مقاله رایگان درمورد اقلام تعهدی، قلام تعهدی، کیفیت سود، اندازه گیری

دانلود پایان نامه

وجوددارد:
۱-عامل اول مربوط به هزینه های غیر نقدی (مانند هزینه استهلاک) است که سود خالص را کاهش می دهد ولی موجب کاهش وجه نقد شرکت نمی شود،
۲- عامل دوم مربوط به تفاوت زمانی تحقق درآمد و دریافت وجه آن ونیز تحمل هزینه و پرداخت وجه آن می باشد.
۳- سومین عامل عبارتست از سود و زیان غیرعملیاتی ناشی از فروش دارایی های ثابت، اوراق بهادار و سایر سرمایه گذاری ها که در صورت سود و زیان لحاظ می گردد و موجب تغییر سود خالص می گردد ولی در بخش فعالیت های عملیاتی صورت جریانهای نقدی تاثیری نمی گذارد.
لذا یکی از روش های مورد استفاده به منظور تعیین کیفیت سود از طریق بررسی رابطه بین اقلام تعهدی و اجزای نقدی سود می باشد. تمام مفاهیم ارائه شده در این بخش براساس این دیدگاه است که اقلام تعهدی، کیفیت سود را کاهش می دهند.
در ارتباط با این روش اندازه گیری کیفیت سود، احمد وهمکاران معتقدندکه در تحقیقات فعلی یک خلاء احساس می شود چراکه هیچ محققی توجیه روشنی دراین مورد که چرااقلام تعهدی بیشتر نشانگر مدیریت سود بیشتر و کیفیت سود پایین تر است، ارائه نکرده است. به عبارت دیگر اعتبار سازه مورد استفاده برای اندازه گیری کیفیت سود مورد تردید است. برای روشن تر شدن این مطلب به این مورد توجه نمایید که روش های اندازه گیری کیفیت سود که بر روی اقلام تعهدی متمرکز می گردند با روش هایی که کیفیت سودرا براساس مفهوم ثبات، اندازه گیری می نمایند، منطبق نیستند.
۲-۱۳-۲-۱) نسبت وجه نقد حاصل از عملیات به سود
برخی ازپژوهشگران کیفیت سودرا براساس نزدیک بودن به نقد۶۰ تعریف نموده اند. در ساده ترین حالت، این رابطه به صورت نسبت” وجه نقد حاصل از عملیات۶۱ به سود عملیاتی بیان می شود(برای مثال در تحقیقات هریس و همکاران۶۲) .
“وجه نقد نسبت به سود عملیاتی کمتر قابل دستکاری می باشد و لذا می توان آنرا به عنوان شاخصی برای سنجش کیفیت سود، استفاده نمود، لذا نسبت وجه نقد حاصل از عملیات به سود عملیاتی می تواند به عنوان شاخص کیفیت سود مورد استفاده قرارگیرد “. (پنمن، ۲۰۰۱)
وجه نقدحاصل از فعالیتهای عملیاتی نسبت به سود خالص، کمتر دستخوش تحریف می گردد. این ازآن جهت است که سیستم تعهدی که منتج به سود می گردد، متشکل از اقلام تعهدی، اقلام انتقالی به دوره های آتی، تخصیص ها وارزیابی ها است که درتمام آنها ذهنیت به میزان قابل ملاحظه ای تاثیر می گذارد.
درحالی که اگر وجه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی را به عنوان معیاری جهت ارزیابی کیفیت سود، مورد استفاده قرار دهند، برخی از تحلیلگران معتقدند که نسبت بالاتروجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی به سود عملیاتی نشان از کیفیت بالاتر سود است. به بیان دیگر، شرکتی که دارای سطح بالای سود و سطح پایین وجه نقد است، احتمالا درتشخیص درآمدها و هزینه ها از رویه های مشکوک استفاده نموده است.”(برنستاین، ۱۹۹۳)
به اعتقاد یون و میلر۶۳، وجوه نقد حاصل از عملیات یکی از عواملی است که در واحد تجاری کمتر می تواند مورد دستکاری مدیریت قرار گیرد وبنابراین معیار واقعی تر از عملکرد اقتصادی واحد تجاری است.
هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی نیز در استاندارد شماره ۹۵ جریان نقدی عملیاتی را به عنوان ابزار کنترل کیفیت سود در نظر گرفته است.
سایر مفاهیم کیفیت سود از مفهوم نزدیکی به وجه نقد متمایز می باشند چراکه آن ها یک زیر مجموعه خاص از اقلام تعهدی و نه تمام اقلام تعهدی را بعنوان کاهنده کیفیت سود در نظر می گیرند. سه روش اندازه گیری می توان در نظر گرفت که درتمام آن ها فرآیندی موجب مجزا کردن آن دسته از اقلام تعهدی که موجب کاهش کیفیت سود می شوند از اقلام تعهدی دیگر که باعث کاهش کیفیت سود نمی شوند، می گردد، اما پیچیدگی این تفکیک در سه روش متفاوت است.
یک رویکرد ساده در اندازه گیری کیفیت سود، براساس تغییر در کل اقلام تعهدی می باشد. دراین روش فرض براین است که اقلام تعهدی عادی از دوره ای به دوره دیگر ثابت می باشند. به عبارت دیگر تغییر در کل اقلام تعهدی درنتیجه تغییر در اقلام تعهدی غیر عادی ایجاد می گردد. دی انجلیو۶۴ درمدل خود از این روش استفاده نموده و با اندازه گیری کل اقلام تعهدی سعی درشناسایی دستکاری های مدیریت نموده است.
۲-۱۳-۲-۲) پیش بینی اجزای اختیاری اقلام تعهدی به کمک متغیرهای حسابداری
دراین روش براساس اصول حسابداری، اقلام تعهدی غیر عادی برآورد می گردد. مدلی که جونز درسال ۱۹۹۱ برای کشف مدیریت سود ارائه نمود، یکی از اولین مدل های ارائه شده براساس این روش می باشد. دراین مدل، جونز مفهوم اقلام تعهدی غیرعادی (اختیاری۶۵) را بعنوان عامل تعیین کننده کیفیت سود، معرفی نمود.
جونز اقلام تعهدی را به دو جزء عادی (غیر اختیاری۶۶) وغیرعادی (اختیاری) تفکیک نمود. در حالی که اقلام تعهدی غیر اختیاری بواسطه مقررات، سازمان ها و دیگر عوامل خارجی محدود هستند، اقلام تعهدی اختیاری، قابل اعمال نظر توسط مدیریت می باشد. بنابراین جزء اختیاری اقلام تعهدی به عنوان شاخصی در جهت کشف مدیریت سود در واحدهای تجاری مورداستفاده قرارمی گیرد.
” بطور مشخص، مدل جونز تحت تاثیر مدل دی آنجلیواست. در مدل دی آنجلیو فرض شده است که اقلام تعهدی غیراختیاری از دوره ای به دوره دیگر ثابت است . مدل جونز سطح کلی اقلام تعهدی رابه تغییرات فروش و اموال، ماشین آلات و تجهیزات (اقلام حسابداری) مربوط ساخته و به عبارت دیگر تغییرات در اقلام تعهدی غیراختیاری که در نتیجه تغییر در شرایط اقتصادی ایجاد می شوند را نیز وارد مدل نموده است.”(هرمنز،۲۰۰۶)
درنتیجه ،مدل سعی در کنترل تاثیر تغییرات شرایط اقتصادی واحد تجاری برروی اقلام تعهدی غیر اختیاری دارد.
“در مدل جونز مجموع اقلام تعهدی به یکی از دو روش زیر (باتوجه به اطلاعات موجود) محاسبه می شود:
TAit = Eit – CFOit (1
TAit = (∆CAit-∆CASHit )-(∆CLit – ∆STDit ) -DEPNit (2
∆ : تغییرات ، TA: کل اقلام تعهدی شرکت iام در سال t، E: سود عملیاتی، CFO: وجوه نقد حاصل از عملیات، CA: داراییهای جاری، CL: بدهیهای جاری، DEPN: هزینه استهلاک، STD: حصه جاری تسهیلات دریافتی و CASH: وجه نقد)” (مشایخی و همکاران، ۱۳۸۴)
“گروه کثیری از محققین مجموع اقلام تعهدی را بعنوان تغییر در سرمایه در گردش غیر نقدی منهای استهلاک تعریف نموده اند. تغییر درسرمایه در گردش غیر نقدی برابراست با تغییر در حساب های دریافتنی بعلاوه تغییر در موجودی ها بعلاوه تغییر در سایر دارایی های جاری منهای تغییر در بدهی های جاری (سرمایه درگردش غیر نقدی را سرمایه عملیاتی خالص۶۷ نیز می نامند).”(هرمنز، ۲۰۰۶)
۲-۱۳-۲-۳) پیش بینی روابط بین اقلام تعهدی و جریان های نقدی
یک رابطه مفهومی عمیق بین اقلام تعهدی و جریان های نقدی که رابطه سود با نقد رادر نظر گرفته و مشکلات متعدد مربوط به رویکرد حسابداری را ندارد توسط دی چاو و دی چو(۲۰۰۲) توسعه یافت.
دی چاو و دی چو براین نکته تاکید می نمایند که اغلب تحقیقات گذشته برروی دستکاری های عمدی اقلام تعهدی متمرکز گردیده اند واین دستکاری ها را موجب کاهش کیفیت سود دانسته اند . این درحالیست که حتی در غیاب دستکاری های عمدی (مدیریت سود)، ویژگی های شرکت و صنعت
می تواند برروی کیفیت اقلام تعهدی تاثیر گذار باشد. لذا هر دو نوع عمدی و غیر عمدی خطاهای تخمین منجربه کاهش کیفیت سود می گردد.
دراین روش باقی مانده تخمینی از رگرسیون تغییرات سرمایه در گردش براساس جریان های نقدی دوره های جاری، پیشین وآتی، مشخص کننده کل خطای تخمین اقلام تعهدی (عمدی وغیرعمدی) است که به عنوان معیاری معکوس از کیفیت سود در نظر گرفته می شود. این روش یک رابطه مستقیم بین جریان های نقدی و اقلام تعهدی جاری بوجود می آورد اما بین خطاهای تخمین عمدی وغیر عمدی تمایز قائل نمی شود.
استفاده ازاین روش نیازمند این فرض است که سرمایه در گردش اقلام تعهدی بیش از یک سال معوق نشده یا منجر به دریافت ها و پرداخت های نقدی تا بیش ازیک سال نگردیده است.
۲-۱۳-۳)اندازه گیری کیفیت سود براساس خصوصیات کیفی چارچوب مفهومی FASB
چارچوب مفهومی FASB برمفید بودن در تصمیم گیری تاکید می کند که براساس آن مربوط بودن، قابلیت اتکا و قابلیت مقایسه بعنوان معیارهای ارزیابی کیفیت سود در نظر گرفته می شود. موضوع مهم برای محققین، عملیاتی کردن این ویژگی ها می باشد.
محققین از رگرسیون ماتریس های بازار مانند قیمتهای سهام وبازده سهام بر سود و معیارهای مشابه مانند جریانهای نقدی برای مشخص کردن ویژگی های کیفی مانند مربوط بودن و قابل اتکا بودن استفاده کرده اند(برای مثال درتحقیق دی چاو در سال ۱۹۹۴).
افرادی مانند بارث و همکاران۶۸ از این رگرسیون ها، ضرایب تخمینی را برای مشخص کردن ترکیب مربوط بودن و قابل اتکا بودن اطلاعات مربوط به سود یا سایر اطلاعات گزارش مالی بدست آورده اند.
“سه مفهوم مربوط بودن، قابلیت اتکا و قابلیت مقایسه یک مجموعه را می سازند و بصورت جداگانه قابل اندازه گیری نمی باشند. هم چنین بین عناصر مختلف باید توازن برقرار گردد که این باعث ذهنیت گرایی می شود. مشکل دیگر، اهمیتی است که باید برای قابلیت مقایسه قائل شد. برای مثال آیا کسب قابلیت مقایسه باهزینه کردن مربوط بودن، مطلوب است؟ ویا سود گزارش شده براساس GAAP تاچه اندازه قابلیت مقایسه دارد ؟ به علاوه ارزیابی این سه ویژگی چه به تنهایی وچه باهم، این مساله راروشن می کند که آیا هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی به اهداف خود، دست یافته است یاخیر. وظایف هیأت محدود به برقراری استانداردهای گزارشگری می شود، ولی محققان با ارقام گزارش شده و نه استانداردها سر و کار دارند. لذا استفاده از خصوصیات کیفی چارچوب مفهومی FASB به عنوان راهنمای اندازه گیری کیفیت سود مناسب به نظر نمی رسد.”(هرمنز،۲۰۰۶)
۲-۱۴) مفاهیم مرتبط با سیاست تقسیم سود۶۹
۲-۱۴-۱) سیاست تقسیم سود
سود سهام نقدی و بازده نقدی سهام، بواسطه عینیت و ملموس بودن، از جایگاه ویژه‌ای نزد پاره‌ای از ذینفعان شرکت برخوردارند . در واقع استفاده کنندگان بالفعل و بالقوه اطلاعات مالی مشتاق‌اند تا از توان ایجاد نقدینگی و بعضاً توزیع آن در میان سهام داران شرکت آگاهی یابند؛ زیرا این اطلاعات نه تنها تصویر روشنی از وضعیت حال شرکت ارائه می‌دهند، بلکه امکان برآورد و ارزیابی وضعیت آینده آن را نیز فراهم می‌سازند که بدون تردید در فرآیند تصمیم گیری آنان حائز اهمیت است. تقسیم سود، خط مشی است که بر پایه آن میزان سود تقسیمی، میزان سود انباشته و پاداش هیأت مدیره، زمان پرداخت، نحوه تأمین مالی و دیگر موضوعات مرتبط با آن مدون و مکتوب و به مجمع عمومی سهامداران ارائه می‌شود (رهنمای رودپشتی و همکاران، ۱۳۸۵). در واقع

دیدگاهتان را بنویسید