مقاله رایگان درمورد رگرسیون، سطح معنی داری، معنی داری، سرمایه گذاری

نوامبر 28, 2018 0 Comments

جدول( ۴- ۶): نتایج تجزیه و تحلیل آماری مدل (۴-۱) آزمون تاثیر تقسیم سود بر سرمایه‌گذاری
متغیر
ضریب β
آماره t
سطح معنی داری
DIV
۰۱۵/۰-
۱۴۹/۲-
۰۱۱/۰
SIZE
۴۹۰/۰-
۳۰۶/۵-
۰۰۰/۰
TOB
۰۰۷/۰
۱۲۶/۲
۰۲۰/۰
SDCFO
۰۸۳/۰
۰۴۲/۲
۰۴۱/۰
SDSALES
۰۳۰/۰-
۷۲۳/۱-
۰۸۱/۰
SDINV
۹۵۹/۲
۶۹۹/۷
۰۰۰/۰
BT
۰۰۴/۰-
۰۴۰/۲-
۰۴۰/۰
TAN
۳۲۱/۱
۰۲۲/۵
۰۰۰/۰
LEV
۴۸۰/۰-
۱۲۱/۲-
۰۲۴/۰
CFOP
۰۵۵/۰-
۸۴۵/۳-
۰۰۰/۰
AGE
۱۵۰/۰-
۰۹۵/۲-
۰۳۳/۰
CYCLE
۶۲۳/۰-
۷۱۴/۴-
۰۰۰/۰
LOSS
۳۶۱/۰-
۷۷۲/۱-
۰۷۶/۰
CASH
۷۱۶/۰
۰۱۲/۲
۰۴۵/۰
ضریب تعیین: ۲۱۰/۰ آماره F چاو: ۵۸۲/۱
آماره دوربین واتسون: ۰۱۸/۲ سطح معنی داری F چاو: ۰۷۳/۰
آماره F: 629/13 سطح معنی داری آماره F: 000/0
آماره Breusch-Pagan: 627/1 سطح معنی داری برش- پاگان: ۱۴۱/۰
آماره Jarque-Bera: 164/1 سطح معنی داری جارکوا- برا: ۰۸۴/۰
جهت آزمون فرضیات، ابتدا باید مدل مناسب تشخیص داده شود. در این راستا از آزمون چاو استفاده شده است. فرضیه های آماری مربوط به این آزمون بصورت ذیل می‌باشد.
H0: روش رگرسیون، ترکیبی است.
H1: روش رگرسیون، پانل است.
با توجه به اینکه سطح معناداری آزمون F بیشتر از سطح خطا (۰۵/۰) می‌باشد؛ بر این اساس، استفاده از روش ترکیبی جهت برازش مدل رگرسیونی آزمون فرضیات، توصیه می شود.
نتایج تحلیل آماری در خصوص اعتبار الگوی رگرسیونی در بخش اول جدول فوق آمده است. ضریب تعیین مدل رگرسیونی ۲۱۰/۰ می باشد و حاکی از این که این مدل توانسته است ۲۱ درصد از سرمایه گذاری شرکت های نمونه آماری را از طریق متغیرهای مستقل و کنترلی تبیین نماید. همچنین، نتایج نشان می دهد که آماره دوربین واتسون بین ۵/۱ تا ۵/۲ بوده (۰۱۸/۲) و بنابراین، بین خطاهای الگوی رگرسیونی خود همبستگی شدیدی وجود ندارد و عدم وجود خود همبستگی بین خطاها، بعنوان یکی از فرضهای اساسی رگرسیون در خصوص مدل برازش شده، پذیرفته می شود.
نتایج تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) ، که براساس آماره F درخصوص آن تصمیم گیری می شود؛ برای الگوی برازش داده شده در جدول ۴-۶ آمده است. فرضیه های آماری مربوط به تحلیل آماره F بصورت ذیل می باشد.
H0: βi=0 الگوی رگرسیونی معنی دار نیست
H1: βi≠۰ الگوی رگرسیونی معنی دار است
سطح معنی داری آماره F برای مدل کمتر از سطح خطای آزمون(۰۵/۰=α ) است و درنتیجه فرض H0 فوق رد می‌شود و رگرسیون برآورد شده به لحاظ آماری معنی دار و روابط بین متغیرهای تحقیق، خطی می‌باشد۱۴۵.
همچنین در بررسی مفروضات رگرسیون کلاسیک نتایج آزمون جارکوا- برا گویای آن است که باقیمانده های حاصل از برآورد مدل در سطح اطمینان ۹۵% از توزیع نرمال برخوردار می‌باشند به‌طوری که مقدار احتمال (P-VALUE) مربوط به این آزمون بزرگتر از ۰۵/۰ است (۰۸۴/۰). ضمن این که با توجه به نمودار(۴-۱) توزیع باقیمانده‌ها نزدیک به توزیع نرمال می‌باشد.
نمودار (۴-۱) توزیع فراوانی باقیمانده های مدل (۴-۱) تحقیق
همچنین با توجه به این که مقدار احتمال (P-VALUE) مربوط به آزمون برش- پاگان بیشتر از ۰۵/۰ می‌باشد (۱۴۱/۰) مشکل ناهمسانی واریانس باقیمانده‏ها وجود ندارد.
با توجه به سطح معنی داری زیر (۰۵/۰) متغیر DIV و منفی بودن ضریب (۰۱۵/۰-) آن، تاثیر منفی تقسیم سود بر سرمایه‌گذاری تایید می‌شود. و در ادامه با ورود متغیر کیفیت گزارشگری مالی در مدل (۴-۱) نسبت به رد یا قبول فرضیه اول تحقیق اظهارنظر خواهد شد.
جدول (۴-۷): نتایج تجزیه و تحلیل آماری مدل (۴-۲) آزمون تاثیر کیفیت گزارشگری مالی بر ارتباط بین تقسیم سود و سرمایه گذاری
متغیر
ضریب β
آماره t
سطح معنی داری
DIV
۰۱۵/۰-
۳۳۸/۲-
۰۱۱/۰
DIVRQ
۰۰۱۶/۰
۲۵۹/۲
۰۲۳/۰
RQ
۰۳۰/۰
۳۲۴/۲
۰۱۴/۰
SIZE
۲۱۱/۰-
۲۸۷/۵-
۰۰۰/۰
TOB
۰۰۳/۰
۲۲۹/۲
۰۲۷/۰
SDCFO
۰۴۰/۰
۲۹۷/۲
۰۲۱/۰
SDSALES
۰۰۶/۰-
۷۲۴/۱-
۰۹۱/۰
SDINV
۲۴۸/۱
۵۳۸/۷
۰۰۰/۰
BT
۰۰۰۶/۰-
۰۰۳/۲-
۰۳۸/۰
TAN
۶۲۸/۰
۴۹۳/۵
۰۰۰/۰
LEV
۲۱۴/۰-
۲۹۴/۲-
۰۲۱/۰
CFOP
۰۲۳/۰-
۷۳۲/۳-
۰۰۰/۰
AGE
۰۶۴/۰-
۰۱۰/۲-
۰۳۴/۰
CYCLE
۲۸۰/۰-
۹۴۵/۴-
۰۰۰/۰
LOSS
۱۳۰/۰-
۴۸۱/۱-
۱۳۹/۰
CASH
۵۱۳/۰
۰۱۵/۲
۰۳۱/۰
ضریب تعیین: ۲۱۷/۰ آماره F چاو: ۸۳۰/۳
آماره دوربین واتسون: ۱۹۵/۲ سطح معنی داری F چاو: ۰۰۰۰/۰
آماره F: 898/13 آماره هاسمن: ۴۱۱/۲۱
سطح معنی داری آماره F: 000/0 سطح معنی داری هاسمن ۱۶۳/۰
آماره Breusch-Pagan: 020/1 سطح معنی داری برش- پاگان: ۰۹۸/۰
آماره Jarque-Bera: 619/5 سطح معنی داری جارکوا- برا: ۰۶۱/۰
جهت آزمون فرضیات، ابتدا باید مدل مناسب تشخیص داده شود. در این راستا از آزمون چاو استفاده شده است. فرضیه های آماری مربوط به این آزمون بصورت ذیل می‌باشد.
H0: روش رگرسیون، ترکیبی است.
H1: روش رگرسیون، پانل است.
با توجه به اینکه سطح معناداری آزمون F کمتر از سطح خطا (۰۵/۰) می‌باشد؛ بر این اساس، استفاده از روش پانل جهت برازش مدل رگرسیونی آزمون فرضیات، توصیه می شود. در مدل های مبتنی بر داده‌های پانل، لازم است روش تخمین مبتنی بر تصادفی بودن و یا ثابت بودن اثرات، مورد آزمون قرار گیرد و مناسب ترین روش، برای برازش مدل، انتخاب شود. در این راستا، ابتدا مدل رگرسیونی، مبتنی بر اثرات تصادفی برازش داده شده و سپس،از طریق آزمون هاسمن مناسب بودن روش اعمال شده، بررسی می شود. فرضیه های آماری مربوط به آزمون هاسمن بصورت ذیل می‌باشد.
H0: رگرسیون مبتنی بر اثرات تصادفی است.
H1: رگرسیون مبتنی بر اثرات ثابت است.
بر اساس یافته ها، سطح معناداری آزمون هاسمن بالاتر از ۰۵/۰ است، بنابراین، استفاده از روش اثرات تصادفی جهت برازش مدل رگرسیونی آزمون فرضیات توصیه می‌شود.
نتایج تحلیل آماری در خصوص اعتبار الگوی رگرسیونی در بخش اول جدول فوق آمده است. ضریب تعیین مدل رگرسیونی ۲۱۷/۰ می باشد و حاکی از این که این مدل توانسته است ۷/۲۱ درصد از سرمایه گذاری شرکت های نمونه آماری را از طریق متغیرهای مستقل و کنترلی تبیین نماید. هم چنین، نتایج نشان می دهد که آماره دوربین واتسون بین ۵/۱ تا ۵/۲ بوده و بنابراین، بین خطاهای الگوی رگرسیونی خود همبستگی شدیدی وجود ندارد و عدم وجود خود همبستگی بین خطاها، بعنوان یکی از فرض های اساسی رگرسیون در خصوص مدل برازش شده، پذیرفته می شود.
نتایج تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) ، که براساس آماره F درخصوص آن تصمیم گیری می شود؛ برای الگوی برازش داده شده در جدول ۴-۷ آمده است. فرضیه های آماری مربوط به تحلیل آماره F بصورت ذیل می باشد.
H0: βi=0 الگوی رگرسیونی معنی دار نیست
H1: βi≠۰ الگوی رگرسیونی معنی دار است
سطح معنی داری آماره F برای مدل کمتر از سطح خطای آزمون(۰۵/۰=α ) است و درنتیجه فرض H0 فوق رد می‌شود و رگرسیون برآورد شده به لحاظ آماری معنی دار و روابط بین متغیرهای تحقیق، خطی می‌باشد۱۴۶.
همچنین در بررسی مفروضات رگرسیون کلاسیک نتایج آزمون جارکوا- برا گویای آن است که باقیمانده های حاصل از برآورد مدل در سطح اطمینان ۹۵% از توزیع نرمال برخوردار می‌باشند به‌طوری که مقدار احتمال (P-VALUE) مربوط به این آزمون بزرگتر از ۰۵/۰ است (۰۶۱/۰). ضمن این که با توجه به نمودار(۴-۲) توزیع باقیمانده‌ها نزدیک به توزیع نرمال می‌باشد.
نمودار(۴-۲) توزیع فراوانی باقیمانده های مدل (۴-۲) تحقیق
همچنین با توجه به این که مقدار احتمال (P-VALUE) مربوط به آزمون برش- پاگان بیشتر از ۰۵/۰ می‌باشد (۰۹۸/۰) مشکل ناهمسانی واریانس باقیمانده‏ها وجود ندارد.
یافته های ارائه شده در جدول فوق، ضریب برآورد شده برای متغیر 〖Divident〗_jt× 〖RQ〗_(jt-1) (β۲)، بمیزان ۰۰۱۶/۰ و با سطح معناداری ۰۲۳/۰ می‌باشد. این یافته نشان می‌دهد که بین متغیرهای مذکور، ارتباط مستقیم و معنادار به لحاظ آماری برقرار است.
۴-۷-۱) تصمیم گیری در خصوص رد یا پذیرش فرضیه اول تحقیق
نتایج آزمون مدل (۴-۱) و (۴-۲) برای فرضیه اول تحقیق موید این مطلب است که یافته‌های آزمون ها با ادعای مطرح شده در فرضیه اول سازگار است و در نتیجه این فرضیه در سطح اطمینان ۹۵% پذیرفته می‌شود.
*محاسبات :
اندازه گیری تاثیر منفی تقسیم سود بر سرمایه گذاری برای شرکتی با میانگین کیفیت گزارشگری مالی:
(-۰۱۵/۰) +[ (۰۰۱۶/۰)×(-۱۲۱/۲)]
= (-۰۱۵/۰) + (-۰۰۳/۰)
= -۰۱۸/۰
اندازه گیری تاثیر منفی تقسیم سود بر سرمایه گذاری در حالتی که میانگین کیفیت گزارشگری مالی معادل انحراف معیار آن، ارتقاء یابد:
(-۰۱۵/۰) + [(۰۰۱۶/۰) × (-۱۲۱/۲ + ۶۵۶/۱)]
= (-۰۱۵/۰) + [(۰۰۱۶/۰) × (-۴۶۵/۰)]
= (-۰۱۵/۰) + (-۰۰۰۷/۰)
= -۰۱۵۷/۰
محاسبه درصد تغییر اثر منفی تقسیم سود بر سرمایه گذاری :
بنابراین این نتایج نشان می دهد که برای شرکتی با میانگین کیفیت گزارشگری مالی ، ارتقاء کیفیت گزارشگری مالی معادل انحراف معیار (استاندارد)، منجر به ۷۸/۱۲% کاهش در اثر منفی تقسیم سود بر روی سرمایه گذاری می شود.
۴-۸) نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم
فرضیه دوم: نقش کیفیت بالای گزارشگری مالی در کاهش آثار منفی تقسیم سود بر سرمایه گذاری های تحقیق و توسعه نسبت به سایر وجوه سرمایه گذاری شده، قوی تر است.
از مدل های رگرسیون زیر که برگرفته از مدل (۴-۲) است، برای آزمون فرضیه دوم استفاده می‌شود:
R & D〖Investment〗_jt=〖 β〗_۰+β_۱ 〖Divident〗_jt+β_۲ 〖Divident〗_(jt )× 〖RQ〗_(jt-1)+ β_۳ 〖RQ〗_(jt-1)+ ∑▒β_i 〖controls〗_(jt-1)+ε_jt
مدل(۴-۳)
Capital Investmentjt=〖 β〗_۰+ β_۱ 〖Divident〗_jt+ β_۲ 〖Divident〗_jt× 〖RQ〗_(jt-1)+ β_۳ 〖RQ〗_(jt-1)+ ∑▒β_i 〖controls〗_(jt-1)+ε_jt
مدل(۴-۴)
در صورتیکه ضریب β_۲ برای مدل رگرسیونی(۴-۳) بزرگتر ا]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *