مقاله رایگان درباره استان هرمزگان، نرم افزار

نوامبر 30, 2018 0 Comments

5-1- پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب …………………………………………………………………………….
95
5-1-1- دمای آب ……………………………………………………………………………………………………..
95
5-1-2- هدایت الکتریکی …………………………………………………………………………………………..
97
5-1-3- شوری ………………………………………………………………………………………………………….
98
5-1-4- چگالی………………………………………………………………………………………………………….
100
5-1-5- اکسیژن ………………………………………………………………………………………………………..
102
5-1-6- pH………………………………………………………………………………………………………………
103
5-1-7- کلروفیل a…………………………………………………………………………………………………….
104
5-1-8- کدورت ……………………………………………………………………………………………………….
106
5-2- توده زنده، CPUA و پراکنش آبزیان به تفکیک گونه، سال‌های 1387 و 1388………………….
107
5-2-1- حسون معمولیSaurida tumbil …………………………………………………………………
107
5-2-2- حلوا سفید Pampus argenteus ………………………………………………………………….
108
5-2-3- حلوا سیاه Parastromateus niger………………………………………………………………
109
5-2-4- سپر ماهیانRays ……………………………………………………………………………………………
111
5-2-5- سنگسر معمولیPomadasys kaakan …………………………………………………………
112
5-2-6- شوریده Otolithes ruber…………………………………………………………………………….
112
5-2-7- کوسه ماهیان Sharks …………………………………………………………………………………….
113
5-2-8- گربه ماهی بزرگ Arius thalassinus …………………………………………………………..
114
5-2-9- گوازیم دم رشته‌ای Nemipterus japonicas………………………………………………….
116
5-2-10- یال‌اسبی سربزرگ Trichiurus lepturus……………………………………………………
117
پیشنهادها:…………………………………………………………………………………………………………………………..
119
منابع:…………………………………………………………………………………………………………………………………
120
پیوست‌ها:………………………………………………………………………………………………………………………….
123
فهرست شکل‌ها
عنوان
صفحه
شکل 1-1: موقعیت ایستگاه‌های نمونه‌برداری آب در خلیج فارس و دریای عمان، محدوده آبهای استان هرمزگان …………………………………………………………………………………………………………………
8
شکل 2-1: بخشی از سلول عصبی یا نرون…………………………………………………………………………..
22
شکل 2-2: پرسپترون سه لایه‌ای تک خروجی………………………………………………………………………
23
شکل 2-3: تابع سیگموئید………………………………………………………………………………………………….
24
شکل 3-1: کشتی تحقیقاتی فردوس1، متعلق به موسسه تحقیقات شیلات ایران…………………………
25
شکل 3-2: دو نمونه از دستگاه CTD ………………………………………………………………………………
26
شکل 3-3: شکل شماتیک تور ترال……………………………………………………………………………………..
27
شکل 3-4: تقسیم‌بندی منطقه خلیج فارس و دریای عمان……………………………………………………….
28
شکل 3-5: مراحل انجام کار……………………………………………………………………………………………….
32
شکل 3-6 : مراحل انجام کار و ارتباط بین نرم‌افزارهای صفحه گسترده، GIS و شبکه عصبی……
34
شکل 3-7: نحوه تهیه نقشه در نرم افزار GIS………………………………………………………………………
35
شکل 3-8: برقراری ارتباط بین فایل نقاط صید و بانک اطلاعاتی…………………………………………….
35
شکل 3-9: ورود متغیر وابسته و متغیرهای مستقل به شبکه عصبی…………………………………………..
37
شکل 3-10: مراحل ورود و آموزش شبکه عصبی و نتایج حاصل از آن……………………………………
38
شکل 3-11: مرحله نهایی انجام کار ……………………………………………………………………………………
38
شکل 4-1: اعماق ترانسکت‌های نمونه‌برداری آب، در آبهای استان هرمزگان (زمستان 1388)…….
39
شکل 4-2 : نمودار میانگین توزیع عمودی دمای آب در محدوده آبهای استان هرمزگان (1388)..
40
شکل4-3: نمودار میانگین توزیع افقی دمای آب در محدوده آبهای استان هرمزگان (1388)……….
41
شکل 4-4: نمودار میانگین توزیع عمودی هدایت الکتریکی در محدوده آبهای استان هرمزگان (1388)…………………………………………………………………………………………………………………………….
42
شکل 4-5: نمودار میانگین توزیع هدایت الکتریکی در محدوده آبهای استان هرمزگان (1388)……
43
شکل 4-6: نمودار میانگین توزیع عمودی شوری آب در محدوده آبهای استان هرمزگان (1388)…
44
شکل 4-7: نمودار میانگین توزیع افقی شوری آب در محدوده آبهای استان هرمزگان (1388)……..
44
شکل 4-8: نمودار میانگین توزیع عمودی چگالی در محدوده آبهای استان هرمزگان (1388)………
45
شکل 4-9: نمودار میانگین توزیع افقی چگالی آب در محدوده آبهای استان هرمزگان (1388)…….
46
شکل 4-10: نمودار میانگین توزیع عمودی اکسیژن محلول در محدوده آبهای استان هرمزگان (1388) …………………………………………………………………………………………………………………………..
47
شکل 4-11: نمودار میانگین توزیع افقی اکسیژن محلول در آب در محدوده آبهای استان هرمزگان (1388)…………………………………………………………………………………………………………………………….
47
شکل4-12: نمودار میانگین توزیع عمودی pH در محدوده آبهای استان هرمزگان (1388)………….
48
شکل 4-13: نمودار میانگین توزیع افقیpH در محدوده آبهای استان هرمزگان (1388)……………..
49
شکل 4-14: نمودار میانگین توزیع عمودی کلروفیل aدر محدوده آبهای استان هرمزگان (1388)…………………………………………………………………………………………………………………………….
49
شکل 4-15: نمودار میانگین توزیع افقی کلروفیل a در محدوده آبهای استان هرمزگان (1388)……
50
شکل 4-16: نمودار میانگین توزیع عمودی کدورت آب در محدوده آبهای استان هرمزگان (1388)…………………………………………………………………………………………………………………………….
51
شکل4-17: نمودار میانگین توزیع افقی کدورت آب در محدوده آبهای استان هرمزگان (1388)….
51
شکل 4-18: تغییرات پارامترهای فیزیکی وشیمیایی آب، از سطح به عمق و ترانسکت‌های مورد بررسی (زمستان 1388)………………………………………………………………………………………………………
52
شکل 4-19: مقایسه توده زنده و CPUA حسون معمولی به تفکیک مناطق و سال مورد بررسی در آبهای استان هرمزگان………………………………………………………………………………………………………….
64
شکل 4-20: نتیجه حاصل از آموزش شبکه عصبی (حسون معمولی)………………………………………..
65
شکل 4-21: مقایسه داده‌های وارد شده و پیش‌بینی شده توسط شبکه عصبی (حسون معمولی)……
65
شکل 4-22: الگوی پراکنش حسون معمولی در آبهای خلیج فارس و دریای عمان (سال 1387)….
66
شکل 4-23: الگوی پراکنش حسون معمولی در آبهای خلیج فارس و دریای عمان (سال 1388)….
66
شکل 4-24: مقایسه توده زنده و CPUA حلوا سفید به تفکیک مناطق و سال مورد بررسی در آبهای استان هرمزگان………………………………………………………………………………………………………….
67
شکل 4-25: نتیجه حاصل از آموزش شبکه عصبی (حلوا سفید) ……………………………………………..
68
شکل 4-26: مقایسه داده‌های وارد شده و پیش‌بینی شده توسط شبکه عصبی (حلوا سفید)…………..
68
شکل 4-27: الگوی پراکنش حلوا سفید در آبهای خلیج فارس و دریای عمان (سال 1387)………..
69
شکل 4-28: الگوی پراکنش حلوا سفید در آبهای خلیج فارس و دریای عمان (سال 1388)………..
69
شکل 4-29: مقایسه توده زنده و CPUA حلوا سیاه به تفکیک مناطق و سال مورد بررسی در آبهای استان هرمزگان…………………………………………………………………………………………………………
70
شکل 4-30: نتیجه حاصل از آموزش شبکه عصبی (حلوا سیاه) ………………………………………………
71
شکل 4-31: مقایسه داده‌های وارد شده و پیش‌بینی شده توسط شبکه عصبی (حلوا سیاه)……………
71
شکل 4-32: الگوی پراکنش حلوا سیاه در آبهای خلیج فارس و دریای عمان (سال 1387)………….
72
شکل 4-33: الگوی پراکنش حلوا سیاه در آبهای خلیج فارس و دریای عمان (سال 1388)………….
72
شکل 4-34: مقایسه توده زنده و CPUA سپر ماهیان به تفکیک مناطق و سال مورد بررسی در آبهای استا]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *