مقاله رایگان درباره استان هرمزگان، کارشناسان

نوامبر 30, 2018 0 Comments

3-4- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
پس از آماده‌سازی و تجزیه و تحلیل اولیه داده‌ها و در اختیار داشتن نقشه دیجیتال منطقه مطابق شکل 3-6، کار پیش برده شد.
شکل 3-6: مراحل انجام کار و ارتباط بین نرم‌افزارهای صفحه گسترده، GIS و شبکه عصبی.
ورودی‌های مرحله 1 شامل: – نقشه مناطق شامل: خلیج‌فارس و دریای عمان، جزایر و استان هرمزگان و نقشه اعماق
اطلاعات صید شامل؛ طول و عرض جغرافیایی ایستگاه‌های نمونه‌برداری، عمق تورکشی، فاصله ایستگاه تا ساحل، میزان صید بر واحد سطح CPUA و زمان صید.
اطلاعات آبشناسی شامل؛ دما، کدورت، شوری، چگالی، اکسیژن محلول، pH، کلروفیل aو هدایت الکتریکی.
شکل 3-7: نحوه تهیه نقشه در نرم‌افزار GIS
به منظور تهیه نقشه در نرم‌افزارهای سامانه اطلاعات جغرافیایی با توجه به شکل 3-7 کار به‌روش ذیل صورت گرفت. ابتدا مختصات جغرافیایی (طول و عرض) مناطق صیدگاهی و نمونه‌برداری آب که به شکل درجه، دقیقه و ثانیه ثبت شده بود و قابل فهم برای نرم‌افزار نبود، تبدیل به دسیمال شده و به صورت یک فایل جداگانه و با فرمت ASCII وارد نرم‌افزار گردید. سپس ضمن ایجاد یک بانک اطلاعاتی و انتقال فایل اصلی به آن بانک و برقراری ارتباط بین ایستگاه‌های نمونه‌برداری و بانک اطلاعاتی (شکل 3-8) کار برای ایجاد نقشه شروع شد (ایستمن، 2003).
شکل 3-8: برقراری ارتباط بین فایل نقاط صید و بانک اطلاعاتی
پس از ایجاد فایل اصلی (فایل ارتباطی) که ارتباط بین فایل ایستگاههای نمونه‌برداری را با بانک اطلاعاتی برقرار نمود، ضمن فراخوانی آن در نرم‌افزار سامانه اطلاعات جغرافیایی، ابتدا نقشه وکتور که همان نقاط صید یا نمونه‌برداری آب بود، برای تمام متغیرها تهیه شد. پس از تهیه نقشه وکتور، با روش درون‌یابی (Interpol) نقشه رستری تمام متغیرها رسم شدند (ایستمن، 2003).
به منظور به‌دست آوردن صید بر واحد سطح فقط برای نقاط صیدگاهی، از روی نقشه رستری صید آبزی مورد نظر، با Reclass کردن، یک نقشه Mask تهیه شد. در واقع، نقشه رستری صید به نقشه‌ای که فقط مقدار آن صفر و یک بود تبدیل شد. در نقشه جدید، نقاط یک نشان دهنده مکانی است که در آن صید وجود داشته و نقاط صفر نشان دهنده فقدان صید در نقطه مورد نظر است. در مرحله بعد با روی هم گذاری نقشه‌ها، نقاط متناظر با نقاط صید استخراج شد و سایر موارد براساس شکل 3-6 دنبال شد.
– برای رسم نقشه‌های متغیرهای مختلف مناطق صیدگاهی و فیزیکی و شیمیایی آب از قبیل: میزان صید بر واحد سطح CPUA، طول و عرض جغرافیایی منطقه نمونه برداری، عمق منطقه تورکشی، فاصله منطقه تورکشی تا ساحل، زمان صید، دمای آب در عمق محل صید، کدورت آب، میزان شوری آب، چگالی، اکسیژن محلول در آب، pH، کلروفیل aو هدایت الکتریکی، ابتدا اندازه هر پیکسل یک مایل مربع دریایی یعنی یک دقیقه در نظر گرفته شد که خروجی مناسبی نداشت و نهایتاً مطابق نظر کارشناسان شیلاتی یک چهارم مایل مربع دریایی اندازه هر پیکسل در نظر گرفته شد.
– پس از رسم نقشه‌های پارامترهای ذکر شده، برای آنکه نقشه‌ها برای نرم‌افزار شبکه عصبی قابل فهم (در این تحقیق از نرم‌افزار Statistica استفاده شد) باشند، با عمل تبدیل (Convert)، نقشه‌ها تبدیل به داده شدند (ایستمن، 2003).
– با انجام این کار دو جدول که جدول اول شامل میزان صید بر واحد سطح 10 گونه آبزی به همراه مقادیر متناظر آن با سایر متغیرها، از نقاطی که واقعاً در آن صید داشتیم (با بکارگیری نقشه Mask شده) و جدولی دیگر شامل تقریباً500 هزار رکورد اطلاعاتی، شامل مقادیر صید بر واحد سطح و مقدار متناظر آن با سایر متغیرها (برای تمام نقاط)، استخراج شد.
– برای آموزش شبکه عصبی از آنالیز رگرسیون چند متغیره و برای ساختن مدل از فایل ماسک شده میزان صید بر واحد سطح و نقاط متناظر آن از سایر متغیرها استفاده شد که در تحقیق حاضر میزان صید بر واحد سطح به عنوان متغیر وابسته و سایر متغیرهایی که نقشه آنها قبلاً ترسیم شد شامل: طول و عرض جغرافیایی منطقه صید، عمق منطقه تورکشی، فاصله تا ساحل منطقه تورکشی، زمان صید، دمای آب در عمق محل صید، میزان کدورت آب، میزان شوری آب، چگالی آب، اکسیژن محلول در آب، میزان pH، کلروفیلa و میزان هدایت الکتریکی، به عنوان متغیر مستقل وارد لایه اول نرم‌افزار شبکه عصبی شدند (شکل 3-9).
– شایان ذکر است که برای مدل‌سازی نمی‌توان از فایل‌های اصلی به عنوان ورودی استفاده نمود. زیرا که اگر یادگیری براساس فایل‌های اصلی صورت گیرد، نتایج حاصله مورد قبول نیستند.
شکل 3-9: ورود متغیر وابسته و متغیرهای مستقل به شبکه عصبی
– از آنجایی که یکی از مشخصه‌های اصلی شبکه عصبی توانایی آموزش و یادگیری است، برای یادگیری، داده‌ها به سه دسته؛ مجموعه آموزشی، مجموعه آزمایش یادگیری و مجموعه اعتبارسنجی تقسیم شدند. آموزش با استفاده از داده‌های مجموعه آموزش صورت گرفت و خطاها با استفاده از اصلاح وزن‌ها تصحیح گردید که به همین منظور، پس از وارد نمودن متغیرها به نرم‌افزار شبکه عصبی، درصدی از داده‌ها به منظور آموزش شبکه عصبی، درصدی برای آزمایش یادگیری و درصدی دیگر برای اعتبارسنجی در نظر گرفته شد و از بین مدل‌های ارائه شده، مدل پرسپترون‌های چند لایه‌ای که از گسترده‌ترین و شناخته شده ترین بخش شبکه‌های عصبی هستند و توسط سیستم بهترین کارایی را نشان داد، به‌عنوان بهترین مدل انتخاب شد (شکل 3-10). سایر مدل‌های کارایی لازم را نشان ندادند.
شکل 3-10: مراحل ورود و آموزش شبکه عصبی و نتایج حاصل از آن
– پس از آموزش شبکه عصبی و انتخاب بهترین مدل، در مرحله بعد به منظور پیش‌بینی، کل داده، یعنی همان فایل اصلی (برای متغیر وابسته همان مناطق صیدگاهی و برای متغیرهای مستقل تمام نقاط (علاوه بر نقاط متناظر صید)، به عنوان ورودی به شبکه عصبی داده شد و مدلی که قبلا ساخته شد بر روی داده‌های جدید تاثیر داده شد و نتایج پیش‌بینی نقاط صید (برای مکان‌هایی که اطلاعاتی وجود نداشت) حاصل شد.
– برای رسم نقشه نهایی داده‌های پیش‌بینی شده توسط شبکه عصبی پس از تبدیل وارد نرم‌افزارهای سامانه اطلاعات جغرافیایی شد و نهایتاً نقشه نهایی 10 گونه آبزی رسم شد. با در اختیار داشتن این نقشه‌ها می‌توان با کلیک موس بر روی نقاط مختلف نقشه، کامپیوتر ضمن در اختیار قرار دادن مختصات جغرافیایی منطقه میزان صید قابل استحصال آن نقطه نیز در اختیار کاربر قرار خواهد گرفت (شکل 3-11).
شکل 3-11: مرحله نهایی انجام کار
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل و بیان نتایج حاصل از تحقیق
4-1- عمق ایستگاه‌های نمونه‌برداری آب
با توجه به اهداف این مطالعه اعماق ایستگاه‌ها ثبت شد که در ترانسکت 1 اعماق در سه ایستگاه مورد بررسی به‌ترتیب، در ایستگاه اول، از سطح تا 20 متر، در ایستگاه دوم، از 20 متر تا 50 متر و در ایستگاه سوم به 100 متر رسیده است. در ترانسکت‌های بعدی (2 تا 7) اعماق ایستگاه‌های اول و دوم همانند ترانسکت 1 بوده و در ایستگاه سوم با هم متفاوت بوده که در ترانسکت 2 عمق ایستگاه سوم، 62 متر، در ترانسکت 3 عمق 84 متر، در ترانسکت 4 عمق به 72 متر، در ترانسکت 5 عمق 94 متر، در ترانسکت 6 عمق به 90 متر و نهایتاً ترانسکت 7 عمق ایستگاه سوم به 74 متر رسید. نتایج به‌دست آمده نشان داد، ترانسکت 1 با حداکثر عمق (100 متر) و ترانسکت 2 با حداقل عمق (62 متر) بوده‌است (شکل 4-1).
شکل 4-1: اعماق ترانسکت‌های نمونه‌برداری آب، در آبهای استان هرمزگان (زمستان 1388)
4-2- توزیع عمودی و افقی پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب
نتایج مربوط به توزیع عمودی و افقی پارامترهای فیزیکی وشیمیایی آب، مناطق مختلف مورد بررسی طی فصل زمستان 88 به تفکیک ترانسکت‌ها و پارامترها در شکل‌های 4-2 تا 4-19 و دامنه تغییرات آن در جدول 4-1 ارائه شده است، نتایج به دست آمده در شکل‌های مذکور نشان می‌دهند که به‌رغم مشابهت توزیع عمودی پارامترها در همه ترانسکتهای مورد بررسی، تفاوتهایی نیز در بعضی از مناطق نسبت به هم مشاهده ‌گردید که به‌اختصار در مورد تغییرات هر یک از پارامترها اشاره ‌خواهد شد.
4-2-1- دمای آب: نتایج به‌دست آمده نشان ‌داد که توزیع عمودی دمای آب در فصل زمستان در تمامی ترانسکتها از سطح تا عمق، تقریباً یکنواخت ‌و به‌صورت کاهشی بوده و از حداکثر 8/22 درجه سانتی‌گراد در سطح و حداقل 5/20 درجه سانتی‌گراد در عمق، برخوردار بود. توزیع دمای آب در هریک از ترانسکت‌ها به‌ترتیب ذیل بوده‌است. در ترانسکت 1 میزان دمای آب، از حداکثر 8/22 درجه در سطح و حداقل 22 درجه در عمق و با میانگین 5/22 برخوردار بود که روند کاهشی از سطح تا عمق 92 متری ادامه داشته و از عمق 92 متری تا عمق 95 متری افزایش را نشان داد و از عمق 95 متری تا 100 متری به‌صورت یکنواخت بود. در ترانسکت 2 میزان دمای آب، از حداکثر 6/22 درجه در سطح و حداقل 1/22 درجه در عمق و با میانگین 6/22 برخوردار بود که روند کاهشی از سطح تا عمق 62 متر، را نشان داد (شکل 4-2).
شکل 4-2 : نمودار میانگین توزیع عمودی دمای آب
در محدوده آبهای استان هرمزگان (1388)
در ترانسکت 3 میزان دمای آب، از حداکثر 2/22 درجه در سطح و حداقل 6/21 درجه در عمق و میانگین 22 درجه برخوردار بود که روند کاهشی از سطح تا عمق 22 متر ادامه داشته و از عمق 22 تا 24 متر افزایش را نشان داد و از عمق 24 تا 50 متر به‌صورت یکنواخت، و از عمق 50 تا 52 متر افزایش از عمق 52 تا 84 متر، تقریبا به‌صورت یکنواخت روند کاهشی ادامه یافت. در ترانسکت 4 میزان دمای آب، از حداکثر 22 درجه در سطح و حداقل 4/21 درجه در عمق و میانگین 8/21 برخوردار بود که روند کاهشی از سطح تا عمق 52 متری ادامه داشته و از عمق 52 تا 54 متر افزایش را نشان داد و از عمق 54 تا 66 متر به‌صورت یکنواخت بود. و از عمق 66 تا 72 متر به‌صورت یکنواخت کاهشی بود. در ترانسکت 5 میزان دمای آب، از حداکثر 8/21 و حداقل 2/21 و میانگین 3/21 درجه سانتی‌گراد برخوردار بود که روند کاهشی از سطح تا عمق 22 متری ادامه داشته و از عمق 22 تا 94 متری، به‌صورت یکنواخت بود. در ترانسکت 6 میزان دمای آب، از حداکثر 1/21 و حداقل 5/20 و میانگین 9/20 درجه سانتی‌گراد و روند کاهشی از سطح تا عمق، به‌صورت یکنواخت بود. در ترانسکت 7 میزان دمای آب 5/20 درجه سانتی‌گراد بوده که از سطح تا عمق 74 متری، به‌صورت یکنواخت بود (شکل 4-3).
شکل4-3: نمودار میانگین توزیع افقی دمای آب
در محدوده آبهای استان هرمزگان (1388)
همچنین نتایج حاصل از توزیع افقی دمای آب نشان داد که دمای سطحی و عمقی آب از ترانسکت 1 تا ترانسکت 7، یعنی از شرق استان هرمزگان محدوده آبهای دریای عمان، به سمت غرب استان هرمزگان، محدوده آبهای خلیج‌فارس یک روند کاهشی بوده‌است (شکل 4-3).
4-2-2- هدایت الکتریکی: بررسی توزیع عمودی هدایت الکتریکی و روند تغییرات آن از سطح تا عمق، در تمامی ترانسکت‌ها، از حداقل ms/cm 2/52 و حداکثر ms/cm 3/56 برخوردار بوده‌است، که در هریک از ترانسکت‌ها به‌ترتیب ذیل بوده‌است. در ترانسکت 1 میزان هدایت الکتریکی، از حداقل ms/cm 2/52 و حداکثر ms/cm 5/55 و میانگین ms/cm 8/52 برخوردار بوده‌است که از سطح تا عمق 92 متری روند کاهشی و یکنواخت را طی نمود ولی از عمق 92 تا 100 متری یک روند افزایشی را طی نمود. در ترانسکت 2 میزان هدایت الکتریکی از حداقل ms/cm 5/52 و حداکثر ms/cm 9/52 و میانگین ms/cm 7/52 برخوردار بوده‌است که از سطح تا عمق روند کاهشی و یکنواخت بوده‌است. در ترانسکت 3 میزان هدایت الکتریکی از حداقل]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *