مقاله رایگان درباره دانه بندی و استاندارد

دانلود پایان نامه

نتایج آزمایشهای آن ها به قرار زیر است:


با انجام آزمایش تراکم استاندارد مطابق شکل ۱-۲ مشاهده می شود که با افزایش مقدار شیشه مقدار رطوبت بهینه کاهش می یابد و مقدار وزن مخصوص خشک ماکزیمم افزایش می یابد.
شکل ۱-۲ نمودارهای تراکم مربوط به خاک تثبیت شده با ۵ و ۷ درصد سیمان [۹]
در شکل ۲-۲ تاثیر افزودن شیشه خرد شده بر مقاومت فشاری محدود نشده نمونه های ۷ روزه نشان داده شده است. با توجه به شکل مشاهده می شود که با زیاد شدن مقدار شیشه خرد شده، مقاومت فشاری حداکثر مخلوط ها افزایش یافته و ضمنا شیب نمودار تنش-کرنش زیاد می شود و مدول ارتجاعی فشاری بالا می رود.
شکل ۲-۲ نمودارهای تنش-کرنش مربوط به خاک تثبیت شده با ۵ درصد سیمان در ۷ روز [۹]
سایر نتایج بدست آمده حاکی از آن است که با افزودن شیشه خرد شده به خاک ماسه ای با دانه بندی یکنواخت می توان به یک دانه بندی مناسب تو پر دست یافت که این امر سبب ایجاد پایداری در شبکه خاک می شود. همچنین به ازای یک درصد سیمان ثابت افزایش درصد شیشه باعث کاهش درصد رطوبت بهینه و افزایش وزن مخصوص خشک ماکزیمم می شود. افزایش شیشه به خاک باعث افزایش مقاومت فشاری آن می شود که این افزایش در درصد های بالاتر شیشه خیلی بیشتر است. همچنین کرنش متناظر با مقاومت فشاری ماکزیمم با افزایش درصد شیشه بیشتر می شود. وجود شیشه در نمونه های تثبیت شده با سیمان سبب افزایش شکل پذیری آن ها می شود که این شکل پذیری با افزایش درصد شیشه بیشتر می شود[9].
۲-۲-۲- استفاده از لاستیک و کفپوش های لاستیکی ضایعاتی برای بهبود خواص خاک ماسه ای
در کشور های مختلف جهان سالیانه میلیون ها حلقه تایر فرسوده اتومبیل بعد از استفاده به عنوان زباله جمع آوری و انبار می گردد. تجزیه مواد پلیمری مانند لاستیک تایر به صورت طبیعی نیاز به مدت زمان بسیار طولانی دارد از اینرو، طی سال های اخیر روش های متعددی توسط محققین به منظور بازیافت و استفاده مجدد از تایر های فرسوده اتومبیل ها ارائه گردیده است. یکی از این روش ها تجزیه فیزیکی یه به عبارت دیگر جدا نمودن کناره ها و کف تایر از الیاف نخی و سیم های فلزی به کار رفته در آن و سپس خرد کردن قطعات آن ها در اندازه های مختلف می باشد. ذرات لاستیک تایر که به این ترتیب به دست می آیند کاربرد های مختلفی در صنایع مختلف دارند. یکی از این کاربردها، استفاده از مخلوط خاک و ذرات لاستیک تایر بازیافتی، به خاطر وزن کم و ظرفیت بالای جذب انرژی ناشی از ارتعاشات، در مسائل مهندسی ژئوتکنیک و ابنیه فنی می باشد. به همین علت به دست آوردن خواص و رفتار این مصالح می تواند کمک چشمگیری در استفاده از آن ها نماید.
درسال ۱۹۹۶ به منظور بررسی تقویت ماسه، فوس و همکارانش در سال ۱۹۹۶، یک سری آزمایشات برش مستقیم بر روی مخلوط های ماسه و خرده تایر فرسوده انجام دادند. نتایج آزمایشات نشان داد که مهمترین عوامل موثر بر مقاومت برشی مخلوط، درصد خرده های لاستیک و وزن واحد حجم مخلوط می باشد[۱۰].
در سال ۲۰۰۵، هاتف و همکاران یک سری مدل های آزمایشگاهی برای تحقیق در مورد استفاده از خرده های لاستیک فرسوده جهت افزایش باربری ارائه نمودند. نتایج آزمایشات حاکی از آن بود که افزودن خرده های لاستیک به ماسه، باعث افزایش نسبت ظرفیت باربری کالیفرنیا (C.B.R)، بسته به درصد خرده لاستیک و نسبت اضلاع آن ها، می گردد[11].
اتم درسال ۲۰۰۵ یک سری آزمایشات برش مستقیم جهت بررسی تاثیر افزودن خرده های لاستیک بار خواص فیزیکی ماسه ها انجام داد که نتایج آن حاکی از افزایش زاویه اصطکاک داخلی و مقاومت برشی ماسه ها با افزودن خرده های لاستیک بود[12].
در سال ۲۰۰۶ به منظور بهبود پارامتر های دینامیکی خاک ها در کرنش های کم بر روی مخلوط ماسه و خرده های لاستیک، پاماکو و همکاران یک سری آزمایشهای کنترل شده انجام دادند. نتایج تحقیق نشان دهنده افزایش همزمان مدول برشی و ضریب میرایی نمونه های ماسه به ازای یک حجم بهینه از خرده های لاستیک بود[13].
در سال ۲۰۱۰ نخعی و همکاران با ترکیب خاک ماسه ای با مقدار کمی رس و سیلت با خرده های لاستیک، سعی در بهبود خواص خاک ماسه ای داشتند. بر روی مخلوط های ماسه با درصد های مختلف لاستیک آزمایش های تراکم انجام گردید، و مقادیر دانسیته ماکزیمم خشک و رطوبت بهینه برای هر یک از درصد های لاستیک به دست آمد. پس از بدست آمدن مقادیر فوق با توجه به حجم قالب در آزمایش های برش مستقیم و سه محوری سیکلی مقادیر ماسه، آب و درصد وزنی ذرات لاستیک مربوط به هر آزمایش بدست آمده و نمونه ها با درصد رطوبت بهینه و دانسیته ماکزیمم در قالب آزمایش مربوطه متراکم گردیده اند.
نتایج آزمایشهای آن ها به قرار زیر است:
با توجه به شکل ۳-۲، نتایج آزمایشهای تراکم نشان دهنده آن است که با افزایش درصد لاستیک، دانسیته خشک ماکزیمم کاهش یافته در حالیکه درصد رطوبت بهینه افزایش می یابد. دلیل اصلی این پدیده جایگزین شدن ذرات سبک تر لاستیک به جای ذرات خاک می باشد. همانطور که در شکل ۴-۲ مشاهده میشود، با استفاده از آزمایشات برش مستقیم مشخص شد که در تنش های نرمال ۱ و ۱/۵ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع مقاومت برشی نمونه با افزایش درصد لاستیک کاهش می یابد در حالی که در تنش نرمال ۰/۵ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع، مقاومت برشی در ابتدا افزایش و سپس کاهش می یابد. همچنین با افزایش درصد لاستیک زاویه اصطکاک داخلی کاهش می یابد که این با توجه به کوچکتر بودن اندازه ذرات لاستیک نسبت به ذرات خاک قابل توجیه است.
شکل ۳-۲ مقادیر دانسیته خشک ماکزیمم و درصد رطوبت بهینه [۱۴]
شکل ۴-۲ مقادیر مقاومت برشی برحسب درصد لاستیک و تنش نرمال [۱۴]
باتوجه به شکل ۵-۲، نتایج آزمایشهای سه محوری سیکلی حاکی از آن است که در یک دامنه تنش انحرافی ثابت، با افزایش درصد لاستیک مقادیر کرنش پلاستیک نمونه، افزایش می یابد.
شکل ۵-۲ نمودار تغییر مکان-سیکل [۱۴]
مطلب مرتبط :   بازدارندگی و محیط زیست

جستجو در سایت ما :


با مشاهده نمودار های اضافه فشار آب منفذی مطابق شکل ۶-۲، مشاهده شد که در یک دامنه تنش انحرافی ثابت، دامنه اضافه فشار آب حفره ای با افزایش درصد لاستیک کاهش می یابد. همچنین در یک دامنه تنش انحرافی با افزایش درصد لاستیک شیب منحنی های اضافه فشار آب حفره ای افزایش می یابد[۱۴].
شکل ۶-۲ نمودار فشار آب منفذی-سیکل [۱۴]
درسال ۲۰۱۰ مهدی پور و همکاران با استفاده از کفپوش های ضایعاتی و ماسه تقریبا یکنواخت، CBR ماسه را بهبود بخشیدند. ماسه استفاده شده در این تحقیق نسبتا یکنواخت بوده است. تراشه های به کار رفته در این تحقیق، مطابق شکل ۷-۲، از کف پوش های ضایعاتی انتخاب شده است که مقادیر قابل ملاحظه ای از این کف پوش ها هم در زمان تولید و هم بعد از استفاده از دور مصرف خارج می شوند. عرض تراشه ها ۰/۵ و ۱ سانتیمتر می باشد.
شکل ۷-۲ دو نوع تراشه با ابعاد مختلف، (a) عرض ۰/۵ سانتیمتر، (b) عرض ۱ سانتیمتر [۱۵]
ماسه غیر مسلح و مخلوط ماسه-خرده کف پوش با درصد های حجمی مختلف و نسبت طول به عرض های متفاوت تراشه ها در دو تراکم مورد آزمایش قرار گرفتند. نتایج نشان داد که درصد حجمی کف پوش ها، تراکم مخلوط و نسبت ابعاد کف پوش ها پارامتر های تاثیر گذار بر CBR مخلوط ماسه-خرده کف پوش می باشند. به طوری که مطابق شکل ۸-۲، با افزایش درصد تراشه ها و افزایش تراکم مخلوط مقدار CBR مخلوط افزایش می یابد. برای نسبت ابعاد در نظر گرفته شده در این تحقیق، برای یک عرض ثابت با افزایش طول تراشه مقدار CBR افزایش یافته است[۱۵].
شکل ۸-۲ نتایج CBR برای مخلوط های حاوی تراشه های به عرض ۰/۵ سانتیمتر و درصد های حجمی متفاوت [۱۵]