منابع مقاله با موضوع استرس، اندازه اثر، کار کودک

نوامبر 30, 2018 0 Comments

X نشان دهنده اجرای مرحله درمان که شامل 16 جلسه درمان است که به هرجلسه دو ساعت اختصاص داده شد. در این نشستها اعضا به تمرین گروهی و انفرادی آواز ملودیک پرداختند. به این صورت که در هرجلسه دو قطعه شعر همراه با آهنگ و بدون آهنگ و همچنین تمرین نفسگیری با پخش موسیقی بیکلام آموزش داده شد. علاوه برآن آزمودنیها در هر جلسه به تمرین ساز دهنی، فلوت، آرام سازی، خواندن ترانههای کودکانه که ازCD نظر انتخاب شده بود، به همراه موسیقی و بدون آن و خواندن یک متن ـ که خود کودکان از کتابهای داستانی که از قبل متناسب با سن آزمودنیها انتخاب شده بود ـ زیر نظر پژوهشگر پرداختند. در هر جلسه تمام فعالیعتهای فوق هم به شکل انفرادی و هم به شکل گروهی انجام شد. همچنین در هر جلسه آزمودنیها، ملودیها را با حضور پژوهشگر از بر میکردند.O6تاO10 نیز نشان دهنده ارزیابی متغیرهای وابسته در پس آزمون است؛ به عبارتی پس از اتمام 16 جلسه تمرین به مدت سه هفته و هر سه روز یکبار مجدداً “مقیاس تجدید نظر شده اضطراب آشکار کودکان151(RCMAS)” و “مقیاس شدت لکنت کودکانSSI-3 ” از آزمودنیها گرفته شد.
برای محاسبه اندازه اثر، از روش “میانگین کاهش از خط پایه” استفاده شده است. در این روش میانگین مشاهدات مرحله درمان یا پیگیری از میانگین مشاهدات خط پایه کم می‌شود. نتیجه عملیات بر میانگین مشاهدات خط پایه تقسیم شده و حاصل در عدد 100 ضرب می‌شود (کمبپل، 2004).
فرمول محاسبه اندازه اثر در مرحله درمان و پیگیری
مقداراندازه اثر:میانگین مشاهدات مرحله درمان یا پیگیری- میانگین مشاهدات خط پایه × 100 میانگین مشاهدات خط پایه
پرسشهای پژوهش
4-1 پرسش اول
آیا آواز- ملودیک بر کاهش لکنت کودکان تاثیر دارد؟
.
* کودک اوّل
اوّلین کودک، پسری 10 ساله، دانشآموز پایه چهارم ابتدایی است. بنا بر آنچه والدین این فرد گزارش کردهاند و بر اساس مشاهدات انجام شده، وی فردی، زود جوش، کمرو، عجول و مضطرب است. سیر رشدی زبان او تا سه سال و نیم روند طبیعی داشته ولی در اثر ترس و استرس و ـ به گزارش والدین ـ بر اثر یک حادث دچار لکنت میشود. چندین بار تا به حال برای درمان به گفتار درمانگر مراجع نموده است اما به دلیل عدم پیگیری مداوم در او بهبودی حاصل نشده است.
نمودار (1-4) -لکنت 1 در 10 مرحله (5 مرحله پیش از مداخله و 5 مرحله بعد از مداخله)
با توجه به نمودار (1-4)، نمرات لکنت شماره یک در مقایسه با نمرات در مرحله خط پایه به یکدیگر نزدیک میباشند، اما در مرحله درمان و پس از آن و پیگیری آزمودنی نسبت به نمرات پیش ازآن به لحاظ روند درمان و تراز آن در جایگاه بهتری قرار دارد و این تفاوت از تأثیر مثبت درمان حکایت میکند. میزان تأثیر در این مقیاس در مرحله درمان و پیگیری 39% درصد است. یعنی درمان اثر بخش بوده است.
طبق آنچه مشاهده و گفته شد پاسخ این سؤال که آیا آواز ملودیک بر کاهش لکنت دانشآموزان مورد بررسی تأثیر دارد؟ مثبت بوده و روند صعودی درمان با شیب تند، دلیلی بر این ادعا است.
پس از بررسی سوال پژوهشی هر کودک در زیر مولفههای لکنت شامل: فراوانی، دیرش و رفتارهای فیزیکی همراه ـ طی نمودار جداگانه ی مورد بررسی قرار گرفت.
فراوانی لکنت، دیرش و رفتارهای فیزیکی همراه، (کودک اول)
نمودار (1-1-4) -فراوانی لکنت، دیرش و رفتار های فیزیکی همراه1 در 10 مرحله (5 مرحله پیش از مداخله و 5 مرحله بعد از مداخله)
با توجه به نمودار (1-1-4)، فراوانی لکنت، دیرش و رفتارهای فیزیکی همراه شماره یک در مقایسه با نمرات در مرحله خط پایه به یکدیگر نزدیک میباشند، اما در مرحله درمان و پس از آن و پیگیری آزمودنی نسبت به نمرات پیش آزمون هم از لحاظ روند درمان و تراز آن در جایگاه بهتری قرار دارد؛ و این تفاوت دلیلی بر تأثیر مثبت درمان است. اندازه اثر در این مقیاس در مرحله درمان و پیگیری در فراوانی لکنت 7/26%، دیرش 8/44% و در رفتارهای فیزیکی همراه 4/56% درصد است. یعنی درمان اثر بخش بوده است.
* کودک دوم
دومین کودک پسری است 11 ساله که دانشآموز پایه پنجم ابتدایی است. به گزارش والدین و مشاهدات انجام شده فردی، زود جوش، کمرو، عجول و در عین حال مضطرب، عصبانی و پرخاشگر است. سیر رشدی زبان او تا سه ساله نیم روند طبیعی داشته اما در اثر ترس و استرس به گزارش والدین یک حادث دچار لکنت میشود. و تا به حال هیچ گونه پیگیری و درمانی برای لکنتش صورت نگرفته است.
نمودار (2-4) -لکنت 2 در 10 مرحله (5 مرحله پیش از مداخله و 5 مرحله بعد از مداخله)
با توجه به نمودار (2-4)، نمرات لکنت شماره دو در مقایسه با نمرات در مرحله خط پایه به یکدیگر نزدیک میباشند، اما در مرحله درمان و پس از درمان و پیگیری آزمودنی نسبت به نمرات پیش از آزمون هم از لحاظ روند درمان و تراز آن در جایگاه بهتری قرار داردو این تفاوت خود دلیلی آشکار بر تأثیر مثبت درمان است اگر چه تأثیر در مرحله سوم و چهارم پس از آزمون روند صعودی دارد ولی در مرحله پنجم دوباره کاهش را نشان میدهد. اندازه اثر در این مقیاس در مرحله درمان و پیگیری 4/13% درصد است؛ یعنی درمان تا حدودی اثر بخش بوده است.
طبق آنچه مشاهده و گفته شد پاسخ این سؤال که آیا آواز ملودیک بر کاهش لکنت دانشآموزان مورد بررسی تأثیر دارد ، مثبت بوده و روند صعودی درمان دلیلی بر این ادعا است.
فراوانی لکنت، دیرش و رفتارهای فیزیکی همراه کودک دوم
نمودار (1-2-4) -فراوانی لکنت، دیرش و رفتارهای فیزیکی همراه شماره دو در 10 مرحله (5 مرحله پیش از مداخله و 5 مرحله بعد از مداخله)
با توجه به نمودار (1-2-4)، فراوانی لکنت، دیرش و رفتارهای فیزیکی همراه شماره دو در مقایسه با نمرات در مرحله خط پایه به یکدیگر نزدیک میباشند، اما در مرحله درمان و پس از آن و پیگیری آزمودنی در مؤلفه دیرش و رفتارهای فیزیکی نسبت به نمرات پیش آزمون هم از لحاظ روند درمان و تراز آن در جایگاه بهتری قرار دارد و این تفاوت دلیلی بر تأثیر مثبت درمان بر دیرش و رفتارهای فیزیکی است. اندازه اثر در این مقیاس در مرحله درمان و پیگیری در فراوانی لکنت 13/1%، دیرش 7/21% و در رفتارهای فیزیکی همراه 7/21% درصد است. یعنی درمان اثر بخش بوده است.
* کودک سوم
سومین کودک پسری12 ساله، پایه ششم ابتدایی است. طبق گزارش والدین و بر اساس مشاهدات انجام شده، فردی زود جوش، عجول، مضطرب، زودرنج و در عین حال دارای روابط عمومی خوب و خوش برخورد است. سیر رشدی زبان او تا سه سالگی روند طبیعی داشته ولی در اثر ترس و استرس ناشی از یک حادثه (آتش سوزی) دچار لکنت میشود و تا کنون هیچگونه درمان خاصی را دریافت ننموده است.
نمودار (3-4) -لکنت 3 در 10 مرحله (5 مرحله پیش از مداخله و 5 مرحله بعد از مداخله)
با توجه به نمودار (3-4)، نمرات لکنت شماره سه در مقایسه با نمرات در مرحله خط پایه به یکدیگر نزدیک میباشند، اما در مرحله درمان و پس از درمان و پیگیری آزمودنی نسبت به نمرات پیش از آن هم از لحاظ روند درمان و تراز آن در جایگاه بهتری قرار دارد و این تفاوت نشانگر تأثیر مثبت درمان است. اندازه اثر در این مقیاس در مرحله درمان و پیگیری 3/46% درصد است. یعنی درمان اثر بخش بوده است.
طبق آنچه مشاهده گردید پاسخ این پرسش که آیا آواز ملودیک بر کاهش لکنت دانشآموزان مورد بررسی تأثیر دارد ، مثبت بوده و روند صعودی درمان با شیب تند دلیلی بر این ادعا است.
فراوانی لکنت، دیرش و رفتارهای فیزیکی همراه کودک سوم
نمودار (1-3-4) -فراوانی لکنت، دیرش و رفتارهای فیزیکی همراه3 در 10 مرحله (5 مرحله پیش از مداخله و 5 مرحله بعد از مداخله)
با توجه به نمودار (1-3-4)، فراوانی لکنت، دیرش و رفتارهای فیزیکی همراه شماره سه در مقایسه با نمرات در مرحله خط پایه به یکدیگر نزدیک میباشند، اما در مرحله درمان و پس از درمان و پیگیری آزمودنی نسبت به نمرات پیش آزمون به لحاظ روند درمان و تراز آن در جایگاه بهتری قرار دارد و این تفاوت دلیلی بر تأثیر مثبت درمان بر فراوانی لکنت، دیرش و رفتارهای فیزیکی است.
اندازه اثر در این مقیاس در مرحله درمان و پیگیری در فراوانی لکنت 13/45%، دیرش 75/68% و در رفتارهای فیزیکی همراه 57/28% درصد است. یعنی درمان اثر بخش بوده است.
* کودک چهارم
چهارمین کودک نیز پسری 12 ساله، پایه ششم ابتدایی است. به گزارش والدین و مشاهدات انجام شده او فردی زود جوش، عجول،مضطرب، زود رنج و در عین حال خوش برخورد و دارای روابط عمومی قوی است. سیر رشدی زبان او تا 2سالگی روندد طبیعی داشته ولی بعد از آن بدون دلیل مشخصی دچار لکنت میشود. تا حالا هیچ گونه درمانی دریافت نکرده است.
نمودار (4-4) -لکنت 4 در 10 مرحله (5 مرحله پیش از مداخله و 5 مرحله بعد از مداخله)
با توجه به نمودار (4-4)، نمرات لکنت شماره چهار در مقایسه با نمرات در مرحله خط پایه به یکدیگر نزدیک میباشند، اما در مرحله درمان و پس از درمان و پیگیری آزمودنی نسبت به نمرات پیش از هم از لحاظ روند درمان و تراز آن در جایگاه بهتری قرار دارد و این تفاوت دلیلی بر تأثیر مثبت درمان است. میزان تأثیر در این مقیاس در مرحله درمان و پیگیری 48/66% درصد است. یعنی درمان اثر بخش بوده است.
طبق آنچه مشاهده و گفته شد پاسخ به این سؤال که آیا آواز – ملودیک بر کاهش لکنت دانشآموزان مورد بررسی تأثیر دارد، مثبت بوده و روند صعودی درمان با شیب تند دلیلی بر این ادعا است.
فراوانی لکنت، دیرش و رفتارهای فیزیکی همراه کودک چهارم
نمودار (1-4-4) -فراوانی لکنت، دیرش و رفتارهای فیزیکی همراه4 در 10 مرحله (5 مرحله پیش از مداخله و 5 مرحله بعد از مداخله)
با توجه به نمودار (1-4-4)، فراوانی لکنت، دیرش و رفتارهای فیزیکی همراه شمارهچهار در مقایسه با نمرات در مرحله خط پایه به یکدیگر نزدیک میباشند، اما در مرحله درمان و پس از آن و پیگیری آزمودنی نسبت به نمرات پیش آزمون هم از لحاظ روند درمان و تراز آن در جایگاه بهتری قرار دارد و این تفاوت دلیلی بر تأثیر مثبت درمان بر فراوانی لکنت، دیرش و رفتارهای فیزیکی است. اندازه اثر در این مقیاس در مرحله درمان و پیگیری در فراوانی لکنت 04/67%، دیرش 7/66% و در رفتارهای فیزیکی همراه 3/61% درصد است. یعنی درمان اثر بخش بوده است.
* کودک پنجم
پنجمین کودک پسری9 ساله، دانشآموز پایهسوم ابتدایی است. به گفته والدین و نیز بر اساس مشاهدات انجام شده، فردی زود جوش، عجول،مضطرب، زود رنج ، بیقرار و کمرو میباشد.
ولی خوش برخورد بوده و دارای روابط عمومی خوب و است. سیر رشدی زبان او تا 2سالگی روال طبیعی داشته ولی بعد از آن بدون دلیل مشخصی دچار لکنت میگردد. تاکنون هیچ گونه درمانی دریافت نکرده است.
نمودار (5-4) -لکنت 5 در 10 مرحله (5 مرحله پیش از مداخله و 5 مرحله بعد از مداخله)
با توجه به نمودار (5-4)، نمرات لکنت شمارهپنج در مقایسه با نمرات در مرحله خط پایه به یکدیگر نزدیک میباشند، اما در مرحله درمان و پس از درمان و پیگیری آزمودنی نسبت به نمرات پیش از هم از لحاظ روند درمان و تراز آن در جایگاه بهتری قرار دارد و این تفاوت دلیلی بر تأثیر مثبت درمان است. میزان تأثیر در این مقیاس در مرحله درمان و پیگیری 6/60% درصد است. یعنی درمان اثر بخش بوده است.
طبق آنچه مشاهده و گفته شد پاسخ به این پرسش که آیا آواز- ملودیک بر کاهش لکنت دانشآموزان مورد بررسی تأثیر دارد، مثبت بوده و روند صعودی درمان با شیب تند دلیلی بر این]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *