مقاله رایگان درباره استان هرمزگان

شکل 4-4: نمودارمیانگین توزیع عمودی هدایت الکتریکی
در محدوده آبهای استان هرمزگان (1388)
در ترانسکت 6 میزان هدایت الکتریکی، از حداقل ms/cm 54 و حداکثر ms/cm 1/55 و میانگین ms/cm 7/54 برخوردار بوده‌است که از سطح تا عمق 90 متری، به‌صورت یکنواخت روند افزایشی، ادامه یافت. در ترانسکت 7 میزان هدایت الکتریکی، از حداقل ms/cm 3/54 و حداکثر ms/cm 9/54 و میانگین ms/cm 6/54 برخوردار بوده‌است که از سطح تا عمق 74 متری روند کاهشی و به‌صورت یکنواخت بوده‌است (شکل 4-4).
همچنین بررسی توزیع افقی هدایت الکتریکی و روند تغییرات، در ترانسکت‌های هفتگانه نشان داد که میزان هدایت الکتریکی آب از ترانسکت 1 تا ترانسکت 7 برعکس دمای آب به‌صورت افزایشی بوده و میزان آن از شرق استان هرمزگان به سمت غرب استان هرمزگان به‌صورت یکنواخت افزایش یافته است. کمترین دامنه تغییرات به‌ترتیب در ترانسکت 2 به میزان ms/cm4/0، ترانسکت 7 به میزان ms/cm6/0 و در ترانسکت 6 به میزان ms/cm7/0 بوده‌است و بیشترین دامنه تغییرات مربوط به ترانسکت 3 به میزان ms/cm4 بوده‌است (شکل 4-5).
شکل 4-5: نمودار میانگین توزیع هدایت الکتریکی
در محدوده آبهای استان هرمزگان (1388)
4-2-3- شوری: نتایج مربوط به توزیع عمودی شوری نشان ‌داد که مقدار شوری در فصل زمستان حداقل ppt6/36 و حداکثر ppt6/40 بوده و مقدار آن از سطح تا عمق یک روند افزایشی را طی نمود. در ترانسکت 1 میزان شوری در سطح ppt6/36 و در عمق 100 متری به حداکثر ppt2/39 رسید. که از سطح تا عمق 54 متر به‌صورت یکنواخت بوده و از عمق 54 تا 82 متری یک روند کاهشی و از عمق 82 تا 100 متر افزایش چشمگیری داشته است. در ترانسکت 2 میزان شوری در سطح ppt8/36 و تا عمق 62 متری یک روند افزایشی را طی نموده و به مقدار ppt9/36 رسید. در ترانسکت 3 میزان شوری در سطح ppt1/37 بوده و تا عمق 50 متری روند افزایشی و یکنواخت بوده و از عمق 50 تا 70 متر به‌صورت جهشی افزایش یافته و از عمق 70 تا 84 متری به‌صورت یکنواخت بود.
شکل 4-6: نمودار میا نگین توزیع عمودی شوری آب
در محدوده آبهای استان هرمزگان (1388)
در ترانسکت 4 میزان شوری در سطح ppt5/37 و تا عمق 54 متری به‌صورت افزایشی و از عمق 54 تا 56 متری ناگهان کاهش یافته و از عمق 56 تا 72 متری یک روند افزایشی را طی می‌کند. در ترانسکت 5 میزان شوری در سطح ppt7/37 بوده و تا عمق 94 متری به‌صورت افزایشی ادامه یافت. در ترانسکت 6 میزان شوری در سطح ppt39 و تا عمق 90 متری به‌صورت افزایشی ادامه یافت و به حداکثر میزان خود ppt2/40 رسید. در ترانسکت7 میزان شوری در سطحppt 5/39 و تا عمق 74 متری روند افزایشی ادامه داشته و به حداکثر میزان خود ppt9/39 رسید (شکل 4-6).
شکل 4-7: نمودار میانگین توزیع افقی شوری آب
در محدوده آبهای استان هرمزگان (1388)
همچنین نتایج مربوط به توزیع افقی شوری نشان ‌داد که مقدار شوری در فصل زمستان از ترانسکت 1 تا ترانسکت 7 افزایش یافته یعنی از شرق استان هرمزگان به سمت غرب استان هرمزگان افزایش یافته است. کمترین دامنه تغییرات در ترانسکت 2 به میزان ppt1/0 و بیشترین دامنه تغییرات مربوط به ترانسکت 4 به میزان ppt1/3 بوده‌است (شکل 4-7).
4-2-4- چگالی: نتایج مربوط به توزیع عمودی چگالی آب نشان داد که روند تغییرات آن از سطح به عمق تقریباً یکنواخت بوده و حداقل میزان آن در سطح kg/m33/25 و در عمق به kg/m329 رسیده در ترانسکت 1 میزان آن در سطح حداقل kg/m33/25 بوده و با یک شیب یکنواخت تا عمق 96 متری ادامه یافت و از عمق 96 تا 100 متری یک شیب تند افزایشی یافته و میزان آن به kg/m3 8/27 رسید.
شکل 4-8: نمودار میانگین توزیع عمودی چگالی
در محدوده آبهای استان هرمزگان (1388)
در ترانسکت 2 میزان آن در سطح kg/m34/25 بوده و با یک شیب یکنواخت تا عمق 62 متری ادامه داشته و میزان آن به kg/m3 9/25 رسید. در ترانسکت 3 میزان آن در سطح kg/m38/25 بوده و با یک شیب یکنواخت تا عمق 50 متری ادامه داشته و از عمق 50 تا 70 متری افزایش تندی داشته و از عمق 70 تا 84 متری به‌صورت یکنواخت بود. در ترانسکت 4 میزان آن در سطح kg/m31/26 بوده و با یک شیب یکنواخت افزایشی تا عمق 54 متری ادامه داشته و از عمق 54 تا 56 متری ناگهان کاهش یافته و از عمق 56 متری تا عمق 72 متری به‌صورت افزایشی بود (شکل 4-8).
در ترانسکت 5 میزان آن در سطح kg/m33/26 بوده و با یک شیب یکنواخت افزایشی تا عمق 94 متری ادامه داشته و میزان آن به kg/m39/28 رسید. در ترانسکت 6 میزان آن در سطح kg/m35/27 بوده و با یک شیب یکنواخت افزایشی تا عمق 90 متری ادامه داشته و میزان آن به kg/m329 رسید. در ترانسکت 7 میزان آن در سطح kg/m328 بوده و با یک شیب یکنواخت افزایشی تا عمق 74 متری میزان آن به kg/m35/28 رسید. (شکل4-8).
نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که میزان چگالی آب از سطح تا عمق به‌صورت افزایشی بوده و روندی افزایشی را از ترانسکت 1 تا ترانسکت 7، یعنی از شرق استان هرمزگان محدوده آبهای دریای عمان، به سمت غرب استان هرمزگان، محدوده آبهای خلیج‌فارس طی نموده است(شکل 4-9).
نتایج مربوط به توزیع افقی چگالی نشان ‌داد که مقدار چگالی در فصل زمستان از حداقل kg/m33/25 در ترانسکت 1 و حداکثر kg/m329 در ترانسکت‌های 4 و 6 برخوردار بوده و کمترین دامنه تغییرات مربوط به ترانسکت 2 به میزان kg/m34/0 و بیشترین دامنه تغییرات مربوط به ترانسکت 4 به میزان kg/m39/2 بوده‌است (شکل 4-9).
شکل 4-9: نمودار میانگین توزیع افقی چگالی آب
در محدوده آبهای استان هرمزگان (1388)
4-2-5- اکسیژن محلول: نتایج توزیع عمودی اکسیژن محلول و روند تغییرات آن نشان داد که مقدار اکسیژن محلول از سطح تا عمق یک روند نزولی را طی نمود. در ترانسکت 1 میزان اکسیژن محلول آب از سطح تا عمق 45 متری یک روند یکنواختی را نشان داد ولی در عمق 18 متری افزایش را نشان داد از عمق 45 تا 80 متری روند کاهشی و از عمق 80 تا 100 متری در نوسان بوده‌است. در ترانسکت 2 میزان آن در سطح ppm3/7 و با یک روند کاهشی در عمق 62 متری به ppm9/5 رسید. در ترانسکت 3 میزان آن در سطح ppm9/5 و با یک روند کاهشی در عمق 84 متری به ppm5 رسید.
شکل 4-10: نمودار میانگین توزیع عمودی اکسیژن محلول
در محدوده آبهای استان هرمزگان (1388)
در ترانسکت 4 میزان آن در سطح ppm8/6 و با یک روند افزایشی تا عمق 18 متر ادامه داشته و از عمق 18 تا 54 متر روند کاهشی و از عمق 54 متری تا 56 متری مجدد روند افزایشی بوده و از عمق 54 تا 72 متری روند کاهشی و میزان آن به ppm4/5 رسید. در ترانسکت 5 میزان آن در سطح ppm3/6 و با یک روند افزایشی تا عمق 10 متری ادامه داشته و به حداکثر میزان خود ppm9/6 رسید و از عمق 10 تا 94 متر یک روند کاهشی داشته و میزان آن به ppm4/5 رسید. در ترانسکت 6 میزان آن در سطح ppm6/6 و با یک روند کاهشی تا عمق 90 متری ادامه داشته و میزان آن به ppm9/5 رسید. در ترانسکت 7 میزان آن در سطح ppm7/6 و با یک روند کاهشی تا عمق 74 متری ادامه داشته و میزان آن به ppm2/6 رسید (شکل 4-10).
شکل 4-11: نمودار میانگین توزیع افقی اکسیژن محلول در آب
در محدوده آبهای استان هرمزگان (1388)
نتایج توزیع افقی اکسیژن محلول و روند تغییرات آن نشان داد که مقدار اکسیژن محلول در تمام ترانسکت‌ها به‌صورت یکنواخت کاهشی ولی در ترانسکت‌های مختلف با هم متفاوت بوده کمترین مقدار در ترانسکت 1 به میزان ppm2/4 و بیشترین مقدار مربوط به ترانسکت 2 به میزان ppm3/7 بوده‌است. ترانسکت 7 و 6 با کمترین دامنه تغییرات به‌ترتیب به میزان ppm6/0 و ppm8/0 بوده‌اند. بیشترین دامنه تغییرات مربوط به ترانسکت 1 به میزان ppm2/2 بوده‌است (شکل 4-11).
4-2-6- pH: نتایج مربوط به توزیع عمودی pH آب و روند تغییرات آن در فصل زمستان نشان ‌داد نوسانات آن از یک روند تقریبا یکنواخت برخوردار بوده و میزان آن در سطح تا عمق به‌صورت یکنواخت و کاهشی
شکل4-12: نمودار میا نگین توزیع عمودی pH
در محدوده آبهای استان هرمزگان (1388)
بود و تغییرات آن در همه ترانسکت‌ها تقریبا به یک میزان یعنی از سطح تا عمق به‌ترتیب 8 تا 9/7 بوده‌است (شکل4-12).
همچنین نتایج مربوط به توزیع افقی pH آب و روند تغییرات آن نشان ‌داد که نوسانات آن از ترانسکت 1 به ترانسکت 2 نزولی، از ترانسکت 2 تا ترانسکت 5 صعودی و از ترانسکت 5 تا ترانسکت 6 به‌صورت نزولی و از ترانسکت 6 تا ترانسکت 7 صعودی بوده‌است. بیشترین تغییرات آن 1/0 بوده‌است (شکل 4-13).
شکل 4-13: نمودار میانگین توزیع افقیpH
در محدوده آبهای استان هرمزگان (1388)
4-2-7- کلروفیلa : نتایج مربوط به توزیع عمودی کلروفیلa و روند تغییرات آن نشان داد که اگرچه میزان آن از سطح به عمق سیر نزولی را طی می‌کند ولی در لایه‌های فوقانی (50-5 متر) به مراتب بیشتر از لایه‌های سطحی و پایینی ‌بوده، در ترانسکت 1 در لایه عمقی 6 تا 80 متر بیشترین تغییرات رخ داده، به‌طوری که از میزان mg/m31 در سطح به mg/m38/1 در عمق 22 متری رسید، و این نوسان به‌صورت نزولی تا عمق 90 متر ادامه داشت. در ترانسکت 2 نیز تغییرات در عمق 2 تا 60 متر شدید بوده ولی در سایر ترانسکت‌ها تغییرات به‌صورت جزئی از سطح تا عمق به‌صورت کاهشی بوده‌است. ترانسکت‌های 5 و 6 کمترین نوسانات را نشان دادند (شکل 4-14).
شکل 4-14: نمودار میا نگین توزیع عمودی کلروفیلa
در محدوده آبهای استان هرمزگان (1388)
همچنین نتایج مربوط به توزیع افقی کلروفیلa و روند تغییرات آن نشان داد که روند تغییرات از ترانسکت 1 تا 7 به‌صورت نوسانی و کاهشی بوده، به‌طوری که از ترانسکت 1 تا ترانسکت 2 به‌صورت صعودی و از ترانسکت 2 به 3 نزولی و از ترانسکت 3 به 4 صعودی و از ترانسکت 4 تا 6 نزولی و از ترانسکت 6 تا ترانسکت 7 صعودی بوده‌است.
بیشترین دامنه تغییرات مربوط به ترانسکت 1 و 2 به میزان mg/m37/1 بوده، و کمترین تغییرات مربوط به ترانسکت 6 به میزان mg/m36/0 بوده‌است (شکل 4-15).
نتایج بررسی بین ترانسکت‌ها نشان داد که هرچه از شرق به سمت غرب استان هرمزگان حرکت کنیم میزان کلروفیل a کاهش می یابد.
شکل 4-15: نمودار میانگین توزیع افقی کلروفیلa
در محدوده آبهای استان هرمزگان (1388)
4-2-8- کدورت: نتایج مربوط به توزیع عمودی کدورت آب و روند تغییرات آن نشان داد که مقدار آن از سطح به عمق در مناطق مختلف نوسانات متفاوتی داشته به طوریکه در بعضی مناطق لایه‌های تحتانی]]>

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *