مقاله رایگان درباره ساده سازی و پایداری

دانلود پایان نامه

مقاومت خاک در قسمتهای مختلف منحنی که معرف معیار گسیختگی مصالح است، اسامی مختلفی دارد که شامل مقاومت کششی، مقاومت برشی و مقاومت فشاری میباشد. لیکن میتوان گفت که مقاومت برشی خاک، عمده ترین عامل در تعیین رفتار خاک ها میباشد. مقاومت برشی خاک، مقاومت داخلی در واحد سطح آن است، یعنی مقاومتی که خاک میتواند برای تاب آوردن در برابر گسیختگی و لغزش در امتداد هر صفحه دلخواه در داخل خود بسیج کند. مشخص است که موضوع مقاومت برشی برای بررسی مسائل پایداری خاک از قبیل باربری و پایداری شیبها و شیروانیها و فشار افقی موثر بر روی سازه های نگهدارنده خاک کاربرد دارد.
-۱-۴-۴-۳ تئوری آزمایش
یکی از مدلهای رفتاری الاستیک که جهت تعیین واکنش محیط در برابر بار، مورد استفاده فراوان دارد، مدل موهر-کولمب است. این مدل با ساده سازیهایی به صورت گسترده به عنوان معیار گسیختگی مصالح استفاده میشود. پارامترهای این مدل و معیار گسیختگی توسط آزمایش برش مستقیم به دست میآید و این پارامترها همان زاویه اصطکاک داخلی و چسبندگی خاک میباشند.
در آزمایش برش مستقیم با حرکت دادن نیمه بالایی یک جعبه محتوی خاک نسبت به نیمه پایینی آن، خاک داخل جعبه را تحت تنش برشی قرار میدهیم تا تحت این تنش برشی گسیخته شود.
-۲-۴-۴-۳ شرایط انجام آزمایش
مشخصات برشی خاک به نحوه آزمایش و شرایطی که در آن شرایط این مشخصات ایجاد میشود، نیز بستگی دارد به طوری که به سه روش زیر میتوان آزمایش برش مستقیم را انجام داد:
الف- آزمایش تحکیم نیافته زهکشی نشده
در این آزمایش اعمال بار برشی، قبل از اینکه نمونه تحت بار قائم تحکیم یابد، شروع میشود. به این ترتیب بارهای افقی به سرعت وارد میشوند و نمونه فرصت زهکشی پیدا نمیکند.
مطلب مرتبط :   پایان نامه رایگان درمورد دانشگاه علوم پزشکی و همبستگی پیرسون

ب- آزمایش تحکیم یافته زهکشی نشده
در این حالت ابتدا نمونه به آرامی تحت بارگذاری قائم قرار میگیرد و تحکیم میشود و سپس بار برشی با سرعت به آن وارد میشود.

جستجو در سایت ما :


ج- آزمایش تحکیم یافته زهکشی شده
در این آزمایش، بارگذاری قائم و برشی هر دو به آرامی اعمال میشوند و در این حالت هیچ فشار آب حفره ای در نمونه ایجاد نمیشود.
برای خاکهای دانه ای هر سه آزمایش بالا یک نتیجه به دست میدهند، چه نمونه اشباع باشد و چه اشباع نباشد، البته نباید سرعت اعمال تغییر شکلهای برشی خیلی زیاد باشد.
-۳-۴-۴-۳ وسایل آزمایش
۱.جعبه برش
۲.دستگاه بارگذاری جهت اعمال نیروی قائم
۳.دستگاه بارگذاری جهت اعمال نیروی برشی
۴.حلقه نیروسنج
۵.وسیله بریدن نمونه
۸.کرنش سنج
۹.گرم خانه، کرنومتر و وسایل تراکم برای تهیه نمونه دست خورده
شکل ۸-۳ دستگاه آزمایش برش مستقیم
-۴-۴-۴-۳ روش انجام آزمایش
در این تحقیق از آزمایش تحکیم یافته زهکشی نشده استفاده شد.
ابتدا مقداری خاک را که برای انجام سه بار آزمایش کافی باشد آماده نموده و آنرا به رطوبت بهینه میرسانیم. سپس در سه لایه با چکش مخصوص متراکم میکنیم. قالب را داخل دستگاه قرار داده و قبل از اعمال بار قائم پیچ کنترل تنش قائم را بسته تا تنش قائم به یکباره اعمال نشود. دو پیچ متحرک قالب برش را باز نموده و سپس به آرامی پیچ کنترل تنش قائم را باز میکنیم تا تنش قائم به آرامی اعمال شود. این عمل باعث میشود نمونه قبل از اعمال بار برشی تحکیم یابد. پس از اعمال کامل بار قائم چند دقیقه به نمونه اجازه نشست داده میشود و سپس بار برشی اعمال میشود. کرنش سنج برشی را در حالت صفر قرار داده و پس از نهایی شدن اعمال بار برشی تا جایی که کرنش برشی ثابت میشود گیج نیرو را یادداشت میکنیم.