مقاله رایگان درباره استان هرمزگان

نتایج حاصل از خروجی نقشه‌های توزیع سطحی پراکنش کوسه ماهیان طی سال‌های 1387 و 1388 در آبهای خلیج‌فارس و دریای عمان نشان داد میزان صید بر واحد سطح این آبزی در سراسر خلیج‌فارس و دریای عمان به‌صورت متفاوت توزیع شده و دارای صیدگاه ثابتی نبود (شکل‌های 4-52 و 4-53).
شکل 4-52: الگوی پراکنش کوسه ماهیان در آبهای خلیج‌فارس و دریای عمان (سال 1387)
شکل 4-53: الگوی پراکنش کوسه ماهیان در آبهای خلیج‌فارس و دریای عمان (سال 1388)
4-4-8- گربه ماهی بزرگ Arius thalassinus
مقدار کل توده زنده و میانگین صید بر واحد سطح حسون معمولی در آبهای خلیج فارس در غرب استان هرمزگان در سال 1387، 2702 تن و 2242 کیلوگرم بر مایل مربع دریایی و در سال 1388، 2049 تن و 2632 کیلوگرم بر مایل مربع دریایی محاسبه شد و در دریای عمان در شرق استان هرمزگان سال 1387 این دو شاخص به ترتیب 718 تن ‌و 697 کیلوگرم بر مایل مربع دریایی و در سال 1388، 861 تن و 897 کیلوگرم بر مایل مربع دریایی برآورد گردید (جداول 4-2، 4-4، 4-6 و 4-8).
با مقایسه لایه عمقی چهارگانه در مناطق هفت‌گانه در آبهای استان هرمزگان میزان توده زنده و میانگین صید بر واحد سطح در سال 1387 در لایه عمقی 20-10 متر 295 تن و 237 کیلوگرم بر مایل مربع دریایی، در لایه عمقی 30-20 متر 972 تن و 693 کیلوگرم بر مایل مربع دریایی و در لایه عمقی 50-30 متر 853 تن و 793 کیلوگرم بر مایل مربع دریایی و در لایه عمقی 100-50 متر 1300 تن و 1216 کیلوگرم بر مایل مربع دریایی محاسبه گردید که حداکثر میزان توده زنده و صید بر واحد سطح در لایه عمقی 100-50 بوده‌است. همچنین در سال 1388، در لایه عمقی 20-10 متر 300 تن و 356 کیلوگرم بر مایل مربع دریایی، در لایه عمقی 30-20 متر 546 تن و 794 کیلوگرم بر مایل مربع دریایی و در لایه عمقی 50-30 متر 1487 تن و 1647 کیلوگرم بر مایل مربع دریایی و در لایه عمقی 100-50 متر 577 تن و 731 کیلوگرم بر مایل مربع دریایی محاسبه گردید حداکثر میزان توده زنده و صید بر واحد سطح در لایه عمقی 50-30 بوده‌است. (جداول 4-3، 4-5، 4-7 و 4-9).
با مقایسه مناطق هفت‌گانه مورد بررسی در سال 1387 مشخص شده است که منطقه D دارای حداکثر توده زنده به میزان 758 تن و میانگین CPUA به میزان944 کیلوگرم بر مایل مربع دریایی به منطقه E تعلق داشته و منطقهB دارای حداقل توده زنده و CPUA به میزان، 311 تن و 300 کیلوگرم بر مایل مربع دریایی بوده‌است و در سال 1388، حداکثر توده زنده مربوطه به منطقه B به میزان 652 تن و حداقل CPUA به میزان 704 کیلوگرم بر مایل مربع دریایی به منطقه A تعلق داشته و منطقهD دارای حداقل توده زنده به میزان 208 تن و حداقل CPUA به میزان 252 کیلوگرم بر مایل مربع دریایی مربوطه به منطقه E بوده‌است (شکل 4-54).
4-4-8-1- تحلیل شبکه عصبی
شکل 4-55 رابطه قابل قبولی بین پارامترهای وابسته و مستقل که بعد از آموزش شبکه عصبی ایجاد شده را نشان می‌دهد.
شکل 4-55: نتیجه حاصل از آموزش شبکه عصبی (گربه ماهی بزرگ)
شکل 4-56 مقایسـه نمونـه‌هایی از داده‌های ورودی و پیش‌بینی شده توسط شبکـه عصبی را نشان می‌دهد.
شکل 4-56: مقایسه داده‌های وارد شده و پیش‌بینی شده توسط شبکه عصبی(گربه ماهی بزرگ)
تحلیل حساسیت یا ضریب تاثیر نشان داد که کدام پارامتر در تعیین زیستگاه این آبزی مهم‌تر بود که در مورد این آبزی پارامترهای اکسیژن محلول و کلروفیل a به‌ترتیب از اهمیت بیشتری برخوردار بودند. نتایج حاصل از خروجی ضریب همبستگی پارامترها را 98 درصد نشان داد که دارای همبستگی بالایی بوده، یعنی شبکه عصبی توانسته به راحتی پیش‌بینی را انجام دهد (جدول 4-10).
نتایج حاصل از خروجی نقشه های توزیع سطحی پراکنش گربه ماهی بزرگ طی سال‌های 1387 و 1388 در آبهای خلیج‌فارس و دریای عمان نشان داد میزان صید بر واحد سطح این آبزی در سال 1388 کاهش چشمگیری داشته ولی با توجه به تصاویر فراوانی این آبزی در آبهای خلیج‌فارس به نسبت بیشتر از آبهای دریای عمان بود و تقریباً دارای صیدگاه ثابتی بودند (شکل‌های 4-57 و 4-58).
شکل 4-57: الگوی پراکنش گربه ماهی بزرگ در آبهای خلیج‌فارس و دریای عمان (سال 1387)
شکل 4-58: الگوی پراکنش گربه ماهی بزرگ در آبهای خلیج‌فارس و دریای عمان (سال 1388)
4-4-9- گوازیم دم رشته‌ای Nemipterus japonicus
مقدار کل توده زنده و میانگین صید بر واحد سطح حسون معمولی در آبهای خلیج‌فارس در غرب استان هرمزگان در سال 1387، 2708 تن و 2633 کیلوگرم بر مایل مربع دریایی و در سال 1388، 825 تن و 926 کیلوگرم بر مایل مربع دریایی محاسبه شد و در دریای عمان در شرق استان هرمزگان سال 1387 این دو شاخص به ترتیب 1345 تن ‌و 1398 کیلوگرم بر مایل مربع دریایی و در سال 1388، 272 تن و 352 کیلوگرم بر مایل مربع دریایی برآورد گردید (جداول 4-2، 4-4، 4-6 و 4-8).
با مقایسه لایه عمقی چهارگانه در مناطق هفت‌گانه در آبهای استان هرمزگان میزان توده زنده و میانگین صید بر واحد سطح در سال 1387 در لایه عمقی 20-10 متر 378 تن و 355 کیلوگرم بر مایل مربع دریایی، در لایه عمقی 30-20 متر 1018 تن و 1005 کیلوگرم بر مایل مربع دریایی و در لایه عمقی 50-30 متر 1443 تن و 1499 کیلوگرم بر مایل مربع دریایی و در لایه عمقی 100-50 متر1214 تن و 1172 کیلوگرم بر مایل مربع دریایی محاسبه گردید که حداکثر میزان توده زنده و صید بر واحد سطح در لایه عمقی 50-30 بوده‌است. همچنین در سال 1388، در لایه عمقی 20-10 متر 101 تن و 115 کیلوگرم بر مایل مربع دریایی، در لایه عمقی 30-20 متر 197 تن و 268 کیلوگرم بر مایل مربع دریایی و در لایه عمقی 50-30 متر 548 تن و 519 کیلوگرم بر مایل مربع دریایی و در لایه عمقی 100-50 متر 354 تن و 377 کیلوگرم بر مایل مربع دریایی محاسبه گردید که حداکثر میزان توده زنده و صید بر واحد سطح در لایه عمقی 50-30 بوده‌است (جداول 4-3، 4-5، 4-7 و 4-9).
با مقایسه مناطق هفت‌گانه مورد بررسی در سال 1387 مشخص شده‌است که منطقه E دارای حداکثر توده زنده و میانگین CPUA به میزان 1044 تن و1339 کیلوگرم بر مایل مربع دریایی بوده‌است و حداقل توده زنده و CPUA به میزان، 141 تن و 77 کیلوگرم بر مایل مربع دریایی مربوط به منطقه D بوده‌است و در سال 1388، حداکثر توده زنده مربوطه به منطقه F به میزان 296 تن و حداکثرCPUA به میزان 279 کیلوگرم بر مایل مربع دریایی به منطقه B تعلق داشته و منطقهD دارای حداقل توده زنده و CPUA به میزان 27 تن 68 کیلوگرم بر مایل مربع دریایی بوده‌است (شکل 4-59).
4-4-9-1- تحلیل شبکه عصبی
شکل 4-60 رابطه قابل قبولی بین پارامترهای وابسته و مستقل که بعد از آموزش شبکه عصبی ایجاد شده را نشان می‌دهد.
شکل 4-60: نتیجه حاصل از آموزش شبکه عصبی (گوازیم دم رشته‌ای)
شکل 4-61 مقایسـه نمونـه‌هایی از داده‌های ورودی و پیش‌بینی شده توسط شبکـه عصبی را نشان می‌دهد.
شکل 4-61: مقایسه داده‌های وارد شده و پیش‌بینی شده توسط شبکه عصبی(گوازیم دم رشته‌ای)
تحلیل حساسیت یا ضریب تاثیر نشان داد که کدام پارامتر در تعیین زیستگاه این آبزی مهم‌تر بود که در مورد این آبزی پارامترهای شوری، فاصله تا ساحل و عرض جغرافیایی به‌ترتیب از اهمیت بیشتری برخوردار بودند. نتایج حاصل از خروجی ضریب همبستگی پارامترها را 98 درصد نشان داد که یک همبستگی بالایی بوده، یعنی شبکه عصبی توانسته به راحتی پیش‌بینی را انجام دهد (جدول 4-10).
نتایج حاصل از خروجی نقشه‌های توزیع سطحی پراکنش گوازیم دم رشته‌ای طی سال‌های 1387 و 1388 در آبهای خلیج‌فارس و دریای عمان نشان داد میزان صید بر واحد سطح این آبزی در سال 1388 به نسبت بهتر از سال 1387 بوده و تقریبا دارای صیدگاه ثابتی بودند (شکل‌های 4-62 و 4-63).
شکل 4-62: الگوی پراکنش گوازیم دم رشته‌ای در آبهای خلیج‌فارس و دریای عمان (سال 1387)
شکل 4-63: الگوی پراکنش گوازیم دم رشته‌ای در آبهای خلیج‌فارس و دریای عمان (سال 1388)
4-4-10- یال اسبی سر بزرگ Trichiurus lepturus
مقدار کل توده زنده و میانگین صید بر واحد سطح حسون معمولی در آبهای خلیج فارس در غرب استان هرمزگان در سال 1387، 4305 تن و3523 کیلوگرم بر مایل مربع دریایی و در سال 1388، 1238 تن و 1268 کیلوگرم بر مایل مربع دریایی محاسبه شد و در دریای عمان در شرق استان هرمزگان سال 1387 این دو شاخص به ترتیب 1135 تن ‌و1285 کیلوگرم بر مایل مربع دریایی و در سال 1388، 1281 تن و 1252 کیلوگرم بر مایل مربع دریایی برآورد گردید (جداول 4-2، 4-4، 4-6 و 4-8).
با مقایسه لایه عمقی چهارگانه در مناطق هفت‌گانه در آبهای استان هرمزگان میزان توده زنده و میانگین صید بر واحد سطح در سال 1387 در لایه عمقی 20-10 متر 212 تن و 144 کیلوگرم بر مایل مربع دریایی، در لایه عمقی 30-20 متر 848 تن و 1003 کیلوگرم بر مایل مربع دریایی و در لایه عمقی 50-30 متر 1106 تن و 1239 کیلوگرم بر مایل مربع دریایی و در لایه عمقی 100-50 متر3274 تن و 2422 کیلوگرم بر مایل مربع دریایی محاسبه گردید که حداکثر میزان توده زنده و صید بر واحد سطح در لایه عمقی 100-50 بوده‌است. همچنین در سال 1388، در لایه عمقی 20-10 متر 116 تن و 170 کیلوگرم بر مایل مربع دریایی، در لایه عمقی 30-20 متر 104 تن و 124 کیلوگرم بر مایل مربع دریایی و در لایه عمقی 50-30 متر 931 تن و 855 کیلوگرم بر مایل مربع دریایی و در لایه عمقی 100-50 متر 1518 تن و 1371 کیلوگرم بر مایل مربع دریایی محاسبه گردید حداکثر میزان توده زنده و صید بر واحد سطح در لایه عمقی 100-50 بوده‌است. (جداول 4-3، 4-5، 4-7 و 4-9).
با مقایسه مناطق هفت‌گانه مورد بررسی در سال 1387 مشخص شده است که منطقه E دارای حداکثر توده زنده و میانگین CPUA به میزان 1278 تن و 1639 کیلوگرم بر مایل مربع دریایی بوده‌است و حداقل توده زنده و CPUA به میزان، 43 تن و 35 کیلوگرم بر مایل مربع دریایی مربوط به منطقه G بوده‌است و در سال 1388، حداکثر توده زنده و CPUA به مربوطه به منطقه F به میزان 1253تن و 1095 کیلوگرم بر مایل مربع دریایی بوده و منطقهA دارای حداقل توده زنده و CPUA به میزان 24 تن 38 کیلوگرم بر مایل مربع دریایی بوده‌است (شکل 4-64).
4-4-10-1- تحلیل شبکه عصبی
شکل 4-65 رابطه قابل قبولی بین پارامترهای وابسته و مستقل که بعد از آموزش شبکه عصبی ایجاد شده را نشان می‌دهد.
شکل 4-65: نتیجه حاصل از آموزش شبکه عصبی (یال اسبی سر بزرگ)
شکل 4-66 مقایسـه نمونـه‌هایی از داده‌های ورودی و پیش‌بینی شده توسط شبکـه عصبی را نشان می‌دهد.
شکل 4-66: مقایسه داده‌های وارد شده و پیش‌بینی شده توسط شبکه عصبی(یال اسبی سر بزرگ)
تحلیل حساسیت یا ضریب تاثیر نشان داد که کدام پارامتر در تعیین زیستگاه این آبزی مهم‌تر بود که در مورد این آبزی پارامترهای کلروفیل a، فاصله تا ساحل و طول جغرافیایی به‌ترتیب از اهمیت بیشتری برخوردار بودند. نتایج حاصل از خروجی ضریب همبستگی پارامترها را 98 درصد نشان داد که یک همبستگی بالایی بوده، یعنی شبکه عصبی توانسته به راحتی پیش‌بینی را انجام دهد (جدول 4-10).
نتایج حاصل از خروجی نقشه‌های توزیع سطحی پراکنش یال اسبی سر بزرگ طی سال‌های 1387 و 1388 در آبهای خلیج‌فارس و دریای عمان نشان داد میزان صید بر واحد]]>

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *