منابع مقاله با موضوع اندازه اثر، کار کودک

دانلود پایان نامه

تنصیفی بررسی گردید که به ترتیب ضرائب پایائی 67/0و66/0 به دست آمد. همچنین روائی مقیاس RCMAS از دو طریق روائی تفکیکی و همبستگی گویههای مقیاس با نمره کل مقیاس محاسبه گردید. آزمون t مستقل جهت بررسی روائی تفکیکی بین دو گروه بیماران اضطرابی و افراد بهنجار بر روی آزمودنیهای فارسی زبان نشان داد که مقیاس RCMAS قادر است بین دو گروه به صورت معناداری تفاوت قائل شود. همچنین نتایج مطالعه نشان داد که تمام گویههای مقیاس با نمره کل، مقیاس رضایت بخشی دارند. بنابراین براساس آن مطالعه، مقیاس RCMAS حائز شرایط روان سنجی مناسب و واجد شرایط لازم برای استفاده در ایران شناخته شد.
3-5 ابزارهای موسیقی درمانی
1- سی دی های نظر که شامل ترانه و آهنگهای کودکانه است.
2- سازهای کوبهای مانند دقک، خاشخاشک، چوب، فلوت، سازدهنی، بلز، دایرزنگی و غیره.
3- آهنگ بی کلام
3-6 روش اجرا
این طرح به علت برخورده طرح با امتحانات پایان سال در تعطیلات تابستان به شکل گروهی انجام شد. در ابتدای طرح با استفاده از پرسشنامههای “سنجش شدت لکنت کودکان” و “مقیاس تجدید نظر شده اضطراب آشکار کودکان” مقدار اضطراب و لکنت این کودکان سنجیده شد، تا میزان خط پایهای برای لکنت و اضطراب مشخص شود. روند اجرا به شرح زیر میباشد.
1- انتخاب دو ترانه برای هر جلسه به شکل منظم
2- دادن تکلیف برای انجام در منزل شامل (حفظ کردن دو تا ترانه که از CDهای نظر که از قبل انتخاب شده بود و همچنین تمرین فلوت، ساز دهنی، روخوانی یک متن از کتاب داستان که بر اساس رده سنی کودکان انتخاب شده بود و تمرین ریلکسیشن کردن)
3- قبل از شروع تمرین در هر جلسه ریلکسیشن کردن و تنفس عمیق همراه با آهنگ بیکلام
4- تمرین با فلوت به شکل ریتم 4-2 و 2-4 به مدت 5 دقیقه در هر جلسه
5- تمرین ساز دهنی به مدت 10 دقیقه در هر جلسه
6- تمرین دو ترانه که دارای ریتم آرام به مدت 10 دقیقه برای هر کودک. ترانههای انتخابی با نواختن سازهای کوبهای مانند دقک، خاشخاشک، چوب، فلوت، سازدهنی، بلز و حرکات دست انجام شد (این ترانه ها یکبار انفرادی با آهنگ و بدون آهنگ خواند میشد و بار دیگر به شکل گروهی با آهنگ و بدون آهنگ اجرا میشد)
7- -صحبت کردن به شکل ریتمیک همراه با وسایل موسیقی و بعد از آن تبدیل همان متن به شکل گفتار عادی
8- جا به جا کردن حالت ریتم با حالت عادی کودکان بعد از چند جلسه همچنین آوازهای کودکانه انتخاب و همراه با نواختن موسیقی ریتمیک سازهای ساده مانند دایره زنگی، خاش خاشک، چوب، مثلث، بلز از طرح خارج گردید.
3-7 روش تحلیل دادهها
در گزارش و تفسیر نتایج از تحلیل بصری140 استفاده گردید. در این راستا به تغییر پذیری در نقاط دادهها و شیب141 نمودارها توجه شد. کادزین (1982) تحلیل بصری دادهها را بهعنوان فرایند دستیابی به قضاوت درخصوص تأثیرات معتبر و با ثبات مداخله در نظر میگیرد. این تأثیرات از طریق دادههای نمایش داده شده در نمودار بهصورت بصری بررسی میشوند (بروسات142، پارکر143، اولسون144 و مهادوان145،2006به نقل از مهاجری،1390). با وجود روشهای متعددی جهت ارزیابی و تحلیل تغییر رفتار، همچنان تحلیل بصری دادههای طرحهای تک آزمودنی راهبرد با دوامی که در علوم رفتاری مسبوق به سابقهای طولانی میباشند دارند (مورگان و مورگان، 2009).
کادزین(1982) همچنین اظهار میدارد در شرایطی که هیچ خط پایه با ثباتی وجود ندارد، تأثیرات مورد انتظار درمان بهخوبی قابل پیشبینی نمیباشند و به عوامل خارجی و محیطهای طبیعی کنترل آماری نیازمند هستیم، بنابراین میتوان در کار تحلیل بصری از برخی تحلیلهای آماری استفاده نمود(به نقل از بروسات و همکاران،2006). از سوی دیگر تحلیل بصری به خاطر داشتن جنبه ذهنی، ملاک رسمی یا استانداردی را برای قضاوت درخصـوص اثر درمـان ارائه نمیدهد و با توجه به اهمیت مضاعف تصمیماتی که درباره تاثیرات یک درمان گرفته میشود بعضی محققان به دنبال راهبردهای کمّی برای تحلیل دادهها بودهاند. بسیاری تأکید دارند که استفاده از این راهبردها باید در کنار تحلیل بصری دادهها صورت بپذیرد (مورگان و مورگان، 2009). با توجه به این دادههای حاصل از این پژوهش واجد خصوصیات مطرح شده توسط کادزین هستند و این پژوهش به دنبال قضاوت درمورد تأثیرات یک درمان است. بنابراین از راهبردهای کمّی برای تحلیل دادهها استفاده شده است. محاسبه اندازه اثر146 راهبرد کمی، برای نشان دادن تاثیرات متغییر وابسته است. به منظور محاسبه این شاخص از روش دادههای غیر همپوش استفاده شد. در اینجا به دنبال محاسبه درصدهایی از درمان هستیم که با افراطیترین نقطه در خط پایه (بالاترین یا پایینترین ارزش) همپوشی دارند. در صورتی که هدف مداخله کاهش یک رفتار است، پایینترین نقطه در خط پایه ملاک قرار خواهد گرفت و اگر هدف افزایش یک رفتار است بالاترین نقطه در خط پایه را ملاک قرار داده و نقاطی که از آن نقطه بالاتر هستند را شمارش و بر کل نقاط مراحل مداخله تقسیم میکنیم. اسگروس147 و مستروپریر148(1998) ملاکهای زیر را برای کمک به قضاوت منطقی محققان درمورد اندازه اثر معرفی کردهاند: نمرات بالای90 درصد بسیار اثر بخش، نمرات بین 70-90 اثربخش، نمرات بین 70-50 اثربخشی مورد سؤال و نمرات کمتر از 50 فاقد تأثیر (به نقل ازمورگان و مورگان،2009). اما این شیوه میتواند صرفاً میزان تاثیرگذاری کلی درمان را معین کند و امکان قیاس بین نتایج بهدست آمده از مراحل مختلف را مهیا نمیکند. از این رو در کنار شیوه گفته شده، برای محاسبه اندازه اثر از روش “میانگین کاهش از خط پایه149” استفاده شده است. در این روش میانگین مشاهدات مرحله درمان یا پیگیری از میانگین مشاهدات خط پایه کم می‌شود سپس بر میانگین مشاهدات خط پایه تقسیم و حاصل در 100 ضرب می‌شود (کمبپل150، 2004).
3-8 برنامه “درمان آوازی ـ ملودیک”
جلسه اول
1- نفسگیری به مدت 10دقیقه همراه با آهنگ بیکلام 2- فوت کردن در فلوت و کار با فلوت به شکل ریتم 2-4و 4-2 به مدت 10 دقیقه 3- تمرین با ساز دهنی به مدت 10 دقیقه 4- تمرین ترانه اول که از سی دی نظر انتخاب شده بود همراه با سی دی در مرحله اول و سپس در مرحله بعدی با کمک وسایل دایره زنگی، خاش خاشک، چوب، مثلث، بلز، دقک، فلوت ساز دهنی به شکل گروهی و انفرادی ترانه انتخابی خوانده شد و برای ترانه دوم نیز به همین ترتیب عمل گردید و این تمرین به مدت 1ساعت انجام گرفت.5 – تمرین روی یک متن کتاب که خود آزمودنیها بر اساس سنّشان انتخاب کرده بودند، به شکل ریتمیک به مدت 15 دقیقه.
جلسه دوم
1-نفس گیری به مدت 10دقیقه همراه با آهنگ بیکلام 2- فوت کردن در فلوت و کار با فلوت به شکل ریتم 2-4و 4-2 به مدت 10 دقیقه 3- تمرین با ساز دهنی به مدت 10 دقیقه 4- تمرین ترانههای جلسه قبل به شکل انفرادی و گروهی به مدت 20 دقیقه 5-تمرین دو ترانهجدید که از سی دی نظر انتخاب شده بود (اجرا از روی خود سی دی) و سپس در مرحله بعد با کمک وسایل دایره زنگی، خاش خاشک، چوب، مثلث، بلز، دقک، فلوت ساز ذهنی و دست زدن به شکل گروهی و انفرادی ترانه انتخابی خوانده شد و این تمرین به مدت 1 ساعت انجام گرفت.6- تمرین روی یک متن کتاب که خود آزمودنیها بر اساس سنشان انتخاب کرده بودند، که به شکل ریتمیک به مدت 15 دقیقه اجرا شد.
جلسه سوم
1- نفسگیری به مدت 10دقیقه همراه با آهنگ بیکلام 2- فوت کردن در فلوت و کار با فلوت به شکل ریتم 2-4و 4-2 به مدت 10 دقیقه 3- تمرین با ساز دهنی به مدت 10 دقیقه 4- تمرین ترانههای جلسه قبل به شکل انفرادی و گروهی به مدت 20 دقیقه 5- تمرین دو ترانه جدید که از سی دی نظر انتخاب شده بود همراه با سی دی و سپس در مرحله بعد با کمک وسایل دایره زنگی، خاش خاشک، چوب، مثلث، بلز، دقک، فلوت ساز دهنی و دست زدن به شکل گروهی و انفرادی ترانه انتخابی خوانده شد و این تمرین به مدت 1 ساعت انجام گرفت.6 – تمرین روی یک متن کتاب که خود آزمودنیها بر اساس سنّشان انتخاب کرده بودند، به شکل ریتمیک به مدت 15 دقیقه.
جلسه چهارم
1-نفسگیری به مدت 10دقیقه همراه با آهنگ بیکلام 2- فوت کردن در فلوت و کار با فلوت به شکل ریتم 2-4و 4-2 به مدت 10 دقیقه 3- تمرین با ساز دهنی به مدت 10 دقیقه 4- تمرین ترانههای جلسه قبل به شکل انفرادی و گروهی به مدت 20 دقیقه 5- تمرین دو ترانه جدید که از سی دی نظر انتخاب شده بود یکبار با سی دی و بار دیگر با کمک وسایل دایره زنگی، خاش خاشک، چوب، مثلث، بلز، دقک، فلوت ساز دهنی به شکل گروهی و انفرادی ترانه انتخابی خوانده شد و این تمرین به مدت 1 ساعت انجام گرفت.6 -تمرین روی یک متن کتاب که خود آزمودنیها بر اساس سنّشان انتخاب کرده بودند، به شکل ریتمیک به مدت 15 دقیقه.
جلسه پنجم
1-تمرین صحبت کردن و گفتگو بین آزمونگر و آزمودنیها به شکل ریتمیک به مدت 15 دقیقه قبل از شروع تمرین به شکل کشیده و آرام. 2-نفسگیری به مدت 10دقیقه همراه با آهنگ بیکلام 3- فوت کردن در فلوت و کار با فلوت به شکل ریتم 2-4و 4-2 به مدت 10 دقیقه. 4-تمرین با ساز دهنی به مدت 10 دقیقه. 5- تمرین ترانههای جلسه قبل به شکل انفرادی و گروهی به مدت 20 دقیقه. 6-تمرین دو ترانه جدید که از سی دی نظر انتخاب شده بود همراه با سی دی و سپس در مرحله بعدی با کمک وسایل دایره زنگی، خاش خاشک، چوب، مثلث، بلز، دقک، فلوت ساز دهنی به شکل گروهی و انفرادی ترانه انتخابی خوانده شد و این تمرین به مدت1ساعت انجام گرفت.7-تمرین روی
یک متن کتاب که خود آزمودنیها بر اساس سنشان انتخاب کرده بودند، به شکل ریتمیک به مدت 15 دقیقه. .8 – دادن تمرین دراز نشست و بشین پاشو و شنا به آزمودنیها همراه با صحبت کردن به شکل ریتمیک ؛انجام این حرکات ورزشی جهت پیشگیری از ایجاد هرگونه کسالت در کلاس بوده است.
جلسه ششم
1-تمرین صحبت کردن و گفتگو بین آزمونگر و آزمودنیها به شکل ریتمیک به مدت 15 دقیقه قبل از شروع تمرین به شکل کشیده و آرام 2- تمرین نفسگیری به مدت 10دقیقه همراه با آهنگ بی کلام 3- فوت کردن در فلوت و کار با فلوت به شکل ریتم 2-4و 4-2 به مدت 10 دقیقه 4- تمرین با ساز دهنی به مدت 10 دقیقه. 5- تمرین ترانههای جلسه قبل به شکل انفرادی و گروهی به مدت 20 دقیقه 6- تمرین دو ترانه جدید که از سی دی نظر انتخاب شده بود همراه با سی دی و سپس در مرحله بعدی با کمک وسایل دایره زنگی، خاش خاشک، چوب، مثلث، بلز، دقک، فلوت ساز دهنی به شکل گروهی و انفرادی ترانه انتخابی خوانده شد و این تمرین به مدت یک ساعت انجام گرفت.7- تمرین روی یک متن کتاب که خود آزمودنی ها بر اساس سنشان انتخاب کرده بودند، به شکل ریتمیک به مدت 15 دقیقه. 8 – دادن تمرین دراز نشست و بشین پاشو و شنا به آزمودنیها همراه با صحبت کردن به شکل ریتمیک؛انجام این حرکات ورزشی جهت پیشگیری از ایجاد هرگونه کسالت در کلاس بوده است.
جلسه هفتم
1-تمرین صحبت کردن و گفتگو بین آزمونگر و آزمودنیها به شکل ریتمیک به مدت 15 دقیقه قبل از شروع تمرین به شکل کشیده و آرام 2- تمرین نفس گیری به مدت 10دقیقه همراه با آهنگ بیکلام 3- فوت کردن در فلوت و کار با فلوت به شکل ریتم 2-4و 4-2 به مدت 10 دقیقه 4- تمرین با ساز دهنی به مدت 10 دقیقه 5- تمرین ترانههای جلسه قبل به شکل انفرادی و گروهی به مدت 20 دقیقه 6- تمرین دو ترانه جدید که از سی دی نظر انتخاب شده بود همراه با سی دی تمرین گردید و سپس در مرحله بعدی با کمک وسایل دایره زنگی، خاش خاشک، چوب، مثلث، بلز، دقک، فلوت ساز دهنی به شکل گروهی و انفرادی ترانه انتخابی خوانده شد و این تمرین به مدت یک ساعت انجام گرفت7.- خواندن یک ترانه از روی کتاب به دلخواه خود آزمودنی. 8- تمرین روی یک متن کتاب که خود آزمودنیها بر اساس سنّشان انتخاب کرده بودند،

دیدگاهتان را بنویسید