مقاله رایگان درمورد کیفیت گزارشگری، گزارشگری مالی، سرمایه گذاری، هزینه سرمایه

نوامبر 28, 2018 0 Comments

در تحقیقی دیگر ( کبیری، ۱۳۸۹ ) رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و هزینه های مالکیت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق عنوان می شود که در سال های اخیر تاکید جوامع حرفه ای حسابداری بر افشای کامل اطلاعات مالی و به حداکثر رساندن دقت اطلاعات افشا شده در گزارشات مالی ، بخصوص صورت های مالی می باشد. از طرف دیگر ، نشان داده شده که افزایش در دقت ( کیفیت ) اطلاعات مالی افشا شده، باعث تحمیل هزینه هایی بر شرکت خواهد شد. هزینه های ناشی از استفاده رقبای موجود در بازار رقابتی تولیدات و همچنین انگیزه رقبای بالقوه برای ورود به بازار و از دست دادن سهم بازار فروش، از مهم ترین این هزینه ها می باشند که از آن به عنوان هزینه های مالکیت یاد می شود .
( باقری ۱۳۹۱ ) به بررسی اثر کیفیت اطلاعات مالی بر ریسک نقدشوندگی و هزینه سهام عادی پرداخته است. در این تحقیق تأکید می گردد که امروزه با گسترش بازارهای سرمایه و افزایش فرصت های سرمایه گذاری، افراد به دنبال انتخاب بهترین پرتفوی سرمایه گذاری می باشند به گونه ای که بتوانند متناسب با ریسکی که متحمل می شوند، حداکثر بازده ممکن را به دست آورند. وجود شرایطی مانند عدم تقارن اطلاعاتی، انتخاب معکوس و عدم اطمینان، از جمله مواردی است که می تواند منجر به افزایش ریسک و بازده مورد انتظار و متعاقب آن ، هزینه سرمایه شرکت گردند. ریسک نقدشوندگی نیز یکی از اجزای ریسک کل می باشد که تحت تأثیر این عوامل افزایش می یابند. در این تحقیق اظهار می شود که افشای اطلاعات باکیفیت توسط واحدهای تجاری میتواند از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و انتخاب معکوس ، منجر به کاهش ریسک نقدشوندگی از یکسو و هزینه سرمایه شرکت، از سوی دیگر گردد . هدف از انجام تحقیق فوق نیز بررسی ارتباط بین کیفیت اطلاعات مالی افشا شده با ریسک نقدشوندگی سهام و هزینه سرمایه سهام عادی شرکت می باشد . جامعه آماری تحقیق ، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره زمانی تحقیق از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ می باشد که برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه برخی از مدل ها ، این دوره زمانی تا سال ۱۳۸۰ گسترش می یابد. فرضیه اول به بررسی ارتباط بین کیفیت اطلاعات مالی و ریسک نقدشوندگی سهام شرکت می پردازد و فرضیه دوم نیز در زمینه بررسی ارتباط کیفیت اطلاعات مالی و هزینه سرمایه سهام عادی، مطرح شده است .
نتایج تحقیق فوق، وجود ارتباط منفی بین برخی از ویژگی های کیفیت اطلاعات و ریسک نقدشوندگی را نشان داده، که این ارتباط تنها برای ویژگی های پایداری ، قابلیت اتکا و دقت سود ، معنادار بوده است همچنین یافته های تحقیق فوق حاکی از آن بوده است که بین کیفیت اطلاعات افشا شده توسط واحد تجاری و هزینه سرمایه سهام عادی شرکت، رابطه منفی وجود دارد که این رابطه برای متغیرهای دقت و فراوانی سود ، معنادار نبوده است .
( جوانمردی ۱۳۹۰ ) نیز به بررسی کیفیت گزارشگری مالی و پراکندگی بازده غیرعادی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. در واقع هدف پژوهش فوق ، تعیین ارتباط بین کاهش در کیفیت گزارشگری مالی اندازه گیری شده بر مبنای تعهدی کیفیت سود و پراکندگی بازده غیرعادی سهام بوده است. در این پژوهش، داده های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به صورت سالانه و برای دوره زمانی ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷ مورد بررسی قرار گرفته و جهت آزمون فرضیه ها از دو مدل رگرسیونی چند متغیره ، یکی بر اساس داده های مقطعی و دیگری بر اساس داده های ترکیبی استفاده شده است. همچنین به منظور محاسبه کیفیت سود ، از مدل دی چاو و دیچو ( ۲۰۰۲ ) که کیفیت سود با استفاده از کیفیت اقلام تعهدی اندازه گیری شده و مجذور اقلام تعهدی اختیاری استفاده شده است .
( سجادی ، حاجی زاده و نیک کار ۱۳۹۱ ) تاثیر هزینه های نمایندگی و کیفیت گزارشگری مالی بر ریسک سرمایه گذاری در شرکتهای بورسی را مورد توجه قرار داده اند. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر هزینه های نمایندگی و کیفیت گزارشگری مالی بر ریسک سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش با استفاده از داده های ۱۲۰ شرکت موجود در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی سال های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۹ به بررسی این موضوع پرداخته شده است. الگوی رگرسیون پژوهش با استفاده از روش داده های تابلویی با رویکرد اثرات ثابت، بررسی و آزمون شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان داده است که هزینه های نمایندگی ، تاثیر مثبت و معنادار ، اما کیفیت گزارشگری مالی تاثیر منفی و معناداری بر ریسک سرمایه گذاری شرکت ها دارند.
( عرب مازار یزدی و طالبیان ۱۳۸۸ ) در پژوهشی با عنوان کیفیت گزارشگری مالی ، ریسک اطلاعاتی و هزینه سرمایه ، به بررسی تاثیر کیفیت گزارشگری مالی و ریسک اطلاعاتی بر هزینه سرمایه ، طی سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ پرداختند . یافته های پژوهش آنان حاکی از آن است که هزینه سرمایه شرکت های باکیفیت اقلام تعهدی پایین، از هزینه سرمایه شرکت های با کیفیت اقلام تعهدی بالا، بیشتر است. همچنین یافته های پژوهش آنها نشان داد که اقلام تعهدی اختیاری ، بیشتر از اقلام تعهدی غیراختیاری، هزینه سرمایه شرکت را تحت تاثیر قرار می دهد .
همچنین ( احمد پور و رسائیان ۱۳۸۵ ) در پژوهش خود ، سودمندی اطلاعات مالی را در توضیح اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام، اثبات کردند. شواهد ارائه شده در این پژوهش بیانگر این موضوع است که داده های صورت های مالی، اطلاعاتی را فراهم می کند که سبب کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بازار می شود و نشان می دهد که سرمایه گذاران باید این اطلاعات را در ارزیابی ریسک بالقوه و در نتیجه در تصمیم های سرمایه گذاری خود به طور کامل به کار گیرند .
در تحقیق مهم دیگر مرتبط با موضوع، ( تقوی ۱۳۸۸ ) به بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و مانده وجه نقد ، پرداخته شده است. در این تحقیق ، کیفیت گزارشگری مالی به عنوان عاملی موثر در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی که میتواند بر ابعاد مختلف شرکت تاثیر داشته باشد، مورد توجه قرار گرفته است. در تحقیق فوق، اثر کیفیت گزارشگری مالی در قالب کیفیت اقلام تعهدی، بر میزان نگهداشت وجه نقد در شرکت های ایرانی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که کیفیت گزارشگری مالی، رابطه منفی و معناداری با نقد و معادلهای نقدی دارد. به این معنا که هر چه کیفیت گزارشگری، بالاتر باشد، شرکت ها وجه نقد کمتری نگهداری می نمایند .
از این رو توجه به کیفیت گزارشگری مالی از سوی شرکت ها، در کاهش هزینه های تامین مالی ناشی از نگهداشت وجه نقد مازاد، حائز اهمیت است. همچنین در مدل مربوط به عوامل موثر بر مانده نقد شرکت ها ، فرصت های رشد و جریان نقدی ، اثر مثبت بر مانده نقد داشته است . در مجموع ، پیشینه تحقیقات مرتبط با پژوهش و تحقیق حاضر، عمدتا در دو حوزه مختلف : عوامل مربوط به سیاست تقسیم سود و همچنین عوامل مرتبط با کیفیت گزارشگری مالی ، مطرح بوده است . ما در تحقیق حاضر به بررسی نقش کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدودکننده سیاست تقسیم سود شرکت ها بر روی تصمیمات سرمایه گذاری آنان خواهیم پرداخت .
۲-۱۶) تاریخچه مطالعاتی
مطالعات خارجی
جدول (۲-۱) :تحقیقات مرتبط با کیفیت گزارشگری مالی
نتایج حاصل از تحقیق
سال
محقق
موضوع تحقیق
ردیف
افزایش کیفیت گزارشگری مالی به طورمعناداری موجب افزایش کارایی سرمــایه گذاری میگردد
(بین کیفیت گزارشگری مالی و سـرمایه گذاری کمتر و بیشتر از حد رابطه معناداری برقرار است)
۲۰۰۹
۲۰۰۶
بی دل۹۷
بی دل و هیلاری۹۸
تاثیر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه گذاری
۱
شاخص های کیفیت گزارشگری مــالی هم بــا بیش – ســــرمـــایه گذاری و هم بــا کــم – سرمایه گذاری رابطه منفی دارد.
۲۰۰۶
وردی۹۹
رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری
۲
کیفیت گزارشگری مالی از لحاظ آماری با نوسانات بازده سهام دارای رابطه منفی است.
۲۰۰۵
راج گوپال
ون کاتاچلم۱۰۰
رابطه کیفیت گزارشگری
مالی با نوسانات بازده سهام
۳
کیفیت بالا برای گزارشگری مـــالی موجب بهبود کارایی تخصیص سرمایه می شود.
۲۰۰۵
سان۱۰۱
پیش بینی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی با کارایی تخصیص سرمایه
۴
کیفیت پایین گزارشگری مــالی منجر به ایجـــاد ریسک اطلاعات و افزایش هزینه سرمایه می شود.
۲۰۰۴
ورکچیا و
لئوز۱۰۲
بررسی رابطه کیفیت گزارشگری مالی و هزینه سرمایه
۵
افزایش کیفیت اطلاعات مالی منجر به کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و در نتیجه به کاهش هزینه سرمایه منجر می شود و ارتباط معنــاداری بین متغیرهای مزبور وجود دارد.
۲۰۰۳
۱۹۹۱
۱۹۸۶
۱۹۸۵
ایسلی و اوهارا۱۰۳
دیاموند و ورکچیا
امیهود و مندلسون
گلوستن و میلگروم
بررسی رابطه کیفیت گزارشگری مالی و هزینه سرمایه
۶
بهبود گزارشگری مالی موجب افـزایش درجه نقد شوندگی سهام و بهبود عملکرد سهام می شود.
۱۹۹۹
هیلی و
پالپو۱۰۴
بررسی رابطه کیفیت گزارشگری مالی و درجه
نقد شوندگی سهام
۷
جدول (۲-۲): تحقیقات مرتبط با سیاست تقسیم سود
نتایج حاصل از تحقیق
سال
محقق
موضوع تحقیق
ردیف
افزایش و حفظ جریان سود تقسیمی به طور معناداری موجب کاهش سرمایه گذاری در پروژه های سودآور می گردد.
۲۰۱۰
دانیل۱۰۵
آثار منفی تقسیم سود برروی کاهش سرمایه گذاری
۱
تصمیمات تقسیم سود دارای محدودیت معنادار و بـــا اهمیتی (تاثیر منفی) بر روی تصمیمات سرمایه گذاری است.
۲۰۰۵
براو۱۰۶
آثار تصمیمات مربوط به تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری
۲
تقسیم ســـود، تــــاثیر منفی معنـــاداری بــر سرمایه گذاری ها دارد.
۱۹۸۳
۱۹۶۷
پترسون
و بنش۱۰۷
دریمز و
کیورز۱۰۸
بررسی آثار سیاست تقسیم سود بر سرمایه گذاری
۳
مطالعات داخلی
جدول (۲-۳): تحقیقات مرتبط با کیفیت گزارشگری مالی
نتایج حاصل از تحقیق
سال
محقق
موضوع تحقیق
ردیف
نتایج تحقیق فوق وجود ارتباط منفی بین برخی از ویژگیهای کیفیت اطلاعات و ریسک نقد شوندگی را نشان داده است همچنین بین کیفیت اطلاعات افشا شده و هزینه سرمایه سهام عادی رابطه منفی وجود دارد.
۱۳۹۱
باقری
اثر کیفیت اطلاعات مالی بر ریسک نقد شوندگی و هزینه سهام عادی
۱
هزینه های نمایندگی تاثیر مثبت ومعنادار، اما کیفیت گزارشگری مالی تاثیر منفی و معناداری بـر ریسک سرمایه گذاری شرکت ها دارند.
۱۳۹۱
سجادی
حاجی زاده
نیک کار
تاثیر هزینه های نمایندگی و کیفیت گزارشگری مالی بر ریسک سرمایه گذاری
۲
بین کیفیت گزارشگری مالی و پــراکندگی بــازده غیرعادی سهام ارتباط منفی و معناداری وجود]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *