مقاله رایگان درباره استان هرمزگان

نوامبر 30, 2018 0 Comments

نتایج حاصل از بررسی میزان توده زنده 10 گونه آبزی در مناطق هفت‌گانه آبهای استان هرمزگان نشان داد که بیشترین میزان توده زنده به‌ترتیب مربوط به سپر ماهیان، سنگسر معمولی و گربه ماهی بزرگ به میزان 7185، 3388 و 2909 تن و کمترین مقدار به‌ترتیب مربوطه به شوریده، کوسه ماهیان و حلوا سیاه به میزان 293، 513 و 672 تن محاسبه گردید (جدول 4-4).
– میزان توده زنده در لایه‌های عمقی سال 1387
بررسی میزان توده زنده در لایه‌های عمقی سال 1387 در آبهای خلیج‌فارس و دریای عمان، محدوده استان هرمزگان نشان داد که حداکثر آن مربوطه لایه عمقی 50-30 متر به میزان 9896 تن و حداقل آن مربوطه به لایه عمق 20-10 متر به میزان 2733 تن بوده‌است (جدول 4-5).
جدول4-5: توده زنده (بر حسب تن) گروههای مختلف آبزیان به تفکیک لایه‌های عمقی
در آبهای استان هرمزگان (سال 1387)
همچنین بررسی 10 گونه آبزی، در لایه‌های مختلف عمقی نشان داد که در لایه عمقی 20-10 متر، کمترین مقدار به‌ترتیب برای شوریده، کوسه ماهیان، گوازیم دم رشته‌ای، حلوا سیاه و یال اسبی سربزرگ و بیشترین مقدار مربوط به سنگسر معمولی، سپر ماهیان، و گربه ماهی بزرگ، حسون معمولی و حلوا سفید ثبت گردید. در لایه عمق 30-20 متر کمترین مقدار به‌ترتیب مربوط به شوریده، حلوا سفید، یال اسبی سر بزرگ، کوسه ماهیان و حلوا سیاه و بیشترین مقدار به‌ترتیب مربوط به سپرماهیان، سنگسر معمولی، گربه ماهی بزرگ، حسون معمولی و حلوا سیاه بوده‌است. در لایه عمقی 50-30 متر، کمترین مقدار به‌ترتیب مربوط به شوریده، حلوا سیاه، کوسه ماهیان، و بیشترین مقدار مربوط به سپرماهیان، گربه ماهی بزرگ و سنگسر معمولی بوده‌است. در لایه عمقی 100-50 متر، کمترین میزان به‌ترتیب مربوط به شوریده، کوسه ماهیان و حلوا سفید و بیشترین مقدار مربوط به یال اسبی سربزرگ، سپر ماهیان و سنگسر معمولی محاسبه گردید (جدول 4-5).
4-3-3- میزان CPUA سال 1388
نتایج بررسی داده‌های سال 1388، میانگین CPUA کل آبزیان (10 گونه مورد بررسی) موجود در صید ترال کف در دریای عمان، شرق استان هرمزگان (شامل 2 منطقه F و G)، برابر با 16147 کیلوگرم بر مایل مربع دریایی محاسبه گردید. مجموع میانگین CPUA کل آبزیان موجود در صید ترال کف در دریای عمان، غرب استان هرمزگان (شامل 5 منطقه از A تا E)، برابر با 25634 کیلوگرم بر مایل مربع دریایی محاسبه و میانگین CPUA کل آبزیان موجود در صید ترال کف در آبهای خلیج‌فارس و دریای عمان آبهای استان هرمزگان (شامل 7 منطقه از A تا G) برابر با 41781 کیلوگرم بر مایل مربع دریایی محاسبه گردید (جدول 4-6).
مقایسه شاخص CPUA محاسبه شده مربوط به مجموع 10 گونه آبزیان شناسایی شده در صید ترال کف به تفکیک مناطق 5 گانه (A تا E) در غرب استان هرمزگان نشان داد که بیشترین میزان CPUA با میانگین 7048 کیلوگرم بر مایل مربع دریایی مربوط به منطقه D صیدگاههای باسعیدو تا جنوب قشم، منطقه E صیدگاههای بندرعباس تا سیریک به میزان 6507 کیلوگرم بر مایل مربع دریایی، منطقه C صیدگاههای فارور تا باسعیدو، به میزان 5259 کیلوگرم بر مایل مربع دریایی، منطقه A صیدگاههای راس نایبند تا بندر مقام به میزان 3521 کیلوگرم بر مایل مربع دریایی و منطقهB شامل صیدگاههای بندر مقام تا فارور به میزان 3300 کیلوگرم بر مایل مربع دریایی محاسبه گردید (جدول 4-6).
مقایسه شاخص CPUA محاسبه شده، به تفکیک 2 منطقه (F و G) در شرق استان هرمزگان، نشان داد که بیشترین میزان CPUA با میانگین 9591 کیلوگرم بر مایل مربع دریایی مربوط به منطقه F صیدگاههای سیریک تا جاسک و بعد از آن منطقه G شامل صیدگاههای جاسک تا میدانی به میزان 6556 کیلوگرم بر مایل مربع دریایی محاسبه گردید (جدول 4-6).
مقایسه نتایج حاصل از میزان صید بر واحد سطح ماهیان کفزی در مناطق هفت‌گانه مورد بررسی در آبهای استان هرمزگان نشان داد که مناطق D و F از وضعیت نسبتاً بهتری برخوردار بوده‌است و منطقه B و سپس منطقه A از کمترین مقدار صید بر واحد سطح کفزیان برخوردار بودند (جدول 4-6).
جدول4-6: میانگین صید بر واحد سطح آبزیان به تفکیک مناطق، در آبهای استان هرمزگان (1388)(Kg/nm2)
نتایج حاصل از بررسی میزان میانگین صید بر واحد سطح 10 گونه آبزی در مناطق هفت‌گانه آبهای استان هرمزگان نشان داد که بیشترین میزان صید بر واحد سطح به‌ترتیب مربوط به سپر ماهیان در مناطق F، G، D و C، حسون معمولی در منطقه G، یال اسبی سر بزرگ در منطقه D، به میزان 4463، 3355، 2923، 2538 و 1790 کیلوگرم بر مایل مربع دریایی و کمترین میزان صید بر واحد سطح به‌ترتیب مربوط به حلوا سفید در منطقه A، شوریده و حلوا سفید در منطقه B، به میزان صفر، 1 و 9 کیلوگرم بر مایل مربع دریایی محاسبه گردید (جدول 4-6).
میزان CPUA در لایه های عمقی سال 1388
بررسی میانگین میزان صید بر واحد سطح در لایه‌های عمقی سال 1387 در آبهای خلیج‌فارس و دریای عمان، محدوده استان هرمزگان نشان داد که حداکثر آن مربوطه لایه عمقی 50-30 متر به میزان 13586 کیلوگرم بر مایل مربع دریایی و حداقل آن مربوطه به لایه عمق 20-10 متر به میزان 4042 کیلوگرم بر مایل مربع دریایی بوده‌است. همچنین بررسی 10 گونه آبزی، در لایه‌های مختلف عمقی نشان داد که همه گونه‌ها بجز حلوا سفید در لایه عمقی 30-20 متر از حداکثر مقدار برخوردار است و مابقی گونه‌ها در لایه عمقی 50-30 متر از حداکثر مقدار برخوردار بودند (جدول 4-7).
جدول4-7: میانگین صید بر واحد سطح آبزیان به تفکیک لایه عمقی در آبهای استان هرمزگان (1388)(Kg/nm2)
بررسی‌ها نشان داد، حداکثر مقدار صید بر واحد سطح در کل منطقه مربوطه به سپر ماهیان به میزان 17035 کیلوگرم بر مایل مربع دریایی و حداقل آن مربوط به کوسه ماهیان به میزان 294 کیلوگرم بر مایل مربع دریایی بوده‌است (جدول 4-7).
شایان ذکر است که از نظر کارشناسان ارزیابی ذخایر در روش مساحت جاروب شده، صید در واحد سطح CPUA شاخص بسیار مناسب‌تر و دقیق‌تری نسبت به شاخص توده زنده جهت مقایسه‌های لازم و تعیین تغییرات روندها در ابعاد زمانی و مکانی مورد بررسی می باشد.
4-3-4- میزان توده زنده سال 1388
نتایج بررسی داده‌های سال 1388، میانگین توده زنده 10 گونه آبزی، موجود در صید ترال کف در خلیج‌فارس و دریای عمان، محدوده آبهای استان هرمزگان نشان داد که در شرق استان هرمزگان (شامل 2 منطقه F و G)، برابر با 16306 تن و در غرب استان هرمزگان (شامل 5 منطقه از A تا E)، برابر با 21148 تن و مجموع 10 گونه آبزی موجود در صید ترال کف در آبهای خلیج‌فارس و دریای عمان، محدوده آبهای استان هرمزگان، (شامل 7 منطقه از A تا G)، برابر با 37454 تن محاسبه گردید (جدول 4-8).
مقایسه شاخص توده زنده محاسبه شده مربوط به مجموع 10 گونه آبزیان شناسایی شده در صید ترال کف به تفکیک مناطق 5گانه (A تا E) در غرب استان هرمزگان نشان داد حداکثر میزان توده زنده مربوط به منطقه E به میزان 8364 تن و حداقل مربوطه به منطقه A به میزان 2238 تن بوده‌است (جدول 4-8).
جدول4-8: توده زنده (بر حسب تن) گروههای مختلف آبزیان به تفکیک مناطق در آبهای استان هرمزگان (سال 1388)
مقایسه شاخص توده زنده محاسبه شده، به تفکیک 2 منطقه (F و G) در شرق استان هرمزگان نشان داد که بیشترین میزان توده زنده به میزان 10982 تن، مربوط به منطقه F صیدگاههای سیریک تا جاسک و بعد از آن منطقه G شامل صیدگاههای جاسک تا میدانی، به میزان 5325 تن، محاسبه گردید (جدول 4-8).
نتایج حاصل از بررسی میزان میانگین توده زنده 10 گونه آبزی در مناطق هفت‌گانه آبهای استان هرمزگان نشان داد که حداکثر میزان توده زنده، به سپر ماهیان به میزان 14907 تن و حداقل به کوسه ماهیان به میزان 232 تن محاسبه گردید (جدول 4-8).
– بررسی میزان توده زنده در لایه‌های عمقی سال 1388 در آبهای خلیج‌فارس و دریای عمان، محدوده استان هرمزگان نشان داد که حداکثر آن مربوطه لایه عمقی 50-30 متر به میزان 12832 تن و حداقل آن مربوطه به لایه عمق 20-10 متر به میزان 3311 تن بوده‌است (جدول 4-9).
همچنین بررسی 10 گونه آبزی، در لایه‌های مختلف عمقی نشان داد، در لایه عمقی 20-10 متر، کمترین مقدار به حلوا سیاه و بیشترین مقدار به سپر ماهیان تعلق داشته است. در لایه‌های عمقی 30-20 متر و 50-30 متر، کمترین مقدار به کوسه ماهیان و بیشترین مقدار به سپرماهیان و در لایه عمقی 100-50 متر، کمترین مقدار به شوریده و بیشترین مقدار به سپر ماهیان تعلق داشته است (جدول 4-9).
جدول4-9: توده زنده (بر حسب تن) گروههای مختلف آبزیان به تفکیک لایه های عمقی
در آبهای استان هرمزگان (سال 1388)
4-4- توده زنده، CPUA و پراکنش آبزیان به تفکیک گونه، سال‌های 1387 و 1388
4-4-1- حسون معمولیSaurida tumbil
مقدار کل توده زنده و میانگین صید بر واحد سطح حسون معمولی در آبهای خلیج فارس در غرب استان هرمزگان در سال 1387، 966 تن و 1232 کیلوگرم بر مایل مربع دریایی و در سال 1388، 2237 تن و 2489 کیلوگرم بر مایل مربع دریایی محاسبه شد و در دریای عمان در شرق استان هرمزگان سال 1387 این دو شاخص به ترتیب 796 تن ‌و 786 کیلوگرم بر مایل مربع دریایی و در سال 1388، 2338 تن و 2562 کیلوگرم بر مایل مربع دریایی برآورد گردید (جداول 4-2، 4-4، 4-6 و 4-8).
با مقایسه لایه عمقی چهارگانه در مناطق هفت‌گانه در آبهای استان هرمزگان میزان توده زنده و میانگین صید بر واحد سطح در سال 1387 در لایه عمقی 20-10 متر 254 تن و 284 کیلوگرم بر مایل مربع دریایی، در لایه عمقی 30-20 متر 461 تن و 599 کیلوگرم بر مایل مربع دریایی و در لایه عمقی 50-30 متر 733 تن و 764 کیلوگرم بر مایل مربع دریایی و در لایه عمقی 100-50 متر 313 تن و 371 کیلوگرم بر مایل مربع دریایی محاسبه گردید حداکثر میزان توده زنده و صید بر واحد سطح در لایه عمقی 50-30 بوده‌است. همچنین در سال 1388، در لایه عمقی 20-10 متر 670 تن و 801 کیلوگرم بر مایل مربع دریایی، در لایه عمقی 30-20 متر 1384 تن و 1582 کیلوگرم بر مایل مربع دریایی و در لایه عمقی 50-30 متر 1788 تن و 1859 کیلوگرم بر مایل مربع دریایی و در لایه عمقی 100-50 متر 734 تن و 809 کیلوگرم بر مایل مربع دریایی محاسبه گردید که حداکثر میزان توده زنده و صید بر واحد سطح در لایه عمقی 50-30 بوده‌است (جداول 4-3، 4-5، 4-7 و 4-9).
با مقایسه مناطق هفت‌گانه مورد بررسی در سال 1387 مشخص شده است که منطقه F (سیریک تا جاسک) دارای حداکثر توده زنده و میانگین CPUA به میزان 540 تن و 471 کیلوگرم بر مایل مربع دریایی و منطقهD دارای حداقل توده زنده، 107 تن و منطقه E دارای حداقل CPUA به میزان 141 کیلوگرم بر مایل مربع دریایی بوده‌است و در سال 1388، حداکثر توده زنده و میانگین CPUA به میزان 1454 تن و 1790 کیلوگرم بر مایل مربع دریایی در منطقه G بوده و منطقهC دارای حداقل توده زنده و میانگین CPUA به میزان 119 تن و 176 کیلوگرم بر مایل مربع دریایی بوده‌است (شکل 4-19).
4-4-1-1- تحلیل شبکه عصبی
برای کلیه آبزیان مورد بررسی (10 گونه)، بهترین نتیجه تحلیل شبکه عصبی]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *