مقاله رایگان درباره ظرفیت جذب، مواد معدنی

دسامبر 26, 2018 0 Comments

سورج و همکارانش در سال 1998 جذب کادمیوم و مس با کائولیت کریستالی کرالا83 بعد از تبدیل آن به شکل آمورف و فعال سازی با اسید را بررسی کردند. باندهای اضافی تشکیل شده OH-Al- و Si–OH– به عنوان مراکز تبادل یونی عمل میکنند.
دِ مینگ و همکارانش در سال 2007 جذب سرب و کادمیوم بر روی اکسید آهن و اکسید منگنز در پوشش طبیعی سطوح رسوبات رودخانه سونگهوا در چین را بررسی کردند. اُه و همکارانش در سال 2009 جذب کادمیوم بر روی رسوبات به صورت محلولهای دارای یک یون فلز و حاوی هر دو یون فلز را بررسی کردند. در محلول حاوی دو یون فلزی میزان جذب نسبت به محلول حاوی یک یون فلزی کمتر بود. در همه رسوبات ماکزیمم ظرفیت حذف کادمیوم از سرب کمتر و در حالتی که هر دو یون در محلول بودند، میزان حذف هر دو یون فلزی از حالت تک یونی کمتر شد و تمایل به جذب برای کادمیوم نسبت به سرب در محلول حاوی هر دو یون خیلی کمتر شده بود. هایزل و اپاک در سال 2006 جذب کادمیوم روی کانیهای رسی با منشا کائولیت در غیاب و حضور اسید هومیک84 و با کمک برنامه کامپیوتری FITEQL 3.2 با استفاده از تقریب لانگمویر اصلاح شده برای محاسبات ظرفیت بررسی کردند (Rao et al., 2010).
اپاک و همکارانش در سال 1998 گزارش کردند که فلزات سنگینی از قبیل: مس، سرب و کادمیوم در آب میتواند با دورریزهای جامد مربوط به واحدهای استخراج و ذوب فلزات از قبیل: لجن قرمز دورریز بوکسیت و خاکستر معادن زغال سنگ حذف شود. لجن قرمز گرانول85 برای حذف کادمیوم از محلولهای آبی نیز ارزیابی شد. ماکزیمم ظرفیت جذب مشاهده شده برای GRM در آزمایشها در 20 درجه سانتیگراد 2/38 در 30 درجه سانتیگراد 4/43 و در 40 درجه سانتیگراد 1/52 میلیگرم کادمیوم به ازای یک گرم جاذب بدست آمد. سنگ دانههای RM86 که از لجن قرمز و 8% وزنی سولفات کلسیم (CaSO4) تشکیل شده است برای جذب فلزات سنگین استفاده شد. حداکثر ظرفیت جذب برای مس، روی، نیکل و کادمیوم به ترتیب 72/19، 59/12، 92/10 و 57/10 میلیگرم فلز سنگین به ازای یک گرم ماده جاذب در زمان تماس ثابت 48 ساعت بود.
بعضی از محققان لجن قرمز را برای حذف کادمیوم و روی از محلولهای آبی آزمایش کردند که حذف کادمیوم و روی در محلولهای با غلظت پایین از این یونهای فلزی تقریبا به طور کامل حذف گردید. آزمایشهایی برای جذب یونهای فلزات سنگین از قبیل سرب، کادمیوم و مس در محلولهای آبی با لجن قرمز Pellet-type به عنوان جاذب تحت شرایط آزمایشگاهی مختلف مطالعه شد. لجن قرمز Pellat-type مخلوطی از 7/58 درصد وزنی لجن قرمز، 2/25 درصد وزنی کائولین87، 7/11 درصد وزنی محلول سدیم سیلیکا، 9/2 درصد وزنی خاکستر و 5/1 درصد وزنی کلرید منیزیم است و در 600 درجه سانتیگراد بالاترین مقدار حذف یونهای فلز سنگین را نشان داده است.
لجن قرمز همچنین به عنوان جاذب برای حذف کاتیونهای دو ظرفیتی از قبیل: کادمیوم، روی، سرب و مس از محلول آبی در حضور نیترات سدیم (NaNO3) 01/0 مولار بررسی شد. لجن قرمز برای حذف کادمیوم و روی از محلولهای آبی با ترکیبی نزدیک به آبهای طبیعی استفاده شد و حداکثر جذب برای کادمیوم 68 و برای روی 133 میلیگرم یون فلزی به ازای یک گرم جاذب در pH برابر با 7 بدست آمد. پاپاندراوو و همکارانش در سال 2007 از خاکستر که به شکل گلولههای با قطر 3 تا 8 میلیمتر و حداکثر تخلخل برای حذف کادمیوم و مس از محلولهای آبی استفاده کردند. پارامترهای تجربی انتخابی شامل سرعت همزدن، زمان، pH محلول و غلظت اولیه فلز بود. سینتیک جذب هر دو یون از نوع شبه مرتبه دوم بعد مدت زمان 72 ساعت بود. حداکثر میزان جذب برای مس و کادمیوم به ترتیب 92/20 و 98/18 میلیگرم به ازای یک گرم جاذب گزارش شد (Rao et al., 2010).
امکان استفاده از خاکستر زغال سنگ به عنوان ماده جاذب ارزان برای جذب یونهای فلزات سنگین روی، سرب، کادمیوم، منگنز و مس بررسی شد. دادههای آزمایشگاهی برای پیدا کردن شاخصهای سینتیکی فرایند جذب ارزیابی شد. غلظت خاکستر مورد نیاز برای رسیدن به حداکثر حذف فلز سنگین، 2 گرم بر لیتر بدست آمد و میزان حذف به ترتیب 39%، 28%، 74%، 42% و 71% برای مس، منگنز، سرب، روی وکادمیوم گزارش شد. مطالعه نتایج آزمایشها نشان داد که خاکستر به عنوان یک جاذب موثر با هزینه کم میتواند برای حذف یونهای فلزات سنگین مورد استفاده قرار گیرد. حذف سرب، نیکل، مس، کادمیوم و روی در مایعات آلوده برای انواع خاکسترهای مختلف مطالعه گردید. نتایج تحقیقات مختلف نشان داد که خاکستر میتواند در آینده به عنوان تکنیکی مطمئن برای حذف یونهای فلزات سنگین تبدیل شود (Rao et al., 2010). در جدول 2-10 ظرفیت جذب کادمیوم با استفاده از ترکیبات مختلف اکسید مواد معدنی، دورریزها، لجنها و پس ماندها در محلولهای آبی نشان داده شده است.
جدول 2-10 مقایسه ظرفیت جذب کادمیوم با استفاده از ترکیبات مختلف اکسید مواد معدنی، دورریزها، لجنها و پس ماندها در محلولهای آبی (Rao et al., 2010).
جاذب
ظرفیت جذب (mg/g)
جاذب
ظرفیت جذب (mg/g)
Aluminosilicates]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *