مقاله رایگان درباره روش تعیین و دانه بندی

دانلود پایان نامه

ترازو با دقت ۰/۰۱ گرم
۲-۱-۴-۳- انجام آزمایش
در آزمایش خشک سری الک های فوق را به ترتیب از بزرگ به کوچک مرتب نموده و خاک خشک را روی بزرگترین الک ریخته و به صورت افقی و چرخشی افقی تکان میدهیم یا میتوان الکها را چند دقیقه در دستگاه لرزاننده قرار داد. آنگاه خاک مانده روی هر الک را وزن نموده و در ستونهای مربوط به هر الک مینویسیم. سپس محاسبات لازم را انجام داده و منحنی دانه بندی را بر اساس قطر دانهها و درصد تجمعی رد شده از الک محاسبه میکنیم.
۲-۴-۳- آزمایش تراکم
۱-۲-۴-۳- مقدمه
هدف از تراکم، کم کردن تخلخل خاک یعنی کاهش فضای خالی میباشد که فرآیند آن بهبود خواص مهندسی خاک خواهد بود. بدین معنی که وزن مخصوص و مقاومت برشی خاک افزوده شده، نشست آن در برابر بارگذاری کاهش یافته و نفوذ پذیری آن تقلیل مییابد.
۲-۲-۴-۳- اساس آزمایش
به خاک مقداری آب زده و به آن انرژی میدهیم و این عمل را آنقدر ادامه میدهیم تا حفرات هوا کاسته شود. آب سبب روغن کاری روی دانهها شده که هرچه مقدار آب افزایش پیدا کند این روغن کاری بهتر میشود و نتیجتا دانه ها بهتر جایگیری کرده و جاهای خالی را پر میکنند. ولی این افزایش آب حدی دارد، زیرا اگر مقدار آب بیش از مقدار مورد نیاز باشد انرژی وارده را بدون تغییر شکل جذب کرده و مانع از آن میشود که انرژی به دانههای خاک وارد شده و آنها را جابهجا نماید. اصطلاحا رطوبتی که بهترین روغن کاری را انجام میدهد رطوبت بهینه یا اپتیمم نامیده میشود. انرژی فوق در آزمایشگاه توسط چکشهای استاندارد که از ارتفاع معینی بر روی قشر معین از خاک سقوط مینمایند تأمین میشود.
بر اساس آیین نامه دو روش برای تراکم در آزمایشگاه وجود دارد که به شرح ذیل میباشد.
مطلب مرتبط :   منبع مقاله درمورد نرم افزار و هیدرولیک

جستجو در سایت ما :


الف- روش آشتوی استاندارد که با چکش ۲/۲۷ کیلوگرمی و ارتفاع سقوط ۳۰/۵ سانتیمتر انجام میشود.
ب- روش آشتوی اصلاح شده که با چکش ۴/۵۴ کیلوگرمی و ارتفاع سقوط ۴۵/۷۲ سانتیمتری انجام میشود.
در این تحقیق به منظور تراکم خاک از آزمایش تراکم استاندارد استفاده شد.
۳-۲-۴-۳- وسایل مورد نیاز
۱.خاک خشک (۳ کیلوگرم)
۲.قالب تراکم (شامل قالب زیر قالبی و سر قالب)
۳.چکش تراکم
۴.خط کش سرزن
۵.ترازو
شکل ۵-۳ چکش و قالب آزمایش تراکم
۴-۲-۴-۳- روش انجام آزمایش
چون در این تحقیق از روش آزمایش تراکم استاندارد استفاده شد، فقط این روش تشریح میشود.
ابتدا قالب و زیر قالبی را وزن میکنیم. خاک را داخلی تشتی ریخته، حدود ۵ درصد رطوبت به آن زده و مخلوط میکنیم. مقداری خاک را داخل قالب میریزیم به نحوی که پس از کوبیدن یک سوم کل ارتفاع قالب را اشغال کند. به وسیله چکش دستی ۲۵ ضربه به تمام سطح خاک اعمال میکنیم. قشر دوم و سوم را ریخته و به صورت مشابه عمل میکنیم. برای قشر سوم باید سرقالب را گذاشته و سطح خاک پس از کوبیدن کمی بالاتر از سطح خود قالب باشد تا با خط کش سرزن آن را صاف نماییم. قالب را پاک و توزین کرده و یادداشت میکنیم. مقداری خاک را برداشته و وزن میکنیم و سپس آن را در گرمخانه به مدت ۲۴ ساعت خشک میکنیم. سپس مقدار رطوبت خاک را محاسبه میکنیم.
به خاک قبل مقدار ۲ درصد رطوبت اضافه میکنیم و این روند را تا ۵ بار تکرار میکنیم.
مطلب مرتبط :   عوامل مؤثر در پیشرفت تحصیلی و محتوای برنامه درسی

۳-۴-۳- آزمایش CBR
آزمایش CBR را شخصی به نام پورتر در سال ۱۹۲۶ مطرح کرد که پس از آن در سال ۱۹۲۹ اداره راهسازی ایالت کالیفرنیای امریکا آن را گسترش داد. آزمایش CBR متداول ترین روش تعیین مقاومت نسبی خاکها برای راهسازی است، با استفاده از نتایج این آزمایش میتوان ظرفیت باربری خاک بستر و کلیه لایههای روسازی از قبیل زیر اساس و اساس را یافته، بر طبق آن ضخامت این لایهها را به دست آورد.