مقاله رایگان درباره کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز، تجزیه واریانس

نوامبر 30, 2018 0 Comments

میانگین
بدون ردیف تمیزکن
با ردیف تمیزکن
میزان بقایا
808/50a
083/35C
533/66A
بقایای بسته بندی شده
606/43b
387/25D
825/61B
بقایای دست نخورده
235/30b
179/64a
میانگین
میانگین های با حروف کوچک و بزرگ مشابه به ترتیب برای اثرات اصلی و برهمکنش در هر ردیف و ستون با هم اختلاف معنی داری ندارند (دانکن 5%).
شکل 4-7: اثر برهمکنش نسبت سرعت، میزان بقایای اولیه و ردیف تمیزکن برشاخص کیفیت تغذیه
2/1، 2 و3 بیانگر نسبتهای سرعت می باشند.
NA: بیانگر این می باشد که پیش بر غیر محرک می باشد.
به ترتیب بیانگر بقایای بسته بندی شده وبقایای دست نخورده می باشند.NB و B
به ترتیب بیانگر استفاده از ردیف تمیزکن و عدم استفاده از ردیف تمیزکن می باشند.NRC و RC
4-5-4- ارزیابی دقت
جدول (4-18) تجزیه واریانس دقت را نشان می دهد. جدول مذکور بیان می کند که اثر نسبت سرعت، میزان بقایا و ردیف تمیزکن در سطح 1% روی شاخص دقت معنی دار می باشد و سایر منابع تغییر معنی دار نمی باشند.
جدول (4-19) اثر اصلی نسبت سرعت بر شاخص دقت را نشان می دهد. با توجه به جدول تغییر نسبت سرعت از حالت غیر محرک به 2/1 تغییر معنی داری در شاخص فوق ایجاد نکرده است اما با افزایش نسبت سرعت از 2/1 به 2 مقدار دقت کاشت به طور معنی داری کاهش یافته است که مطلوب می باشد و دلیل آن کاهش معنی دار بقایای سطحی می باشد. افزایش نسبت سرعت از 2 به 3 در مقدار شاخص فوق تغییر معنی داری ایجاد نکرده است چون میزان بقایا در این دو نسیت سرعت اختلاف معنی داری با هم نداشتند.
جدول (4-20) اثر اصلی میزان بقایای اولیه بر شاخص دقت را نشان می دهد. با توجه به جدول خارج کردن کاه و کلش از مزرعه موجب کاهش معنی دار این شاخص شده است که مطلوب می باشد. هر چه میزان بقایای سطحی کمتر باشد سرش چرخ محرک موزع بذر کمتر بوده و شاخص دقت کاهش می یابد. این نتیجه با پژوهش (Raoufat et al, 2006) موافق است.
جدول (4-21) اثر اصلی ردیف تمیزکن بر شاخص دقت را نشان می دهد. به طور کلی این جدول بیان می کند که استفاده از ردیف تمیزکن با کاهش بقایای سطحی روی ردیف ها موجب کاهش معنی دار این شاخص شده است که مطلوب می باشد.
شکل (4-22) اثر برهمکنش نسبت سرعت، ردیف تمیزکن و بقایا را نشان می دهد. با توجه به نمودار کمترین مقدار دقت مربوط به تیمار (3, B, RC) و بیشترین آن مربوط به تیمار (NA, NB, NRC) می باشد. بین نسبت سرعت 2 و 3 هیچ اختلاف معنی داری وجود نداشته بنابراین تیمار (2, B, RC) به عنوان بهترین تیمار معرفی می شود.
جدول 4-19: تجزیه واریانس دقت (precision).
s
میانگین مربعات
درجه آزادی
منابع تغییرات
171/0ns
504/1
2
بلوک
**195/5
778/45
3
نسبت سرعت
**953/7
083/70
1
میزان بقایا
**564/26
083/234
1
ردیف تمیزکن
123/0ns
088/1
3
نسبت سرعت و بقایا
009/0ns
083/0
1
ردیف تمیزکن و بقایا
072/0ns
632/0
3
نسبت سرعت و ردیف تمیزکن
023/0ns
202/0
3
نسبت سرعت، بقایا و ردیف تمیزکن
812/8
30
خطای آزمایش
**، * و ns به ترتیب اختلاف معنی در سطح 1%، 5 % و عدم اختلاف معنی دار.
جدول 4-20: اثر اصلی نسبت سرعت بر شاخص دقت (درصد)
شاخص دقت
نسبت سرعت
692/14a
شاهد
650/14a
2/1
600/11b
2
025/11b
3
میانگین های با حروف کوچک مشابه اختلاف معنی داری با هم ندارند (P0.05)
جدول 4-21: اثر اصلی میزان بقایای اولیه بر شاخص دقت (درصد)
میزان بقایا
شاخص دقت
بقایای دست نخورده
200/14a
بقایای بسته بندی شده
783/11b
میانگین های با حروف کوچک مشابه اختلاف معنی داری با هم ندارند (P0.05)
جدول 4-22: اثر اصلی ردیف تمیزکن بر شاخص دقت (درصد)
ردیف تمیزکن
شاخص دقت
بدون ردیف تمیزکن
500/30a
با ردیف تمیزکن
200/15b
میانگین های با حروف کوچک مشابه اختلاف معنی داری با هم ندارند (P0.05)
شکل 4-8: اثر برهمکنش نسبت سرعت، میزان بقایای اولیه و ردیف تمیزکن بر شاخص دقت
2/1، 2 و3 بیانگر نسبتهای سرعت می باشند.
NA: بیانگر این می باشد که پیش بر غیر محرک می باشد.
به ترتیب بیانگر بقایای بسته بندی شده وبقایای دست نخورده می باشند.NB و B
به ترتیب بیانگر استفاده از ردیف تمیزکن و عدم استفاده از ردیف تمیزکن می باشند.NRC و RC
4-6- نتایج کلی
این مطالعه پیش بر دندانه دار محرک راجهت فراهم کردن بستر بذر با عمق مطلوب و یکنواخت در یک زمین شخم نخورده و پوشیده از بقایا پیشنهاد می دهد. سایر نتایج نشان می دهد:
1- به طور کلی افزایش نسبت سرعت موجب افزایش عمق کاشت و یکنواختی آن شد به طوریکه پیش بر دندانه دار محرک توانست در نسبت سرعت 2 بذرهای ذرت را در عمق کاشت مطلوب( 5 سانتی متر) با حداکثر یکنواختی قرار دهد.
2- استفاده از این دستگاه نشان داد که سطوح میزان بقایا و ضمیمه ردیف تمیزکن تاثیر معنی داری روی عمق کاشت نداشته و بدین ترتیب با بکارگیری این دستگاه می توان در هر سطحی از بقایا به عمق مطلوب دست یافت.
3- استفاده از ردیف تمیزکن و خارج کردن بقایا با کاهش بقایای سطحی موجود روی ردیف ها موجب بهبود شاخص های مربوط به فواصل کاشت شدند که این با نتایج حاصل از پژوهش فلاحی و رئوفت ( 2007) و رئوفت و مطبوعی (2006) همسویی دارد.
4- پیش بر دندانه دار محرک با افزایش عمق کاشت در نسبت سرعت 2، حداکثر شاخص سرعت جوانه زنی را به دنبال داشت.
4-7- پیشنهادات
1- نظر به اینکه یکی از اهداف سامانه بی خاک ورزی کم کردن هزینه ها می باشد، توصیه می شود که میزان توان و سوخت مورد نیاز برای کاشت با این دستگاه اندازه گیری شده و سپس با ردیفکارهای های بی خاکورزی مرسوم مقایسه شود.
2- از آنجایی بقایای گیاهی ذرت حالت خشبی و ضخیم دارند، پیشنهاد می شود که این سیستم برای بهتر بریده شدن بقایا روی یک خطی کار غلات به منظور کاشت مستقیم گندم در بقایای ذرت نصب شود.
فصل پنجم
فهرست منابع
آزادبخت، م. 1377. طراحی، ساخت و ارزیابی مزرعه ای گاواهن بشقابی موتورگرد. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز.
بهروزی لار، م. اصول طراحی ماشینهای کشاورزی. چاپ اول، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی. 698 صفحه.
تاکی، ا. 1384. ساخت و ارزیابی دستگاه کاشت مستقیم غلات در سیستم بی خاک ورزی مجهز به شیار بازکن فعال. مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان.
ثانوی شیری، ن. 1386. مقایسه اثرات سه نوع شیاربازکن ردیفکار در کاشت ذرت در خاکورزی حفاظتی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز.
محمودیه، ر. 1379. انظمام پیش بر غلتان به دستگاه ردیفکار به منظور بهبود کارکرد در اراطی کلش دار. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز.
مطبوعی، ع. 1382. بررسی الحاق دستگاه ردیف تمیزکن به ردیفکارهای معمولی جهت کاشت در اراظی با بقایای گیاهی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز.
منصوری راد، د. 1374. تراکتورها و ماشینهای کشاورزی. جلد اول، چاپ چهارم، انتشارات دانشگاه بوعلی سینا همدان. 684 صفحه.
نساجی، ع. 1389. مقایسه عملکرد دو نوع کارنده حفره ساز نیوماتیکی و مرسوم ذرت در سطوح مختلف بقایای گندم. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.
Bianchini. A ., P.S .G. Magalhaes. 2007. /Evaluation of coulters for cutting sugarcan residue in a soil bin. Bio. Eng. 100: 370-375.
Barge, G. L., and P. Thomison. 2001. Tips to residue planter performance effect on corn yield. Fact sheet AGF- 150-02: Ohio State University Extension, U.S.A. Web site: www. Ohioline. Osu. Edu/ agf- fact/0150. Htm
Beck Company. 2000. Beck planting speed study on corn 2000 website: www. Beckshybrids. Com/ prac_research/2000/ Dg22. Pdf.
Bundy, L. 2001. Benefits of strip- tillage. Department publication. University of Wisconism- Madison: Wisconism, U. S. A
Chastain, T. G., K. J. Ward. and D. J. Wysocki. 1995. Stand establishment responses of soft white winter wheat to seedbed residue and seed size. Crop Sci; V(35): 213-218
Counce, M. 2000. Planting speed Limitations. Service- tech Review. V28- Issue4: Dodge City. Kansas, U. S. A.
Derpsch, R. 1999. New paradigms in agricultural production. Published in: ISTRO INFO EXTRA, vol. 4. 1999: available in ISTRO web page at: http://www.soils. Wisc.edu/ istro.
Desbiolles, J. 1997. Mechanics and features of disc openers in zero-till application. Agricultural Machinery Research and Design Center. University of South Australia.
Erbach D.C. 1982. Tillage for continous corn and corn- soybean rotation. Trans. of the ASAE. 24:906.
Erbach D.C.1981. Planting for crop production with conservation. P. 50-60. In: crop production with conservaton in the 80s. ASAE publication 7-81. ASAE. ST. Joseph, MI 49085.
Fallahi, S., M. H. Raoufat. 2007. Row crop planter attachments in a conservation tillage system: A comparative study. Soil and Tillage Research. PP 162-172
Farham, D. 2001. Corn Planter Guide. PM 1885. Department of agronomy, Iowa state university: Iowa, U. S . A.
Gupta, S. C., W. E. Larson and D. R. Linden. 1983. Tillage and surface residue effects on soil upper boundray tempratures. Soil Sci. Soc. Am. J., Vol. 47, pp. 1212-1218
Han. Sh. and F. W. Simmons. 2001. “Illinois Agronomy Handbook”. Chapter 14. PP 147-153.University of Illinois: Illinois, U. S. A.
Hana, M., Aelvin and R. Pope. 1995. Adjustment and operation of planters in system with high levels of surface crop residue. Pm-1492j. Iowa State University: Iowa, U.S.A.
Hofman, V., C. Fanning, and E. Deibert. 1988. Reduced tillage seeding equipment for small grains. North Dakota State Univ. Ext. Serv. Bull. AE-826.
ISO .1984. Sowing Equipment-Test Method- part I: Single Seed Drills (Precision drills), 7256/1.Inter.Org.for Stand. Geneva, Switzerland.
Lessiter, F. 2000. No- Till seeding Ticket. No Till Farmer. Lessiter publication. Wisconcin, U. S. A.
Magalhaes, P. S. G., A. Bianchini and O.A. Braunbeck. 2007. Simulated and experimental analyses of a toothed rolling coulter for cutting crop residues. Biosystems Engineering, 96(2): 193-200.
Nielson, R.L.1993. Stand Establishment variabililty in corn. Proceedings of the 1993 integrated crop management conference. pp. 109- 116. University Extension, Iowa State University, Ames, Iowa, U.S.A.
Nieuwenburg, P.I J., L. Speelman, and H. E. Wensink. 1992. An evaluation of some disk coulter designs. J. Agri. Eng. Res. PP: 67-80.
Pfost, L. D. and H.D. Currence. 2008. Conservation tillage and residue management to reduce soil erosion. Department of Agricultural Engineering.
Randll, G. 1999. A look at starter, Row cleaners and N placment in no Till. Fluid journal. Issue 27 N0. 4]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *