مقاله رایگان درباره انحراف معیار، تجزیه واریانس

نوامبر 30, 2018 0 Comments

575/3a
360/2b
میانگین
میانگین های با حروف کوچک و بزرگ مشابه به ترتیب برای اثرات اصلی و برهمکنش در هر ردیف و ستون با هم اختلاف معنی داری ندارند (دانکن 5% ).
شکل 4-1: اثر برهمکنش نسبت سرعت، میزان بقایای اولیه و ردیف تمیزکن بر میزان بقایای سطحی
2/1، 2 و3 بیانگر نسبتهای سرعت می باشند.
NA: بیانگر این می باشد که پیش بر غیر محرک می باشد.
به ترتیب بیانگر بقایای بسته بندی شده وبقایای دست نخورده می باشند.NB و B
به ترتیب بیانگر استفاده از ردیف تمیزکن و عدم استفاده از ردیف تمیزکن می باشند.NRC و RC
4-2- ارزیابی عمق کاشت
جدول (4-5) تجزیه واریانس عمق کاشت را نشان می دهد. نتایج حاصل از این جدول بیان می کند که فقط اثر بلوک و نسبت سرعت در سطح 1% معنی دار می باشند و سایر منابع تغییر معنی دار نمی باشند.
معنی دار نبودن اثر اصلی بقایا و ردیف تمیزکن بر روی عمق کاشت با نتایج پژوهش
(Sanavi et al, 2006) و (Raoufat et al, 2006) مغایر است. این یکی از مزایای ردیفکار ساخته شده می باشد که عمق کاشت با افزایش بقایا هیچ تغییری نمی کند.
اما دلیل این امر را می توان مربوط به شکل هندسی پیش بر و محرک بودن آن دانست. پیش برهای استفاده شده در پژوهش های انجام گرفته توسط رئوفت و همکاران به صورت لبه صاف بوده و با افزایش میزان بقایا عمل برش را به خوبی انجام نمی دادند و ناچارا بقایای بریده نشده باید توسط شیاربازکن های دو بشقابی به کار گرفته شده برش داده می شدند. اما عمق کاشت شیار بازکن های دوبشقابی به شدت به میزان بقایا حساس می باشند و با افزایش بقایا عمق کاشت تغییر پیدا می کند بنابراین عمق کاشت در پژوهش های فوق با تغییر میزان بقایا تغییر می کرد (Sanavi et al, 2007).
اما پیش بر استفاده شده در پژوهش حاظر به صورت دندانه دار و محرک بوده و بقایای گیاهی را صرف نظر از میزان بقایا به طور 100 درصد برش می داد. بنابراین میزان بقایا نمی توانست عمق کاشت شیار بازکن دوبشقابی استفاده شده را تغییر دهد. به همین دلیل میزان بقایا در جدول تجزیه واریانس اثر معنی داری بر روی عمق کاشت نداشته است. با توجه به موارد بالا بدیهی است که ردیف تمیزکن هم اثر معنی داری بر روی عمق کاشت نداشته باشد.
جدول (4-4) اثر اصلی نسبت سرعت بر عمق کاشت را نشان می دهد. نتایج حاصل از این جدول نشان داد که محرک کردن پیش بر موجب افزایش عمق کاشت شده است و با افزایش نسبت سرعت عمق کاشت به طور معنی داری افزایش یافته است. هدف از محرک کردن پیش بر ایجاد یک شیار باریک با عمق مطلوب (5 سانتی متر) می باشد به طوریکه شیار بازکن دوبشقابی در داخل شیاری که قبلا توسط پیش بر ایجاد شده است حرکت و شیار نهایی را ایجاد نماید. افزایش سرعت پیش بر در نتیجه افزایش نسبت سرعت موجب افزایش عمق شیار ایجاد شده توسط پیش بر شده است و چون شیار بازکن در داخل شیار ایجاد شده توسط پیش بر حرکت می کرد بنابراین افزایش عمق کاشت را به دنبال داشته است. به طوری که در نسبت سرعت 2 عمق کاشت مطلوب متر (5 سانتی) حاصل شده است اما با افزایش نسبت سرعت به 3 عمق کاشت تغییر معنی داری نکرده است زیرا کارنده برای عمق کاشت 5 سانتی متر تنظیم شده بود و عمق کاشت نمی توانست از 5 سانتی متر بیشتر شود.
شکل (4-2) مقایسه میانگین اثر متقابل نسبت سرعت، میزان بقایا و ردیف تمیزکن را نشان می دهد. با توجه به نمودار بیشترین عمق کاشت مربوط به تیمار (3, NB, NRC) و کمترین آن مربوط به (NA, B , RC) می باشد. بهترین تیمار از نظر عمق کاشت (2, NB, RC) با عمق 9/4 سانتی متر می باشد.
.
جدول 4-4: تجزیه واریانس عمق کاشت
Fs
میانگین مربعات
درجه آزادی
منابع تغییرات
**020/6
896/1
2
بلوک
**060/35
041/11
3
نسبت سرعت
020/0ns
008/0
1
میزان بقایا
210/0ns
068/0
1
ردیف تمیزکن
120/0ns
039/0
3
نسبت سرعت و بقایا
150/0ns
047/0
1
ردیف تمیزکن و بقایا
060/0ns
019/0
3
نسبت سرعت و ردیف تمیزکن
070/0ns
021/0
3
نسبت سرعت، بقایا و ردیف تمیزکن
315/0
30
خطای آزمایش
**، * و ns به ترتیب اختلاف معنی در سطح 1%، 5 % و عدم اختلاف معنی دار.
جدول 4-5: اثر اصلی نسبت سرعت بر عمق کاشت (سانتی متر)
عمق کاشت
نسبت سرعت
088/3c
شاهد
550/3b
2/1
975/4a
2
188/5a
3
میانگین های با حروف کوچک مشابه اختلاف معنی داری با هم ندارند (P0.05)
شکل 4-2: اثر برهمکنش نسبت سرعت، میزان بقایای اولیه و ردیف تمیزکن بر عمق کاشت
2/1، 2 و3 بیانگر نسبتهای سرعت می باشند.
NA: بیانگر این می باشد که پیش بر غیر محرک می باشد.
به ترتیب بیانگر بقایای بسته بندی شده وبقایای دست نخورده می باشند.NB و B
به ترتیب بیانگر استفاده از ردیف تمیزکن و عدم استفاده از ردیف تمیزکن می باشند.NRC و RC
4-3- ارزیابی انحراف معیار عمق کاشت
جدول (4-9) تجزیه واریانس انحراف معیار عمق کاشت را نشان می دهد. این جدول بیان می کند که فقط اثر بلوک و نسبت سرعت در سطح 1% دارای تاثیر معنی داری می باشند و سایر منابع تغییر معنی دار نیستند. اما بر اساس پژوهش (Raoufat et al,2007) ردیف تمیزکن روی انحراف معیار عمق کاشت دارای تاثیر معنی داری بوده و مقدار آن را کاهش داده است، اما این نتیجه با نتایج حاصل از پژوهش حاظر مغایر است و دلیل آن شکل هندسی پیش بر و محرک بودن آن است. طبق پژوهش رئوفت و همکاران (2007) بقایای گیاهی بیشترین تاثیر را روی نایکنواختی عمق کاشت داشته است اما پیش بر دندانه دار محرک در این مطالعه با برش کامل بقایای ریشه و ساقه یک شیار تمیز و خالی از بقایا ایجاد کرده است که موجب یکنواختی عمق کاشت شده است. به طوریکه طبق جدول (4-7) افزایش نسبت سرعت موجب کاهش انحراف معیار عمق کاشت شده است که مطلوب می باشد. طبق این جدول بین نسبت سرعت 2/1 و شاهد اختلاف معنی داری وجود ندارد اما با افزایش نسبت سرعت به 2 انحراف معیار عمق کاشت به طور معنی داری کاهش یافته است. بین نسبت سرعت 2 و 3 هیچ اختلاف معنی داری مشاهده نشد.
شکل (4-3) اثر برهمکنش نسبت سرعت، میزان بقایا و ردیف تمیزکن را نشان می دهد. با توجه به نمودار فوق کمترین انحراف معیار عمق کاشت مربوط به تیمار (2, B, RC) و بیشترین آن مربوط به تیمار (NA, NB, RC) می باشد. بین نسبت سرعت 2 و 3 هیچ اختلاف معنی داری وجود نداشته بنابراین تیمار(2, B, RC) به عنوان بهترین تیمار معرفی می شود.
جدول 4-6: تجزیه واریانس انحراف معیار عمق کاشت.
Fs
میانگین مربعات
درجه آزادی
منابع تغییرات
**440/18
0270/0
2
بلوک
**050/90
133/0
3
نسبت سرعت
680/0ns
001/0
1
میزان بقایا
630/1ns
002/0
1
ردیف تمیزکن
600/0ns
000/0
3
نسبت سرعت و بقایا
010/0ns
000/0
1
ردیف تمیزکن و بقایا
260/0ns
000/0
3
نسبت سرعت و ردیف تمیزکن
290/0ns
000/0
3
نسبت سرعت، بقایا و ردیف تمیزکن
315/0
30
خطای آزمایش
**، * و ns به ترتیب اختلاف معنی در سطح 1%، 5 % و عدم اختلاف معنی دار.
جدول 4-7: اثر اصلی نسبت سرعت بر انحراف معیارعمق کاشت (سانتی متر)
انحراف معیار عمق کاشت
نسبت سرعت
408/0a
شاهد
392/0a
2/1
227/0b
2
210/0b
3
میانگین های با حروف کوچک مشابه اختلاف معنی داری با هم ندارند (P0.05)
شکل 4-3: اثر برهمکنش نسبت سرعت، میزان بقایای اولیه و ردیف تمیزکن بر انحراف معیار عمق کاشت
2/1، 2 و3 بیانگر نسبتهای سرعت می باشند.
NA: بیانگر این می باشد که پیش بر غیر محرک می باشد.
به ترتیب بیانگر بقایای بسته بندی شده وبقایای دست نخورده می باشند.NB و B
به ترتیب بیانگر استفاده از ردیف تمیزکن و عدم استفاده از ردیف تمیزکن می باشند.NRC و RC
4-4- ارزیابی شاخص سرعت جوانه زنی
جدول (4-8) تجزیه واریانس شاخص سرعت جوانه زنی را نشان می دهد. این جدول بیان می کند که اثر بلوک، نسبت سرعت، بقایا و ردیف تمیزکن در سطح 1% معنی دار است و سایر منابع اثر معنی داری روی این شاخص ندارند.
شاخص سرعت جوانه زنی معمولا تحت تاثیر دمای خاک، رطوبت قابل دسترس بذر و تماس مناسب خاک- بذر می باشد. در مناطق خشک و نیمه خشک به دلیل تبخیر سطحی رطوبت قابل دسترس گیاه در عمق های بیشتر
جدول (4-9) اثر اصلی نسبت سرعت بر شاخص سرعت جوانه زنی را نشان می دهد. با توجه به جدول شاخص سرعت جوانه زنی در نسبت سرعت 2 نسبت به شاهد به صورت معنی داری افزایش یافته است که عمدتا به دلیل افزایش عمق کاشت در نسبت سرعت 2 بوده است. در مناطق خشک و نیمه خشک به دلیل تبخیر سطحی رطوبت قابل دسترس گیاه در لایه های زیرین خاک (عمق بیشتر) حاصل می شود. همچنین تماس خاک-بذر به منظور جذب رطوبت در لایه های زیرین نسبت به لایه های سطحی بیشتر می باشد (Corn planting depth. 2009. Ohio University)
اما بین نسبت سرعت 2 و 3 هیچ اختلاف معنی داری حاصل نشد چون عمق کاشت در این دو نسبت سرعت با هم اختلاف معنی داری نداشتند.
جدول (4-10) اثر اصلی میزان بقایای اولیه بر سرعت جوانه زنی را نشان می دهد. نتایج نشان داد که بسته بندی بقایا و خارج کردن آن از مزرعه شاخص سرعت جوانه زنی را به طور معنی داری افزایش داده است که دلیل آن افزایش دمای خاک در نتیجه تابش مستقیم نور آفتاب بر سطح خاک مزرعه می باشد.
جدول (4-11) اثر اصلی ردیف تمیزکن بر شاخص سرعت جوانه زنی را نشان می دهد. نتایج حاصل از این جدول نشان می دهد که ضمیمه ردیف تمیزکن به دلیل کنار زدن بقایا و کاهش بقایای سطحی روی ردیف ها موجب افزایش شاخص سرعت جوانه زنی شده است و این افزایش معنی دار می باشد.
شکل (4-4) مقایسه میانگین اثر متقابل نسبت سرعت، بقایا و ردیف تمیزکن را نشان می دهد. با توجه به نمودار بیشترین سرعت جوانه زنی مربوط به تیمار (3, NB, NRC) و کمترین آن مربوط به تیمار (NA, NB, NRC) می باشد.
جدول 4-8: تجزیه واریانس شاخص سرعت جوانه زنی .(ERI)
Fs
میانگین مربعات
درجه آزادی
منابع تغییرات
**300/36
083/49
2
بلوک
**950/244
687/330
3
نسبت سرعت
**570/505
520/682
1
میزان بقایا
**870/351
020/475
1
ردیف تمیزکن
390/0ns
520/0
3
نسبت سرعت و بقایا
610/2ns
52/3
1
ردیف تمیزکن و بقایا
760/0ns
020/1
3
نسبت سرعت و ردیف تمیزکن
390/0ns
521/0
3
نسبت سرعت، بقایا و ردیف تمیزکن
350/1
30
خطای آزمایش
**، * و ns به ترتیب اختلاف معنی در سطح 1%، 5 % و عدم اختلاف معنی دار.
جدول 4-9: اثر اصلی نسبت سرعت بر شاخص سرعت جوانه زنی (درصد بذرهای جوانه زده در یک روز)
عمق کاشت
نسبت سرعت
000/13b
شاهد
330/14b
2/1
500/23a
2
750/21a
3
میانگین های با حروف کوچک مشابه اختلاف معنی داری با هم ندارند (P0.05)
جدول 4-10: اثر اصلی میزان بقایای اولیه بر شاخص سرعت جوانه زنی (درصد بذرهای جوانه زده در یک روز)
میزان بقایا
شاخص سرعت جوانه زنی
بقایای بسته بندی شده
916/21a
بقایای دست نخورده
375/14b
میانگین های با حروف کوچک مشابه اختلاف معنی داری با هم ندارند (P0.05)
جدول 4-11: اثر اصلی ردیف تمیزکن بر شاخص سرعت جوانه زنی (درصد بذرهای جوانه زده در یک روز)
ردیف تمیزکن
شاخص سرعت جوانه زنی
با ردیف تمیزکن
292/21a
بدون ردیف تمیزکن
000/15b
میانگین های با حروف کوچک مشابه اختلاف معنی داری با هم ندارند (P0.05)
شکل 4-4: اثر برهمکنش نسبت سرعت، میزان بقایای اولیه و ردیف تمیزکن بر شاخص سرعت جوانه زنی (درصد بذرهای جوانه زده در یک روز)
2/1، 2 و3 بیانگر نسبتهای سرعت می باشند.
NA]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *