعال دارد که برای حجم نمونه استفاده می شوند.در کل آژانس های مورد استفاده در فرمول152 عدد می باشند.
با توجه به کیفی بودن متغییرهای مورد مطالعه و پذیرش قطعی بودن میزانی از حاشیه خطا در نمونه‌گیری توسط محقق،برای تعیین حجم نمونه مناسب از فرمول کوکران (1977) استفاده شده است.

n = تعداد اعضای نمونه N = تعداد اعضای جامعه (152)
ε = دقت برآورد (10%) P = درصد همگونی پاسخ‌ها (50%)
Z =مقدار توزیع نرمال در سطح اطمینان α-1 (96/1) α = درصد معنی داری (5%)
با جایگزینی مقادیر فوق در فرمول خواهیم داشت:

با توجه به محاسبات بالا، حجم نمونه مناسب برای انجام پژوهش 59 آژانس خواهد بود.
3-7) روش گردآوری داده ها
دو نوع داده ی(اولیه و ثانویه) مورد نیاز پژوهش از طریق مطالعات کتابخانه ای و پرسشنامه گردآوری شدند.برای تهیه ی پرسشنامه 32 سوال طرح گردید.نهایتا پرسشنامه ها در اختیار راهنمایان تور آژانس ها ی مسافرتی قرار داده شد و در بین مسافران تورهای نوروزی توزیع گردید.از تعداد 200 پرسشنامه ، 192 تای آنها قابل استفاده در تجزیه و تحلیل ها بود.در گردآوری داده های ثانویه از اسناد و مدارک کتابخانه‌ای و مقالات موجود استفاده شد.
3-8) روایی و پایایی بودن پرسشنامه
اعتبار هر پژوهشی، در گرو معتبر بودن ابزار گردآوری داده برای آن پژوهش قرار دارد. با توجه به استفاده از پرسشنامه برای گردآوری داده‌ها در پژوهش حاضر ، اطمینان از اعتبار پرسشنامه، الزامیست .سنجش اعتبار پرسشنامه از دو بعد روایی و پایایی مورد توجه قرار ‌می گیرد؛ روایی اشاره به هدفی دارد که آزمون برای محقق ساختن آن طراحی شده است، و در آن هیچ‌گونه روش آماری برای تعیین ضریب روایی وجود ندارد. بنابراین برای تعیین روایی یک آزمون از قضاوت متخصصان در این باره که سؤال‌های آزمون تا چه میزانی معرف محتوا و هدف‌های برنامه هستند، استفاده می‌شود. در این پژوهش نیز برای اطمینان از روایی ابزار گردآوری داده، از نظرات اساتید و متخصصان موضوع پژوهش استفاده شده است.
پایایی، بُعد دوم سنجش اعتبار آزمون می‌باشد. پایایی یک سنجه، ثبات و هماهنگی منطقی پاسخ‌ها در ابزار انداره‌گیری را نشان می‌دهد. برخلاف روایی، روش‌های آماری مختلفی برای سنجش پایایی یک سنجه وجود دارد.
معمول‌ترین آزمون پایایی برای سؤال‌های چند گزینه‌ای از نوع پژوهش حاضر، ضریب آلفای کرونباخ است که نوعی آزمون از سازگاری منطقی پاسخ‌های پاسخ‌دهندگان به همه‌ی سؤال‌ها در یک سنجه یا یک پرسشنامه می‌باشد. طبق جدول 1-3 پژوهش از پایایی خوبی برخوردار است.
جدول 3-1.ضریب آلفای کرونباخ
متغیرها تعداد سوال ضریب آلفای کرونباخ
وفاداری 4 0.87
رضایت 4 0.79
اعتماد 4 0.78
خدمات پس از فروش 10 0.86
صمیمیت 3 0.67
کیفیت خدمات 7 0.84

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه ارشد با موضوع ضرایب رگرسیون و برنامه‌ریزی

جستجو در سایت ما :