مقاله رایگان درباره نمودا و محور

دانلود پایان نامه

شکل ۲۴-۴ قالب آزمایش برش مستقیم تحت بارگذاری 84
شکل ۲۵-۴ نمودار تنش برشی-تنش قائم برای خاک با ۰/۲ درصد پلیمر و ۰/۴ درصد الیاف تایر 84


شکل ۲۶-۴ نمونه خاک محتوی الیاف و پلیمر بعد از گسیختگی 85
شکل ۲۷-۴ نمودار تنش برشی-تنش قائم برای خاک با ۰/۲ درصد پلیمر و ۰/۶ درصد الیاف تایر 85
شکل ۲۸-۴ نمودار تنش برشی-تنش قائم برای خاک با ۰/۲ درصد پلیمر و ۰/۸ درصد الیاف تایر 86
شکل ۲۹-۴ تغییرات زاویه اصطکاک داخلی خاک با مقادیر مختلف الیاف تایر و ۰/۲ درصد پلیمر 86
شکل ۳۰-۴ تغییرات زاویه اصطکاک داخلی خاک با مقادیر مختلف الیاف تایر و ۰/۲ درصد پلیمر 87
شکل ۳۱-۴ پابرجا بودن نمونه آزمایش برش مستقیم بعد از گسیختگی 87
شکل ۳۳-۴ نمودار تنش-کرنش برای ماسه بادی با ۰/۲ درصد پلی وینیل الکل 89
شکل ۳۴-۴ نمودار تنش-کرنش برای ماسه بادی با ۰/۴ درصد پلی وینیل الکل 90
شکل ۳۵-۴ نمودار تنش-کرنش برای ماسه بادی با ۰/۶ درصد پلی وینیل الکل 90
شکل ۳۶-۴ نمودار تنش-کرنش برای ماسه بادی با ۰/۲ درصد پلی وینیل الکل و ۲ درصد سیمان 91
شکل ۳۷-۴ نمودار تنش-کرنش برای ماسه بادی با ۰/۴ درصد پلی وینیل الکل و ۲ درصد سیمان 92
شکل ۳۸-۴ نمودار تنش-کرنش برای ماسه بادی با ۰/۲ درصد پلی وینیل الکل و ۰/۶ درصد الیاف تایر 92
شکل ۳۹-۴ نمودار تنش-کرنش برای ماسه بادی با ۰/۴ درصد پلی وینیل الکل و ۰/۶ درصد الیاف تایر 93
شکل ۴۰-۴ نمودار تنش-کرنش برای ماسه بادی با ۰/۲ درصد پلی وینیل الکل ، ۰/۶ درصد الیاف تایر و ۲ درصد سیمان 94
شکل ۴۱-۴ نمودار تنش-کرنش برای ماسه بادی با ۰/۴ درصد پلی وینیل الکل ، ۰/۶ درصد الیاف تایر و ۲ درصد سیمان 94
شکل ۴۲-۴ نمونه خاک مسلح شده تحت بارگذاری دستگاه آزمایش تک محوری 95
شکل ۴۳-۴ نمودار تغییرات مقاومت فشاری خاک در درصدهای مختلف پلیمر 95
شکل ۴۴-۴ نمودار تغییرات مقاومت برشی خاک در درصدهای مختلف پلیمر 96
مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد با موضوعدانشگاهها، شهر تهران، نرم افزار

جستجو در سایت ما :


شکل ۴۵-۴ نمودار تنش-کرنش برای ماسه بادی با ۰/۲ درصد پلی وینیل الکل، الف)بدون سیمان، ب) با ۲ درصد سیمان 96
شکل ۴۶-۴ نمودار تنش-کرنش برای ماسه بادی با ۰/۴ درصد پلی وینیل الکل، الف)بدون سیمان، ب) با ۲ درصد سیمان 97
شکل ۴۷-۴ نمودار تنش-کرنش برای ماسه بادی با ۰/۲ درصد پلی وینیل الکل، الف)بدون الیاف، ب) با ۰/۶ درصد الیاف تایر 98
شکل ۴۸-۴ نمودار تنش-کرنش برای ماسه بادی با ۰/۴ درصد پلی وینیل الکل، الف)بدون الیاف، ب) با ۰/۶ درصد الیاف تایر 98
شکل ۴۹-۴ نمودار تنش-کرنش برای ماسه بادی الف) با ۰/۲ درصد پلی وینیل الکل، ب) با ۰/۲ درصد پلی وینیل الکل، ۲ درصد سیمان و ۰/۶ درصد الیاف تایر 99