مقاله رایگان درباره اندازه گیری و استاندارد

دانلود پایان نامه

اساس

جستجو در سایت ما :


۲-۳-۴-۳- وسایل آزمایش
۱.قالب با ارتفاع ۱۷/۸ سانتیمتر و قطر ۱۵/۲ سانتیمتر و حلقه بالایی و دیسک پایینی به قطر ۱۵/۱ و ارتفاع ۶/۱۴ سانتیمتر و سایر ملحقات شکل .
۲.چکش تراکم به وزن ۴/۵ کیلوگرم.
۳.دستگاه کرنش سنج برای اندازه گیری تورم با دقت ۰/۰۱ میلی متر.
۴.وزنههای اعمال سربار.
۵.پیستون فولادی با سطح مقطع ۱۹/۳۴ سانتیمتر مربع.
۶.وسیله اعمال فشار، که با سرعت ۱/۲۷ میلیمتر در دقیقه پیستون فولادی را در خاک فرو میبرد که به وسیله دو گیج، نیرو و مقدار نفوذ اندازه گیری میشود.
۷.گرمخانه جهت خشک کردن نمونه ها.
۸.لوازم متفرقه، شامل سینی، قاشق، کاردک، ترازو و خط کش لبه تیز.
شکل ۶-۳ دستگاه آزمایش CBR
شکل ۷-۳ قالب، سرقالب و وزنههای سربار آزمایش CBR
۳-۳-۴-۳- روش انجام آزمایش
این آزمایش به دو صورت خشک و اشباع قابل انجام است، ولی از آنجا که نمونه های مقاوم شده با پلیمر فقط با از دست دادن رطوبت به مقاومت میرسند این آزمایش فقط در حالت خشک انجام شد و فقط این روش تشریح میشود.
۵/۵ کیلوگرم خاک که اندازه دانههای آن از ۱۹ میلیمتر کمتر است را آماده کرده، خاک را به رطوبت بهینه به دست آمده از آزمایش های تراکم رسانده و سپس متراکم میگردد. روش تراکم به این صورت است که خاک را در سه لایه داخل قالب ریخته و هر لایه با ۵۶ ضربه چکش کوبیده میشود. سپس قالب محتوی خاک را وزن کرده، سرباری به اندازه ۴ کیلوگرم روی آن قرار میگیرد. مجموعه را روی دستگاه گذاشته، آنقدر با چرخاندن دسته آن بالا آورده میشود تا با پیستون متصل به رینگ در تماس قرار گیرد و نیروسنج تکان بخورد.
سپس گیج های نفوذسنج و نیروسنج را روی صفر قرار داده، آنگاه با سرعت ۱/۲۷ میلیمتر در دقیقه دستگاه را بالا آورده و در نفوذهای ذکر شده نیروسنج قرائت و یادداشت میگردد. این عمل را تا نفوذ تقریبی ۱۲/۵ میلیمتر ادامه میدهیم.
۴-۳-۴-۳-عدد CBR
ابتدا نمودار تغییرات فشار در برابر نفوذ پیستون را رسم میکنیم. پس از رسم منحنی و تعیین مبداء آن میتوان به راحتی عدد CBR را که از یکی از دو نسبت زیر حاصل میشود تعیین نمود:
CBR= P2.5/70 یا CBR= P5/105
که P2.5 و P5، عبارتند از فشارهای لازم برای نفوذ ۲/۵ یا ۵ میلی متر از پیستون در خاک، و ۷۰ و ۱۰۵ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع، فشارهای لازم برای فرو بردن پیستون به همان اندازه در مصالح استاندارد میباشد. هر مقدار که بیشتر باشد به عنوان عدد CBR انتخاب میشود.
۵-۳-۴-۳- تصحیح نتایج آزمایش
گاهی ممکن است که به علت وجود نقطه عطف یا به علت خطای ناشی از ناهموار بودن سطح نمونه خاک در محل تماس با پیستون، لازم باشد که منحنی فشار-نفوذ تصحیح شود، در این صورت تعیین CBR خاک باید پس از تصحیح منحنی فشار-نفوذ انجام شود.
برای تصحیح باید قسمت خطی نمودار را ادامه داد تا محور افقی را در نقطه ای قطع کند. این نقطه محل جدید مبداء مختصات است و محاسبات باید در محورهای مختصات جدید انجام شود. نحوه تصحیح به این ترتیب است که بر روی منحنی از نقطه ای که دارای بیشترین شیب است باید خط مماسی بر منحنی رسم شود تا محور افقی را در نقطه ای قطع کند که این نقطه محل جدید مبداء مختصات میباشد.
3-4-4- آزمایش برش مستقیم
در همه مسائل مربوط به پایداری خاک از قبیل طراحی پیها، دیوارهای حائل و خاکریزها، داشتن اطلاعات کافی راجع به مقاومت خاک ضروری است. اندازه گیری و تعیین مقاومت خاکها به ویژه برای خاکهای چسبنده که در محل پایداری خاک اهمیت و کاربرد زیادی دارد، جزء مباحث پیچیده در مکانیک خاک میباشد.