مقاله رایگان درباره استان هرمزگان، درجه حرارت، عوامل موثر

نوامبر 30, 2018 0 Comments

73
شکل 4-35: نتیجه حاصل از آموزش شبکه عصبی (سپر ماهیان) …………………………………………….
74
شکل 4-36: مقایسه داده‌های وارد شده و پیش‌بینی شده توسط شبکه عصبی(سپر ماهیان)…………..
74
شکل 4-37: الگوی پراکنش سپر ماهیان در آبهای خلیج فارس و دریای عمان (سال 1387)………..
75
شکل 4-38: الگوی پراکنش سپر ماهیان در آبهای خلیج فارس و دریای عمان (سال 1388)………..
75
شکل 4-39: مقایسه توده زنده و CPUA سنگسر معمولی به تفکیک مناطق و سال مورد بررسی در آبهای استان هرمزگان……………………………………………………………………………………………………..
76
شکل 4-40: نتیجه حاصل از آموزش شبکه عصبی (سنگسر معمولی) ……………………………………..
77
شکل 4-41: مقایسه داده‌های‌ وارد شده و پیش‌بینی شده توسط شبکه عصبی (سنگسر معمولی)…..
77
شکل 4-42: الگوی پراکنش سنگسر معمولی در آبهای خلیج فارس و دریای عمان (سال 1387)…
78
شکل 4-43: الگوی پراکنش سنگسر معمولی در آبهای خلیج فارس و دریای عمان (سال 1388)…
78
شکل 4-44: مقایسه توده زنده و CPUA شوریده به تفکیک مناطق و سال مورد بررسی در آبهای استان هرمزگان………………………………………………………………………………………………………………….
79
شکل 4-45: نتیجه حاصل از آموزش شبکه عصبی (شوریده) …………………………………………………
80
شکل 4-46: مقایسه داده‌های وارد شده و پیش‌بینی شده توسط شبکه عصبی(شوریده)……………….
80
شکل 4-47: الگوی پراکنش شوریده در آبهای خلیج فارس و دریای عمان (سال 1387)…………….
81
شکل 4-48: الگوی پراکنش شوریده در آبهای خلیج فارس و دریای عمان (سال 1388)…………….
81
شکل 4-49: مقایسه توده زنده و CPUA کوسه ماهیان به تفکیک مناطق و سال مورد بررسی در آبهای استان هرمزگان………………………………………………………………………………………………………….
82
شکل 4-50: نتیجه حاصل از آموزش شبکه عصبی (کوسه ماهیان) ………………………………………….
83
شکل 4-51: مقایسه داده‌های وارد شده و پیش‌بینی شده توسط شبکه عصبی(کوسه ماهیان)…………
83
شکل 4-52: الگوی پراکنش کوسه ماهیان در آبهای خلیج فارس و دریای عمان (سال 1387)……..
84
شکل 4-53: الگوی پراکنش کوسه ماهیان در آبهای خلیج فارس و دریای عمان (سال 1388)……..
84
شکل 4-54: مقایسه توده زنده و CPUA گربه ماهی بزرگ به تفکیک مناطق و سال مورد بررسی در آبهای استان هرمزگان……………………………………………………………………………………………………..
85
شکل 4-55: نتیجه حاصل از آموزش شبکه عصبی (گربه ماهی بزرگ) ……………………………………
86
شکل 4-56: مقایسه داده‌های وارد شده و پیش‌بینی شده توسط شبکه عصبی(گربه ماهی بزرگ)…..
86
شکل 4-57: الگوی پراکنش گربه ماهی بزرگ در آبهای خلیج فارس و دریای عمان (سال 1387).
87
شکل 4-58: الگوی پراکنش گربه ماهی بزرگ در آبهای خلیج فارس و دریای عمان (سال 1388).
87
شکل 4-59: مقایسه توده زنده و CPUA گوازیم دم رشته‌ای به تفکیک مناطق و سال مورد بررسی در آبهای استان هرمزگان……………………………………………………………………………………………………..
88
شکل 4-60: نتیجه حاصل از آموزش شبکه عصبی (گوازیم دم رشته‌ای) ………………………………….
89
شکل 4-61: مقایسه داده‌های وارد شده و پیش‌بینی شده توسط شبکه عصبی (گوازیم دم رشته‌ای)
89
شکل 4-62: الگوی پراکنش گوازیم دم رشته‌ای در آبهای خلیج‌فارس و دریای عمان (سال 1387)
90
شکل 4-63: الگوی پراکنش گوازیم دم ‌رشته‌ای در آبهای خلیج‌فارس و دریای عمان (سال 1388)
90
شکل 4-64: مقایسه توده زنده و CPUA یال‌اسبی سر‌بزرگ به تفکیک مناطق و سال مورد بررسی در آبهای استان هرمزگان……………………………………………………………………………………………………..
91
شکل 4-65: نتیجه حاصل از آموزش شبکه عصبی (یال اسبی سر بزرگ) …………………………………
92
شکل 4-66: مقایسه داده‌های وارد شده و پیش‌بینی شده توسط شبکه عصبی (یال‌اسبی سربزرگ)
92
شکل 4-67: الگوی پراکنش یال‌اسبی سربزرگ در آبهای خلیج‌فارس و دریای عمان (سال 1387)
93
شکل 4-68: الگوی پراکنش یال‌اسبی سربزرگ در آبهای خلیج‌فارس و دریای عمان (سال 1388)
93
فهرست جداول
عنوان
صفحه
جدول 1-1: مختصات جغرافیایی ایستگاه‌های نمونه‌برداری فیزیکی و شیمیایی آب (آبهای محدوده استان هرمزگان)…………………………………………………………………………………………………….
9
جدول 3-1: محدوده جغرافیائی مناطق 7 گانه مورد بررسی در آبهای خلیج‌فارس و دریای عمان..
27
جدول 3-2: تعداد ایستگاه‌های ترال کشی شده به تفکیک هر منطقه در آبهای خلیج‌فارس ……….
28
جدول 3-3: تعداد ایستگاه‌های ترال کشی شده به تفکیک هر منطقه در آبهای دریای عمان ……….
29
جدول 4-1: دامنه تغییرات پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب در ترانسکت‌های مورد بررسی (زمستان 1388)…………………………………………………………………………………………………………………
53
جدول4-2: میانگین صید بر واحد سطح آبزیان به تفکیک مناطق، در آبهای استان هرمزگان (1387)(Kg/nm2) …………………………………………………………………………………………………………
55
جدول4-3: میانگین صید بر واحد سطح آبزیان به تفکیک لایه عمقی در آبهای استان هرمزگان (1387)(Kg/nm2) …………………………………………………………………………………………………………
56
جدول4-4: توده زنده (بر حسب تن) گروه‌های مختلف آبزیان به تفکیک مناطق در آبهای استان هرمزگان (سال 1387) ………………………………………………………………………………………………………
57
جدول4-5: توده زنده (بر حسب تن) گروه‌های مختلف آبزیان به تفکیک لایه‌های عمقی در آبهای استان هرمزگان (سال 1387) …………………………………………………………………………………….
58
جدول4-6: میانگین صید بر واحد سطح آبزیان به تفکیک مناطق، در آبهای استان هرمزگان (1388)(Kg/nm2) …………………………………………………………………………………………………………
60
جدول4-7: میانگین صید بر واحد سطح آبزیان به تفکیک لایه عمقی در آبهای استان هرمزگان (1388)(Kg/nm2) …………………………………………………………………………………………………………
61
جدول4-8: توده زنده (بر حسب تن) گروه‌های مختلف آبزیان به تفکیک مناطق در آبهای استان هرمزگان (سال 1388) ………………………………………………………………………………………………………
62
جدول4-9: توده زنده (بر حسب تن) گروه‌های مختلف آبزیان به تفکیک لایه‌های عمقی در آبهای استان هرمزگان (سال 1388) …………………………………………………………………………………….
63
جدول 4-10: ضریب تاثیر و همبستگی هریک از پارامترها نسبت به آبزی مورد نظر …………………
94
چکیده
به منظور بررسی و پیش‌بینی الگوی پراکنش کفزیان مهم اقتصادی، داده‌های صید 10 گونه شامل: 1- حسون معمولی(Saurida tumbil) 2- حلوا سفید (Pampus argenteus) 3- حلوا سیاه (Parastromateus niger) 4- سپر ماهیان1 (Rays) 5- سنگسر معمولی (Pomadasys kaakan) 6- شوریده (Otolithes ruber) 7- کوسه ماهیان1 (Sharks) 8- گربه ماهی بزرگ (Arius thalassinus) 9- گوازیم دم رشته‌ای (Nemipterus japonicus) و 10- یال اسبی سربزرگ (Trichiurus lepturus) مربوط به سال‌های 1387 و 1388 در حوزه آبهای استان هرمزگان مورد تجزیه و تحلیل قرار‌گرفتند.
با استفاده از نرم‌افزار صفحه گسترده، تجزیه و تحلیل اولیه صورت گرفت و با نرم‌افزارهای سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) نقشه‌های پراکنش مکانی گونه‌های مذکور، براساس میزان صید بر واحد سطح (CPUA) Catch Per Unit of Area تهیه ‌گردید. پس از آن به منظور پیش‌بینی الگوی پراکنش، نقشه‌های پارامترهای فیزیکی وشیمیایی آب منطقه شامل: دما، کدورت، شوری، چگالی، اکسیژن محلول، pH، کلروفیلa، هدایت الکتریکی، عمق، فاصله از ساحل، زمان صید و طول و عرض جغرافیایی تهیه گردید که نقشه‌های فوق‌الذکر پس از تبدیل به داده، به عنوان متغیرهای مستقل و CPUA گونه‌های مورد نظر به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شدند. نقشه‌ها پس از تبدیل به عنوان ورودی نرم‌افزار شبکه عصبی مصنوعی (ANNs) Artificial Neural Networks مورد استفاده قرار گرفت که درصدی از اطلاعات به منظور آموزش، درصدی به منظور اعتبارسنجی و درصدی دیگر به منظور آزمایش عملکرد شبکه عصبی مصنوعی مورد استفاده قرار گرفتند و بهترین مدل شبکه عصبی مصنوعی با درصد کارایی بالا، به عنوان الگویی برای پیش‌بینی انتخاب شد. با بکارگیری مدل بر روی اطلاعات محدود آبشناسی و صید در منطقه، می‌توان پیش‌بینی الگوی پراکنش ماهی مورد نظر را انجام داد و با استفاده از الگوی پراکنش، می‌توان ناوگان صیادی را راهنمایی و دقیقاً مناطق صید را برحسب مختصات جغرافیایی تعیین نمود.
فصل اول- کلیات
1-7- مقدمه
آبزیان از ارزش غذایـی بالایی برخوردارند و امروزه نقش مهمی در تامین جیره غذایی جوامع بشری ایفاء می‌کنند. بهره‌برداری بهینه می‌تواند در حفظ این ذخایر خدادادی کمک نماید. از سویی صید بی‌رویه، عوامل مخرب زیست محیطی، تخریب زیستگاهها، آسیب پذیـری جوامع آبزیان، قابلیت محدود بازسازی ذخایر و از سوی دیگر نیاز جوامع انسانـی، باعث به خطر افتادن جمعیت آنها می‌شود.
لذا، به منظور بهره‌برداری صحیح و توسعه پایدار لازم است همواره روند تغییرات جمعیت آبزیان را زیر نظر داشت. یکی از راه‌های موجود برای رسیدن به این هدف، انجام تحقیقاتی منظم است تا بتوان هرگونه تغییرات احتمالی در جمعیت‌های مختلف آبزیان را تعیین نمود.
بررسی‌های انجام شده در خلیج‌فارس نشان داد که شرایط محیطی در این منطقه همواره تحت تاثیر تغییرات شدید سالانه قرار دارد. وجود نوسانات شدید شرایط محیطی از جمله تغییرات درجه حرارت و شوری آب در طول سال در خلیج‌فارس موجب آشفتگی محیط زیست دریایی شده و در خصوصیات بیولوژیک و رفتاری آبزیان تاثیر می گذارد. بنابراین، غلظت زیاد نمک و حرارت زیاد آب دراین منطقه همراه با تغییرات شدید آب و هوایی از جمله عوامل موثر در اکوسیستم این منطقه به‌شمار می‌آید. تعویض و جابجایی آب از طریق تنگه هرمز]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *