مقاله رایگان درمورد اقلام تعهدی، قلام تعهدی، سرمایه گذاری، گزارشگری مالی

نوامبر 28, 2018 0 Comments

۲- اطلاعات مورد نیاز شرکت در دسترس باشند.
۳- شرکت هایی که طی دوره تحقیق فعالیت مستمر داشته اند .
۴- شرکت هایی که قبل از دوره تحقیق به بورس راه یافته باشند .
۵-سال مالی تمامی شرکت‌ها پایان اسفندماه باشد؛ زیرا در آغاز هر سال، با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها مواجه خواهیم بود.
با توجه به محدویت‌های اعمال شده تعداد ۱۲۲ شرکت‌ انتخاب شدند که اطلاعات این شرکت‌ها از سازمان بورس اوراق بهادار۱۱۷،شرکت های اطلاع رسانی بورس اوراق بهادار۱۱۸،مرکز تحقیقات بورس اوراق بهادار،سایت شرکت بورس اوراق بهادار۱۱۹،سایت کدال۱۲۰و…. استفاده می شود.
جدول (۳-۱): روند انتخاب نمونه
تعداد کل شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان سال ۱۳۹۱
۴۷۱
معیارها:
تعداد شرکت هایی که در قلمرو زمانی ۹۱-۸۶ در بورس فعال نبوده اند
۱۴۹
تعداد شرکت هایی بعد از سال ۸۶ در بورس پذیرفته شده اند
۴۱
تعداد شرکت هایی که جز هلدینگ، سرمایه گذاری ها، واسطه گری های مالی، بانک‌ها و یا لیزینگ ها بوده اند
۴۸
تعداد شرکت هایی که در قلمرو زمانی ۹۱-۸۶ تغییر سال مالی داده و یا سال مالی آن منتهی به پایان اسفند نمی باشد
۵۹
تعداد شرکت هایی که سهام آن ها در قلمرو زمانی ۹۱-۸۶ بیش از شش ماه وقفه معاملاتی داشته اند.
۵۲
تعداد شرکت هایی که در قلمرو زمانی ۹۱-۸۶ اطلاعات مورد آن ها در دسترس نمی‌باشد

تعداد شرکت های نمونه
۱۲۲
نمودار (۳-۱) مدل مفهومی
۳-۴) مدل تحلیلی و شیوه اندازه گیری متغیرهای تحقیق
با توجه به چارچوب نظری و پیشینه پژوهش ، الگوی پژوهش رگرسیونی زیر برای آزمون فرضیه های تحقیق مورد استفاده قرار می گیرد( ریچاردسون ۲۰۰۶ ، بی دل ۲۰۰۹ ) .
Investment_jt=〖 β〗_۰+ β_۱ Divident_jt+ β_۲ Divident_jt× RQ_(jt-1)+ β_۳ RQ_(jt-1)
+ ∑▒β_i controls_(jt-1)+ε_jt
〖Investment〗_jt: سرمایه گذاری شرکت
〖Divident〗_jt : تقسیم سود عادی شرکت
〖RQ〗_(jt-1) : کیفیت گزارشگری مالی شرکت
۳-۴-۱) متغیرهای مستقل
۳-۴-۱-۱) کیفیت گزارشگری مالی :
توان صورتهای مالی در انتقال اطلاعات عملیات شرکت و به طور خاص پیش بینی جریانهای نقدی مورد انتظارآن به سرمایه گذاران . بر مبنای این نظر که اقلام تعهدی ، ارزش اطلاعاتی سود را با کاهش اثر نوسانات ناپایدار در جریان های نقدی بهبود می بخشد ( دیچاو و دیچو ۲۰۰۲ ، امسی نیکولز۲۰۰۲ )،
در این تحقیق کیفیت اقلام تعهدی سرمایه در گردش به عنوان جانشین کیفیت گزارشگری مالی در نظر گرفته می شود .
مدل شاخص کیفیت گزارشگری مالی :
در این تحقیق به پیروی از وردی ( ۲۰۰۶ ) و بی دل ، هیلاری و وردی ( ۲۰۰۸ ) ، کیفیت گزارشگری ، توان صورت های مالی در انتقال اطلاعات عملیات شرکت و به طور خاص پیش بینی جریان های نقدی مورد انتظار آن به سرمایه گذاران تعریف شده است .
همانطور که در بند ۵-۱ بخش مفاهیم گزارشگری مالی استانداردهای حسابداری ایران اشاره شده است:
” اتخاذ تصمیمات اقتصادی توسط استفاده کنندگان صورتهای مالی مستلزم ارزیابی توان واحد تجاری جهت ایجاد وجه نقد و زمان و قطعیت ایجاد آن است . این توان در نهایت ، تعیین کننده ظرفیت واحد تجاری جهت انجام پرداخت هایی از قبیل پرداخت حقوق و مزایا به کارکنان ، پرداخت به تامین کنندگان کالا و خدمات ، پرداخت مخارج مالی ، انجام سرمایه گذاری ، بازپرداخت تسهیلات دریافتی و توزیع سود بین صاحبان سرمایه است . ارزیابی توان ایجاد وجه نقد از طریق تمرکز بر وضعیت مالی ، عملکرد مالی و جریانهای نقدی واحد تجاری و استفاده از آنها در پیش بینی جریانهای نقدی مورد انتظار و سنجش انعطاف پذیری مالی ، تسهیل می گردد .”
بعلاوه جریانات نقدی ، عنصر کلیدی در مورد بودجه بندی سرمایه ای و توزیع سود است و به ویژه در این تحقیق که کاربردهای گزارشگری مالی برای تصمیمات توزیع سود و سرمایه گذاری شرکت ها بررسی میشود حایز اهمیت است. برمبنای این نظر که اقلام تعهدی، ارزش اطلاعاتی سود را با کاهش اثرات نوسانات ناپایدار در جریان های نقدی بهبود می بخشد. ( دیچاو و دیچو ۲۰۰۲ ، نیکولز ۲۰۰۲ ) ، کیفیت اقلام تعهدی سرمایه در گردش به عنوان جانشین کیفیت گزارشگری مالی در نظر گرفته شده است (وردی ۲۰۰۷ ).
برای اندازه گیری کیفیت گزارشگری مالی از مدل زیر استفاده می شود ( نیکولز ۲۰۰۲ ) و ( دیچاو و دیچو،۲۰۰۲ ) :
مدل (۳-۱)
〖WCA〗_jt= β_۰+ β_۱ 〖CFO〗_(jt-1)+ β_۲ 〖CFO〗_jt+ β_۳ 〖CFO〗_(jt+1)+β_۴ ∆Revenues_jt
+ β_۵ 〖PPE〗_jt+ 〖ε 〗_jt
WCA_jt: اقلام تعهدی سرمایه در گردش
CFO_(jt-1) : جریان نقدی عملیاتی در سال قبل
CFO_jt : جریان نقدی عملیاتی سال جاری
CFO_(jt+1): جریان نقدی عملیاتی در سال آتی
∆Revenues_jt : تغییر در درآمد فروش
PPE_jt : ارزش ناخالص اموال ، ماشین آلات و تجهیزات
ε_jt : خطای پسماند (خطای برآورد اقلام تعهدی نسبت به جریان های نقدی)
لازم به ذکر است که به دلیل در دسترس نبودن جریانهای نقدی عملیاتی برای سال ۹۲ از روش تحلیل روند برای اندازه گیری آن استفاده شده است .
همچنین برای حذف اثر اندازه شرکتها،همه متغیرها بر حسب میانگین کل دارایی های شرکت طی سال، استاندارد می شوند. مبنای نظری مدل فوق بر این نکته استوار است که اقلام تعهدی سرمایه در گردش، باید با جریان های نقدی دوره قبل، جاری و دوره بعد ، توضیح داده شوند. مقادیر خطای حاصل از رگرسیون اقلام تعهدی با سه متغیر جریانهای نفدی پیشگفته ، بدین معناست که اقلام تعهدی به شناسایی جریانهای نقدی، نامرتبط است .
بنابراین هر چه اندازه مقادیر خطای حاصل از این مدل کمتر باشد، کیفیت اقلام تعهدی و در نتیجه کیفیت گزارشگری مالی بالاتر خواهد بود. چون مقادیر خطاها شاخصی برای محاسبه عدم کیفیت گزارشگری مالی فراهم می آورد، بدیهی است که میتوان با ضرب نمودن مقادیر مثبت خطاها در منفی یک (۱-)، از آن به عنوان شاخصی برای محاسبه کیفیت گزارشگری مالی استفاده نمود . به عبارت دیگر، قرینه اندازه مقادیر خطای بزرگتر ( کوچکتر ) ، کیفیت گزارشگری مالی بیشتر (کمتر) را منعکس می گرداند .
ممکن است عدم توضیح دهندگی اقلام تعهدی توسط جریانات نقدی سه سال متوالی پیشگفته ، ناشی از نوع ساختار اقتصادی و نوع فعالیت واحد تجاری باشد. بنابراین ممکن است مقادیر خطا برای یک شرکت زیاد باشد ، اما گزارش های مالی به صورت باثبات آنها را گزارش کند. به عبارت دیگر ممکن است مقادیر خطا بالا ، اما نوسانات حاصل از گزارشگری آن کم باشد. بنابراین در این تحقیق انحراف معیار استاندارد مقادیر خطا ضربدر منفی یک ، به عنوان سطح کیفیت گزارشگری تعریف می شود . بدین معنا که هرچه انحراف معیار استاندارد مقادیر خطا ضربدر منفی یک، بزرگتر ( کوچکتر ) باشد، سطح کیفیت گزارشگری مالی بیشتر ( کمتر ) تلقی می گردد .
برای افزایش دقت در تحقیق، مشابه دیچاو و دیچو ( ۲۰۰۲ ) و بی دل ، هیلاری و وردی (۲۰۰۸) ، به جای استفاده از کل اقلام تعهدی ، از اقلام تعهدی مربوط به سرمایه در گردش ، و به جای استفاده از جریان های نقدی، از جریان های نقدی حاصل از عملیات واحد تجاری استفاده شده است .
نیکولز ( ۲۰۰۲ ) با وارد نمودن متغیرهای کنترلی تغییر در درآمد فروش و داراییهای ثابت مشهود( اموال ، ماشین آلات و تجهیزات ) ، ضریب همبستگی این مدل را افزایش داده ، بنابراین در این تحقیق این دو متغیر نیز به عنوان متغیرهای کنترلی وارد مدل شده اند . اقلام تعهدی سرمایه در گردش به طریق زیر اندازه گیری میشود ( دیچاو و دیچو ۲۰۰۲ ) و( بی دل ، هیلاری و وردی ۲۰۰۸ ) :
مدل (۳-۲)
WCAit=( ∆CAit – ∆CASHit ) – (∆CLit – ∆STDit ) – DEPit
∆CAit : تغییر در دارایی های جاری
∆CASHit : تغییر در وجه نقد / معادل های وجه نقد
∆CLit : تغییر در بدهی های جاری
∆STDit : تغییر در بدهی های کوتاه مدت ( تغییر در تسهیلات مالی کوتاه مدت شرکت )
DEPit : استهلاک دارایی های مشهود و نامشهود
۳-۴-۱-۲) تقسیم سود :
〖 Divident〗_jt:تقسیم سود عادی و عمومی شرکتj است درسال t با مقیاس کل دارایی های منتهی به پایان سال۱t-.
۳-۴-۲) متغیرهای وابسته
〖Investment〗_jt :سرمایه گذاری شرکتj است در سال t با مقیاس کل دارایی ها در پایان دوره ۱t- سرمایه گذاری ها به یکی از اشکال زیر است :
۳-۴-۲-۱) کل سرمایه گذاری :
به پیروی از تحقیق اخیر بر روی اندازه گیری سرمایه گذاری ها ( ریچاردسون ۲۰۰۶ ، بی دل ۲۰۰۹ ) ، کل سرمایه گذاری به مثابه مجموع مخارج تحقیق و توسعه، مخارج سرمایه ای و مخارج تحصیل، پس از کسر وجوه نقد دریافتی بابت فروش اموال، ماشین آلات و تجهیزات ( داراییهای سرمایه ای ) میباشد .
۳-۴-۲-۲) سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه :
عبارتست از مجموع مخارج صرف شده بابت فعالیت های تحقیق و توسعه که با استفاده از لگاریتم طبیعی تغییر در دارایی های نامشهود بعلاوه هزینه های تحقیق و توسعه ، اندازه گیری می شود .
۳-۴-۲-۳) مخارج سرمایه ای ( وجوه سرمایه گذاری شده ) :
عبارتست از وجوه یا مخارج سرمایه گذاری شده منهای وجه نقد دریافتی از بابت فروش اموال ، ماشین آلات و تجهیزات
۳-۴-۳) متغیر های کنترل
متغیرهای کنترل در این تحقیق به شرح زیر اندازه گیری می شوند( بی دل ، ۲۰۰۹ ) :
Size : لگاریتم طبیعی کل داراییها
Tobin Q: نسبت ارزش بازار کل داراییها به ارزش دفتری کل دارایی ها
Tangibility : نسبت اموال ، ماشین آلات و تجهیزات به کل دارایی ها
leverage : نسبت بدهی بلند مدت به مجموع بدهی بلند مدت بعلاوه ارزش بازار سرمایه
Bankruptcy risk: ریسک ورشکستگی شرکت که از طریق شاخص آلتمن محاسبه می شود
cash : نسبت وجه نقد به کل داراییها
Stdcfo: انحراف معیار جریان های نقدی عملیاتی
Std sale: انحراف معیار فروش
Std investment: انحراف معیار سرمایه گذاری
Cfop: نسبت جریان های نقدی عملیاتی به فروش
age : عمر شرکت
cycle : لگاریتم طبیعی نسبت ارزش دریافتنی ها به فروش بعلاوه نسبت موجودی به بهای کالای فروش رفته ضربدر ۳۶۰
loss : متغیر دلالتگری که در صورت وجود زیان ، عدد ۱ و به غیر از آن ارزش صفر به آن تعلق می گیرد .
۳-۵) روش های جمع آوری اطلاعات
یکی از ضرورت های هر مطالعه و پژوهش، اطلاعات مربوط و قابل اتکا و سرعت و سهولت دسترسی به آن می باشد.مباحث تئوریک پژوهش از مسیر مطالعه منابع، نشریات؛ منابع داخلی و خارجی موجود در کتاب ها و استفاده از اینترنت۱۲۱ جمع آوری شده است.
جمع آوری اطلاعات با استفاده از اطلاعات اولیه شرکت ها بوده است؛ یعنی اطلاعات و داده های مورد نیاز تحقیق کلاً از روش کتابخانه ای، با استفاده از نرم افزار ره]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *