مقاله رایگان درمورد کسب و کار، نرم افزار، سهم بازار

نوامبر 30, 2018 0 Comments

در این فصل پس از جمع آوری و تلخیص داده ها با استفاده از نرم افزارهایAmos 8.5 و Spss 16 از طریق شاخص های توصیفی و آمار استنباطی به تجزیه تحلیل داده ها می پردازیم.
در بخش نخست، داده های جمع آوری شده با استفاده از شاخص های آمار توصیفی، توصیف و سپس به منظور ایجاد مدل اندازه گیری برازنده و قابل قبول، تحلیل عامل تاییدی با استفاده از نرم افزار اموس، در مورد کلیه عوامل نهفته متغیرهای تحقیق انجام می گیرد. در ادامه پس از بررسی نرمال بودن توزیع آماری با استفاده از SPSS همبستگی میان متغیرهای مستقل و وابسته مورد بررسی قرار می گیرند. در پایان با استفاده از تحلیل مسیر، روابط علی بین فرضیه های تحقیق مورد آزمون قرار می گیرند.
4-1- مشخصات پاسخ دهندگان و جامعه آماری
مشخصات پاسخ دهندگان به پرسشنامه این پژوهش، در جدول های 4-1 الی 4-10 به صورت خلاصه بیان شده است. این جداول بیانگر آن است که اکثر پاسخ دهندگان مالک، مدیر عامل و معاون بوده اند. این مطلب بیانگر آن است که اکثر پاسخ دهندگان از مدیران ارشد شرکت ها بودهاند و بنابر این آگاهی لازم و کافی برای پاسخ به سوالات پرسشنامه را داشتهاند.
جدول 4-1- عنوان پاسخ‌دهندگان
طبقه بندی
فراوانی
درصد
مالک/ مدیرعامل شرکت
معاون
سایر
بی پاسخ
55
48
14
13
42
37
11
10
مجموع
130
100
شکل 4-1- عنوان پاسخ‌دهندگان
جدول 4-2 بیانگر آن است که شرکتها عمده فعالیت کسب و کار خود را در چه کاری میدانند. اکثر شرکتهای نمونه آماری پژوهش، تولید کننده بوده و تمرکز بیشتری بر تولید دارند. 103 شرکت خود را به عنوان تولیدکننده معرفی نمودند. همچنین 14 شرکت خود را به عنوان تبدیل کننده، 17 شرکت به عنوان توزیع کننده و 6 شرکت به سایر عناوین (نظیر اجاره دهنده و …) معرفی نمودند.
جدول 4-2- مشخصات کسب و کار پاسخ‌دهندگان
مشخصات کسب و کار
فراوانی
درصد
تولیدکننده
تبدیل کننده
توزیع‌کننده
غیره(مانند اجاره، فروش)
103
14
17
6
74
10
12
4
مجموع
140*
100
** 5 شرکت خود را هم تولید کننده و هم تبدیل کننده، 5 شرکت خود را هم تولیدکننده و هم توزیع کننده و 6 شرکت هم خود را تولید کننده و هم غیره معرفی نمودند.
جدول4-3 نشان دهنده تعداد مراحل اصلی پردازش و وضعیت یکپارچگی در شرکتهای مورد پرسش این پژوهش میباشد. 60% پاسخ دهندگان تنها یک فرایند اصلی در شرکت خود دارند. برای شرکتهایی که تعداد فرایندهای آنان 2 و یا بیشتر میباشد، 12% غیر یکپارچه، 8% نیمه یکپارچه و 13% کاملا یکپارچه میباشند و 2% شرکت های شامل دو فرایند و بیشتر به این سوال پاسخ ندادهاند. همچنین 8% پاسخ دهندگان، به این سوال پاسخ ندادهاند.
جدول 4-3- تعداد مراحل اصلی پردازش و وضعیت یک‌پارچگی
تعداد مراحل اصلی پردازش
تعداد شرکت
وضعیت یک‌پارچگی
فراوانی
درصد
یک
79
غیر یک‌پارچه
79
60
دو و بیشتر
41
غیر یک‌پارچه
15
12
نیمه یک‌پارچه
11
8
کاملاً یک‌پارچه
13
10
بی پاسخ
2
2
بی پاسخ
10
بی پاسخ
10
8
مجموع
202
100
جدول4-4 فعالیت های مرتبط با خدمات اصلی شرکت را نشان میدهد. همانگونه که در جدول مشخص میباشد، اکثر شرکت ها بیش از یک فعالیت داشتهاند. تعداد 112 شرکت پژوهش و توسعه، 106 شرکت طراحی محصول، 91 شرکت پشتیبانی فنی و خدمات و 84 شرکت توزیع را مرتبط با خدمات اصلی شرکت خود معرفی نمودهاند. همچنین 8 شرکت به این پرسش پاسخ ندادهاند.
جدول 4-4- فعالیت‌های مرتبط با سرویس اصلی
فعالیت‌های مرتبط با خدمت اصلی
تعداد شرکت
پژوهش و توسعه
112
طراحی محصول
106
پشتیبانی فنی و خدمات
91
توزیع
84
بی پاسخ
8
مجموع
544*
*اکثر شرکت‌ها بیش از یک فعالیت داشته اند.
جدول 4-5 بیانگر آن است که اکثر شرکتهای نمونه این پژوهش از نظر تعداد کارکنان ، کوچک و یا متوسط هستند. 74% شرکتها تعداد کارکنان کمتر از 50 نفر، 13% 51 از تا 150 نفر، 2% از 151 تا 250 نفر، 1% بیشتر از 250 نفر کارمند دارند. همچنین 10% شرکتها به این پرسش پاسخ ندادهاند.
جدول 4-5- تعداد کارکنان در شرکت (تعداد و درصد)
تعداد
فراوانی
درصد
کمتر از 50
96
74
51-150
18
13
151-250
2
2
بیش‌تر از 250
1
1
بیپاسخ
13
10
مجموع
130
100
جدول 4-6 نشان دهنده سن شرکتهای پاسخ دهنده میباشد. 10% شرکتهای پاسخ دهنده کمتر از پنج سال، 48% بین 5 تا 10 سال، 30% بین 11 تا 15، 7% بین 16 تا 25 و 5% بیشتر از 25 سال عمر فعالیت دارند.
جدول4-6- عمر فعالیت شرکت‌های پاسخ‌دهنده
سال
فراوانی
درصد
کم‌تر از 5
13
10
10-5
62
48
15-11
39
30
25-15
9
7
بیش‌تر از 25
7
5
مجموع
130
100
شکل4-2- عمر فعالیت شرکت‌های پاسخ‌دهنده
جدول 4-7 بیانگر موقعیت کلی شرکتها در بازار اصلی خود بر اساس نظر پاسخ دهندگان میباشد. 1% شرکتها خود را رهبر بازار، 35% خود را بازیگر برتر، 60% خود را غیره معرفی نمودند. 18% پاسخ دهندگان هم به این پرسش پاسخی ندادند.
جدول 4-7- موقعیت کلی شرکت‌ها در بازارهای اصلی خود
موقعیت
فراوانی
درصد
رهبر بازار
2
1
بازیگر برتر (5تای اول)
45
35
غیره
60
46
بی پاسخ
23
18
مجموع
130
100
جدول 4-8 بیانگر تعداد رقبای اصلی شرکتهای پاسخ دهنده میباشد. هیچ شرکتی خود را بی رقیب نمیداند. همچنین 2% شرکتها تنها یک رقیب، 50% بین 2 تا پنج رقیب، 14% بین 6 تا 10 رقیب، 9% بین 11 تا 20 رقیب و 8% بیشتر از 20 رقیب دارند. همچنین 17% پاسخ دهندگان به این پرسش پاسخ ندادهاند.
جدول 4-8- تعداد رقبای کاری اصلی
تعداد
فراوانی
درصد
صفر
1
3
2
2-5
65
50
6-10
18
14
11-20
12
9
بیش از 20
10
8
بی پاسخ
22
17
مجموع
130
100
جدول 4-9 تعداد تامین کنندگان اصلی شرکتها را نشان میدهد. 4% شرکت ها تنها یک تامین کننده، 52% بین 2 تا 5 تامین کننده، 17% بین 6 تا 10 تامین کننده، 10% بین 11 تا 20 تامین کننده و 12% بیش از 20 تامین کننده دارند. همچنین 5% پاسخ دهندگان به این پرسش پاسخ ندادند.
جدول 4-9- تعداد تامین‌کنندگان
تعداد
فراوانی
درصد
1
5
4
2-5
68
52
6-10
22
17
11-20
13
10
بیش از 20
15
12
بی پاسخ
7
5
مجموع
130
100
جدول 4-10 بیانگر تعداد مشتریان اصلی شرکتهای پاسخ دهنده میباشد که عمده محصولات تولیدی شرکتها به این مشتریان فروخته میشود. 27% شرکتها تنها یک مشتری، 51% بین 2 تا 5 مشتری، 11% بین 6 تا 10 مشتری، 3% بین 11 تا 20 مشتری و 5% بیش از 20 مشتری دارند. همچنین 3% پاسخ دهندگان به این پرسش پاسخ ندادند.
جدول 4-10- تعداد مشتریان
تعداد
فراوانی
درصد
1
35
27
2-5
66
51
6-10
14
11
11-20
4
3
بیش از 20
7
5
بی پاسخ
4
3
مجموع
130
100
4-1-1- آمار توصیفی سوالات
آمار توصیفی تمام متغیرهای مشاده شده پژوهش به صورت خلاصه در جدول 4-11 آورده شده است. که به ترتیب این متغیرها تنوع محیطی(3 متغیر مشاهده شده، Q1-Q3)، پیچیدگی محیطی(3 متغیر مشاهده شده، Q4-Q6)، پویایی محیطی(5 متغیر مشاهده شده، Q7-Q11)، بخشندگی محیطی(6 متغیر مشاهده شده، Q12-Q17)، هزینه(4 متغیر مشاهده شده، Q18-Q21)، کیفیت(3 متغیر مشاهده شده، Q22-Q24)، عملکرد تحویل(3 متغیر مشاهده شده، Q25-Q27)، انعطاف پذیری(6 متغیر مشاهده شده، Q28-Q33)، ساختار زنجیره تامین(10 متغیر مشاهده شده، Q34-Q43) و عملکرد کسب و کار(5 متغیر مشاهده شده، Q44-Q48) میباشند. آمار توصیفی شامل میانگین، انحراف معیار، کمینه، میانه و بیشینه میباشد. میانگین این متغیرهای مشاده شده به میانه نزدیک میباشد. همچنین چولگی و کشیدگی از میزان خطای استاندارد کمتر میباشند. بنابراین، توزیع متغیرهای مشاده شده تقریبا نرمال درنظر گرفته میشود.
در این پژوهش، متغیرهای مشاده شده برای هر چهار ساختار مکنون طبق طیف 5 گزینه این لیکرت ارزیابی شدهاند. برای مشخصههای محیطی کسب و کار38، نمره کم (1) بیانگر سطح بسیار پایین تنوع، پیچیدگی، پویایی و بخشندگی میباشد. درحالیکه نمره متوسط و زیاد(5)، بانگر سطح متوسط و بسیار بالای تنوع، پیچیدگی، پویایی و بخشندگی میباشد. در اولویت های رقابتی39، نمرات از بی اهمیت یا اهمیت کم به هزینه، کیفیت، عملکرد تحویل و انعطاف پذیری شروع شده و به اهمیت بسیار در نمرات بالا (5) رسیده است. برای ساختار زنجیره تامین40 کمترین نمرات بیان کننده ساختار زنجیره تامین ناب، نمرات متوسط بیانگر ساختار زنجیره تامین ترکیبی و نمرات بالا نشان دهنده ساختار زنجیره تامین چابک میباشد. نهایتا برای عملکرد کسب و کار41، سهم بازار، رشد فروش، حاشیه سود، بازگشت سرمایه و بازگشت دارایی مورد پرسش قرار گرفته است.
جدول 4-11- آمار توصیفی متغیرهای مشاهده شده
پرسش
میانگین
انحراف معیار
حداقل
متوسط
حداکثر
پرسش
میانگین
انحراف معیار
حداقل
متوسط
حداکثر
Q1
92/2
03/1
1
3
5
Q25
66/3
81/0
2
4
5
Q2
01/2
05/1
1
2
5
Q26
04/4
82/0
2
4
5
Q3
94/2
88/0
1
3
5
Q27
46/3
75/0
2
3
5
Q4
45/3
91/0
1
3
5
Q28
32/3
83/0
1
3
5
Q5
11/3
86/0
1
3
5
Q29
21/3
82/0
1
3
5
Q6
31/3
86/0
1
3
5
Q30
36/3
84/0
1
3
5
Q7
96/2
94/0
1
3
5
Q31
45/3
88/0
1
3
5
Q8
07/3
84/0
1
3
5
Q32
52/3
89/0
1
4
5
Q9
11/3
86/0
1
3
5
Q33
30/3
84/0
1
3
5
Q10
27/3
88/0
1
3
5
Q34
93/2
94/0
1
3
5
Q11
98/2
70/0
1
3
4
Q35
01/3
82/0
1
3
5
Q12
79/3
72/0
1
4
5
Q36
65/2
95/0
1
3
5
Q13
97/2
73/0
1
3
5
Q37
50/3
84/0
1
4
5
Q14
97/3
67/0
2
4
5
Q38
50/3
85/0
1
4
5
Q15
94/3
76/0
2
4
5
Q39
29/3
90/0
1
3
5
Q16
75/3
78/0
2
4
5
Q40
19/3
87/0
1
3
5
Q17
16/3
98/0
1
3
5
Q41
21/3
94/0
1
3
5
Q18
00/4
74/0
2
4
5
Q42
06/3
93/0
1
3
5
Q19
82/3
63/0
2
4
5
Q43
12/3
88/0
1
3
5
Q20
72/3
71/0
2
4
5
Q44
10/3
85/0
1
3
5
Q21
40/3
88/0
1
3
5
Q45
24/3
74/0
1
3
5
Q22
81/3
82/0
1
4
5
Q46
11/3
70/0
1
3
5
Q23
37/4
63/0
2
4
5
Q47
10/3
69/0
1
3
5
Q24
10/4
66/0
2
4
5
Q48
13/3
73/0
1
3
5
4-2- آمار استنباطی
آمار استنباطی هنگامی موضوعیت پیدا می کند که نمونه گیری وجود داشته باشد. پس از بررسی آمار توصیفی در ادامه با استفاده از آمار استنباطی، ابتدا روایی و پایایی پرسشنامه، سپس همبستگی متغیر ها و در نهایت فرضیه های تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است.
4-2-1- نتایج بررسی روایی
پیش از ارزیابی مدل ساختاری ارائه شده، لازم است معناداری وزن رگرسیونی (بار عاملی) سازه‌های مختلف پرسش‌نامه و همچنین ابعاد آنها در پیش‌بینی گویه‌های مربوطه، بررسی شده تا از برازندگی مدل‌های اندازه‌گیری و قابل قبول بودن نشان‌گرهای آن‌ها در اندازه‌گیری سازه‌ها اطمینان حاصل شود. این مهم، با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی تأییدی (CFA) و نرم‌افزار AMOS به انجام رسید. در تحلیل عاملی تأییدی در ابتدا بایستی از نرمال بودن داده های جمع آوری شده اطمینان حاصل کرد. این مهم در نرم افزار آموس به وسیله دو شاخص کشیدگی42 و چولگی43 سنجیده می شود.
شکل 4-3- مدل تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول تحقیق
برای این مقادیر منابع مختلف مقادیر مختلفب ارائه داده اند. به عنوان مثال چیو و همکاران44 (1998) مقادیر این دو شاخص را]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *