مقاله رایگان درباره اندازه گیری، تجزیه واریانس، نرم افزار

n (rpm):بر پیش دورانی سرعت
V=2πrn/60=(2π×0.19×n)/60 7/3.6 n97.8 rpm
در نتیجه سرعت دورانی پیش بر بیشتر از 98 دور بر دقیقه در نظر گرفته شد.
برای بررسی اثر تغییر سرعت دورانی پیش بر، سه سرعت دورانی 120 ، 200 و300 دور بر دقیقه در نظر گرفته شد و بنابراین سه نسبت سرعت حاصل شد:
“V” _”1″ “=” “2πrn” /”60″ “=” “2π×0.19×120″ /”60” “=2.38”
“V” _”2″ “=” “2πrn” /”60″ “=” “2π×0.19×200″ /”60” “=3.97”
“V” _”3″ “=” “2πrn” /”60″ “=” “2π×0.19×300″ /”60” “=5.97”
Forward speed= 7 km/hr= 1.94 m/s
“a” _”1″ “= ” “2.38” /”1.94″ “=1.2”
“a” _”2″ “= ” “3.97” /”1.94″ “≅2”
“a” _”3″ “= ” “5.97” /”1.94″ “≅3”
3-10- مراحل انجام پژوهش
3-10-1 آماده سازی زمین و اعمال تیمارها
برای انجام این پزوهش بعد از مشخص کردن محدوده مزرعه، نقشه مورد نظر مزرعه روی کرتها پیاده شد و برای اعمال تیمار بقایای دست نخورده، ابتدا بقایای بجا مانده از کار کمباین در مزرعه به طور یکنواخت پخش شد و بوسیله قاب فلزی 5/0 در 5/0 متر مقدار بقایا از لحاظ وزنی اندازه گیری شد. برای اعمال تیمار بقایای بسته بندی شده کاه و کلش توسط بیلر از مزرعه خارج شده و دوباره مقدار بقایا را اندازه گیری شد. برای اعمال تیمار نسبت سرعت پیش بر محرک، ابتدا دور موتور را با گاز دستی روی 1900 تنظیم کرده و با دور مذکور، سرعت 7 کیلومتر بر ساعت مطابق کاتالوگ در دنده 4 حاصل می شد. سپس سرعت هیدروموتور و در نتیجه سرعت پیش بر را توسط شیر تنطیم جریان هیدورلیک تغییر داده و با یک دورسنج که به انتهای شافت هیدروموتور کوپل می شد سرعت را اندازه گیری می کردیم و هنگامی که سرعت مورد نظر حاصل می شد بر روی صفحه مدرج نصب شده بر روی شیر تنظیم جریان هیدورلیک یک علامت می گذاشتیم و این کار را برای هر سه نسبت سرعت انجام دادیم. در مزرعه برای اعمال تیمار نسبت سرعت، دور موتور را روی 1900 تنظیم و اهرم تعویض دنده را در دنده چهار سنگین قرار می دهیم و برای تنظیم سرعت پیش بر از همان صفحه مدرج قرارگرفته بر روی شیر تنظیم جریان استفاده می کنیم. بعد از انجام عملیات کاشت نمونه گیری از بقایای به جا مانده از عملیات کاشت اندازه گیری شد سپس مزرعه آبیاری شده و بعد از سبز شدن بذرها اندازه گیری های مریوط به ارزیابی کار کارنده انجام گردید. برای این منظور محدوده ای به عرض 5 متر از وسط کرت آزمایش با طناب در تمام طول مزرعه جداسازی شد و تمام اندازه گیری های مربوطه در این محدوده انجام شد.
3-10-2- عملیات کاشت و آبیاری
در این پژوهش کاشت مستقیم ذرت در بقایای گندم به وسیله ردیفکار نیوماتیکی با پیش بر محرک مد نظر بوده است. نمایی از این ردیفکار در مزرعه در شکل (3-19) مشاهده می شود. موزع این کارنده از نوع مکشی است و مشخصات آن در جدول زیر آمده است. کارنده مذکور برای کاشت بذرها در فاصله 9 سانتی متر بر روی ردیف کشت تنظیم شده است. این فاصله به عنوان فاصله نظری در نظر گرفته شد. بذر مورد استفاده از نوع 704 با درصد خلوص 87 درصد و قوه نامیه 93 درصد بوده است. بعد از عملیات کاشت و اندازه گیری بقایای موجود بر روی ردیف کشت اقدام به آبیاری مزرعه گردید. آبیاری کرتها، دوبار و به فاصله زمانی یک هفته به روش غرقابی انجام گردید.
شکل 3-19: تصویر ردیفکار نیوماتیکی با پیش بر محرک در مزرعه
3-11- روشهای اندازه گیری متغیرهای پژوهش
3-11-1- اندازه گیری میزان بقایای بجا مانده بر روی ردیف های کشت
در این پژوهش اندازه گیری بقایا در دو مرحله انجام گرفت. یکی قبل از انجام عمل کاشت به منظور اعمال تیمار بقایا و دیگری بعد از انجام عمل کاشت به منظور تعیین مقدار بقایای باقی مانده بر روی ردیف کشت و در نتیجه محاسبه مقدار بقایای حذف شده از روی ردیف کشت.
در مرحله اول از یک قاب 5/0 در 5/0 استفاده شد و در مرحله دوم چون میزان بقایای موجود بر روی ردیف کشت مد نظر بوده است، از یک قاب فلزی 2/0 در 1 متری استفاده شد. پس از فرو بردن پایه های قاب در داخل خاک مزرعه بقایای سطحی موجود در قاب با دست جمع آوری و در داخل کیسه های پلاستیکی مشخصی قرار داده شد و سپس در آزمایشگاه با کمک ترازوی دیجیتالی وزن گردید. پس از توزین، مقادیر بدست آمده به مساحت قاب تقسیم شده و سپس به واحد تن در هکتار تبدیل گردید. پس از آن با محاسبه تفاضل بقایای اولیه و ثانویه میزان بقایای حذف شده از روی ردیف کشت در هر تیمار مشخص گردید. لازم به ذکر است که جمع اوری بقایا بعد از کاشت در محلی از کرتها انجام شد که برای اندازه گیری های فاکتورهای دیگر مشخص نشده بود.
3-11-2- سرعت سبز شدن
به منظور محاسبه سرعت سبز شدن، 5 متر از طول ردیف های کاشته شده در تمام مزرعه به صورت تصادفی برای داده برداری مشخص شد. میزان تراکم نهایی بوته در هر روز با توجه به شمارش تعداد گیاهانی که در طول معینی از ردیف کاشت و در یک روز مشخص بعد از اولین آبیاری از خاک خارج شده بودند، محاسبه گردید و شاخص سرعت سبز شدن با استفاده از فرمول زیر محاسبه گردید(Erbach, 1982)، شکل (3-20) تصویر بوته ها در کنار بقایا را نشان می دهد.
ERI=∑_(n=1)^X▒(EMG_n- EMG_(n-1))/(DAP_n )
EMG_n:ام n مشاهده در شده سبز بذرهای درصد
EMG_(n-1):ام n-1مشاهده در شده سبز بذرهای درصد
DAP_n:است گرفته صورت قرائت امین n که کاشت از بعد گذشته روزهای تعداد
بالا بودن شاخص ERI نشان دهنده بالا بودن سرعت سبز شدن است. از مقادیر مختلف ERI به دست آمده برای مقایسه سرعت سبز شدن گیاه ذرت در تیمارهای مختلف استفاده شد.
شکل 3-20: تصویری از بوته های سبز شده ذرت در کنار بقایا در تیمار کل بقایا
3-11-3- اندازه گیری فاصله بین بوته ها
بعد از اینکه درصد بذرهای سبز شده در مشاهده های متوالی برابر بودند یعنی 100 درصد بذرها جوانه زده بودند اقدام به اندازه گیری فاصله بین بوته ها گردید. برای انجام این کار از یک متر فلزی استفاده گردید و اندازه گیری فاصله بین بوته ها در همان فاصله مشخص شده (3 متر) برای نمونه برداری در هر کرت انجام گردید (شکل 3-21) و سپس شاخص های کاشت، نکاشت، کیفیت تغذیه و دقت محاسبه شدند و برای تجزیه و تحلیل وارد کامپیوتر شدند.
شکل 321: اندازه گیری فاصله بین بوته ها با استفاده از متر فلزی
3-11-4- اندازه گیری عمق قرار گیری بذر
برای اندازه گیری عمق قرار گیری بذر بعد از استقرار گیاه در طول محدوده مشخص شده، با استفاده از ابزار ساخته شده اقدام به نمونه گیری از بوته شد. ابزار شاخته شده شامل یک لوله با قطر 4 سانتی متر و طول 18سانتی متر ، و دسته ای برای چرخاندن و ضربه زدن برای بیرون آوردن لوله از خاک است (شکل 3-22). برای اندازه گیری عمق کاشت، بوسیله کولیس طول مزوکوتیل33 اندازه گیری می شود. چون ذرت در عمق 2 سانتی متری تولید ریشه می کند، 2 سانتی متر به مقدار اندازه گیری شده افزوده می شود. سپس داده های جمع آوری شده برای محاسبه میانگین و انحراف معیار مورد استفاده قرار گرفت.
شکل 322: وسیله ساخته شده برای نمونه گیری عمق کاشت
شکل( 3-23) مراحل اندازه گیری عمق کاشت را نشان می دهد:
1-خارج ساختن نمونه از داخل خاک با استفاده از لوله استوانه ای شکل
2- جدا کردن خاک اطراف ریشه 3- اندازه گیری طول مزوکوتیل به وسیله کولیس
شکل 3-23: مراحل اندازه گیری عمق کاشت
فصل چهارم
بحث و نتایج
بعد از اتمام آزمایش ها، داده های برداشت شده جهت تجزیه و تحلیل وارد کامپیوتر شدند. داده های برداشت شده عبارتند از میزان بقایای سطحی بعد از عملیات کاشت، سرعت سبز شدن، فاصله گیاهان سبز شده روی ردیف و عمق کاشت. داده های آزمایش به وسیله نرم افزار Microsoft Excel 2010 مورد پردازش اولیه قرار گرفت و سپس جهت تجزیه و تحلیل آماری از نرم افزار SAS 9.1.3 استفاده شد. جهت تجزیه واریانس از آزمون F استفاده شد. برای بررسی بیشتر و مقایسه میانگین از آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح 5% استفاده شد. طرح آماری به کار رفته در آنالیزها آزمایش فاکتوریل در قالب بلوک کاملا تصافی است.
4-1- ارزیابی بقایای سطحی بعد از عملیات کاشت
جدول (4-1) تجزیه واریانس مقدار بقایای سطحی بعد از عملیات کاشت را نشان می دهد. نتایج حاصل از این جدول نشان داد که عامل نسبت سرعت، میزان بقایا، ردیف تمیزکن و اثر متقابل ردیف تمیزکن و میزان بقایا در سطح 1% معنی دار می باشند و اثر بلوک در سطح 5% معنی دار است. سایر منابع تغییر معنی دار نمی باشند.
جدول (4-2) اثر اصلی نسبت سرعت بر میزان بقایای سطحی را نشان می دهد. نتایج نشان داد که افزایش نسبت سرعت موجب کاهش میزان بقایای سطحی شده است. به طوریکه افزایش نسبت سرعت از 2/1 به 2 موجب کاهش معنی دار میزان بقایای سطحی شده است که دلیل این امر پرتاب بقایای سطحی همراه با ذرات خاک به طرفین می باشد که این امر در نتیجه محرک کردن پیش بر دندانه دار بوده است. اما بین نسبت سرعت 2و 3 اختلاف معنی داری مشاهده نشد.
جدول (4-3) اثر برهمکنش ردیف تمیزکن و میزان بقایا را نشان می دهد. به طور کلی این جدول بیانگر این مطلب می باشد که استفاده از ردیف تمیزکن در هر یک از سطوح میزان بقایا موجب کاهش بقایای سطحی شده است. اما این کاهش در سطوح میزان بقایا یکسان نیست. به طوریکه کاهش میزان بقایای سطحی روی ردیف ها توسط ردیف تمیزکن در سطح بقایای دست نخورده بیشتر بود. این بیانگر این مطلب می باشد که ردیف تمیزکن در بقایای گیاهی بیشتر موثرتر واقع شده است. این نتیجه با پژوهش (Raoufat et al, 2006) موافق است.
شکل (4-1) اثر برهمکنش نسبت سرعت، میزان بقایا و ردیف تمیزکن بر میزان بقایای سطحی را نشان می دهد. با توجه به نمودار کمترین میزان بقایای سطحی مربوط به تیمار (3, B, RC) و بیشترین آن مربوط به تیمار (NA, NB, NRC) می باشد. هر چه میزان بقایای گیاهی بر روی ردیف ها کمتر باشد بهتر می باشد زیرا بقایای موجود روی ردیف ها موجب سرش چرخ محرک موزع شده و نایکنواختی فاصله بین بوته ها را به دنبال دارد. اما میزان بقایای موجود روی ردیف ها برای رعایت کردن شرایط خاک ورزی حفاظتی نباید کمتر از 612 کیلوگرم در هکتار باشد. بین نسبت سرعت 2 و 3 هیچ اختلاف معنی داری وجود نداشته بنابراین تیمار(2, B, RC) به عنوان بهترین تیمار معرفی می شود.
جدول 4-1: تجزیه واریانس میزان بقایای سطحی
Fs
میانگین مربعات
درجه آزادی
منابع تغییرات
*540/3
731/0
2
بلوک
**140/15
127/3
3
نسبت سرعت
**110/45
319/9
1
میزان بقایا
**700/85
702/17
1
ردیف تمیزکن
520/0ns
107/0
3
نسبت سرعت و بقایا
**190/10
104/2
1
ردیف تمیزکن و بقایا
560/0ns
116/0
3
نسبت سرعت و ردیف تمیزکن
120/0ns
025/0
3
نسبت سرعت، بقایا و ردیف تمیزکن
206/0
30
خطای آزمایش
**، * و ns به ترتیب اختلاف معنی در سطح 1%، 5 % و عدم اختلاف معنی دار.
جدول 4-2: اثر اصلی نسبت سرعت بر میزان بقایای سطحی بعد از عملیات کاشت (تن در هکتار)
میزان بقایای سطحی بعد از عملیات کاشت
نسبت سرعت
425/3a
شاهد
392/3a
2/1
575/2b
2
479/2b
3
میانگین های با حروف کوچک مشابه اختلاف معنی داری با هم ندارند (P0.05)
جدول 4-3: اثر برهمکنش ردیف تمیزکن و میزان بقایای اولیه بر میزان بقایای سطحی (تن در هکتار)
میانگین
بدون ردیف تمیزکن
با ردیف تمیزکن
میزان بقایا
527/2b
920/2C
120/2D
بقایای بسته بندی شده
408/3a
220/4A
590/2B
بقایای دست]]>

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *