مقاله رایگان درمورد کسب و کار، سطح معنادار، عملکرد شرکت

نوامبر 30, 2018 0 Comments

یکی از شاخص‌های عمومی شاخص کای اسکوئر بهنجار یا نسبی است که از تقسیم ساده مقدار کای اسکوئر به درجه‌ی آزادی مدل محاسبه می‌شود و اغلب مقادیر بین 1 تا 3 را برای این شاخص قابل قبول می‌دانند. همان‌طور که در جدول مشاهده می‌شود این مقدار برای مدل شرکت های با عملکرد بالا 72/2 و برای شرکت های با عملکرد پایین 379/2 است که مقداری مناسب و قابل قبول است.
شاخص GFI یکی از شاخص‌های تطبیقی است که مقدار بیش‌تر از 8/0 برای این مقدار نشان از برازش خوب مدل توسط داده‌ها دارد. مقدار GFI برای مدل شرکت های با عملکرد بالا 886/0 و برای شرکت های با عملکرد پایین 801/0 بدست آمدکه نشان از برازش خوب مدل دارد.
ماتریس باقی مانده‌ی یکی از ماتریس‌های معمولی است که هم می‌تواند برای ارزیابی برازش کلی (مدل تدوین شده) و هم برای برازش جزئی (پارامترها تعریف شده بین دو متغیر) مورد استفاده قرار گیرد. ریشه‌ی دوم میانگین مربعات باقی مانده یا RMR برای مدل شرکت های با عملکرد بالا 089/0 و برای شرکت های با عملکرد پایین 085/0 شده است که برای مدل ها مقداری مطلوب است.
شاخص برازش تطبیقی یا CFI یکی از شاخص‌های تطبیقی است که مقادیر بین 9/0 تا 95/0 به عنوان قابل قبول بودن و مقادیر بالاتر از 95/0 برای این شاخص به عنوان برازش بسیار خوب داده‌ها به مدل تفسیر می‌شود. مقدار CFI برای مدل شرکت های با عملکرد بالا 906/0 و برای شرکت های با عملکرد پایین 895/0 شده است که البته بازهم با اقماض می توان پذیرفت.
شاخص ریشه دوم میانگین مربعات خطای برآورد یا RMSEA نیز همانند شاخص RMR بر مبنای تحلیل ماتریس باقی مانده قرار دارد. مدل‌های قابل قبول دارای مقدار 08/0 یا کوچک‌تر برای این شاخص هستند. برازش مدل‌هایی که دارای مقادیر بالاتر از1/0 هستند ضعیف برآورد می‌شود. مقدار RMSEA برای مدل شرکت های با عملکرد بالا 073/0 و برای شرکت های با عملکرد پایین 04/0 به دست آمده که نشان‌گر قابل قبول بودن مدل ها می‌باشد.
با توجه به مطالب بالا و شاخص‌های کمی برازش می توان نتیجه گرفت که مدل نظری مربوط به مدل نظری تحقیق مدلی قابل قبول است، پس حال می‌توان به روابط درون مدل و مقادیر ضریب رگرسیونی بین متغیرهای پنهان پرداخت. برای آزمون فرضیه از شاخص جزئی (p-value) استفاده شده است و شرط معنادار بودن یک رابطه این است که مقدار این شاخص برای رابطه مورد نظر کم‌تر از 05/0 باشد.
4-3-3- بررسی فرضیه‌های اصلی تحقیق
جدول زیر خلاصه نتایج آزمون روابط مربوط به هریک از در گروه شرکت های با عملکرد بالا و شرکت های با عملکرد پایین را نشان می دهد..
جدول4-18- خلاصه نتایج آزمون روابط
شماره
فرضیه
فرضیه/ رابطه
مدل ها
?
سطح
معناداری
عدد
معناداری
نتیجه
1
مشخصه های محیطی کسب کار– عملکرد
عملکرد بالا
31/0
048/0
978/1
معنادار
عملکرد پایین
29/0
455/0
747/0
غیرمعنادار
2
مشخصه های محیطی کسب و کار– اولویت رقابتی
عملکرد بالا
89/0
000/0
684/10
معنادار
عملکرد پایین
25/0
269/0
106/1
غیرمعنادار
3
مشخصه های محیطی کسب و کار– ساختار زنجیره تأمین
عملکرد بالا
20/0
446/0
763/0
غیرمعنادار
عملکرد پایین
22/0
555/0
590/0
غیرمعنادار
4
انتخاب اولویت های رقابتی– ساختار زنجیره تأمین
عملکرد بالا
56/0
000/0
567/3
معنادار
عملکرد پایین
56/0
000/0
386/3
معنادار
5
انتخاب اولویت های رقابتی– عملکرد
عملکرد بالا
11/0
462/0
736/0
غیرمعنادار
عملکرد پایین
29/0
430/0
789/0
غیرمعنادار
6
ساختار زنجیره تأمین — عملکرد
عملکرد بالا
42/0
002/0
119/3
معنادار
عملکرد پایین
25/0
403/0
837/0
غیرمعنادار
بررسی اثرات مشخصه‌های محیطی کسب ‌و‌ کار بر عملکرد در شرکت های با عملکرد بالا و پایین نشان می دهد که ضریب اثر بین این دو متغیر به ترتیب برابر با 31/0 و 29/0 شده است که البته در شرکت های با عملکرد بالا با توجه به اینکه سطح معناداری کمتر از 05/0 شده است معنادار اما در شرکت های با عملکرد پایین به علت بیشتر شدن عدد معناداری از 05/0 غیر معنادار گریده است. بنابرانی می‌توان نتیجه گرفت که مشخصه های محیطی کسب و کار بر عملکرد شرکتهای قطعه ساز خودروی شهرکهای صنعتی استان سمنان اثر مثبت و معنادار دارد.
بررسی اثرات مشخصه های محیطی کسب و کار بر اولویت های رقابتی در شرکت های با عملکرد بالا و پایین نشان می دهد که ضرایب مسیر بین این دو متغیر به ترتیب 89/0 و 25/0 شده است که بازهم در شرکتهای با عملکرد بالا معنادار و در شرکت های با عملکرد پایین غیر معنادار گردیده است. یعنی در جامعه مورد مطالعه مشخصه‌های محیطی کسب ‌و‌ کار بر اولویت های رقابتی اثر گذار است و سبب میشود تا شرکت ها متناسب با مشخصه های محیطی خود اولویت های رقابتی متفاوتی را انتخاب کنند.
همچنین بر اساس اطلاعات جدول 4-17 مشخص گردید ضریب مسیر مشخصه های محیطی کسب و کاربر ساختار زنجیره تأمین در شرکتهای با عملکرد بالا 20/0 و در شرکت های با عملکرد پایین 22/0 است که البته هر دو ضریب به علت بیشتر شدن سطح معناداری از 05/0 غیر معنادار گردیده اند.
بررسی اثرات انتخاب اولویت‌های رقابتی بر ساختار زنجیره تامین در شرکت های با عملکرد بالا و پایین نشان می دهد که ضریب اثر بین این دو متغیر به ترتیب برابر با 56/0 در شرکت های با عملکرد بالا و 56/0 در شرکت های با عملکرد پایین شده است که البته در هر دو مدل با توجه به اینکه سطح معناداری کمتر از 05/0 شده است این ضرایب مسیر معنادار است یعنی انتخاب اولویت‌های رقابتی، ساختار زنجیره تامین شرکت ها را تحت تأثیر قرار می دهد.
همانند ضریب مسیر مشخصه های محیطی کسب و کار بر ساختار زنجیره تأمین که در شرکتهای با عملکرد بالا و پایین غیر معنادار گردیده است،ضریب اثر انتخاب اولویت‌های رقابتی بر عملکرد شرکت، نیز که به ترتیب در شرکتهای با عملکرد بالا 11/0 و در شرکت های با عملکرد پایین 29/0 شده است غیر معنادار شده اند.
بررسی اثرات ساختار زنجیره تأمین بر عملکرد در شرکت های با عملکرد بالا و پایین نیز نشان می دهد که ضریب اثر بین این دو متغیر به ترتیب برابر با 42/0 در شرکت های با عملکرد بالا و 25/0 در شرکت های با عملکرد پایین شده است. که البته ضریب اثر ساختار زنجیره تأمین بر عملکرد در شرکت های با عملکرد بالا معنادار و در شرکت های با عملکرد پایین غیر معنادار گریده است.
طبق آنالیزهای فوق زمانی که بین مشخصههای محیطی کسب و کار، اولویتهای رقابتی و ساختار زنجیره تامین رابطه و همسویی برقرار باشد، شرکت میتواند عملکرد بالایی را از خود نشان دهد. به همین صورت اگر این همسویی برقرار نباشد، شرکت عملکرد پایینی را از خود نمایش خواهد داد.
طبق آنالیزهای فوق زمانی که بین مشخصههای محیطی کسب و کار، اولویتهای رقابتی و ساختار زنجیره تامین رابطه و همسویی برقرار باشد، شرکت میتواند عملکرد بالایی را از خود نشان دهد. به همین صورت اگر این همسویی برقرار نباشد، شرکت عملکرد پایینی را از خود نمایش خواهد داد. به عبارتی واریانس ساختار زنجیره تامین (R2) برای شرکتهای با عملکرد بالا 0.7 میباشد که این به معنی آن است که 70% واریانس ساختار زنجیره تامین توسط مشخصههای محیطی کسب وکار و اولویتهای رقابتی شرکت بیان میشود. در تضاد با شرکتهای با عملکرد بالا ، واریانس ساختار زنجیره تامین (R2) برای شرکتهای با عملکرد پایین 0.2 میباشد که این به معنی آن است که 20% واریانس ساختار زنجیره تامین توسط مشخصههای محیطی کسب وکار و اولویتهای رقابتی شرکت بیان میشود. به عبارت دیگر در شرکتهای با عملکرد پایین، ساختار زنجیره تامین بطور گشترده ای بی ارتباط به محیط کسب و کار و اولویتهای رقابتی میباشد.
در این پژوهش روابط بین ویژگی های محیط کسب و کار، اولویت های رقابتی شرکت، ساختار زنجیره تامین و عملکرد کسب و کار در شرکتهای قطعه ساز خودرو در شهرکهای صنعتی سمنان مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه گیری بر اساس نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری بدست آمده است. این فصل متشکل از چهار بخش است. بخش اول نتیجه گیری از این مطالعه را فراهم می کند. سپس، پیشنهادهای حاصل از این مطالعه خلاصه شده است. بخش سوم دستورالعمل های ممکن برای تحقیقات آینده پیشنهاد می شود و در بخش نهایی محدودیت های این مطالعه بیان میشود.
5-1- بحث و نتیجه گیری
این پژوهش تلاش نموده است کمک به بدنه موجود در ادبیات مربوط به مدیریت استراتژیک و مدیریت زنجیره تامین در شرکتهای قطعه ساز خودرو در شهرک های صنعتی سمنان نماید و نشان دهنده اولین تحقیق تجربی درمورد رابطه بین شرایط محیطی کسب و کار، اولویتهای رقابتی، ساختار زنجیره تامین و عملکرد کسب و کار در شهرکهای صنعتی سمنان می باشد. جمع آوری داده از طریق پرسشنامه مبتنی بر بررسی تحقیقات تجربی برای آزمودن فرضیه ارائه شده در این مدل است. یافته های این مطالعه مفهوم گستردهتر و عمیق تر از مطالعات قبلی است که مبتنی بر تجزیه و تحلیل نظری بوده، و یا در اندازه نمونه کوچکتر یا مطالعات موردی بودهاند.
این مطالعه به منظور بررسی تجربی همسویی بین مشخصههای محیطی کسب و کار، انتخاب اولویت های رقابتی و ساختار زنجیره تامین با عملکرد کسب و کار در شرکت های قطعه ساز خودرو شهرکهای صنعتی سمنان انجام پذیرفته است. به طور خاص، تلاش برای مدرکی دال بر اینکه آیا همترازی و یا تناسب بین شرایط محیط کسب و کار، اولویتهای رقابتی و ساختار زنجیره تامین وجود دارد، و اینکه آیا این منجر به عملکرد کسب و کار برتر است، صورت گرفته است. برای پاسخ به این پرسشها، بررسی نظرات جمعی از مدیران ارشد برای تجزیه و تحلیل داده ها برای روابط نهفته بین ساختار فوق انجام شد. در تحلیل با استفاده از مدل اصلاح شده با آشکار شدن اینکه آیا اختلاف در همترازی بین عملکرد نسبتا بالا و عملکرد نسبتا پایین در نمونه وجود دارد توسعه داده شد. نه ساختار شامل تنوع محیط، پیچیدگی، پویایی، خصومت، هزینه، کیفیت، عملکرد تحویل، انعطاف پذیری، و ساختار زنجیره تامین در این مدل مورد بررسی قرار گرفتند.
اکثریت وسیعی از پاسخ دهندگان مرتبط با کسب و کارهای کوچک و متوسط بودند. بسیاری از شرکتها در مرحله پردازش منفرد فعال بودند، و تعداد کمی از کسانی که از مراحل متعدد استقبال می کردند خود را به طور کامل یکپارچه کرده بودند. به طور کلی، پاسخها نشان میدهد که شرکتها خود را در حال افزایش عملکرد در مقابل گوناگونی، پویایی، پیچیدگی، و محیط های خصمانه در نظر میگیرند. برای پاسخ به این، بسیاری بر کیفیت و تحویل به عنوان اولویتهای رقابتی تاکید داشتند، در حالی که تمایل ایشان به پذیرش ترکیبی و یا چابکی ساختارهای زنجیره تامین بود. اکثر شرکتها در اجرا بالاتر از حد متوسط ??برای بخش کسب و کار خود تصور میکردند. به طور کلی، پاسخها در مورد استراتژی و ساختار زنجیره تامین نشان میدهد سازگاری با توقعات در متون با توجه به شرایط محیطی درک شده است.
5-1-1- فرضیه اصلی
فرضیه اصلی بیانگر اثرگذاری همسویی بین مشخصههای محیطی کسب و کار، انتخاب اولویتهای رقابتی و ساختار زنجیره تامین بر عملکرد کسب و کار شرکتها میباشد.
با توجه به مدل اصلی مدلسازی معادلات ساختاری ، در مجموع مشخص شد که شواهد آماری معناداری مبنی بر این که ویژگی های محیطی کسب و کار ب]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *