مقاله رایگان درمورد کسب و کار، سطح معنادار، عملکرد شرکت

نوامبر 30, 2018 0 Comments

جدول 4-12- نتایج تحلیل عاملی تأییدی مرحله اول (CFA) برای گویههای پرسش نامه
نام متغیر
ابعاد
گویه
کشیدگی
چولگی
بار عاملی
سطح معناداری
نتیجه
مشخصه های محیط کسب و کار45
تنوع
q1
126/0
-0.947
0.755
000/0
معنادار
q2
138/1
-1.047
0.78
000/0
معنادار
q3
130/2
-1.428
0.725
000/0
معنادار
پیچیدگی
q4
256/0-
-0.771
0.716
000/0
معنادار
q5
911/0-
0.074
0.677
000/0
معنادار
q6
959/0-
-0.175
0.679
000/0
معنادار
پویایی
q7
960/0-
-0.084
0.735
000/0
معنادار
q8
-0.598
-0.104
0.801
000/0
معنادار
q9
-0.506
-0.595
0.635
000/0
معنادار
q10
-0.736
-0.368
0.769
000/0
معنادار
q11
0.128
-0.774
0.767
000/0
معنادار
بخشندگی
q12
1.251
-1.166
0.756
000/0
معنادار
q13
1.298
-1.133
0.736
000/0
معنادار
q14
2.141
-1.242
0.753
000/0
معنادار
q15
2.8
-1.383
0.756
000/0
معنادار
q16
1.706
-1.321
0.767
000/0
معنادار
q17
1.463
-0.983
0.756
000/0
معنادار
اولویت رقابتی46
هزینه
q18
0.372
-0.784
0.797
000/0
معنادار
q19
-0.839
-0.329
0.675
000/0
معنادار
q20
-0.512
-0.447
0.754
000/0
معنادار
q21
-0.483
-0.658
0.803
000/0
معنادار
کیفیت
q22
1.939
-1.376
0.653
000/0
معنادار
q23
0.981
-1.08
0.765
000/0
معنادار
q24
-0.054
-0.582
0.845
000/0
معنادار
کارایی تحویل
q25
1.041
-0.959
0.672
000/0
معنادار
q26
1.83
-1.2
0.785
000/0
معنادار
q27
0.106
-0.619
0.802
000/0
معنادار
انعطاف پذیری
q28
0.548
-0.695
0.53
000/0
معنادار
q29
0.836
-0.932
0.567
000/0
معنادار
q30
1.333
-1.095
0.548
000/0
معنادار
q31
0.165
-0.688
0.624
000/0
معنادار
q32
1.152
-1.322
0.689
000/0
معنادار
q33
1.95
-1.351
0.738
000/0
معنادار
ابعاد ساختار زنجیره تأمین47
q34
1.534
-1.694
0.813
000/0
معنادار
q35
0.942
-1.033
0.751
000/0
معنادار
q36
1.04
-1.132
0.733
000/0
معنادار
q37
0.692
-0.997
0.498
000/0
معنادار
q38
0.414
-0.896
0.287
075/0
غیر معنادار
q39
0.15
-0.736
0.461
000/0
معنادار
q40
0.469
-0.881
0.38
056/0
غیر معنادار
q41
1.104
-1.009
0.889
000/0
معنادار
q42
1.294
-0.958
0.902
000/0
معنادار
q43
0.554
-0.952
0.503
000/0
معنادار
عملکرد48
q44
0.516
-0.85
0.52
000/0
معنادار
q45
0.507
-0.774
0.845
000/0
معنادار
q46
0.885
-0.9
0.817
000/0
معنادار
q47
0.777
-0.756
0.423
000/0
معنادار
q48
1.811
-1.288
0.023
701/0
غیر معنادار
همانطور که در جدول بالا نشان داده شده است میزان کشیدگی و چولگی تمامی دادها بین 2 و میباشد که نشان دهنده نرمال بودن دادهاست. همانگونه که مشاهده می شود در مدل تحلیل عاملی برازش‌یافته مرتبه اول وزن رگرسیونی (بار عاملی) گویه های 38، 40 و 48 غیر معنادار گردید بنابرایناین گویه ها از فرآیند تجزیه و تحلیل کنار گذاشته شدند. مبنای معناداری گویه‌ها این است که سطح معناداری برای آن‌ها زیر 05/0 باشد. لذا در نهایت، 45 گویه از پرسش‌نامه، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
از آنجا که متغیر های مشخصه های محیط کسب و کار و اولویت رقابتی هر کدام دارای 4 بعد بود جهت اطمینان از معناداری هریک از این ابعاد در پیش بینی این متغیرها تحلیل عاملی مرتبه دوم صورت گرفت. نتایج تحلیل عاملی مرتبه دوم نیز نشان داد که وزن رگرسیونی این متغییر در پیش بینی ابعاد مربوطه در سطح اطمینان 95/0 دارای تفاوت معنا‌دار با صفر است. بنابراین، هیچ یک از ابعاد این متغیر از فرآیند تجزیه و تحلیل کنار گذاشته نشدند. در جدول 4-13 نتایج تحلیل عاملی مرحله دوم را نشان می دهد.
جدول 4-13 – نتایج تحلیل عاملی تأییدی مرحله دوم (CFA) برای ابعاد توانمند سازی و تعهد سازمانی
نام متغیر
ابعاد
کشیدگی
چولگی
وزن رگرسیونی
سطح معناداری
مشخصه های محیطی کسب و کار
تنوع
1.272
-0.768
780/0
000/0
پیچیدگی
1.48
-1.06
873/0
000/0
پویایی
2.928
-1.356
852/0
000/0
بخشندگی
2.148
-1.155
885/0
000/0
اولویت رقابتی
هزینه
1.828
-1.801
851/0
000/0
کیفیت
1.792
-1.283
878/0
000/0
کارایی تحویل
1.358
-1.17
844/0
000/0
انعطاف پذیری
1.102
-1.273
851/0
000/0
همچنین شاخص‌های برازش مدل CFA به همراه مقادیر مطلوب آن‌ها در جدول 4-14 ارائه شده است. این شاخص‌ها نشان از برازش مطلوب مدل‌های اندازه‌گیری داشته و معنا‌داری بار های عاملی هر متغیّر مشاهده‌شده به متغیّر مکنون مربوطه را مورد تأیید قرار می دهد.
جدول 4- 14- شاخص‌های برازش مدل های تحلیل عاملی تأییدی
نام شاخص
مقدار مطلوب
مقادیر مدل مرتبه اول
مقادیر مرتبه دوم
درجه‌ی آزادی (df)

1035
19
کای اسکوئر (?2)
2 df ? ?2? 3 df
811/3088
602/41
سطح معناداری برای (?2)
بیش‌تر از 05/0
091/0
45/0
کای اسکوئر بهینه شده (?2/ df)
از 3 کم‌تر
98/2
19/2
نیکوئی برازش ((GFI
8/0 به بالا
887/0
934/0
ریشه‌ی میانگین مربعات باقی مانده RMR))
زیر 09/0
081/0
017/0
شاخص برازش تطبیقی (CFI)
9/0 به بالا
939/0
971/0
ریشه‌ی میانگین مربعات خطای برآورد RMSEA))
زیر 08/0
070/0
015/0
شاخص نیکویی برازش ایجازی (PCFI)
بین 6/0 تا 1
768/0
884/0
شاخص برازش ایجازی هنجارشده (PNFI)
بین 6/0 تا 1
670/0
619/0
4-2-2- نتایج بررسی پایایی
همان‌طور که در فصل سوم نیز عنوان شد، بررسی پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ صورت می‌گیرد. در این قسمت مقدار ضریب بدست‌ آمده برای متغیرهای تحقیق بعد از انجام روایی به شرح جدول 4-15 ارائه شده است. با توجه به این‌که برای تمام متغیر‌ها این مقدار بالای 7/0 می‌باشد می‌توان گفت که ابزار از پایایی مناسب برخوردار است.
جدول4-15 – ضریب آلفای کرونباخ متغیرهای اصلی تحقیق
نام متغیر
ابعاد
آلفای کرونباخ ابعاد
آلفای کرونباخ متغیرها
مشخصه های محیط کسب و کار
تنوع محیطی
722/0
914/0
پیچیدگی محیطی
805/0
پویایی محیطی
820/0
خصومت محیطی
689/0
اولویت های رقابتی
کم‌کردن هزینه
784/0
879/0
کیفیت
754/0
عملکرد تحویل
769/0
انعطاف‌پذیری
892/0
ساختار زنجیره تامین


895/0
عملکرد


784/0
4-2-4- همبستگی بین متغیرهای پژوهش
از آنجا که یکی از پیش‌شرط‌های به کارگیری رویکرد متغیّرهای مکنون در الگوی مدل‌یابی معادله‌ی ساختاری وجود همبستگی میان متغیّرهای پژوهش است، همبستگی بین متغیرهای پژوهش، نیز مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به نرمال بودن دادهها که در جدول 4-12 به آن اشاره شد ضریب همبستگی پیرسون بین کلیه‌ی متغیرهای پژوهش، در جدول شماره‌ی 4-16 ارائه شده است.
جدول 4-16- میانگین، انحراف معیار و همبستگی متغیرها
متغیر ها
1
2
3
مشخصه های محیط کسب و کار
1
اولویت های رقابتی
**853/0
1
ساختار زنجیره تامین
**610/0
**686/0
1
عملکرد
**673/0
**629/0
658/0
توضیح: **همبستگی در سطح معنا‌داری 01/0 p میباشد
همانگونه که مشاهده می شود تمامی ضرایب همبستگی به دست آمده مثبت و قابل قبول هستند. بزرگترین ضریب همبستگی، مربوط به رابطه‌ی بین متغیّرهای اولویت های رقابتی و مشخصه های محیط کسب و کار و به میزان 853/0 است. کوچکترین ضریب نیز مربوط به رابطه‌ی بین ساختار زنجیره تأمین و عملکرد به میزان 61/0 است که البته معنادار است.
4-3- یافته‌های تحقیق
از آنجا که هدف اصلی این تحقیق بررسی اثر همسویی بر عملکرد شرکت می باشد دادههای تحقیق را به دودسته شرکت های با عملکرد بالا و شرکتهای با عملکرد پایین تقسیم گردید. این کار بر اساس نمره عملکرد هر شرکت انجام گردید که در آن شرکت های بالاتر از متوسط، گروه عملکرد بالا و شرکتهای پایین تر از متوسط شرکت های عملکرد پایین درنظر گرفته شدند. از آنجایی که پس از تحلیل پرسشنامهها تعداد شرکتها در طبقه با عملکرد پایین 49 نمونه شد، تحلیل آماری با این محدودیت انجام شد که تحلیل عاملی تاییدی، روایی و همبستگی با توجه به نرمال بودن دادهها در هر طبقه و همچنین با توجه به استفاده از پرسشنامههای استاندارد، بر حسب کل شرکتها صورت پذیرفت. سپس برای بررسی اثر همسیویی دو مدل معادلات ساختاری جداگانه مورد برازش قرار گرفت که در ادامه این مدل ها مورد بحث واقع می شوند.
4-3-1- مدل معادلات ساختاری
شکل های 4-2- مدل ساختاری برای شرکت های با عملکرد بالا و شکل 4-3 مدل ساختاری برای شرکت های با عملکرد پایین را نشان می دهد.
شکل 4-4 مدل برازش شده تحقیق برای شرکت های با عملکرد بالا
شکل 4-5- مدل برازش شده تحقیق برای شرکت های با عملکرد پایین
4-3-2- تحلیل مدل های ساختاری
برای تحلیل فرضیه‌ها، ابتدا باید مدل نظری تدوین شده برای هر فرضیه مورد پردازش قرار گیرد تا مشخص شود که داده‌های جمع‌آوری شده تا چه اندازه مدل نظری را مورد حمایت قرار می‌دهد که برای پاسخ به این سؤال از شاخص‌های کمی برازش مدل (CFI,GFI,RMR…) استفاده می‌شود. در صورتی که شاخص‌های کلی قابل قبول بودند یا به عبارتی مدل نظری مورد تأیید قرار گرفت در آن صورت می‌توان به روابط درون مدل پرداخت. در مدل های ساختاری برازش یافته ابتدایی شاخص های برازش مدل مطلوب نبودند لذا جهت بهبود این شاخص ها بر اساس پیشنهاد نرم افزار آموس یکسری روابط کواریانسی بین متغیرهای خطای تحقیق برقرار شد تا شاخصها به حد مطلوب برسند. این مهم در شکل های 4-2 و 4-3 مشاهده می شود. جدول4-17 شاخص‌های برازش دو مدل بعد از اصلاح را به همراه مقادیر مطلوب نشان می‌دهد.
جدول4-17- شاخص‌های برازش مدل نظری تحقیق
نام شاخص
مقدار مطلوب
شرکت های با عملکرد بالا
شرکت های با عملکرد پایین
درجه آزادی (df)

157
159
کای اسکوئر (?2)
2 df ? ?2? 3 df
429/427
300/378
سطح معناداری برای (?2)
بیش‌تر از 05/0
056/0
065/0
کای اسکوئر بهینه شده (?2،df)
از 3 کم‌تر
72/2
379/2
نیکوئی برازش ( (GFI)
8/0 به بالا
886/0
801/0
ریشه میانگین مربعات باقی ماندهRMR))
زیر 09/0
089/0
085/0
شاخص برازش تطبیقی (CFI)
9/0 به بالا
906/0
895/0
ریشه‌ی میانگین مربعات خطای برآورد (RMSEA)
زیر 08/0
073/0
014/0
شاخص نیکویی برازش ایجازی (PCFI)
بین 6/0 تا 1
749/0
654/0
شاخص برازش ایجازی هنجارشده (PNFI)
بین 6/0 تا 1
711/0
602/0
شاخص کای اسکوئر یکی از شاخص‌های مطلق است، هر چه مقدار کای اسکوئر مدل کوچک‌تر باشد مدل تدوین شده توسط پژوهش‌گر رضایت بخش‌تر و بهتر است. چنان چه مقدار P بزرگ‌تر از 05/0 باشد، مقدار کای]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *