مقاله رایگان درمورد کسب و کار، عرضه کنندگان، عملکرد شرکت

نوامبر 30, 2018 0 Comments

همچنان که بازارهای هدف در صنایع مختلف به افزایش تجربه در رقابت های بین المللی، بازار پویا و تغییرات فن آوری مداوم ادامه می دهند، شرایط محیطی پیش روی شرکت های موجود در شرکتهای قطعه ساز خودرو در شهرک های صنعتی سمنان نیز به طور فزاینده ای پویا، پیچیده، متنوع و خصمانه شدهاند. همچنان که در فرضیههای جانبی دوم و سوم مشخص شد در چنین شرایط آشفته ای، پیکربندی و به کار گیری استراتژی های موثر و ترتیبات ساختاری زنجیره تامین مناسب برای دستیابی به عمکرد کسب و کار برتر و گاهی حتی برای ادامه حیات ضروری است. این کار نشان میدهد که درک ویژگیهای محیطی که در آن مشغول هستند و پیکربندی مناسب استراتژیها و ترتیبات سازمانی که باعث بیشترین تاثیر در واکنش به این محیط است، برای شرکت ها ضروری است. علاوه بر این باید به طور مداوم بر محیط نظارت شود تا به تنظیم به موقع شیفت های کاری در این ساختار برسند.
فرضیه دوم نشان داد که مشخصههای محیطی کسب وکار بر انتخاب اولویتهای رقابتی اثرگذار است. به طور نمونه، استراتژیهای متمایز که همه تاکید بر کیفیت، تحویل و انعطاف پذیری دارند، به ویژه در محیطهایی که به طور فزایندهای متنوع، پیچیده ، پویا و خصمانه هستند، باارزش میباشند. در تناظر با این استراتژیها ساختار زنجیره تامین باید سریعالانتقال و متمرکز بر این قضیه باشد. تاکید همزمان بر هر دو مورد تمایز و هزینه خطرناک است و تنها باعث عملکرد ضعیف میشود. ناهنجاری میان عناصر تشکیل دهنده میتواند منجر به قابلیتهای متضاد و اتلاف منابع گردد. در نتیجه شرکتها به مزایای کامل ارائه شده توسط سرمایه گذاریهای زنجیره تامین نخواهند رسید.
به طور کلی این مطالعه به دنبال نشان دادن همسویی محیط کسب و کار- اولویت های رقابتی- ساختار زنجیره تامین به منظور بهینه سازی عملکرد شرکت است. این دانش می تواند به شرکتهای قطعه ساز خودرو در شهرکهای صنعتی سمنان کمک کند تا به افزایش رقابت از طریق بهبود انتخاب اولویتهای رقابتی و طراحی ساختار زنجیره تامین بپردازند که به توسعه بازاریابی محصول جدید و بهبود بهره وری در تولید و توزیع منجر میگردد.
5-2-2- پیشنهاد پژوهشی
این مطالعه بر اساس مطالعات نظری و تجربی قبلی انجام شده است و انتظار میرود که توسعه نظری و تحقیقات تجربی درباره رابطه میان ساختار زنجیره تامین و استراتژیهای رقابتی از دیدگاه محیط کسب و کار، و نیز تاثیر نهایی بر روی عملکرد شرکت که در این پایان نامه ارائه شده است، بعنوان سکوی پرشی برای مطالعات بیشتر بر روی این مساله حیاتی باشد.
این تحقیق تجزیه و تحلیل روابط را در یک مقطع زمانی مشخص ارائه میدهد. از آن جا که محیط کسب و کار به طور مداوم در حال تغییر است، برای پیگیری مداوم تحقیقات، باید طرحی اجرا شود که این تغییرات را شناسایی کرده و تغییرات موجود در این روابط و چگونگی آن ها آزموده شود.
در مقایسه با مطالعاتی که در زمینه محیط کسب و کار، اولویتهای رقابتی و عملکرد تجاری بوده و به خوبی گسترش و پرورش یافتهاند، مطالعه ساختار سازمانی زنجیره تامین هنوز در مراحل ابتدایی است. در آینده، باید تلاش بیشتری برای این موضوع اختصاص داد شود. این مطالعات باید تعریفی واضحتر داشته و چگونگی شناسایی اجزا و توسعه ابزار اندازه گیری پیچیده را توضیح دهد.
مطالعات آینده در مقایسه با ساختار زنجیره تامین داخلی شرکت، میتواند در راستای ترسیم ساختار کلی زنجیره تامین توسعه یابد؛ که این چشم انداز شرکت و ساختار زنجیره تامین مشتریان و عرضه کنندگان آن را در بر خواهد گرفت. این گسترش، مشکلات متعددی برای تجزیه و تحلیل آماری به وجود میآورد، اما میتواند به فهم جامع تری از چگونگی کار زنجیره کلی کمک کند، که یکی از روش های ممکن مطالعه موردی است.
تجزیه و تحلیل این تحقیق در سطح شرکتهای قطعه ساز خودرو در شهرک های صنعتی سمنان صورت گرفته است. در مطالعات آینده، هرکدام از زیر بخش های صنعت از جمله خودرو، نظامی، غذایی، ساخت و ساز، و غیره می تواند بصورت جداگانه بررسی شود.
همچنین با توجه به اینکه تعداد شرکتها با عملکرد بالا و شرکتهای با عملکرد پایین پس از تحلیل پرسشنامهها مشخص شد، پیشنهاد میگردد در تحقیقات آتی از جامعه و نمونه آماری بیشتری استفاده شود تا در تحلیل شرکتها پس از تقسیم به دو طبقه شرکتهای با عملکرد بالا و شرکتهای با عملکرد پایین مشکلی پدید نیاید.
5-3- محدودیت ها
در این مطالعه تلاش شد به برخی از محدودیت های مطالعات قبلی غلبه شود. با این حال هنوز هم محدودیت های مختلفی وجود دارد که در ادامه خواهد آمد.
اولین محدودیت آشکار ، این است که تجزیه و تحلیل در این مطالعه بر اساس پاسخهای هوشمندانه خود مدیران است. اگرچه بیشتر پاسخ دهندگان مدیران ارشد بودند و سوالات نظرسنجی مفصل طراحی شده بود، تعصب ناشی از ذهنیت مخاطب و سو تفاهمات را نمی توان نادیده گرفت. در مطالعات آینده ممکن است معیارهای عینی تر بر اساس شواهد ثانویه به عنوان اطلاعات مکمل اضافه شود.
در دومین مورد، از آن جا که یک شرکت در مقایسه با زنجیره تامین خود کنترل کمتری روی زنجیره تامین مشتریان و عرضه کنندگان دارد، و از مشتریان و تامین کنندگان محدودی بهره میبرد این بررسی به جای پرداختن به ساختار زنجیره تامین توسعه یافته خود، که شامل ساختار زنجیره تامین مشتریان و عرضه کنندگان است، به مطالعه مسائل مربوط به ساختار زنجیره تامین داخلی شرکت و عملکرد و اولویت های رقابتی میپردازد. این هم ترازی کلی، در سراسر زنجیره تامین توسعه یافته یک شرکت، بسیار مطلوب بوده و میتواند به محققان و پژوهشگران در درک تصویر کاملی از شرایط کمک نماید.
در سومین مورد، دستیابی به عملکرد مالی در اکثر شرکتها تقریبا ناممکن میباشد و بنابراین جهت ارزیابی عملکرد شرکتها تنها به ادراک مدیران از عملکرد اکتفا شده است.
در چهارمین مورد، از آنجا که تعداد جامعه این پژوهش 213 بوده است و تعداد نمونه آماری هم 130، پس از تحلیل پرسشنامهها مشخص گردید طبقه شرکتهای با عملکرد بالا 81 عضو و شرکتهای ا عملکرد پایین 49 عضو دارد. بنابر این تحلیل آماری شرکتهای با عملکرد پایین با توجه به حجم پایین آن، با محدودیت همراه بود.
در نهایت، با ادامه آزادسازی تجارت بین المللی، بازار شرکتهای قطعه ساز خودرو در شهرک های صنعتی سمنان در حال تغییر به سوی تنوع بیشتر، پیچیدگی، پویایی و خصومت بیشتر بوده و همچنبن تحت تاثیر عواملی چون فرهنگ، اقتصاد، تجارت و سایر عوامل پیش بینی نشده است. بنابراین وجود عوامل مداخله کننده باید به رسمیت شناخته شود. اقلامی که در سوالات نظرسنجی گنجانده نشده است می تواند به واریانس های غیر قابل توضیح در مدل دامن بزند.
منابع فارسی:
1. آروندی، س. (1384). تغییر : شجاعت در شناخت. ماهنامه روش، 20-16 .
2. آستین، ع. و حسینی، س. (1378). بررسی تاثیر عدم اطمینان محیطی بر ساختار شرکت های بیمه. دانشگاه شهید بهشتی (پایان نامه کارشناسی ارشد) .
3. پورتر، م. (1384). استراتژی های رقابتی. (ترجمه ج. مجیدی و ع. مهرپویا). تهران: موسسه خدمات فرهنگی رسا.
4. خاکی، غ. (1389). روش تحقیق در مدیریت. چاپ پنجم، تهران: انتشارات بازتاب.
5. دانایی فرد، ح؛ الوانی، م؛ و آذر، ع. (1391). روششناسی پژوهشهای کیفی در مدیریت: رویکرد جامع .چاپ چهارم، تهران: انتشارات صفار- اشراقی.
6. دلاور، ع. (1391). احتمالات و آمار کاربردی در روان‌شناسی و علوم تربیتی. تهران: رشد.
7. رابینز، ا. ودی‌کنزو، دی (1379). مبانی مدیریت، (ترجمه س. م. اعرابی، م. ع. رفیعی و ب. اسراری). تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی.
8. سالاری، ا. (1390). بررسی تاثیر نظام مالیاتی بر فضای کسب و کار. ماهنامه بررسی مسائل و سیاست های اقتصادی، 9، 130-111 .
9. سرمد، ز؛ بازرگان، ع؛ و حجازی، ا.(1384). روشهای تحقیق در علوم رفتاری. تهران: انتشارات آگاه.
10. سی مونتگومری، د. و رانگر، ج. (1391). آمار و احتمال کاربردی مهندسی. (ترجمه ک. آتشگر). تهران: انتشارات دانشگاه علم و صنعت.
11. مینتزبرگ، ه. (1377). سازماندهی: پنج الگوی کارساز. (ترجمه ا. فقیهی و ح. وزیری سابقی). تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.
12. ناظمی، ا.، سید حسینی، س. و جوانشیر، ح. (1380). راهکارهای دستیابی صنایع ایران به تولید درسطح جهانی. مجله تدبیر،119، 35-29.
منابع انگلیسی
13. Abernathy, F. h., Dunlop, J. t., Janice , H. h., & Weil, D. (1999). A Stitch in Time: Lean Retailing and the Transformation of Manufacturing-Lessons from the Apparel and Textile Industries. New York: Oxford niversity Press.
14. Altinoz, C., Kilduff, P., & Winchester, S. (2003). A fuzzy approach to supplier selection: part1 – An examination of the issues. Journal of Textile Institute, 92(2), 128-140.
15. Boyer, K., & McDermott, C. (1999). Strategic consensus in operation strategy. Journal of Operation Management, 17, 289-305.
16. Burns, T., & Stalker, G. (1961). The Management of Innovation. London: Tavistock Publications.
17. Cherrington, D., Bischoff, S., Dyer, W., Stephen, E., & Stewart, G. (2001). Organizational effectiveness. Provo: Utah.
18. Chi, T., Kilduff, P. P., & Grageya, V. B. (2009). Alignment between business environment characteristics,competitive priorities, supply chain struc]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *