ملاحظات اخلاقی و مسائل اخلاقی

دانلود پایان نامه

تمرین شماره(7): که به صورت اکتیو انجام می شود شامل راه رفتن در عرض استخر همراه با حرکت کشش دست ها به طرف بالای سر
تمرین شماره(8): در حالی که فرد به پهلو راه(پای بوکس) می رود سعی می کند با دستانی کاملا صاف عرض استخر را طی کند.
تمرین شماره(9): درحالی که فرد به صورت پای ضربدری راه می رود سعی می کند با دست کاملا کشیده عرض استخر را طی کند.
تمرین شماره(10): در حالی که فرد دست های خود را قلاب کرده و کاملا کشیده است سعی می کند تمام عرض استخر را به صورت راه رفتن همراه با چرخش(360) درجه انجام دهد. این حرکت لازم است برعکس آن نیز حتما انجام شود.
تمرین شماره(11): در حالی که پاها دو برابر عرض شانه ها باز می باشد با دست راست مچ دست چپ را گرفته در حالی که دست ها کاملا کشیده است و درون آب قرار دارد فرد سعی می کند آب را با ساعد و بازو خود بصورت یک نیم دایره ابتدا آب را از چپ به راست و سپس همین تمرین را از راست به چپ انجام دهد(3 ست هر بار 10 حرکت).
تمرین شماره(12): دست ها کاملا صاف در دو طرف بدن فرد تا گردن درون آب فرو رفته است در حالی که دست ها کاملا صاف است و پاها کمی خمیده سعی می کند دو دست خود تا جلوی سینه به هم برساند(سه ست هر بار10حرکت).
تمرین شماره(13): بازوها به سینه می چسبد در حالی که آرنج ها خم بطرف سینه خواهد بود در حالی که فرد تا سینه درون آب قرار دارد سعی می کند در مرحله اول با پشت بازو و ساعد آب را به طرف بیرون فشار دهد سپس دست ها را به مرحله قبل فشار وارد می آورد.
تمرین شماره(14): در حالی که پاها به نزدیک هم می باشد فرد سعی می کند به طرف پاها رفته پشت زانوها را گرفته و نگه دارد(سه ست 10ثانیه).
تمرین شماره(15): در حالی که تمرین کننده ها کنار دیواره استخر ایستاده اند یک پا را به صورت زانوی خم نزدیک سینه بیاورد و نگه دارن(سه ست 10ثانیه).
تمرین شماره(16): تمرین کننده ها در عرض استخر شروع به راه رفتن می کند همزمان سعی می کنند زانو خود را بالا بیاورند(رفت و برگشت).
مطلب مرتبط :   نظارت مستقیم و پایان نامه

جستجو در سایت ما :


تمرین شماره(17): تمرین کننده ها دست ها را به دیواره استخر می گیرند و سعی می کنند زانو را به سینه نزدیک و سپس پا را به طرف پائین هدایت می کنند(سه ست 15 تکرار).
تمرین شماره(18): در حالی که دو دست دیواره استخر را گرفته سعی خواهد کرد در حالی که یک زانو خم است پا را از پهلو به طرف مرکز بدن هدایت کند(سه ست 15 تکرار).
تمرین شماره(19): در حالی که پشت به دیواره تمرین کننده ایستاده است سعی می کند دیواره را با دست بگیرد و با بالا آوردن شکم پا را همانند دوچرخه سواری حرکت می دهد(سه ست 15 تکرار).
تمرین شماره(20): در حالی که دست ها را از پشت به دیواره استخر گرفته و پاها را بالا آورده سعی می کند دو پا را به هم نزدیک کند سپس دو تا پا را همزمان به سینه نزدیک کند و به سر جای اول برگرداند(سه ست 15 تکرار).
تمرین شماره(21): یکی از تمرینات دیگر اینکه از آزمودنی ها می خواهیم به پشت روی آب شناور شوند و سعی کنند در حالی بدن کاملا صاف است پاها را همانند(پای کرال پشت) به حرکت در آورند(دوتا عرض).
تمرین شماره(22): آزمودنی ها در عرض استخر شروع به راه رفتن به پشت می کنند(دو تا عرض).
تمرین شماره(23): آزمودنی در حالی که صورت و تمامی بدنش بر روی آب قرار گرفته با دستانی کاملا کشیده(شناوری بر روی سینه) انجام داده است سعی می کند با یک حرکت پاهای خود را با دستانش گرفته و سپس به مرحله ابتدای خود برگردد(سه ست 15 بار تکرار).
روش های آماری
در این پژوهش از آزمونرمالیته کلوموگروف-اسمیرنوف ، جهت بررسی توزیع داده ها از حیث نرمال بودن یا نبودن استفاده شد ، بر این اساس پس از همگنی داده ها توسط تست لون جهت تفاوت میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون در گروه ها در فرضیه ها ، از آزمون Tهمبسته برای مقایسه میانگین پس آزمون درون گروها و همبسته برای مقایسه میانگین پس آزمون درون گروها و Tمستقل برای مقایسه میانگین پیش آزمون و پس آزمون بین گروه ها استفاده شد.
ملاحظات اخلاقی
به منظور رعایت مسائل اخلاقی و انسانی ، به کلیه آزمودنیها این اطمینان داده می شود که تمامی این اطلاعات نزد محقق محفوظ مانده و فقط از نتایج کلی بهره برداری خواهد شد. همچنین در تدوین مشخصات فردی و رضایت نامه همکاری ، از طرح سوالات و مواردی که جنبه خصوصی برای افراد دارد ، شد.
محدویت های تحقیق
با توجه به این که امکان کنترل دقیق همه شرایط آزمودنی ها میسر نمی باشد ، محدویت های تحقیق به گروه کنترل که شامل موارد همچون ؛ سن ، جنسیت ، دمای آب ، رطوبت و شرایط تمرین غیره …..تقسیم می شوند وگروه غیر کنترل که مواردی مانند ؛ عادت های غلط حرکتی ، تغذیه , مصرف داروهای خاص که تاثیر در روند پژوهش می گذارد.
فصل چهارم