مقاله رایگان درباره استانداردها و زیست محیطی

دانلود پایان نامه

Cu=2/5, d=16 KN/m3, sat=20/2 KN/m3, n=0/42
دوغاب پلیمری آنها شامل رزین اپوکسی با نام تجاری Resicolor 440، که ماده پلیمری محلول در آب است به همراه یک ماده سخت کننده استفاده شد. آنها با درصدهای مختلف رزین اپوکسی نسبت به آب(ER/W)، نمونهها را آماده سازی کردند و سپس تحت آزمایش سه محوری قرار دادند. نتایج آزمایشهای آنها به قرار زیر است.
شکل۳۲-۲ نمودار تنش-کرنش مربوط به نمونه های تقویت شده با دوغاب پلیمری در زمانهای عمل آوری ۳ روزه، ۷ روزه و ۲۸ روزه نشان میدهد.
شکل ۳۲-۲ نمودار تنش کرنش نمونههای خاک ماسهای اصلاح شده با دوغاب پلیمری، زمان عمل آوری (a) ۳ روز، (b) ۷ روز، (c) ۲۸ روز [۳۵]
شکل ۳۳-۲ نمودارهای مقاومت فشاری، استحکام کششی و مدول الاستیسیته را در زمانهای مختلف نشان میدهد.
شکل ۳۳-۲ (a) نمودار مقاومت فشاری، (b) نمودار استحکام کششی، (c)
نمودار مدول الاستیسیته[۳۵]
نتایج آزمایشها نشان دهنده تاثیر قابل ملاحظه رزین اپوکسی محلول در آب، بر روی مشخصات فیزیکی و مکانیکی ماسه دارد. افزایش مقاومت فشاری، استحکام کششی و مدول الاستیسیته به طور مستقیم بستگی به میزان نسبت رزین به آب دارد. در حالت کلی میتوان اینگونه نتیجه گرفت که میتوان از دوغاب پلیمری به منظور بهبود خواص مکانیکی خاک زیر فونداسیون به عنوان راه حلی مناسب استفاده کرد[۳۵].
2-5-3- جمع بندی و نتیجه گیری از تحقیقات گذشته
با توجه به مطالب عنوان شده در قسمت های قبل میتوان نتایج حاصل از تحقیقات گذشته را به شرح زیر خلاصه نمود.
استفاده از مواد ضایعاتی به عنوان ماده افزودنی به خاک، هم در بهبود خواص مکانیکی و ژئوتکنیکی خاک موثر است و هم از نظر اقتصادی مقرون به صرفه بوده و همچنین از نظر زیست محیطی مورد توجه بوده و راه حل مناسبی برای استفاده مجدد از مواد تجزیه ناپذیر میباشد.
الیاف طبیعی در اختلاط با خاک ماسه ای تاثیر مثبتی برروی خواص خاک دارد. از مزایای این الیاف میتوان به هزینه کمتر، فراوانی منابع و زیست تجزیه پذیر بودن آنها اشاره نمود.
استفاده از الیاف مصنوعی پیوند بین ذرات خاک را بالا برده، که در نتیجه مقاومت و شکل پذیری خاک را بهبود میبخشد.
استفاده از چسبها و رزینهای پلیمری در مقایسه با سایر مواد، بیشترین تاثیر را در بهبود خواص مکانیکی و ژئوتکنیکی خاکهای ماسه ای دارا میباشد و مقاومت خاک را به میزان بسیار قابل توجهی افزایش میدهد.
با توجه به تحقیقات گذشته، به نظر میرسد که استفاده از چسبهای پلیمری راه حل بسیار مناسبی برای اصلاح خاکهای ماسه ای باشد. پلی وینیل الکل از جمله پلیمرهایی است که به میزان زیاد در دسترس است. تاکنون از این پلیمر به صورت الیاف، به عنوان مسلح کننده خاک، بارها توسط محققین مورد استفاده قرار گرفته است[۳۶،۳۷]. این پلیمر با از دست دادن رطوبت سخت میشود و ذرات خاک را به هم چسبانده و مقاومت خاک را در برابر نیروهای فرسایشی و گسیختگی افزایش میدهد. ترکیب این پلیمر با الیاف تایر که مادهای ضایعاتی میباشد باعث شکل پذیری بیشتر و افزایش باربری خاک میشود همچنین از لحاظ اقتصادی نیز مقرون به صرفه تر است. اساس آزمایشهای مورد استفاده در این تحقیق بر مبنای استفاده از پلیمر پلی وینیل الکل و الیاف تایر در بهبود خواص ماسه بادی میباشد.
فصل سوم
روش تحقیق
مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد درمورد سیستم‌ها و مدل یک

جستجو در سایت ما :


۱-۳- مقدمه
برای انجام یک تحقیق آزمایشگاهی لوازم و ابزار مورد نیاز برای انجام آزمایش باید به گونهای باشد تا مدل ایجاد شده در آزمایشگاه بتواند تطابق خوبی با مدل واقعی داشته باشد. در این فصل به طور مشروح به مشخصات و نحوه ساخت نمونهها و مصالح مورد استفاده میپردازیم و در ادامه روند انجام آزمایشها شرح داده خواهد شد.
۲-۳- مصالح مورد استفاده
سه مصالح عمده استفاده شده در این تحقیق ماسه بادی، پلیمر و الیاف میباشند که خصوصیات و توضیحات کاملتر این مصالح در زیر آمده است.
۱-۲-۳- خاک مورد استفاده
خاک مورد استفاده در این تحقیق ماسه بادی با دانه بندی یکنواخت است. مشخصات و پارامترهای ژئوتکنیکی ماسه مورد استفاده مطابق با استانداردهای ASTM در آزمایشگاه تعیین و طبق جدول ۱-۳ خلاصه میشوند.
جدول ۱-۳ پارامترهای ژئوتکنیکی ماسه مورد استفاده
φ