مقاله رایگان درباره استان هرمزگان

نوامبر 30, 2018 0 Comments

4-4-4-1- تحلیل شبکه عصبی
شکل 4-35 رابطه قابل قبولی بین پارامترهای وابسته و مستقل که بعد از آموزش شبکه عصبی ایجاد شده را نشان می‌دهد.
شکل 4-35: نتیجه حاصل از آموزش شبکه عصبی (سپر ماهیان)
شکل 4-36 مقایسـه نمونـه‌هایی از داده‌های ورودی و پیش‌بینی شده توسط شبکـه عصبی را نشان می‌دهد.
شکل 4-36: مقایسه داده‌های وارد شده و پیش‌بینی شده توسط شبکه عصبی(سپر ماهیان)
تحلیل حساسیت یا ضریب تاثیر نشان داد که کدام پارامتر در تعیین زیستگاه این آبزی مهم‌تر بود که در مورد این آبزی پارامترهای شوری، pH و طول جغرافیایی به‌ترتیب از اهمیت بیشتری برخوردار بودند. نتایج حاصل از خروجی ضریب همبستگی پارامترها را 98 درصد نشان داد که یک همبستگی بالایی بوده، یعنی شبکه عصبی توانسته به راحتی پیش‌بینی را انجام دهد (جدول 4-10).
نتایج حاصل از خروجی نقشه‌های توزیع سطحی پراکنش سپر ماهیان طی سال‌های 1387 و 1388 در آبهای خلیج‌فارس و دریای عمان نشان داد اگرچه میزان صید بر واحد سطح این آبزی در سال 1388 بیشتر از سال 1387 بود ولی پراکنش آن در دریای عمان نسبتا بیشتر از خلیج‌فارس بوده و تقریبا دارای صیدگاه ثابتی بود (شکل‌های 4-37 و 4-38).
شکل 4-37: الگوی پراکنش سپر ماهیان در آبهای خلیج‌فارس و دریای عمان (سال 1387)
شکل 4-38: الگوی پراکنش سپر ماهیان در آبهای خلیج‌فارس و دریای عمان (سال 1388)
4-4-5- سنگسر معمولیPomadasys kaakan
مقدار کل توده زنده و میانگین صید بر واحد سطح حسون معمولی در آبهای خلیج فارس در غرب استان هرمزگان در سال 1387، 2799 تن و 3587 کیلوگرم بر مایل مربع دریایی و در سال 1388، 2101 تن و 2784 کیلوگرم بر مایل مربع دریایی محاسبه شد و در دریای عمان در شرق استان هرمزگان سال 1387 این دو شاخص به ترتیب 589 تن ‌و 592 کیلوگرم بر مایل مربع دریایی و در سال 1388، 1254 تن و 1162 کیلوگرم بر مایل مربع دریایی برآورد گردید (جداول 4-2، 4-4، 4-6 و 4-8).
با مقایسه لایه عمقی چهارگانه در مناطق هفت‌گانه در آبهای استان هرمزگان میزان توده زنده و میانگین صید بر واحد سطح در سال 1387 در لایه عمقی 20-10 متر 788 تن و 1076 کیلوگرم بر مایل مربع دریایی، در لایه عمقی 30-20 متر 581 تن و 810 کیلوگرم بر مایل مربع دریایی و در لایه عمقی 50-30 متر 1130 تن و 1181 کیلوگرم بر مایل مربع دریایی و در لایه عمقی 100-50 متر 890 تن و 1112 کیلوگرم بر مایل مربع دریایی محاسبه گردید که حداکثر میزان توده زنده و صید بر واحد سطح در لایه عمقی 50-30 بوده‌است. همچنین در سال 1388، در لایه عمقی 20-10 متر 328 تن و 445 کیلوگرم بر مایل مربع دریایی، در لایه عمقی 30-20 متر 1106 تن و 1337 کیلوگرم بر مایل مربع دریایی و در لایه عمقی 50-30 متر 821 تن و 1054 کیلوگرم بر مایل مربع دریایی و در لایه عمقی 100-50 متر 1099 تن و 1111 کیلوگرم بر مایل مربع دریایی محاسبه گردید که حداکثر میزان توده زنده و صید بر واحد سطح در لایه عمقی 30-20 بوده‌است (جداول 4-3، 4-5، 4-7 و 4-9).
با مقایسه مناطق هفت‌گانه مورد بررسی در سال 1387 مشخص شده است که منطقه C دارای حداکثر توده زنده و میانگین CPUA به میزان 1413 تن و 2090 کیلوگرم بر مایل مربع دریایی و منطقهA دارای حداقل توده زنده، 124 تن و حداقل CPUA به میزان 195 کیلوگرم بر مایل مربع دریایی بوده‌است و در سال 1388، حداکثر توده زنده مربوطه به منطقه F به میزان 1066 تن و حداقل میانگین CPUA به میزان 1081 کیلوگرم بر مایل مربع دریایی در منطقه D بوده و منطقهA دارای حداقل توده زنده و میانگین CPUA به میزان 65 تن و 102 کیلوگرم بر مایل مربع دریایی بوده‌است (شکل 4-39).
4-4-5-1- تحلیل شبکه عصبی
شکل 4-40 رابطه قابل قبولی بین پارامترهای وابسته و مستقل که بعد از آموزش شبکه عصبی ایجاد شده را نشان می‌دهد.
شکل 4-40: نتیجه حاصل از آموزش شبکه عصبی (سنگسر معمولی)
شکل 4-41 مقایسـه نمونـه‌هایی از داده‌های ورودی و پیش‌بینی شده توسط شبکـه عصبی را نشان می‌دهد.
شکل 4-41: مقایسه داده‌های وارد شده و پیش‌بینی شده توسط شبکه عصبی(سنگسر معمولی)
تحلیل حساسیت یا ضریب تاثیر نشان داد که کدام پارامتر در تعیین زیستگاه این آبزی مهم‌تر بود که در مورد این آبزی پارامترهای شوری، کدورت و چگالی به‌ترتیب از اهمیت بیشتری برخوردار بودند. نتایج حاصل از خروجی ضریب همبستگی پارامترها را 98 درصد نشان داد که یک همبستگی بالایی بوده، یعنی شبکه عصبی توانسته به راحتی پیش‌بینی را انجام دهد (جدول 4-10).
نتایج حاصل از خروجی نقشه های توزیع سطحی پراکنش سنگسر معمولی طی سال‌های 1387 و 1388 در آبهای خلیج‌فارس و دریای عمان نشان داد که میزان صید بر واحد سطح این آبزی طی این دو سال متفاوت بوده و دارای صیدگاه ثابتی نبودند (شکل‌های 4-42 و 4-43).
شکل 4-42: الگوی پراکنش سنگسر معمولی در آبهای خلیج‌فارس و دریای عمان (سال 1387)
شکل 4-43: الگوی پراکنش سنگسر معمولی در آبهای خلیج‌فارس و دریای عمان (سال 1388)
4-4-6- شوریده Otolithes ruber
مقدار کل توده زنده و میانگین صید بر واحد سطح حسون معمولی در آبهای خلیج فارس در غرب استان هرمزگان در سال 1387، 108 تن و 126 کیلوگرم بر مایل مربع دریایی و در سال 1388، 285 تن و 279 کیلوگرم بر مایل مربع دریایی محاسبه شد و در دریای عمان در شرق استان هرمزگان سال 1387 این دو شاخص به ترتیب 185 تن ‌و 171 کیلوگرم بر مایل مربع دریایی و در سال 1388، 680 تن و 714 کیلوگرم بر مایل مربع دریایی برآورد گردید (جداول 4-2، 4-4، 4-6 و 4-8).
با مقایسه لایه عمقی چهارگانه در مناطق هفت‌گانه در آبهای استان هرمزگان میزان توده زنده و میانگین صید بر واحد سطح در سال 1387 در لایه عمقی 20-10 متر 31 تن و 34 کیلوگرم بر مایل مربع دریایی، در لایه عمقی 30-20 متر 15 تن و 25 کیلوگرم بر مایل مربع دریایی و در لایه عمقی 50-30 متر 162 تن و 149 کیلوگرم بر مایل مربع دریایی و در لایه عمقی 100-50 متر 85 تن و 99 کیلوگرم بر مایل مربع دریایی محاسبه گردید که حداکثر میزان توده زنده و صید بر واحد سطح در لایه عمقی 50-30 بوده‌است. همچنین در سال 1388، در لایه عمقی 20-10 متر 154 تن و 144 کیلوگرم بر مایل مربع دریایی، در لایه عمقی 30-20 متر 415 تن و 642 کیلوگرم بر مایل مربع دریایی و در لایه عمقی 50-30 متر 275 تن و 273 کیلوگرم بر مایل مربع دریایی و در لایه عمقی 100-50 متر 114 تن و 121 کیلوگرم بر مایل مربع دریایی محاسبه گردید که حداکثر میزان توده زنده و صید بر واحد سطح در لایه عمقی 30-20 بوده‌است (جداول 4-3، 4-5، 4-7 و 4-9).
با مقایسه مناطق هفت‌گانه مورد بررسی در سال 1387 مشخص شده است که منطقه F دارای حداکثر توده زنده و میانگین CPUA به میزان 158 تن و138 کیلوگرم بر مایل مربع دریایی و منطقهA دارای حداقل توده زنده، 2 تن و حداقل CPUA به میزان 3 کیلوگرم بر مایل مربع دریایی بوده‌است و در سال 1388، حداکثر توده زنده و میانگین CPUA مربوطه به منطقه F به میزان 488 تن و559 کیلوگرم بر مایل مربع دریایی بوده و منطقهB دارای حداقل توده زنده و میانگین CPUA به میزان 1 تن و 1 کیلوگرم بر مایل مربع دریایی بوده‌است (شکل 4-44).
4-4-6-1- تحلیل شبکه عصبی
شکل 4-45 رابطه قابل قبولی بین پارامترهای وابسته و مستقل که بعد از آموزش شبکه عصبی ایجاد شده را نشان می‌دهد.
شکل 4-45: نتیجه حاصل از آموزش شبکه عصبی (شوریده)
شکل 4-46 مقایسـه نمونـه‌هایی از داده‌های ورودی و پیش‌بینی شده توسط شبکـه عصبی را نشان می‌دهد.
شکل 4-46: مقایسه داده‌های وارد شده و پیش‌بینی شده توسط شبکه عصبی(شوریده)
تحلیل حساسیت یا ضریب تاثیر نشان داد کدام پارامتر در تعیین زیستگاه این آبزی مهم‌تر بود که در مورد این آبزی پارامترهای شوری، فاصله از ساحل و اکسیژن محلول به‌ترتیب از اهمیت بیشتری برخوردار بودند. نتایج حاصل از خروجی ضریب همبستگی پارامترها را 99 درصد نشان داد که یک همبستگی بالایی بوده، یعنی شبکه عصبی توانسته به راحتی پیش‌بینی را انجام دهد (جدول 4-10).
نتایج حاصل از خروجی نقشه های توزیع سطحی پراکنش شوریده طی سال‌های 1387 و 1388 در آبهای خلیج‌فارس و دریای عمان نشان داد که میزان صید بر واحد سطح این آبزی در آبهای دریای عمان شرق استان هرمزگان به نسبت بیشتر از آبهای خلیج‌فارس بود و تقریبا دارای صیدگاه ثابتی بود (شکل‌های 4-47 و 4-48).
شکل 4-47: الگوی پراکنش شوریده در آبهای خلیج‌فارس و دریای عمان (سال 1387)
شکل 4-48: الگوی پراکنش شوریده در آبهای خلیج‌فارس و دریای عمان (سال 1388)
4-4-7- کوسه ماهیان Sharks
مقدار کل توده زنده و میانگین صید بر واحد سطح حسون معمولی در آبهای خلیج فارس در غرب استان هرمزگان در سال 1387، 247 تن و 288 کیلوگرم بر مایل مربع دریایی و در سال 1388، 271 تن و 207 کیلوگرم بر مایل مربع دریایی محاسبه شد و در دریای عمان در شرق استان هرمزگان سال 1387 این دو شاخص به ترتیب 266 تن ‌و 256 کیلوگرم بر مایل مربع دریایی و در سال 1388، 23 تن و 25 کیلوگرم بر مایل مربع دریایی برآورد گردید (جداول 4-2، 4-4، 4-6 و 4-8).
با مقایسه لایه عمقی چهارگانه در مناطق هفت‌گانه در آبهای استان هرمزگان میزان توده زنده و میانگین صید بر واحد سطح در سال 1387 در لایه عمقی 20-10 متر 79 تن و 73 کیلوگرم بر مایل مربع دریایی، در لایه عمقی 30-20 متر 131 تن و 166 کیلوگرم بر مایل مربع دریایی و در لایه عمقی 50-30 متر 197 تن و 192 کیلوگرم بر مایل مربع دریایی و در لایه عمقی 100-50 متر 106 تن و 114 کیلوگرم بر مایل مربع دریایی محاسبه گردید که حداکثر میزان توده زنده و صید بر واحد سطح در لایه عمقی 50-30 بوده‌است. همچنین در سال 1388، در لایه عمقی 20-10 متر 35 تن و 25 کیلوگرم بر مایل مربع دریایی، در لایه عمقی 30-20 متر 40 تن و 32 کیلوگرم بر مایل مربع دریایی و در لایه عمقی 50-30 متر 43 تن و 28 کیلوگرم بر مایل مربع دریایی و در لایه عمقی 100-50 متر 176 تن و 147 کیلوگرم بر مایل مربع دریایی محاسبـه گردید که حداکثر میزان توده زنده و صید بر واحد سطح در لایه عمقی 100-50 بوده‌است (جداول 4-3، 4-5، 4-7 و 4-9).
با مقایسه مناطق هفت‌گانه مورد بررسی در سال 1387 مشخص شده است که منطقه F دارای حداکثر توده زنده و میانگین CPUA به میزان 199 تن و174 کیلوگرم بر مایل مربع دریایی و منطقهD دارای حداقل توده زنده، 16 تن و حداقل CPUA به میزان 25 کیلوگرم بر مایل مربع دریایی مربوطه به منطقه C بوده‌است و در سال 1388، حداکثر توده زنده و میانگین CPUA مربوطه به منطقه B به میزان 99 تن و 96 کیلوگرم بر مایل مربع دریایی بوده و منطقهG دارای حداقل توده زنده و میانگین CPUA به میزان 4 تن و 3 کیلوگرم بر مایل مربع دریایی بوده‌است (شکل 4-49).
4-4-7-1- تحلیل شبکه عصبی
شکل 4-50 رابطه قابل قبولی بین پارامترهای وابسته و مستقل که بعد از آموزش شبکه عصبی ایجاد شده را نشان می‌دهد.
شکل 4-50: نتیجه حاصل از آموزش شبکه عصبی (کوسه ماهیان)
شکل 4-51 مقایسـه نمونـه‌هایی از داده‌های ورودی و پیش‌بینی شده توسط شبکـه عصبی را نشان می‌دهد.
شکل 4-51: مقایسه داده‌های وارد شده و پیش‌بینی شده توسط شبکه عصبی(کوسه ماهیان)
تحلیل حساسیت یا ضریب تاثیر نشان داد که کدام پارامتر در تعیین زیستگاه این آبزی مهم‌تر بود که در مورد این آبزی پارامترهای طول جغرافیایی، pH و کلروفیل]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *