مقاله رایگان با موضوع عوامل موثر بر وفاداری مشتریان و بنیان های بازاریابی رابطه مند

دانلود پایان نامه

( پژوهشگران در تحقیقات آتی سعی نمایند که وفاداری را از سه جنبه ی ،رفتاری،نگرشی و ترکیبی مورد بحث و بررسی قررا دهند.
(همچنین در راستای سنجش کیفیت خدمات بر جنبه های مختلف کیفیت خدمات تاکید نمایند.از جمله کیفیت خدمات در مقصد،مبدا و…….
(این تحقیق مربوط به تورها ی برون مرزی می باشد و در تعمیم آن به سفرها ی درون مرزی باید احتیاط لازم را به عمل آورد.


(محققان سعی کنند هر دو نوع تور داخلی و خارجی را مورد بررسی قرار دهند.
5-6) محدودیت های تحقیق
(با توجه به احتمال تداخل دو واژه ی رابطه (رابطه ی کیفیت رابطه )در عنوان پژوهش، با نظر اساتید محترم،ترجیحا از واژه ی اثرات،به جای واژه ی رابطه استفاده شده است.
(برای جلوگیری از اثر سایر متغیرها در این پژوهش اولا مدل تحقیق با استفاده از روش تحلیل مسیر و با کمک متغیرهای میانی انجام می شود و ثانیا حجم نمونه افزایش داده می شود.
(کیفیت رابطه تنها از دو بعد رضایت و وفاداری سنجیده شده و سایر ابعاد آن نیز می تواند اثرگذار باشند.
(جامعه ی آماری تحقیق حاضر شامل آژانس های مسافرتی تبریز،ارومیه و اردبیل است و تعمیم آن به سایر استان ها باید با احتیاط انجام گیرد.
5-7) خلاصه فصل
در این فصل به تفسیر و تحلیل نتایج موجود در فصل چهار پرداخته شد. به این ترتیب که ابتدا مروری کلی بر چارچوب تحقیق انجام گرفت و در مرحله ی بعد، تفسیر یافته های پژوهش( هر یک از تجزیه و تحلیل های تک متغیره،دو متغیره و کلی) صورت گرفت و با توجه به تفاسیر،رد یا عدم رد فرضیه ها به اثبات رسید.نهایتا پیشنهادهای کاربردی و پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی ارائه و محدودیت‌های پژوهش بیان گردید.

مطلب مرتبط :   پایان نامه برنامه ریزی منابع سازمان و سیستم های برنامه ریزی

منابع و مآخذ:

جستجو در سایت ما :


1.باقرزاده مجید،فاطمه باقرزاده،(1388)،بررسی کیفیت خدمات مراکز آموزشی تبریز با استفاده از مدل سروکوال و رتبه بندی مراکز با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی،علوم تربیتی،سال دوم،شماره 8،ص 54-31
2. تاج زاده نمین ابوالفضل ، سمیرا اله یاری (1389) ، بررسی وفاداری مشتریان مطالعه ی موردی بانک تجارت تهران (21/05/1388یا 24/01/1389).
3. خورشیدی غلامحسین ،محمد جواد کاردگر (1388) ، شناسایی و رتبه بندی مهم ترین عوامل مؤثر بر وفاداری مشتریان،با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیار (مطالعه ی موردی: بانک مسکن) ، چشم انداز مدیریت،شماره33، زمستان.
4. حمیدی زاده محمدرضا ،سیده معصومه غمخواری (1387) ، شناسایی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان بر اساس مدل سازمان های پاسخ گویی سریع، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی،شماره52،پاییز،187-210.
5. حاج کریمی عباسعلی ،وحید مکی زاده،بهتاش جمالیه بسطامی (1388) ، بررسی ارتباط کیفیت مواجهه خدمت و وفاداری مشتریان در سازمانهای خدماتی تجاری، چشم انداز مدیریت ،شماره32-پاییز،ص ص 47-29.
6. رنجبران بهرام ،دکتر مجید رشید کابلی،مهندس اصغر حق شناس،زهرا یاوری (1381) ، بررسی رضایت مشتری از کیفیت خدمات پس از فروش،فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی،شماره 25،زمستان، 127-145.
7. رنجبران بهرام ،مجتبی براری (1388) ،تاثیر بنیان های بازاریابی رابطه مند بر وفاداری مشتری: مقایسه بانک دولتی و خصوصی،نشریه مدیریت بازرگانی،دوره 1،شماره2،بهار و تابستان ،از صفحه ی 83-100
8. جوانمرد حبیب الله ،علی اکبر سلطان زاده (1388) ، بررسی ویژگی های برند اینترنتی و وب سایت ها و تاثیر آن بر اعتماد و وفاداری مشتریان، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی،شماره53،زمستان ،256-225
9. علامه،سید محسن ،ایمانه،نکته دان (1389) ، بررسی تاثیر کیفیت خدمات بر وفاداری مشتری ،مدیریت بازرگانی،دوره2،شماره5،پاییز، 109-124
10. طبیبی سید جمال الدین ،دکتر محمد جمیل کاخانی،دکتر محمود رضا گوهری،سمیه شهری (1388) ، رابطه ی بین کیفیت خدمات ارائه شده با وفاداری بیماران در بیمارستان های دولتی و خصوصی شهر تهران،فصلنامه بیمارستان.