مقاله رایگان درمورد کسب و کار، عرضه کنندگان، عملکرد سازمان

این پژوهش تجزیه و تحلیل مدلسازی معادلات ساختاری را به منظور مشاهده عملکرد نسبی بالا و پایین گسترش داد و با توجه به ویژگی های محیطی کسب و کار در هر دو گروه، مشخص شد که ویژگی های محیطی کسب و کار تاثیر قابل توجهی بر انتخاب ساختار زنجیره تامین ندارند و مخصوصا برای شرکتهای با عملکرد بالا مشخصههای محیطی تاثیراتی بر روی انتخاب ساختار زنجیره تامین نداشت. این نتیجه با مطالعات قبلی همخوانی ندارد (برای مثال فیشر، 1997؛ شریفی و ژانگ، 1999). شاید از آن جا که یک شرکت در مقایسه با زنجیره تامین خود کنترل کمتری روی زنجیره تامین مشتریان و عرضه کنندگان دارد، و از مشتریان و تامین کنندگان محدودی بهره میبرد این بررسی به جای پرداختن به ساختار زنجیره تامین توسعه یافته خود، که شامل ساختار زنجیره تامین مشتریان و عرضه کنندگان است، به مطالعه مسائل مربوط به ساختار زنجیره تامین داخلی شرکت و عملکرد و اولویت های رقابتی میپردازد و بنابر این این فرضیه از پژوهش تایید نگردید.
رابطه بین مشخصههای محیطی کسب و کار و انتخاب اولویتهای رقابتی برای شرکتهای با عملکرد بالا و پایین بطور عمدهای متفاوت بود. پویایی و پیچیدگی محیطی رو به رشد باعث افزایش تاکید شرکتها بر انعطاف پذیری گردید. در این بین، افزایش خصومت محیطی شرکت های با عملکرد بالا را مجاب نمود تا کیفیت عملکرد تحویل و انعطاف پذیری را در اولویت قرار دهند، که این یافته ها نیز مطابق با مطالعات قبلی است (بعنوان مثال پرتر، 1980؛ نیول و سوامیداس 1981؛ وارد و دیگران، 1995) ، که تمایز آن ها (تاکید بر کیفیت، عملکرد تحویل و انعطاف پذیری) استراتژی مناسبی برای محیطی است که به طور فزاینده ای پیچیده، پویا و خصمانه است. برای شرکتهای با عملکرد پایین ارتباط معنا داری بین محیط کسب و کار و اولویتهای رقابتی که شرکت ها انتخاب کرده بودند، نبود. این عدم ارتباط بین محیط کسب و کار و و انتخاب اولویتهای رقابتی میتواند دلیلی بر عملکرد کسب و کار پایین این شرکت ها محسوب شود.
با توجه به روابط میان اولویت های رقابتی و ساختار زنجیره تامین، نتایج برای شرکتهای با عملکرد پایین و بالا تفاوت معناداری را نشان نمیداد. برای شرکتهای با عملکرد بالا اولویت های رقابتی تاثیر عمدهای روی ساختار زنجیره تامین در شرکت داشتند. این نتایج با مطالعات قبلی نیز منطبق است (بعنوان مثال کریستوفر و توویل 2001، فیشر 1997) که طبق آن ساختار زنجیره تامین کم سود برای استراتژی کاهش هزینه ها مناسب است، در حالی که یک ساختار زنجیره تامین چابک برای استراتژی انعطاف پذیری مناسب است. برای شرکتهای با عملکرد پایین نیز تاثیر اولویت های رقابتی بر ساختار زنجیره تامین مشهود بود. این ارتباط بین اولویت های رقابتی و ساختار زنجیره تامین در این شرکتها میتواند متاثر از شرایط اقتصادی در طی سالهای گذشته باشد که همه شرکتها (حتی شرکتهای با عملکرد پایین) جهت بقا باید متناسب با انتخاب اولویتهای رقابتی خود نوعی ساختار را برای زنجیره تامین خود برگزینند.
در تحلیل نمونه ها، برای شرکتهای با عملکرد بالا ارتباط بین محیط کسب و کار، اولویت های رقابتی شرکت و ساختار زنجیره تامین نزدیک و از منظر آماری قابل توجه بود. روابط نشان داده شده میان این سه مولفه با مطالعات قبلی سازگار است. علاوه بر این قسمت عمده واریانس ساختار زنجیره تامین توسط ویژگی های محیط کسب و کار و اولویت های رقابتی شرکت توجیه شد، که می توان نتیجه گرفت شرکتهای با عملکرد بالا ساختار زنجیره تامین خود را با ملاحظه دقیق ویژگی های محیط کسب و کار و اولویت های رقابتی طراحی کرده اند. در مقابل، برای شرکتهای با عملکرد پایین ساختار زنجیره تامین به طور مستقل از ویژگی های محیط کسب و کار و اولویت های رقابتی، طراحی شده بود.
به طور کلی، این نتایج شواهدی برای اثبات تاثیر همسویی میان این سه متغیر بر عملکرد کسب و کار ارائه می کند. بنابراین برای پیشرفت در بلند مدت، نباید منابع رقابتی سرمایه گذاری در ساختار زنجیره تامین تنها از سرمایه گذاری در فن آوری بدست آید، و تنها در صورتی تحقق می یابد که میان ساختار زنجیره تامین، اولویتهای رقابتی و ویژگی محیط تجاری تجانس وجود داشته باشد. در غیر این صورت ناهماهنگی میان این عناصر تشکیل دهنده تنها می تواند منجر به قابلیت متضاد و اتلاف منابع شود. در نتیجه شرکت به مزایای کامل ارائه شده توسط سرمایه گذاری های زنجیره تامین نخواهند رسید. در ادامه با توجه به اینکه هدف این پژوهش بررسی رابطه بین همسویی استراتژیک و عملکرد کسب و کار میباشد، به بررسی فرضیههای جانبی در شرکتهای با عملکرد بالا پرداخته شده است.
5-1-2- فرضیههای جانبی
5-1-2-1- فرضیه جانبی 1
فرضیه اول بیانگر آن است که مشخصههای محیطی کسب وکار بر عملکرد شرکتهای قطعه ساز خودرو در شهرکهای صنعتی سمنان، اثرگذار است. یافتههای این پژوهش مبین آن است که این رابطه در شرکتهای با عملکرد بالا برقرار است. بنابراین میشود نتیجه گرفت که افزایش پویایی، پیچیدگی، تنوع و بخشندگی محیطی اثر مثبتی بر عملکرد کسب و کار شرکتها دارد. این یافته پژوهش، هرچند مورد انتظار بوده است، ولیکن در ادبیات پیشین، حمایتی از آن نشده است. دلیل این یافته میتواند بیانگر این حقیقت باشد که شرکتهایی که در شرایط چالش برانگیزتر فعالیت مینمایند که در این محیط تعداد زیادی از شرکتها نتوانستند به بقای خود ادامه دهند و همچنین تعدادی نیز با انعطاف پذیری بالا، خود را با محیط وفق دادهاند و سهم قابل توجهی از بازار را از آن خود نمودهاند، تلاش بیشتری برای عملکرد بالاتر از خود نشان میدهند تا علاوه بر حفظ بقا، بهتر از رقبای خود نیز فعالیت نمایند.
5-1-2-2- فرضیه جانبی 2
فرضیه دوم بیانگر آن است که مشخصههای محیطی کسب و کار بر انتخاب اولویتهای رقابتی اثر گذار است. یافتههای پژوهش، این فرضیه را در شرکتهای قطعه ساز خودرو شهرکهای صنعتی سمنان تایید نمودهاند. هر شرایط محیطیای، انتخاب استراتژی منحصر به همان شرایط را میطلبد. بنابراین شرکتها باید به این نکته توجه داشته باشند که به هزینه، کیفیت، کارایی تحویل و انعطاف پذیری با توجه به درجه پویایی، پیچیدگی، تنوع و بخشندگی محیطی وزندهی نمایند. این یافته با تحقیقات پیشین نیز همسو میباشد (همانند تینگ چی و دیگران، 2009؛ وارد و دیگران، 1998) .
5-1-2-3- فرضیه جانبی 3
فرضیه سوم بیانگر اثرگذاری مشخصههای محیطی کسب وکار بر ساختار زنجیره تامین است. یافتههای پژوهش این فرضیه را تایید نکردهاند که این نتیجه با مطالعات قبلی همخوانی ندارد (برای مثال فیشر، 1997؛ شریفی و ژانگ، 1999).. با توجه به شرایط خاص اقتصادی که شرکتهای قطعه ساز خودرو در سمنان طی سالهای گذشته با آن مواجه بودهاند، میتواند یکی از دلایل این امر باشد که این فرضیه پذیرفته نشده است. همچنین توجه به زنجیره تامین داخلی شرکتها به جای بررسی ساختار زنجیره تامین توسعه یافته ، که شامل ساختار زنجیره تامین مشتریان و عرضه کنندگان است، تنها به زنجیره تامین داخلی شرکتها اکتفا نموده است.
5-1-2-4- فرضیه جانبی 4
فرضیه چهارم بیان کننده اثرگذاری انتخاب اولویتهای رقابتی بر ساختار زنجیره تامین است. یافتههای این پژوهش بیان کننده این است که انتخاب اولویتهای رقابتی شامل هزینه، کیفیت، عملکرد تحویل و انعطافپذیری بر ساختار زنجیره تامین که در یک طیف ناب تا چابک قرار دارد، در شرکتها قطعه ساز خودرو در شهرکهای صنعتی سمنان اثر گذار است. به عبارتی، شرکتهای با عملکرد بالا، ساختار زنجیره تامین خود را با توجه به اولویتهای رقابتی خود انتخاب میکنند که این یافته با پژوهشهای قبلی سازگار میباشد (فاین، 1998).
5-1-2-5- فرضیه جانبی 5
فرضیه پنجم بیانگر وجود رابطه بین انتخاب استراتژیهای رقابتی و عملکرد کسب و کار است. یافتههای این پژوهش همانن پژوهش وارد (1998) وجود این اثرگذاری را به طور مستقیم تایید نمیکند.به عبارتی انتخاب اولویتهای رقابتی بر عملکرد کسب و کار اثرگذار است ولی از طریق همسویی با مشخصههای محیطی کسب و کار و ساختار زنجیره تامین. فاین (1998) بیان داشت که جهت دستیابی به عملکرد بالا، ساختار زنجیره تامین و ساختار زنجیره تامین باید بر اساس شرایط محیطی بخصوص هر شرکت انتخاب و طراحس شود.
5-1-2-6- فرضیه جانبی 6
فرضیه ششم بیانگر اثرگذاری ساختار زنجیره تامین بر عملکرد کسب و کار است. یافتههای این پژوهش، همانند تحقیقات گذشته ( وارد و دیگران، 1998) این رابطه را تایید نمودهاند. با توجه به نوع ساختار زنجیره تامین انتخاب شده توسط شرکتها در شرایط محیطی خاص، عملکرد بهبود مییابد، به طور مثال انتظار میرود در شرایط محیطی پیچیده و متنوع، ساختار زنجیره تامین چابک باعث عملکرد بهتری گردد.
5-2- پیشنهادهای برگرفته از پژوهش
5-2-1 – پیشنهادهای کاربردی
نتایج حاصل از این مطالعه برای محققان دانشگاهی و دست اندرکاران صنعتی، به ترتیب در ذیل به طور مفصل بحث شده است:
از اواخر دهه 1990، روند قابل ملاحظه ای در افزایش استفاده از تکنیک های تجزیه و تحلیل آماری بر اساس داده های نظرسنجی (پیمایشی) صنعتی برای رسیدگی به مسایل پژوهش مدیریت زنجیره تامین بوجود آمده است و با رشد روز افزون مطالعات تجربی در همه صنایع از جمله خودرو سازی، الکترونیک، صنایع غذایی و غیره روبرو هستیم و این مطالعه نشان می دهد که یک استراتژی بررسی موثر میتواند منجر به میزان پاسخگویی بیشتری شود. در ابتدا در راستای همکاری با شرکت شهرک های صنعتی استان سمنان در ارائه مجوز دسترسی به شرکت های موجود در این مجموعه دسترسی به پایگاه داده شرکت مذکور و مهم تر از آن ارتباط با ریاست شرکت شهرک های صنعتی سمنان نقش حیاتی داشت. عامل دوم این بود که مدیران ارشد مطالب این تحقیق را به عنوان مساله ای مهم تلقی کردند.
در حالی که کارهای زیادی در حوزه ساختار زنجیره تامین و سیستم مدیریت زنجیره تامین و روشهای پشتیبان تصمیم گیری صورت گرفته است، تاکید کمی روی طراحی ساختار زنجیره تامین دیده شده و این یک شکاف آشکار است. همچنان که د]]>

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *