مقاله رایگان با موضوع مدل یابی معادلات ساختاری و خدمات پس از فروش

دانلود پایان نامه

( بین متغیر های وفاداری با رضایت ،اعتماد و خدمات پس از فروش،همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد.که تقریبا با هر سه متغییر همبستگی در حد متوسط و بیشترین همبستگی متعلق به اعتماد و رضایت می باشد.

جستجو در سایت ما :


( همچنین متغیر رضایت با کیفیت خدمات و دارای رابطه ی مثبت و معنی دار است.که این همبستگی بین رضایت و کیفیت خدمات متوسط به بالا می باشد.


(همبستگی دیگر تحقیق،مربوط به دو متغیر اعتماد با کیفیت خدمات و صمیمیت است که با ضریب همبستگی 72% ، متوسط به بالا و 0.46متوسط به پایین و معنی دار و مثبت است.
5-3-3) یافته های حاصل از آزمون فرضیه‌ها
با انجام تجزیه و تحلیل‌های انجام گرفته در فصل گذشته و توضیحات موجود،در فصل روش‌شناسی تحقیق،نتایج زیر بدست آمد:
(عدم رد رابطه ی مستقیم کیفیت رابطه و وفاداری مشتری.
(عدم رد رابطه ی مستقیم رضایت و کیفیت خدمات.
(عدم رد رابطه ی مستقیم اعتماد و صمیمیت.
(عدم رد رابطه ی مستقیم بین خدمات پس از فروش و وفاداری مشتری.
(عدم رد رابطه ی مستقیم بین رضایت و وفاداری مشتری.
(عدم رد رابطه ی مستقیم بین اعتماد و وفاداری مشتری.
(عدم رد رابطه ی مستقیم بین اعتماد و وفاداری مشتری.
5-4) بحث و نتیجه گیری
هدف از این پژوهش بررسی رابطه ی بین خدمات پس از فروش و کیفیت رابطه با متغیر وفاداری مشتری بود.به همین منظور براساس ادبیات پژوهش فرضیه هایی را مطرح نموده و با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری آن ها را آزمون نموده ایم.
نتایجی که از آزمون های نیکویی برازش مدل بدست آمد نشان داد که مدل ما می تواند تا حد زیادی قابل قبول بوده و با توجه به داده ها از برازش مطلوبی برخوردار است.
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده، نشانگر آن است که؛خدمات پس از فروش رابطه ی مثبت و معنی داری با وفاداری مشتریان دارد.همچنین متغیر کیفیت رابطه، با استفاده از دو متغیر اعتماد و رضایت سنجیده شد،که هر دوی این متغیرها رابطه ی مثبت و معناداری با وفاداری گردشگران داشته و در نتیجه،رابطه ی کیفیت رابطه و وفاداری نیز مثبت و معنی دار خواهد بود.در همین راستا فرضیه های فرعی،اعم از رابطه ی مثبت رضایت با کیفیت خدمات و اعتماد با صمیمیت به اثبات رسید.به طوری که رابطه ی رضایت با کیفیت خدمات از حد متوسط بالاتر بود،که نشانگر همبستگی بالای این دو متغیر و با صمیمیت همبستگی(31%) از حد متوسط پایین تر دارد.
همچنین نتایج نشان می دهد که:کیفیت خدمات و اعتماد دارای همبستگی بسیار بالایی(72%)هستند و رابطه ای مثبت و معنی دار دارند.
نتایج حاصله را طبق جدول زیر می توان با نتایج محققان خارجی مقایسه کرد:
جدول1-5)مقایسه ی نتایج
فرضیه ها محققان نتایج تحقیقات پیشین نتایج پژوهش حاضر
رضایت و وفاداری (سانجی و دیگران(2010)
(هاریسون(2000) رابطه مستقیم و معنی دار
مطلب مرتبط :   مقاله رایگان با موضوع عوامل موثر بر وفاداری مشتریان و بنیان های بازاریابی رابطه مند

رابطه مستقیم و معنی دار رابطه مثبت و معنی دار
اعتماد و وفاداری (بوت و همکاران(2009)، تاثیر مستقیم رابطه مثبت و معنی دار