مقایسه نتایج و مورفولوژی

دانلود پایان نامه

جستجو در سایت ما :

شکل1-13- پلیایزوفتالامیدهای سنتز شده
روش اول : با استفاده از روش مرسوم محلول در دمای بالا و روش دوم با استفاده از MW. هر دو روش از کاتالیست های مختلف (DBTL:dibutyltin dilaurate)، پیریدین و تری اتیل آمین و یا بدون کاتالیست بهره میبردند. بهترین نتیجه با استفاده از کاتالیزور DBTL و تحت احیای MW همراه با پلیمریزاسیون گرمایی به دست آمد. همهی پلیمرها مقادیری از چرخش نوری نشان دادند که تأیید کننده فعالیت نوری آنها بود. پلیمرهای به دست آمده از روش های مختلف چرخشهای نوری متفاوتی نشان دادند و این حقیقت را که چرخش نوری به ساختار کلی و نظم زنجیره های پلیمری ایجاد شده وابسته است تأیید کردند. شگفت آن که، پلیمرهایی که با ساختار مشابه توسط همان روش با مقادیر مختلف کاتالیست ها پلیمریزه شدند مقادیر متفاومت ارائه دادند. مقادیر 5/28- تا5/28 + = برای پلیمرهایa P14 که با استفاده از DBTL و تریاتیلن دیآمین بعنوان کاتالیست تهیه شدند، بدست آمد. بزرگی گروه آویزان دارای زیر بنای آلیفاتیک خواص پلیمر را تحت تأثیر قرار میدهد با این نتیجه که پلیمرهایی با حلالیت مناسب که دارای پایداری دمایی پایین هستند به دست میآیند. (5% وزن را در دمای˚C 215-210 از دست می دهند)
نویسندگان ادعا می کنند از آنجاییکه این پلیمرها فعال نوری هستند و آمینو اسیدها در آنها وجود دارند، آنها به احتمال زیاد زیست تخریب پذیرند و بنابراین به عنوان پلیمرهای سازگار با محیط زیست دسته بندی میشوند. علاوه بر این آنها این توانایی را دارند که بعنوان فاز ثابت کایرال در کروماتوگرافی گازی (GC) برای جداسازی از مخلوط راسمیک بکار روند.
در کاری مشابه OAPS، (شکل1-14) پلی ایزوفتالیمیدهای دارای گروه آویزانL-Alanin (P15 و P19 ) یا میتونین (P16) و گروه فتالیمید تحت شرایط گرمایی معمولی و توسط روش MW با بکارگیری فاز مایع بعنوان حلال تهیه شدند ]60,62 [. روش MW حرارتی به وضوح کارآمدتر از گرمایش حرارتی بود. پلیمرها دمای دکامپوز شدن بالای ˚C300 نشان دادند و Tg بین ˚C 113 و 208 بدست آمد. LOI برایP16 با بکارگیری معادله وان کرولن بزرگتر از 35 بود. بنابراین این پلیمرها بعنوان پلیمرهای خود خاموش کن طبقه بندی شدهاند. در مدلی مشابه، OAPS مشتق شده از 5- (2- فتالیمیدیل-3- متیل بوتانوئیل آمینو) ایزو فتالیک اسید یا S2-4-](4- متیل2– فتالیمیدیل پنتانوئیل آمینو) بنزوئیل آمینو[ ایزوفتالیک اسید و دی آمینهای آروماتیک (P18 و P17) سنتز شدند و خواص آنها شناسایی شد] 56,59,93[. در این مسیر ساختار P20 پلیمرهای مشابه شامل گروه های آویزان پربرموفتالیمید، پلی آمید های فعال نوری مقاوم در برابر شعله معرفی شده و مقادیر زیر برای آن گزارش شد.
5/78- تا 4/122- : ، ˚C197- 236 : Tgs و LOls بالای 65% .

مطلب مرتبط :   تحقیق رایگان با موضوع دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی و سازگاری زناشویی زوجین

شکل1-14- پلی ایزوفتالیمیدهای شامل گروههای آویزان L-Alanin
1-11- پلیمرهای حاوی واحدهای بای نفتیل
پلیآمیدها و پلیایمیدهایی که ساختارهای سخت میله مانند دارند، به دلیل خصوصیات منحصر به فرد گرمایی، مکانیکی و مورفولوژی افزایش تقاضا یافتهاند. اما سنتز و فرایندپذیری این مواد در نتیجه حلالیت کم و گداز ناپذیری عموما مشکل است. یکی از تدابیر موفقیت آمیز برای افزایش حلالیت و فرایند پذیری این پلیمرها معرفی استخلافهای حجیم مثل گروههای آلکیل جانبی انعطافپذیر، نامتقارن و گروههای آلیسیکلیک وساختارهای پیچ خورده هستند ]5,91,11,100,40[. برای توسعه پلیمرهای با عملکرد بالا که فرایندپذیری آسانی داشته باشند، باید اصلاحاتی در حلالیت آنها صورت بگیرد که در حین افزایش فرایند پذیری، خواص مطلوب پلیمر ازجمله سختی ساختار و پایداری گرمایی آنها حفظ شود. یکی از روشهایی که به کار گرفته شده است تا حلالیت پلی آمیدها وپلی ایمیدها افزایش یابد اتصال واحدهای غیر قطبی مثل گروههای حجیم ناهمصفحه به رشته اصلی پلیمر میباشد. نفتالن گروهی حجیم با ساختار صلب و سخت است که مقاومت گرمایی بالایی دارد ]15,36,43,47[.
اتصال والحاق گروههای بایفنیل میتواند فشردگیها وبرهمکنشهای بین ملکولی را کاهش دهد. در کاری که توسط گروهی از پژوهشگران انجام شد، یک مونومر جدید دارای استخلاف نفتالن با نام 2و2-دی نفتیل بای فنیل-4و4- دی آمین سنتز شد (شکل1-15) و در تهیه پلیآمیدها و پلیایمیدهای محلول از طریق واکنش دیآمین با دیانیدریدهای تجاری و دی کربوکسیلیک اسیدها به کاربرده شد ]48.[
شکل1- 15- سنتز مونومر2و2-دی نفتیل بای فنیل-4و4- دی آمین

حلالیت، خواص کششی، خواص گرمایی، پایداری الکتروشیمیایی، وثابت دیالکتریک پلیآمیدها و پلیایمیدهای بدستآمده گزارش شده است. پلیآمیدهای PA1 وPA2 توسط واکنش تراکمی مستقیم دی آمین(4) با دستهای از دی کربوکسیلیک اسیدهای آروماتیک درحلالNMP با استفاده از تری فنیل فسفیت به عنوان عامل تغلیظ کننده بدست آمدند (شکل 1-16). پلیایمیدها نیز طی دو مرحله از طریق ایجاد پلی آمیک اسید و سپس ایمیدی شدن شیمیایی یا گرمایی تشکیل شدند (شکل1-17).

مطلب مرتبط :   استاندارد و آبشستگی

شکل 1-16- سنتز پلیآمیدهای PA1-PA4

شکل1-17- مسیر سنتز پلیایمیدها
جدول 1-4 حلالیت وکیفیت فیلم پلی آمیدها و پلیایمیدهای بدست آمده را نشان میدهد. این پلیمرها حلالیت خوبی در حلالهای آلی مثل ,NMP,DMAC ,DMFپیریدین، بوتیرولاکتون و سیکلوهگزانون نشان می دهند. این حلالیت خوب توسط اصلاح ساختار پلیمرها از طریق اتصال گروههای ناهمصفحه باینفتیل به رشته اصلی پلیمر ایجاد شد. در واقع اتصال گروههای باینفتیل به رشته اصلی پلیمر باعث ایجاد رشتههای ناهم صفحه با کمترین برهمکنش بین شاخهای میشود. مقایسه نتایج موجود در جدول 1-4 نشان میدهد که پلیآمیدهای Ref2 حلالیت ضعیفتری از پلیمرهای همرده خود درPI1 ,PI3 دارند و این موضوع تاثیر وجود حلقههای باینفتیل را در ساختار پلیمر نشان میدهد. وجود گروه باینفتیل میتواند ویژگیهای پردازش این پلیمرهای نسبتا مقاوم را بهبود بخشد. علاوه بر این مقدار بالای Td10% (جدول1-5) این پلیآمیدها هم به دلیل حضور گروههای سخت وصلب باینفتیل است که ثبات حرارتی این پلیمرها را نیز افزایش میدهد. همچنین مقایسه نتایج حلالیت پلیایمیدها نیز با پلی-ایمیدهای Ref1تاثیر حضور حلقههای نفتالن و بای نفتیل را در افزایش حلالیت نشان میدهد.
جدول 1-6 خواص مکانیکی و حرارتی فیلمهای پلیآمید و پلیایمید را نشان میدهد. فیلمهای انعطافپذیر با قالبریزی در حلال DMFبدست آمدند و دارای استحکام کششی در محدوده فشار MPa 128-84 و مدول کششی در محدودهGPa 6/2-2 بودند. جدول1-7 ثابت دیالکتریک ودانسیته پلیآمیدها وپلی ایمیدهای سنتز شده را نشان میدهد.
الف ب
شکل1-18- ساختار( الف)) , Ref2 ب Ref1 (