مقاله رایگان درباره اندازه گیری، هیدرولیک، حداکثر قدرت