مقاله رایگان درباره نتایج آزمایش ها و اندازه گیری

دانلود پایان نامه

-۵-۴-۳ آزمایش فشاری تک محوری


به منظور تعیین مقاومت فشاری و برشی خاک معمولا از این آزمایش استفاده میشود. این آزمایش سریعترین و ساده ترین روش آزمایش برای تعیین مقاومت برشی است و در تعیین مقاومت درجای خاک نیز از این روش استفاده میگردد.
۱-۵-۴-۳تئوری آزمایش
مقاومت برشی خاکهای چسبنده از دو نوع مقاومت اصطکاکی و مقاومت چسبندگی ناشی میشود. باید توجه داشت که چسبندگی خاک یک پارامتر ثابت نبوده، تابعی از بار منتقل شده توسط سازه خاک است، همچنین بستگی به بارهای بین دانهای و چگونگی انجام آزمایش دارد. در حالتی که هیچ بار جانبی بر نمونه وارد نشود، چسبندگی به عنوان مقاومت برشی خاک مطرح میگردد.
آزمایش فشاری تک محوری نوع ویژهای از آزمایش برش سه محوری است. این آزمایش مشابه آزمایش سه محوری تحکیم نیافته زهکشی نشده است و از آن میتوان برای تعیین چسبندگی Cu در خاکهای چسبنده استفاده کرد:
Cu=qu/2
(qu مقاومت فشاری تک محوری است)
۲-۵-۴-۳- وسایل آزمایش

جستجو در سایت ما :


۱. دستگاه آزمایش فشاری ساده.
۲. وسایل تمیز کردن نمونه با وسایل جانبی شامل سیم چین و چاقو.
۳. استوانه نمونه و درپوش.
۳-۵-۴-۳-روش آزمایش
ابتدا نمونه را در جایگاه مخصوص خود در دستگاه آزمایش قرار میدهیم به طوری که محور عمودی آن نزدیک مرکز بارگذاری باشد. اگر راستای نمونه بر صفحههای دستگاه عمود نباشد، خیلی زود منحنی تنش-کرنش به حالت افقی خود نزدیک میشود. برای تماس مطمئن تر میتوان بار ۵/۰ کیلوگرم بر نمونه وارد کرد. این بار در نمونه یک تغییر مکان اولیه ایجاد میکند که در ابتدای آزمایش باید تصحیح شود. سپس گیج اندازهگیری بار و تغییر مکان را روی صفر تنظیم میکنیم. سپس بارگذاری را با نرخ کرنش ۵/۰ تا ۲ درصد در دقیقه اعمال میکنیم. قرائتهای بارگذاری را در کرنشهای ۰، ۰/۱، ۰/۲، ۰/۵، ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۴، ۱۶، ۱۸ و ۲۰ درصد اندازه گیری مینماییم. قرائتها تا جایی که یکی از سه حالت زیر اتفاق بیفتد، ادامه مییابد:
الف) بار در نمونه کاهش یابد.
ب) بار برای ۴ قرائت متوالی یکسان شود.
ج) تغییر مکان تا ۱۵ درصد ادامه پیدا کرده باشد.
فصل چهارم
نتایج حاصل از آزمایشها و
تفسیر آنها
۱-۴- مقدمه
در فصل قبل وسایل و تجهیزات مصرفی در مدلسازی و انجام آزمایش به تشریح بیان گردید. در این فصل نتایج حاصل از آزمایشها و نمودارهای حاصله مورد بحث قرار میگیرد.
۲-۴- نتایج آزمایش دانه بندی
دانه بندی ماسه بادی به روش خشک انجام شد. شکل ۱-۴ منحنی دانه بندی آن را نشان میدهد.
شکل ۱-۴ منحنی دانه بندی ماسه بادی
۳-۴- نتایج آزمایش های تراکم