مقاله رایگان درمورد شهرستان سرپل ذهاب و ویژگی های شخصیت

دانلود پایان نامه

روش تحقیق در کشف حقایق و شناخت مسائل ضروری ناگزیر است ( بانکی و کارل وتر ، 1378 ، ص 14 ) .
با توجه به اینکه علمای محقق ، پایگاه تحقیق را ثباتی می دانند از فرضیات تحقیق باید مورد آزمایش قرار گیرد . ( سیف نراقی ، نادری ، 1373 ، ص 33 ) .
محقق درمورد نتایج ویژه تحقیق پیش از آزمایش و تجزیه پیش بینی می کند و یا به طور موقت قبول می نماید البته محقق گاه و متعهد همواره مد نظر دارد که هدف از آزمون ، آزمایش کردن فرض تحقیق است نه اثبات آن ( همان منبع ، ص 39 ) .
جامعه آماری :
به طور کلی جامعه عبارتست از گروهی از افراد ، اشیاء یا حوادث که حداقل دارای یک صفت یا ویژگی مشترک باشند.( دلاور ، 1381 ، ص 8 ) .
جامعه آماری مجموعه اعضای حقیقی یا فرضی است که نتایج پژوهش به آن تعمیم داده می شود . برای درک وروشن شدن هدف های پژوهش باید ابتدا جامعه ای که قصد داریم نمونه مورد مطالعه را از آن انتخاب کنیم ، تعریف نماییم ( کیامنش ، 1385، ص 25 ) .
در این تحقیق جامعه آماری شامل همه دبیران و مدیران زن و مرد مقطع متوسطه در شهرستان سرپل ذهاب می باشد که تعداد دبیران 202 نفر و مدیران 19 نفر می باشد جمعا 221 نفر است
نمونه آماری:
برای صرفه جویی در نیروی انسانی ، هزینه و قت و رعایت سایر ملاحظات اجرایی به جای مطالعه در مورد تمام افراد جامعه می توان نمونه ای از افرادی انتخاب و مرد تحقیق قرار می گیرد. نمونه معمولاً گروهی از افراد جامعه است که معرف آن جامعه بوده و کم و بیش ویژگی های افراد و جامعه را داراست.(شریفی ، 1383 ، ص 91)
تعریف نمونه :
نمونه عبارت است از زیر مجموعه ای که از کل جامعه انتخاب می شود و معرف آن است و نمونه از راه اندازه های توصیفی به دست می آید (دلاور،1386،ص 6)
مطلوب بودن نمونه های بزرگ اغلب در برابر علمی بودن نمونه های کوچک فدا می شوند یک نونه آماری آنقدر آماری آنقدر بزرگ است که می توانند مصرف معرف جامعه ای باشد که محقق می خواهد نتیجه را به آن تعمیم دهد و آنقدر کوچک است که از نظر دستیابی به آزمودنی ها ، صرف پول و وقت پیچیدگی تجزیه و تحلیل داده ها انتخاب به صرفه است. برای برآورد حجم یک نمونه دقیق هیچ رقم یا درصد ثابتی از افراد جامعه وجود ندارد. این امر ممکن است به ماهیت جامعه مورد نظر یا داده هایی که باید جمع آوری تجزیه و تحلیل شود بستگی داشته باشد.(شریفی ، 1383 ،ص 70)
روش نمونه گیری : نمونه گیری طبقه ای
هر گاه جامعه مورد تحقیق نامحدود ، گسترده و یا به سبب پراکندگی جامعه امکان دسترسی به فهرست اساسی وجود نداشته باشد می تواند از روش نمونه گیری طبقه ای که واحد نمونه گیری فرد نیست بلکه واحد نمونه گیری شامل گروه یا طبقه ای از افراد است در این روش برای اجتناب از سوگیری افزایش دقت نمونه گیری می توان شهرستان های هر استان ، تعداد مدارس هر شهرستان و تعداد دانش آموزان هر مدرسه را متناسب با جمعیت و یا حجم جامعه در هر یک از موارد مذکور انتخاب کرد البته باید دانست که در این نمونه گیری به دلیل انتخاب چند مرحله ای ، خطای نمونه بیش از خطای نمونه گیری به روش ساده یا نظام دار است ، زیرا نمونه گیری در چهار مرحله انجام شده است ، مزیت عمده این روش نمونه گیری صرفه جویی در وقت و هزینه نمونه گیری است.( شریفی ، 1383 ، ص 68)
جدول جامعه و نمونه طبق مقیاس طبقه ای در سطح 2.5 درصد
طبقات جنسیت شاخص آماری دانشجویان دختر دانشجویان پسر جمع کل
فراوانی هر طبقه 1200 900 2100
نسبت هرطبقه در جامعه 057% 43% 100%
نسبت نمونه در جامعه 30 22 52
ابزار جمع آوری اطلاعات:
در روشهای زمینه یابی برای جمع آوری اطلاعات از آزمودنیها از ابزار جمع آوری یکسانی استفاده می شود. چنانچه پژوهشگر تمایل دارد پایگان اجتماعی و اقتصادی آزمودنی ها را تعیین کند. باید وسیله جمع آوری اطلاعات یکسانی را برای تمام آزمودنیها اجرا کند او نمی تواند. وضعیت اجتماعی-اقتصادی نیمی از آزمودنیها را توسط پرسشنامه تعیین کند و نیم دیگری به وسیله مصاحبه ، شرایط و وسائی جمع آوری اطلاعات باید برای کلیه آزمودنیها یکسان باشد.)دلاور ، 1385 ،ص 116)
در این پژوهش از پرسشنامه مقیاس کنترل راتر ، پرسشنامه ( neo ) برای بررسی روانرنجوری ، پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت ، و پرسشنامه ویژگی های شخصیت هایزربرگرر استفاده کرده ایم : در زیر به توضیحات هر کدام از این پرسشنامه های می پردازیم :
پرسشنامه منبع کنترل راتر : این پرسشنامه برای سنجش انتظارات افراد در باره کنترل تدوین شده است دارای 29 ماده است که هر ماده دارای یک جفت سوال (الف، ب ) می باشد آزمودنی خواسته می شود بین هر جفت سوال یک ماده یکی را انتخاب کند و علامت بزند واضح است این انتخاب بر اساس اعتماد عمیق و روشن آزمودنی خواهد بود .
راتر در طراحی این پرسشنامه با هدف مشخص برای روشن شدن انتظارات افراد درباره منتبع کنترل تدوین می کند و 6 ماده دیگر ، این ماده های خنثی ساختار و بعد اندازه گیری شده را برای آزمون مشخص می سازد .
نمره ی آزمودنی مبتنی بر مجموع نمرات حاصل از تعداد ضربدرهایی است که آزمودنی در مقابل سوالات مشخص کرده است این مجموع نمرات از سوالاتی به غیر از 6 سوال انحرافی به دست خواهد آمد و کل نمره هر فرد نشان دهنده درجه و میزان کنترل او می باشد میانگین این مقیاس 48/8 و میانه آن 8است .