منابع مقاله با موضوع استرس، کاهش اضطراب، کودکان مبتلا