مقاله رایگان درباره مشکلات اجرایی و محدودیتها

دانلود پایان نامه

شکل ۵۰-۴ نمودار تنش-کرنش برای ماسه بادی الف) با ۰/۴ درصد پلی وینیل الکل، ب) با ۰/۴ درصد پلی وینیل الکل، ۲ درصد سیمان و ۰/۶ درصد الیاف تایر 99
فهرست جداول


عنوان صفحه
جدول ۱-۲ نحوه قرارگیری لایه های برگ خرما به منظور تسلیح خاک 19
جدول ۲-۲ نسبت اختلاط دوغاب و خاک مورد استفاده در این تحقیق و نامگذاری آن 35
جدول ۱-۳ پارامترهای ژئوتکنیکی ماسه مورد استفاده 44
جدول۲-۳ مقادیر بار استاندارد 52
جدول ۳-۳ تقسیم بندی رتبه خاک بر اساس CBR 53
جدول ۱-۴ اطلاعات مربوط به آزمایش تراکم بدون مواد افزودنی 63
جدول ۲-۴ اطلاعات مربوط آزمایش تراکم با ۰/۱ درصد پلیمر پلی وینیل الکل 64
جدول ۳-۴ اطلاعات مربوط آزمایش تراکم با ۰/۲ درصد پلیمر پلی وینیل الکل 65
جدول ۴-۴ اطلاعات مربوط آزمایش تراکم با ۰/۳ درصد پلیمر پلی وینیل الکل 66
جدول ۵-۴ اطلاعات مربوط به آزمایش CBR بدون مواد افزودنی 68
جدول ۶-۴ اطلاعات مربوط به آزمایش CBR با ۰/۱ درصد پلیمر پلی وینیل الکل 69
جدول ۷-۴ اطلاعات مربوط به آزمایش CBR با ۰/۲ درصد پلیمر پلی وینیل الکل 71
جدول ۸-۴ اطلاعات مربوط به آزمایش CBR با ۰/۳ درصد پلیمر پلی وینیل الکل 73
جدول ۹-۴ اطلاعات مربوط به آزمایش CBR با ۰/۴ درصد پلیمر پلی وینیل الکل 75

جستجو در سایت ما :


جدول ۱۰-۴ اطلاعات مربوط به آزمایش CBR با ۰/۵ درصد پلیمر پلی وینیل الکل 76
جدول ۱۱-۴ اطلاعات مربوط به آزمایش CBR با ۰/۶درصد پلیمر پلی وینیل الکل 78
فصل اول
مقدمه
۱-۱-دورنمای کار
بدون تردید یکی از مقدماتی‌ترین و مهم‌ترین اصول در اجرای طرح‌های عمرانی، داشتن زمینی مقاوم برای احداث بناست که با توجه به رشد روزافزون جمعیت دنیا در سال‌های اخیر ، مساحت زمین‌های مناسب برای ساخت و ساز و احداث بنا بتدریج در حال کاهش است. در چنین شرایطی دستیابی به روش‌های جدید و اصولی برای بهبود و اصلاح زمین‌های نامناسب رقابت شدیدی را بین مهندسان عمران کشورهای توسعه‌یافته ایجاد کرده است و در حقیقت باید پذیرفت که توسعه هرچه بیشتر فنون و روش‌های اختصاصی به منظور دستیابی به این هدف برای انسان ضروری خواهد بود. آنچه باعث میشود که یک روش بر روش دیگر برتری یابد، پارامترهای اقتصادی، شرایط و مشکلات اجرایی، امکانات موجود و محدودیتهای زمانی و مکانی میباشد. اصولا دستیابی به مصالح مرغوب که به لحاظ اقتصادی نیز مقرون به صرفه باشد و بتواند بارهای اعمال شده از سوی سازه را به راحتی تحمل کند انگیزه اصلی اصلاح خاک می باشد.
۲-۱-تعریف مسأله
عموما خاک موجود در سایت از دیدگاه مهندسی برای ساخت و ساز، ایده آل و کاملا مطلوب نیست و باید با اعمال تغییراتی بر آن برای فعالیت های عمرانی آماده شود.