مقاله رایگان درمورد تقسیم سود، کیفیت گزارشگری، گزارشگری مالی، سیاست تقسیم سود

دانلود پایان نامه

دارد
۱۳۹۰
جوانمردی
بررسی کیفیت گزارشگری
مالی و پراکندگی بازده غیر عادی سهام
۳
افزایش کیفیت گزارشگری مالی از طریق کـاهش هزینه هـا و ریسک اطلاعـــاتی شرکت منجر به افزایش سرعت تعدیل قیمت سهام می گردد.
۱۳۹۰
قمری
رابطه میان کیفیت گزارشگری مالی و سرعت تعدیل قیمت سهام
۴
هر چه کیفیت اطلاعات حسابداری شرکت ها بالاتر باشد، مسئله سرمـایه گذاری بیش از حد کمتر به وجـود می آیـد و این رابطه در شرکت هــایی بــا جریان های نقد آزاد بالا، بیشتر رخ می دهد و تاثیر کاهش سرمایه گذاری بیش از حد از طریق کیفیت اطلاعات حســابداری در این شرکت هــا به مراتب بیشتر است .
۱۳۹۰
ثقفی
بولو
محمدیان
کیفیت اطلاعات حسابداری، سرمایه گذاری بیش از حد و جریان نقد آزاد
۵
افزایش در دقت (کیفیت اطلاعات مالی افشا شده) موجب افزایش در هزینه های مالکیت خواهد شد.
۱۳۸۹
کبیری
رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و هزینه های مالکیت
۶
در بورس تهــران بــر خلاف تحقیقات بی دل و همکاران (۲۰۰۶، ۲۰۰۷، ۲۰۰۹) و وردی (۲۰۰۶) عملاً هیچگونه همبستگی معناداری میان متغیرهای مزبور وجود ندارد.
۱۳۸۸
عرب مازار
یزدی
رابطه کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری
۷
هزینه سرمایه شرکتهـای بــا کیفیت اقلام تعهدی پایین، از هزینه سرمایه شرکتهای بــا کیفیت اقلام تعهدی بــالا، بیشتر است. همچنین اقلام تعهدی اختیــاری بیشتر از اقلام تعهدی غیــر اختیــاری هزینه سرمایه شرکت را تحت تاثیر قرار می دهد.
۱۳۸۸
عرب مازار
یزدی
طالبیان
کیفیت گزارشگری مالی، ریسک اطلاعاتی و هزینه سرمایه
۸
کیفیت گزارشگری مالی رابطه منفی و معناداری با نقــد و معادل های نقدی دارد. همچنین در مــدل مربوط به عوامل موثر بر مـــانده نقد شرکتهـــا، فرصت هــای رشد و جریــان نقدی، اثر مثبت بــر مانده نقد داشته است.
۱۳۸۸
تقوی
رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و مانده وجه نقد
۹
سطح کیفیت گزارشگری مالی با سطح کـــارایی سرمایه گذاری رابطه معنادار و مثبتی دارد.
همچنین بین بیش (کم) سرمایه گذاری و کیفیت گزارشگری مالی رابطه ای منفی و معنادار وجود دارد.
۱۳۸۷
حصارزاده
مدرس
رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری
۱۰
جدول (۲-۴): تحقیقات مرتبط با سیاست تقسیم سود
نتایج حاصل از تحقیق
سال
محقق
موضوع تحقیق
ردیف
سیاست تقسیم سود (نسبت سود تقسیمی) بــا عدم تقارن اطلاعــاتی بــــازار، رابطه مثبت ومعنادار دارد.
۱۳۹۱
زارع
رابطه سیاست تقسیم سود و عدم تقارن اطلاعاتی از منظر تئوری علامت دهی
۱
عدم تقارن اطلاعاتی، تــاثیر منفی بر سیــاست تقسیم سود شرکت ها دارد.
۱۳۹۱
دهقانی فیروزآبادی
ارتباط بین عدم تقارن
اطلاعاتی و سیاست تقسیم سود
۲
عدم وجود ارتباط معنادار میان صبور بودن و سیـــاست تقسیم ســود و از ســویی دیگـــر رابطه معنـــاداری میـــان تقسیم سود و زیـان گریزی سهامداران یافت گردیده است.
۱۳۹۱
گودرزی
بررسی بنیان های رفتاری سیاست تقسیم سود
۳
تغییر انتخـــاب سیــاست تقسیم سود نقدی و سود سهمی بر متغیرهــای مــورد بــررســی ارتباط معناداری را نشان می دهد.
۱۳۸۹
قمی
تاثیر سیاست تقسیم سود بر نرخ رشد سود هر سهم، بازده و ارزش بازار سهام
۴
بــا افـــزایش میـــزان سود پرداختی، وجه نقد کمتـــری بـــرای استفـــاده از فــرصت هـــای سرمـــایه گذاری بـــاقی می مــاند و موجب محدود شدن سرمایه گذاری شرکتها می شود.
۱۳۸۹
حبیبی
بررسی عوامل مرتبط با
سیاست تقسیم سود
(درصد توزیع سود سهام)
۵
از بین عوامل شناسایی شده، عدم اطمینان به جریانهای نقدی، فرصت های سرمایه گذاری و سودآوری واحد تجـاری و تضاد نمــایندگی از عوامل مؤثر بر پرداخت سود تقسیمی هستند.
۱۳۸۹
ایزدی نیا
سلطانی
علی نقیان
ارزیابی عوامل موثر برسیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
۶
بین فرصت های سرمـــایه گذاری و سیـــاست های تقسیم سود ارتباط مستقیم و معناداری وجــود دارد.
۱۳۸۹
شورورزی
برومند
صادقی پناه
ارتباط بین فرصت های سرمایه گذاری و سیاست های تقسیم سود
۷
مهمترین عـــامل تعیین کننده خط مشی تقسیم ســــود، عــامل وضعیت نقدینگی شــرکت است. همچنین ثبــات ســـودآوری شـرکت ودرجه اهـرم مـــالی در تعیین خط مشی تقسیم ســود نقشــی ندارد. همچنیــن بین وجـــود فرصتهای سرمــایه گذاری ســـودآور و درصد توزیع سود، ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد.
۱۳۸۷
پور حیدری
خاکساری
بررسی عوامل تعیین کننده خط مشی تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
۸
۲-۱۷)خلاصه فصل
بخش اول فصل حاضر با ارائه مقدمه ای بر موضوع تحقیق آغاز گردیده است و پس از آن بر حسب متغیرهای تحقیق ، مبانی نظری مرتبط با متغیرهای مورد بررسی ارائه شده اند . در این بخش عناصر مربوط به کیفیت گزارشگری مالی ، اهداف گزارشگری مالی و رویکردهای مختلف برای ارزیابی کیفیت گزارشگری مالی مورد بحث قرار گرفته است . سپس ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری در دو بخش کلی ، خصوصیات کیفی مرتبط با محتوای اطلاعات و همچنین خصوصیات کیفی مرتبط با ارائه اطلاعات به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است . مفهوم کیفیت سود به عنوان مهمترین معیار ارزیابی کیفیت گزارشگری مالی از منظر نظریه پردازان و صاحبنظران ادبیات مالی مورد بحث قرار گرفته و اهمیت ارزیابی کیفیت سود و روش های اندازه گیری کیفیت سود واکاوی و بررسی گردیده است . در بخش دوم به معرفی مفاهیم مرتبط با سیاست تقسیم سود پرداخته ایم . از این حیث اهداف سیاست تقسیم سود و عوامل تعیین کننده سیاست تقسیم سود مطرح گردیده است و تئوری های مربوط به سیاست تقسیم سود در ادبیات مالی تشریح و بیان شده است . در بخش سوم این فصل پیشینه تحقیقات انجام یافته در حوزه تحقیق حاضر که به نحوی به آن مرتبط هستند و راهگشای مسیر تحقیق حاضر بوده اند ، به تفکیک در دو بخش تحقیقات خارج از کشور و تحقیقات داخل کشور ارائه شده است .
فصل سوم
روش‌ اجرای تحقیق
۳-۱) مقدمه
دستیابی به هدفهای علم یا شناخت علمی میسر نخواهد بود ، مگر زمانی که با روش شناسی ۱۰۹درست صورت پذیرد . به عبارت دیگر تحقیق از حیث روش است که اعتبار می‌یابد نه موضوع تحقیق .روشهای تحقیق به عنوان هدایتگرجستجوهای علمی درجهت دستیابی به حقیقت به شکل های مختلف دسته بندی می شوندکه هرکدام ازاین دسته بندی ها دربرگیرنده روشهای مختلفی هستند که کاربردها، مزایاومعایب خاص خودرا دارند.پژوهشگربایدتوجه داشته باشدکه اعتبار دستاوردهای تحقیق به شدت تحت تأثیراعتبار روشی است که برای تحقیق خود برگزیده است .
اگر فرایند این تحقیق به صورت سیستمی مورد بررسی قرار گیرد ، در آن صورت مؤلفه های زیر برای آن می توان در نظر گرفت :
داده– داده های سیستم شامل اطلاعات واقعی بازار سهام وصورت های مالی شرکت هاست.
برای انجام تحقیق از اطلاعات واقعی بازار سهام و صورتهای مالی شرکتها استفاده شده است .
پردازش– فرآیندی است که طی آن داده ها به ستاده های مورد نظر تبدیل می شوند.
ستاده– ستانده های سیستم شامل نتایج وپاسخ به سوالات یا فرضیات تحقیق می باشد.
در این فصل مراحل انجام تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد. روش تحقیق ، ویژگی های تحقیق، فرضیه های تحقیق ، جامعه مطالعاتی، نحوه جمع آوری داده های مربوط به متغیرهای تحقیق و چگونگی تجزیه و تحلیل این اطلاعات نیز در این فصل مورد توجه قرار گرفته است.
۳-۲) روش تحقیق
تحقیق حاضر از نوع پس رویدادی(با استفاده از اطلاعات گذشته) بوده و از لحاظ هدف، کاربردی است. به منظور گردآوری ادبیات تحقیق از روش کتابخانه‌ای استفاده شده است. روش این تحقیق از نوع توصیفی و همبستگی مبتنی بر داده‌های ترکیبی است و برای بررسی میان متغیرهای مستقل و وابسته آن از روش آماری رگرسیون چند متغیره استفاده می شود. تجزیه و تحلیل داده‌ها بر اساس روش مطالعه داده‌های ترکیبی۱۱۰رگرسیون داده‌های ترکیبی با اثرات ثابت و تصادفی(پنل)است.
تحقیق توصیفی، آنچه را که هست توصیف و تفسیر می کند و به شرایط یا روابط موجود، عقاید متداول، فرآیندهای جاری،آثارمشهود یا روندهای درحال گسترش توجه دارد. توجه آن در درجه اول به زمان حال است، هرچند غالباً رویدادها وآثارگذشته را نیزکه به شرایط موجود مربوط می شوند مورد بررسی قرار می دهد (جان بست۱۱۱،۱۳۷۱). از بعد فرایند، یک تحقیق کمّی،تحقیقی است که با یک نگرش عینی به جمع آوری و تحلیل داده های کمّی می پردازد. در تحقیقاتی که به روش همبستگی انجام می شوند ، هدف اصلی، مشخص کردن رابطه بین متغیرهای کمّی است و اگر این رابطه وجود دارد تا چه اندازه می باشد.
این تحقیق مبتنی بر اطلاعات واقعی موجود در بازار سهام است که با انجام روشهای آماری برای تأیید یا رد فرضیه ها استفاده خواهند شد .
اطلاعات لازم برای این تحقیق از بانکهای اطلاعاتی ،سازمان بورس اوراق بهادار۱۱۲، شرکتهای اطلاع رسانی بورس اوراق بهادار۱۱۳،مرکز تحقیقات بورس اوراق بهادار،از سایت شرکت بورس اوراق بهادار۱۱۴،سایت کدال۱۱۵و…. استفاده می شود.
بخش تئوری موضوع اختصاص به مطالعات کتابخانه ای و مطالعات کاربردی گذشته دارد. در این تحقیق بر آن هستیم تا نمونه مناسبی از شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران را انتخاب کرده و آزمونهای آماری لازم را برای رد یا قبول فرضیه های پژوهش در مورد آنها به عمل آوریم.
تجزیه و تحلیل و پردازش داده‌ها با بهره‌گیری از روش های معمول اقتصاد سنجی و مدل های رگرسیونی صورت‌ می‌گیرد. بدین منظور با استفاده از نرم افزار Eviews داده‌های ترکیبی۱۱۶ در ۱۲۲ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در فاصله زمانی ۱۳۹۱-۱۳۸۶مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.از رگرسیون به منظور بررسی و ارتباط یا عدم ارتباط متغیرها با یکدیگر استفاده می کنیم و با ضریب تعیین به توصیف تغییرات متغیرهای فرضیه نسبت به یکدیگر می پردازیم . در ادامه برای تحلیل رگرسیون و همبستگی، آزمون های مربوطه در سطح اطمینان ۹۵ درصددر نظر گرفته شده‌اند.
۳-۳( جامعه مطالعاتی و نمونه آماری
جامعه آماری پژوهش‌حاضر، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که از سال۱۳۸۶ تا سال۱۳۹۱ در فهرست شرکت‌های بورس قرار داشته باشند. این نمونه ها شامل شرکت‌هایی است که دارای ویژگی‌های زیر باشند:
۱- جزء بانک‌ها و موسسات مالی نباشند؛ زیرا افشای مالی و ساختار

دیدگاهتان را بنویسید