مقاله رایگان درباره استان هرمزگان

دانلود پایان نامه

مقدار کدورت آب نسبتاً از لایه‌های سطحی بیشتر بوده و در بعضی از مناطق نیز مقدار آن در لایه‌های فوقانی (حدود 20 متری) بیشتر از لایه‌های سطحی و عمقی بود، علاوه بر اینکه توزیع عمودی آن از سطح به عمق در اکثر مناطق با یکدیگر همپوشانی داشته است. در ترانسکت‌های 1، 2 و 3 در لایه‌های عمق 16 متر تا 84 متر نوسانات شدیدی مشاهده شده است (شکل 4-16).
شکل 4-16: نمودار میانگین توزیع عمودی کدورت آب
در محدوده آبهای استان هرمزگان (1388)
نتایج مربوط به توزیع افقی کدورت آب و روند تغییرات آن نشان داد که مقدار آن از ترانسکت 1 تا ترانسکت 3 به‌صورت صعودی و از ترانسکت 3 تا ترانسکت 4 نزولی و از ترانسکت 4 تا ترانسکت 5 صعودی و از ترانسکت 5 تا ترانسکت 7 نزولی بوده‌است.
شکل4-17: نمودار میانگین توزیع افقی کدورت آب
در محدوده آبهای استان هرمزگان (1388)
کمترین دامنه تغییرات مربوط به ترانسکت‌های 6 و 7 بوده و بیشترین دامنه تغییرات به‌ترتیب مربوط به ترانسکت‌های 3، 2 و 1 بوده‌است (شکل 4-17).
جمع‌بندی نتایج بررسی پروفیل عمودی و افقی پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب در ترانسکت‌های هفتگانه در لایه عمقی سطح تا 100 متر، نشان داد. دمای آب از سطح به عمق کاهش یافته و از ترانسکت 1 به 7 افزایش را نشان داد، همچنین دمای آب با اکسیژن، pH، کلروفیل aنسبت مستقیم و با پارامترهای هدایت الکتریکی، شوری، چگالی و کدورت نسبت عکس را نشان داد. نتایج بررسی هدایت الکتریکی میزان آن را بجز ترانسکت 2، از سطح به عمق افزایشی و بین ترانسکت ها، 1 و 6 کاهشی و 2 تا 5 افزایشی بود. نتایج بررسی شوری نشان داد که میزان آن از سطح به عمق افزایشی و از ترانسکت 2 به 5 افزایشی، و با هدایت الکتریکی، چگالی و کدورت نسبت مستقیم، و با دمای آب، اکسیژن، pH، کلروفیل a نسبت عکس داشته است. بررسی چگالی از سطح به عمق افزایشی، از ترانسکت 1 تا 5 افزایش و در ترانسکت 6 کاهشی، با هدایت الکتریکی، شوری و کدورت نسبت مستقیم و با دمای آب، اکسیژن، pH، کلروفیل a نسبت عکس داشته است (شکل 4-18).
شکل 4-18: تغییرات پارامترهای فیزیکی وشیمیایی آب، از سطح به عمق و ترانسکت‌های مورد بررسی (زمستان 1388)
میزان اکسیژن آب از سطح به عمق کاهشی بوده و در بین ترانسکت‌ها دارای نوسان بوده و با دمای آب، pH، و کلروفیلa نسبت مستقیم و با هدایت الکتریکی، شوری، چگالی و کدورت نسبت عکس داشته است. میزان pH، از سطح به عمق کاهش یافته، در بین ترانسکت‌ها متفاوت بوده، با دمای آب، اکسیژن، کلروفیلa نسبت مستقیم و با هدایت الکتریکی، شوری، چگالی و کدورت نسبت عکس را نشان داد. کلروفیلa از سطح به عمق کاهش یافته، میزان آن در بین ترانسکت‌ها متفاوت بوده، با دمای آب، اکسیژن و pH، نسبت مستقیم و با پارامترهای هدایت الکتریکی، شوری، چگالی و کدورت نسبت عکس داشته است. میزان کدورت آب از سطح به عمق افزایشی میزان آن در بین ترانسکت‌ها متفاوت بوده و با هدایت الکتریکی، چگالـی و شـوری نسبت مستقیم و بـا دمـای آب، اکسیـژن، pH، کلروفیلa نسبت عکس داشتـه است (جدول 4-1).
جدول 4-1: دامنه تغییرات پارامترهای فیزیکی وشیمیایی آب در ترانسکت‌های مورد بررسی (زمستان 1388)
کدورت
کلروفیلa
pH
اکسیژن
چگالی
شوری
هدایت الکتریکی
دمای آب
حداکثر عمق
دامنه تغییرات
ترانسکت
(FTU)
(mg/m3)
(ppm)
(kg/m3)
(ppt)
(ms/cm)
(C)
متر
5.0
0.1
7.9
4.2
25.3
36.6
52.2
22.0
0.0
حداقل
1
9.8
1.8
8.0
6.4
27.8
39.2
55.5
22.8
100.0
حداکثر
5.5
0.9
7.9
5.3
25.6
36.8
52.8
22.5

میانگین
5.2
0.3
7.9
5.9
25.4
36.8
52.5
22.1
0.0
حداقل
2
10.7
2.0
7.9
7.3
25.9
36.9
52.9
22.6
62.0
حداکثر
6.2
1.1
7.9
6.4
25.7
36.8
52.7
22.3

میانگین
5.4
0.1
7.9
4.9
25.8
37.1
52.3
21.6
0.0
حداقل
3
11.0
1.3
8.0
6.3
28.4
40.1
56.3
22.2
84.0
حداکثر
7.0
0.5
7.9
5.7
26.8
38.2
54.0
22.0

میانگین
5.5
0.1
8.0
5.4
26.1
37.5
53.1
21.4
0.0
حداقل
4
7.5
1.8
8.0
7.1
29.0
40.6
56.3
22.0
72.0
حداکثر
6.3
0.7
8.0
6.5
27.1
38.5
54.1
21.8

میانگین
5.5
0.1
8.0
5.4
26.3
37.7
52.7
21.2
0.0
حداقل
5
7.6
0.8
8.0
6.9
28.9
40.4
56.0
21.8
94.0
حداکثر
6.4
0.4
8.0
6.2
27.7
39.1
54.3
21.3

میانگین
5.3
0.1
7.9
5.9
27.5
39.0
54.0
20.5
0.0
حداقل
6
6.2
0.7
8.0
6.7
29.0
40.2
55.1
21.1
90.0
حداکثر
5.5
0.4
8.0
6.3
28.4
39.8
54.7
20.9

میانگین
5.2
0.2
8.0
6.2
28.0
39.5
54.3
20.5
0.0
حداقل
7
6.3
1.1
8.0
6.8
28.5
39.9
54.9
20.5
74.0
حداکثر
5.7
0.5
8.0
6.5
28.3
39.8
54.6
20.5

میانگین
4-3- میزان CPUA و توده زنده کل آبزیان ترال کف در خلیج‌فارس و دریای عمان
4-3-1- میزان CPUA سال 1387
نتایج بررسی داده‌های سال 1387، میانگین CPUA کل آبزیان (10 گونه مورد بررسی) موجود در صید ترال کف در دریای عمان، شرق استان هرمزگان (شامل 2 منطقه F و G)، برابر با 7781 کیلوگرم بر مایل مربع دریایی محاسبه گردید. همچنین میانگین CPUA کل آبزیان موجود در صید ترال کف در خلیج‌فارس، غرب استان هرمزگان (شامل 5 منطقه از A تا E)، برابر با 17146 کیلوگرم بر مایل مربع دریایی محاسبه و میانگین CPUA کل آبزیان موجود در صید ترال کف در آبهای خلیج‌فارس و دریای عمان آبهای استان هرمزگان، (شامل 7 منطقه از A تا G)، برابر با 24927 کیلوگرم بر مایل مربع دریایی محاسبه گردید.
مقایسه شاخص CPUA محاسبه شده مربوط به مجموع 10 گونه آبزی شناسایی شده در صید ترال کف به تفکیک مناطق 5 گانه (A تا E) در غرب استان هرمزگان، نشان داد بیشترین میزان CPUA با میانگین 4860 کیلوگرم بر مایل مربع دریایی مربوط به منطقه C شامل صیدگاههای فارور تا باسعیدو و بعد از آن منطقه B صیدگاههای بندرعباس تا سیریک به میزان 3907 کیلوگرم بر مایل مربع دریایی، منطقه A صیدگاههای راس نایبند تا بندر مقام، به میزان 3702 کیلوگرم بر مایل مربع دریایی، منطقهE صیدگاههای بندرعباس تا سیریک، به میزان 3041 کیلوگرم بر مایل مربع دریایی، منطقه D صیدگاههای باسعیدو تا جنوب قشم، به میزان 1635 کیلوگرم بر مایل مربع دریایی محاسبه گردید. مقایسه شاخص CPUA محاسبه شده به تفکیک 2 منطقه (F و G) در شرق استان هرمزگان نشان داد بیشترین میزان CPUA با میانگین 5168 کیلوگرم بر مایل مربع دریایی مربوط به منطقه F صیدگاههای سیریک تا جاسک و بعد از آن منطقه G شامل صیدگاههای جاسک تا میدانی، به میزان 2612 کیلوگرم بر مایل مربع دریایی، محاسبه گردید (جدول 4-2).
نتایج حاصل از بررسی میزان میانگین صید بر واحد سطح 10 گونه آبزی در مناطق هفت‌گانه آبهای استان هرمزگان نشان داد، بیشترین میزان صید بر واحد سطح، به‌ترتیب مربوط به سنگسر معمولی در منطقه C، سپر ماهیان در منطقه B و A، سپر ماهیان در منطقه F، به میزان 2090، 2047، 1958 و 1444 کیلوگرم بر مایل مربع دریایی و کمترین میزان صید بر واحد سطح به‌ترتیب مربوط به حلوا سفید و شوریده در منطقه A، شوریده و حلوا سفید در منطقه B، به میزان صفر، 3 و 3، 4 کیلوگرم بر مایل مربع دریایی محاسبه گردید (جدول 4-2).
جدول4-2: میانگین صید بر واحد سطح آبزیان به تفکیک مناطق، در آبهای استان هرمزگان (1387)(Kg/nm2)
مقایسه نتایج حاصل از میزان صید بر واحد سطح ماهیان کفزی در مناطق هفت‌گانه مورد بررسی در آبهای استان هرمزگان نشان داد که مناطق F و C که به ترتیب شامل صیدگاههای سیریک تا جاسک و فارور تا باسعیدو از وضعیت نسبتاً بهتری برخوردار بوده و منطقه D و G یعنی صیدگاههای باسعیدو تا جنوب قشم و جاسک تا میدانی، از کمترین مقدار صید بر واحد سطح کفزیان برخوردار بودند (جدول 4-2).
بررسی میانگین میزان صید بر واحد سطح در لایه‌های عمقی سال 1387 در آبهای خلیج‌فارس و دریای عمان، محدوده استان هرمزگان نشان داد که حداکثر آن مربوطه لایه عمقی 50-30 متر به میزان 10004 کیلوگرم بر مایل مربع دریایی و حداقل آن مربوطه به لایه عمق 20-10 متر به میزان 3286 کیلوگرم بر مایل مربع دریایی بوده‌است. همچنین بررسی 10 گونه آبزی، در لایه‌های مختلف عمقی نشان داد که همه گونه‌ها بجز حلوا سیاه در لایه عمقی 30-20 متر از حداکثر مقدار برخوردار است و مابقی گونه‌ها در لایه عمقی 50-30 متر از حداکثر مقدار برخوردار بودند. در لایه عمقی 20-10 متر، کمترین مقدار به‌ترتیب برای شوریده، کوسه ماهیان، گوازیم دم رشته‌ای، حلوا سیاه و یال اسبی سربزرگ و بیشترین مقدار مربوط به سنگسر معمولی، سپر ماهیان، و گربه ماهی بزرگ، حسون معمولی و حلوا سفید بوده‌است. در لایه عمق 30-20 متر کمترین مقدار مربوط به شوریده، حلوا سفید، یال اسبی سر بزرگ، کوسه ماهیان و گوازیم دم رشته‌ای و بیشترین مقدار مربوط به سپرماهیان، سنگسر معمولی، گربه ماهی بزرگ، حسون معمولی و حلوا سیاه بوده‌است. در لایه عمقی 50-30 متر، کمترین مقدار مربوط به شوریده، حلوا سیاه، کوسه ماهیان، و بیشترین مقدار مربوط به سپرماهیان، گربه ماهی بزرگ و سنگسر معمولی بوده‌است. در لایه عمقی 100-50 متر، کمترین مقدار میزان صید بر واحد سطح به‌ترتیب مربوط به شوریده، کوسه ماهیان و حلوا سفید و بیشترین مقدار مربوط به سپر ماهیان، یال اسبی سربزرگ و سنگسر معمولی محاسبه گردید (جدول 4-3).
جدول4-3: میانگین صید بر واحد سطح آبزیان به تفکیک لایه عمقی در آبهای استان هرمزگان (1387)(Kg/nm2)
بررسی‌ها نشان داد، حداکثر مقدار صید بر واحد سطح در کل منطقه مربوطه به سپر ماهیان به میزان 8200 کیلوگرم بر مایل مربع دریایی و حداقل آن مربوط به شوریده به میزان 307 کیلوگرم بر مایل مربع دریایی بوده‌است (جدول 4-3).
4-3-2- میزان توده زنده سال 1387
نتایج بررسی داده‌های سال 1387، توده زنده 10 گونه آبزی، موجود در صید ترال کف در خلیج‌فارس و دریای عمان، محدوده آبهای استان هرمزگان، نشان داد که در شرق استان هرمزگان (شامل 2 منطقه F و G)، برابر با 8040 تن و در غرب استان هرمزگان (شامل 5 منطقه از A تا E)، برابر با 14199 تن و مجموع 10 گونه آبزی موجود در صید ترال کف در آبهای خلیج‌فارس و دریای عمان، محدوده آبهای استان هرمزگان، (شامل 7 منطقه از A تا G)، برابر با 22239 تن محاسبه گردید (جدول 4-4).
مقایسه شاخص توده زنده محاسبه شده مربوط به مجموع 10 گونه آبزیان شناسایی شده در صید ترال کف به تفکیک مناطق 5 گانه (A تا E) در غرب استان هرمزگان نشان داد که به‌ترتیب بیشترین میزان توده زنده با 3900 تن، مربوط به منطقه E شامل صیدگاههای بندرعباس تا سیریک، منطقه B صیدگاههای بندر مقاوم تا فارور، به میزان 3773 تن، منطقه C فارور تا باسعیدو، به میزان 3286 تن، منطقه A راس نایبند تا بندر مقام، به میزان 2353 تن، و حداقل آن مربوط به منطقه D باسعیدو تا جنوب قشم، به میزان 887 تن، محاسبه گردید(جدول 4-4).
جدول4-4: توده زنده (بر حسب تن) گروههای مختلف آبزیان به تفکیک مناطق در آبهای استان هرمزگان (سال 1387)
مقایسه شاخص توده زنده محاسبه شده، به تفکیک 2 منطقه (F و G) در شرق استان هرمزگان نشان داد که بیشترین میزان توده زنده 5918 تن، مربوط به منطقه F صیدگاههای سیریک تا جاسک و بعد از آن منطقه G شامل صیدگاههای جاسک تا میدانی به میزان 2121 تن محاسبه گردید (جدول 4-4).
مقایسه نتایج حاصل از میزان توده زنده ماهیان کفزی تجاری در

دیدگاهتان را بنویسید