مقاله رایگان با موضوع مدل یابی معادلات ساختاری و مدل ساختاری و تحلیل مسیر

دانلود پایان نامه

RMSEA مقتصد کمتر از 08/0 0.073 قابل قبول
CMIN/DF مقتصد مابین 2 و 3 2.00 قابل قبول
HOELTER کفایت حجم
نمونه برای مدل‌های مختلف متفاوت است 112 حجم نمونه 192پس قابل قبول
منبع:یافته های پژوهش
شاخص CMIN/DFکه مقادیر 1تا 5 برای آن مناسب و مقادیر نزدیک به 2 تا 3 بسیار خوب تفسیر می شود .در این جدول مقدار 2.00 حاکی از وضعیت قابل قبول برای مدل است.
جمع بندی فصل:
این فصل به تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده، اختصاص داشت. در ابتدا به بررسی ویژگی های متغیر ها از منظر آمار توصیفی پرداختیم و سپس از آمار استنباطی برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده کردیم و در سه بخش تحلیل تک متغیره،دو متغیره و کلی تشریح شد.در بررسی های تک متغیره ویژگی هر یک از متغیر ها با استفاده از آزمون t تک نمونه ای تشریح شد و در تحلیل های دو متغیره به بررسی تاثیر دو به دوی متغیرها بر همدیگر با استفاده از نرم افزار Spss20 و تحلیل کلی به وسیله ی مدل ساختاری و تحلیل مسیر ،با استفاده از نرم افزار Graphics 18 Amos پرداخته و در مرحله ی آخر نیز با توجه به نتایج حاصل ،آزمون فرضیه ها ارائه شد.نتایج پژوهش نشان دهنده ی تایید کلیه ی فرضیه ها بود.

5-1) مقدمه
با توجه به اهمیت نتیجه گیری و پیشنهادهایی که در هر پژوهش وجود دارد، در فصل حاضر به بررسی نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها که در فصل چهارم آورده شده است و همچنین پاسخگویی به سوال های پژوهش پرداخته می‌شود. بدین منظور ابتدا چهارچوب کلی تحقیق مرور ، سپس با مروری مختصر بر یافتههای پژوهش به بحث در خصوص سؤالها و فرضیههای تحقیق پرداخته و در نهایت براساس نتایج حاصل، پیشنهادهای پژوهش و محدودیتهایی که پژوهشگر طی مراحل مختلف انجام تحقیق با آنها مواجه بوده مطرح خواهد شد.
5-2) مروری بر چارچوب کلی تحقیق
این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین کیفیت رابطه و خدمات پس از فروش با وفاداری مشتری انجام گرفته است. برای نیل به این اهداف پس از مطالعه ادبیات داخلی و خارجی متغیرهای اعتماد و رضایت به عنوان ابعاد کیفیت رابطه انتخاب و از مدل های گلدن و گوفن برای سنجش خدمات پس از فروش استفاده شد.جهت جمع آوری اطلاعات از گردشگران،به داده های خام از طریق پرسشنامه نیاز بود که بدین منظور پرسشنامه‌ای با 32 سؤال طراحی و از میان نمونه در مقطع زمانی 1 تا 15فروردین جمع‌آوری گردید. تعداد آژانس با توجه به فرمول کوکران شامل حداقل 60 آژانس برآورد شد که باتوجه به نظر اساتید محترم در این زمینه تعداد آژانس ها کاهش و پرسشنامه ها به 200عدد افزایش یافت. در مجموع تعداد 192پرسشنامه قابل استفاده و تحلیل شد.
تحلیل داده ها در سه مرحله بدین شرح است:
ویژگیهای جامعه مورد بررسی از نظر هر یک از متغیرهای پژوهش با استفاده از تحلیلهای تک متغیره و محاسبه شاخصهای مرکزی، پراکندگی و انحراف از قرینگی و آزمون t تک نمونه ای بررسی و در ادامه به تحلیل همبستگی میان متغیرها با استفاده از Spss ودر نهایت نیز با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری به بررسی تاثیر کلی متغیرها بر یکدیگر پرداخته شد. باید خاطر نشان کرد که تجزیه و تحلیل‌ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS و Amos Graphics صورت گرفته است. در ادامه نیز یافته‌های پژوهش بر مبنای تحلیلهای انجام گرفته مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مطلب مرتبط :   معرفی محصولات شرکت پریماتوی  

5-3) یافته های پژوهش
مهمترین یافتههای پژوهش به تفکیک در سه بخش تحلیلهای تکمتغیره، تحلیلهای دو متغیره و تحلیل‌های چند متغیره عبارتند از:

جستجو در سایت ما :


5-3-1) یافته های حاصل از تحلیلهای تک متغیره
تجزیه و تحلیل‌ها نشان می‌دهند که،اکثر متغیرها،از لحاظ کشیدگی و چولگی تقریبا دارای توزیع نرمال می‌باشند و چولگی در همه ی آنها منفی است که نشان از پاسخ های متوسط به بالا دارد. همچنین تمامی متغیرها دارای میانگین بالای 3 هستند. تحلیل های حاصل از آزمون t تک نمونه ای نیز نشان از مطلوبیت وضعیت متغیرهای تحقیق داشت.
5-3-2) یافته های حاصل از تحلیلهای دو متغیره
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل ها حاکی از آن است که: