مقاله رایگان درمورد رگرسیون، سرمایه گذاری، تقسیم سود، گزارشگری مالی

نوامبر 28, 2018 0 Comments

یافته های مربوط به متغیرهای کنترلی حاکی از این است که میانگین بدست آمده برای اهرم مالی ۱۱۷/۰ است. این یافته نشان می دهد که در حدود ۷/۱۱ درصد از دارایی های شرکت های نمونه آماری در طول دوره تحقیق از طریق بدهی ها تامین شده است. بیشترین مقدار این متغیر، به میزان۸۲۲/۰ و مربوط به شرکت پشم بافی توس در سال ۱۳۹۱ است. کم ترین مقدار برابر با ۰۰۰/۰ و مربوط به شرکت فروسیلیس ایران در سالهای ۱۳۸۹و۱۳۹۰و۱۳۹۱ است.
۴-۳) آزمون های ریشه واحد
مطابق با نظریه همگرائی بایستی ابتدا وضعیت ایستائی(مانایی) سریهای زمانی مشخص گردد. در این تحقیق از آزمون ریشه واحد دیکی- فولر و دیکی فولر تعمیم یافته استفاده شده است. برای بررسی ایستایی متغیرها بر اساس آزمون ریشهواحد دیکی- فولر فرض بر این است که سری زمانی مورد بحث دارای یک فرآیند خود توضیح مرتبه اول است. اکنون اگر سری زمانی تحت بررسی، دارای فرآیند خود توضیح مرتبهباشد، رابطه مورد برآورد برای آزمون P از تصریح صحیحی برخوردار نخواهد بود و باید از آزمون ریشه واحد دیکی- فولر تعمیم یافته استفاده شود تا توزیع حدی و کمیتهای بحرانی بهدست آمده باز هم قابل استناد باشد. به این منظور ابتدا روی هر کدام از متغیرها، آزمون فوق را انجام داده، که اگر قدر مطلق آماره ADF (دیکی فولر تعمیم یافته)از قدر مطلق آماره ارائه شده در سطح معنی داری ۵% و ۱% کوچکتر باشد، در آن صورت پذیرفته می شود که سری زمانی مورد بررسی در سطح داده ها، ناایستا می باشد. در این صورت آنها را یک بار تفاضل گیری کرده و آزمون دیکی – فولر ADF را روی تفاضل داده ها اجرا می کنیم، اگر قدر مطلق آمارۀ ADF محاسبه شده برای سری یک بار تفاضل گیری شده، از قدر مطلق آماره در سطوح معنی داری ۵% و ۱% بزرگتر باشد، در آن صورت پذیرفته می شود که سری مربوطه ایستا شده و یک سری جمع بسته از درجه یک (۱) می‌باشد.
فرضیه های آماری مربوط به این آزمون بصورت ذیل می‌باشد.
H0 : متغیر مانا نیست.
H1: متغیر مانا است.
آزمون دیکی فولر تعمیم‌یافته برای تک تک متغیرهای موردنظر انجام شده و نتایج خلاصه شده در جدول(۴-۴) بدست آمده است .
جدول( ۴-۲ ) : نتایج آزمون ریشهواحد دیکی- فولر تعمیم یافته متغیرها
متغیر
آماره
ADF
سطح معناداری
نتیجه
INV
۶۹۳/۲۵-
۰۰۰/۰
مانا
RD
۵۳۳/۷-
۰۰۰/۰
مانا
CINV
۹۰۵/۲۵-
۰۰۰/۰
مانا
DIV
۸۷۷/۲۷-
۰۰۰/۰
مانا
CASH
۴۳۹/۲۶-
۰۰۰/۰
مانا
CYCLE
۴۱۹/۱۸-
۰۰۰/۰
مانا
LEV
۶۱۵/۱۳-
۰۰۰/۰
مانا
LOSS
۷۳۸/۲۶-
۰۰۰/۰
مانا
SDCFO
۰۲۲/۱۱-
۰۰۰/۰
مانا
SDINV
۶۵۸/۱۹-
۰۰۰/۰
مانا
SDSALE
۵۹۰/۱۰-
۰۰۰/۰
مانا
SIZE
۸۴۱/۱۶-
۰۰۰/۰
مانا
TAN
۴۵۴/۸-
۰۰۰/۰
مانا
TOB
۳۴۲/۱۳-
۰۰۰/۰
مانا
CFOP
۱۸۳/۲۸-
۰۰۰/۰
مانا
AGE
۵۷۵/۳-
۰۰۶۵/۰
مانا
BR
۶۷۹/۱۰-
۰۰۰/۰
مانا
مطابق با یافته ها، سطح معناداری آزمون دیکی فولر برای تمامی متغیرها، پایین تر از ۰۵/۰ است. این یافته حاکی از پذیرش فرض H1 بوده و نشان دهنده مانایی این متغیرها می باشد.
۴-۴) بررسی نرمال بودن متغیر(های) وابسته
در مدل رگرسیونی آزمون فرضیات تحقیق حاضر، متغیرهای مجموع سرمایه گذاری ، مخارج تحقیق و توسعه ، و مخارج سرمایه ای بعنوان متغیرهای وابسته مطرح شده اند. الگوی آزمون فرضیات این تحقیق برپایه معادلات رگرسیونی استوار است و نرمال بودن متغیر وابسته یکی از فرض های اولیه و اساسی رگرسیون است که به نرمال بودن باقیمانده های رگرسیون نیز می انجامد. در این تحقیق برای بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون جارگو-برا استفاده شده است. فرضیه های آماری مربوط به این آزمون بصورت ذیل می باشد.
H0: توزیع داده ها نرمال است.
H1: توزیع داده ها نرمال نیست.
نتایج حاصل از آزمون آماری فوق در جدول ۴-۳ آمده است.
جدول( ۴-۳): آزمون نرمال بودن متغیرهای وابسته تحقیق
متغیرها
آماره جارگو-برا
سطح معناداری
INV
۱۹/۱۱۷۶۷
۰۰۰/۰
RD
۲۹۹/۱۸۱
۰۰۰/۰
CINV
۷/۳۴۲۶۵
۰۰۰/۰
با توجه به این که سطح معناداری آماره جارکو- برا کمتر از ۰۵/۰ می‌باشد (۰۰۰۰/۰) بنابراین فرضیه H0 مبنی بر نرمال بودن توزیع متغیر وابسته در سطح اطمینان ۹۵% رد می‌شود. این یافته بیانگر این است که متغیرهای وابسته از توزیع نرمال برخوردار نمی‏باشند. بنابراین لازم است قبل از آزمون فرضیه ها این متغیرها نرمال سازی شوند. در این مطالعه برای نرمال سازی داده ها از لگاریتم طبیعی مجذور داده ها بهره گرفته شده است.
نتایج حاصل از آزمون جارکو – برا بعد از فرآیند نرمال سازی داده ها به شرح جدول ۴-۴ می باشد.
جدول ۴-۴: آزمون نرمال بودن متغیرهای وابسته تحقیق پس از نرمال سازی
متغیرها
آماره جارگو-برا
سطح معناداری
INV
۸۳۹/۰
۴۵۱/۰
RD
۳۲۶/۰
۰۸۷/۰
CINV
۸۰۵/۰
۲۵۴/۰
با توجه به نتایج، سطح معنی داری بدست آمده از آزمون جارگو-برا برای متغیرهای وابسته، بیشتر از سطح خطای آزمون (۰۵/۰=α) است و فرضیه H0 پذیرفته می شود. به عبارت دیگر، داده های مربوط به متغیرهای وابسته پس از نرمال سازی، از توزیعی نزدیک به توزیع نرمال پیروی می کند و نرمال بودن بعنوان یکی از فرض‌های اساسی رگرسیون در خصوص این متغیرها پذیرفته می‌شود.
۴-۵) بررسی همبستگی میان متغیرهای تحقیق
نتایج آزمون همبستگی پیرسون میان متغیرها به شرح جدول (۴-۵) می‌باشد:
جدول (۴-۵) ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرهای تحقیق
Correlation
INV
RD
CINV
DIV
RQ
SIZE
TOB
SDCFO
SDINV
SDSALES
BT
TAN
LEV
CFOP
AGE
CYCLE
LOSS
CASH
INV
 ۱.۰۰۰۰۰۰
RD
 ۰.۰۶۰۰۳۴
 ۱.۰۰۰۰۰۰
CINV
 ۰.۶۹۰۰۸۸
-۰.۰۵۶۸۶۵
 ۱.۰۰۰۰۰۰
DIV
-۰.۰۲۴۴۶۶
 ۰.۰۶۱۱۸۲
-۰.۰۳۸۹۰۶
 ۱.۰۰۰۰۰۰
RQ
-۰.۰۵۲۷۷۷
 ۰.۰۰۶۱۷۹
-۰.۰۵۵۱۳۱
-۰.۰۲۳۶۱۷
 ۱.۰۰۰۰۰۰
SIZE
 ۰.۳۳۵۲۶۸
 ۰.۱۲۵۴۳۶
 ۰.۲۷۱۰۶۸
-۰.۰۳۱۰۵۴
 ۰.۰۱۰۴۸۷
 ۱.۰۰۰۰۰۰
TOB
-۰.۰۱۲۰۸۱
 ۰.۰۴۳۹۵۵
-۰.۰۱۸۶۲۲
 ۰.۷۹۹۰۱۲
-۰.۰۱۷۹۹۲
-۰.۰۶۳۴۷۸
 ۱.۰۰۰۰۰۰
SDCFO
-۰.۱۱۱۳۲۳
-۰.۰۴۵۲۸۳
-۰.۰۵۲۴۴۰
-۰.۰۱۲۸۲۳
-۰.۰۳۹۶۰۲
-۰.۱۴۸۹۲۶
-۰.۰۰۷۳۳۳
 ۱.۰۰۰۰۰۰
SDINV
 ۰.۳۱۵۵۵۷
 ۰.۱۱۴۸۵۸
 ۰.۱۹۶۳۵۱
-۰.۰۴۲۵۸۶
-۰.۰۸۷۰۲۷
 ۰.۲۰۰۱۷۸
-۰.۰۵۷۵۵۷
-۰.۰۵۵۵۳۲
 ۱.۰۰۰۰۰۰
SDSALES
 ۰.۰۱۸۲۶۹
 ۰.۰۰۶۱۴۴
 ۰.۰۲۰۶۱۰
 ۰.۵۷۵۹۲۴
 ۰.۰۶۵۵۴۱
-۰.۰۸۱۹۳۱
 ۰.۷۲۷۲۶۲
 ۰.۰۱۲۵۰۹
-۰.۰۷۹۳۶۸
 ۱.۰۰۰۰۰۰
BT
-۰.۰۰۰۲۳۹
 ۰.۰۱۷۵۰۰
 ۰.۰۰۰۵۰۹
 ۰.۷۷۵۲۲۲
 ۰.۰۴۳۸۲۸
-۰.۰۷۶۰۳۸
 ۰.۸۵۸۶۳۶
-۰.۰۲۰۸۲۴
-۰.۰۸۷۶۷۸
 ۰.۹۳۱۰۷۵
 ۱.۰۰۰۰۰۰
TAN
-۰.۱۲۳۳۸۰
 ۰.۰۷۲۲۲۰
-۰.۱۲۹۲۲۵
-۰.۰۴۰۶۷۹
-۰.۱۲۴۹۰۳
-۰.۰۴۱۱۵۲
-۰.۰۳۹۴۱۹
 ۰.۰۶۶۸۹۶
 ۰.۱۹۹۷۹۷
-۰.۰۶۰۴۵۸
-۰.۰۵۹۷۴۴
 ۱.۰۰۰۰۰۰
LEV
-۰.۱۱۳۵۸۷
-۰.۱۱۸۶۶۰
-۰.۰۹۱۶۳۶
-۰.۰۹۲۵۳۰
 ۰.۰۱۸۶۷۱
-۰.۵۷۰۷۶۰
-۰.۱۳۴۴۰۷
 ۰.۰۳۳۹۷۳
-۰.۰۰۳۰۶۱
-۰.۰۷۰۲۰۶
-۰.۰۶۸۸۱۳
 ۰.۱۶۴۳۱۶
 ۱.۰۰۰۰۰۰
CFOP
 ۰.۱۷۵۷۴۵
-۰.۰۱۷۵۰۵
 ۰.۰۸۶۳۹۹
-۰.۰۲۹۶۳۶
-۰.۰۵۵۹۶۴
 ۰.۲۱۱۷۹۱
-۰.۰۴۴۵۶۳
-۰.۰۴۷۱۸۰
 ۰.۰۲۳۷۸۶
-۰.۰۴۲۶۷۹
-۰.۰۳۰۷۲۴
-۰.۰۵۰۷۷۷
-۰.۰۵۴۸۷۶
 ۱.۰۰۰۰۰۰
AGE
 ۰.۰۵۳۸۰۸
 ۰.۰۱۳۶۰۸
 ۰.۰۷۷۷۲۴
-۰.۰۷۷۹۲۷
-۰.۰۷۲۶۷۷
 ۰.۱۰۴۶۷۵
-۰.۱۲۱۹۳۴
 ۰.۰۳۳۴۹۳
 ۰.۰۱۹۹۵۷
-۰.۲۳۵۷۵۱
-۰.۱۷۶۳۷۵
-۰.۰۶۴۸۸۹
-۰.۰۷۳۳۷۷
 ۰.۰۷۳۰۴۱
 ۱.۰۰۰۰۰۰
CYCLE
 ۰.۰۲۶۸۴۶
-۰.۰۰۹۴۶۸
 ۰.۰۶۷۳۹۶
-۰.۳۱۲۹۱۱
-۰.۰۲۹۰۷۴
 ۰.۲۴۳۱۵۹
-۰.۴۱۹۴۶۳
-۰.۰۴۳۹۶۶
 ۰.۰۰۱۶۲۶
-۰.۶۱۴۴۵۶
-۰.۵۴۶۳۰۵
-۰.۱۴۵۸۸۱
-۰.۰۲۵۲۴۶
 ۰.۳۰۴۰۹۳
 ۰.۲۹۸۷۲۱
 ۱.۰۰۰۰۰۰
LOSS
-۰.۰۷۲۸۰۲
 ۰.۰۰۸۶۳۷
-۰.۰۳۷۱۰۸
-۰.۰۵۰۳۰۵
 ۰.۰۶۰۱۱۹
-۰.۰۳۹۲۵۹
-۰.۰۰۷۱۹۰
 ۰.۰۸۹۵۰۹
-۰.۰۴۶۳۴۰
 ۰.۰۴۶۹۴۳
-۰.۰۳۷۴۸۰
-۰.۰۲۱۷۲۰
 ۰.۰۲۵۳۶۴
-۰.۰۲۹۲۳۲
-۰.۰۴۷۲۰۷
 ۰.۰۳۹۷۸۷
 ۱.۰۰۰۰۰۰
CASH
-۰.۰۷۲۵۳۴
-۰.۰۹۶۹۲۱
-۰.۰۴۲۴۰۳
 ۰.۰۱۷۹۹۵
-۰.۱۱۲۵۸۳
-۰.۱۲۷۷۲۸
 ۰.۰۳۵۷۹۲
-۰.۰۰۴۲۶۴
-۰.۰۸۶۵۴۶
 ۰.۰۸۸۱۵۹
 ۰.۰۸۳۹۵۶
-۰.۱۰۷۴۹۱
 ۰.۰۱۶۲۲۹
 ۰.۰۶۹۳۲۵
 ۰.۰۰۹۸۹۱
-۰.۱۰۸۸۲۸
-۰.۰۶۷۰۸۲
 ۱.۰۰۰۰۰۰
۴-۶) بررسی هم خطی بین متغیرهای مستقل تحقیق
هم خطی به معنای وجود ارتباط خطی بین متغیرهای توضیحی یا مستقل است. یکی از راههای شناسایی رابطه هم خطی یا عدم هم خطی، بررسی رابطه همبستگی بین متغیرهای مستقل است. در صورتی که همبستگی بین متغیرهای مستقل شدید نباشد، مشکل هم خطی پیش نمیآید. در این مطالعه بررسی رابطه هم خطی بین متغیرهای مستقل با بهره گیری از ضریب همبستگی پیرسون انجام شده است. همان‏طور که در جدول ۴-۵ مشخص می‌باشد، همبستگی میان متغیرهایی که هم زمان وارد مدل‌های تحقیق می‌شود در حد ضعیف یا متوسط بوده و همبستگی قوی بین آن‌ها وجود ندارد. بنابراین ورود هم زمان متغیرهای مستقل در مدل‌های تحقیق موجب ایجاد مشکل هم خطی شدید نخواهد شد.
۴-۷) نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول
فرضیه اول : آثار منفی تقسیم سود بر سرمایه گذاری ها، برای شرکت های با کیفیت بالاتر گزارشگری مالی، نسبت به شرکت های با کیفیت پایین تر گزارشگری مالی، کمتر است.
برای آزمون فرضیه اول، ابتدا از طریق مدل رگرسیون زیر تاثیر منفی تقسیم سود بر سرمایه گذاری (بدون دخالت کیفیت گزارشگری مالی ) مورد آزمون قرار می گیرد : ( ریچاردسون ۲۰۰۶ ، بی دل ۲۰۰۹ ) .
مدل(۴-۱)
〖Investment〗_jt=〖 β〗_۰+ β_۱ 〖Divident〗_jt+ ∑▒β_i 〖controls〗_(jt-1)+ε_jt
بر طبق ادبیات نظری تحقیق، انتظار داریم که تقسیم سود دارای اثر منفی بر روی سرمایه گذاری باشد. (β_۱۰)
H_0: β_۱≥۰
H_1: β_۱۰
سپس از طریق مدل رگرسیون زیر نقش کیفیت گزارشگری مالی در کاهش اثر منفی تقسیم سود بر سرمایه گذاری مورد آزمون قرار می گیرد: (ریچاردسون ۲۰۰۶ ، بی دل ۲۰۰۹ ).
〖Investment〗_jt=〖 β〗_۰+ β_۱ 〖Divident〗_jt+ β_۲ 〖Divident〗_jt× 〖RQ〗_(jt-1)+ β_۳ 〖RQ〗_(jt-1)
+ ∑▒β_i 〖controls〗_(jt-1)+ε_jt
مدل(۴-۲)
بنابر پیش بینی فرضیه اول با وارد نمودن عامل کیفیت گزارشگری مالی ، ضریب β_۲ در برازش مدل ۴-۲ بزرگتر از ضریب β_۱ خواهد بود که این امر نشان دهنده کاهش آثار منفی تقسیم سود بر روی سرمایه گذاری است .
نتایج حاصل از برازش مدل رگرسیونی آزمون فرضیه اول تحقیق در جدول (۴-۶) و(۴-۷)]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *