منابع مقاله با موضوع تمرین، دقیقه، فلوت

نوامبر 30, 2018 0 Comments

جلسه هشتم
1-تمرین صحبت کردن و گفتگو بین آزمونگر و آزمودنیها به شکل ریتمیک به مدت 15 دقیقه قبل از شروع تمرین به شکل کشیده و آرام 2- تمرین نفس گیری به مدت 10دقیقه همراه با آهنگ بیکلام 3- فوت کردن در فلوت و کار با فلوت به شکل ریتم 2-4و 4-2 به مدت 10 دقیقه 4- تمرین با ساز دهنی به مدت 10 دقیقه 5- تمرین ترانههای جلسه قبل به شکل انفرادی و گروهی به مدت 20 دقیقه 6- تمرین دو ترانه جدید که از سی دی نظر انتخاب شده بود همراه با سی دی و سپس در مرحله بعد با کمک وسایل دایره زنگی، خاش خاشک، چوب، مثلث، بلز، دقک، فلوت ساز دهنی به شکل گروهی و انفرادی ترانه انتخابی خوانده شد و این تمرین به مدت 1ساعت انجام گرفت.7- خواندن یک ترانه از روی کتاب به دلخواه خود آزمودنی 8-روی یک متن کتاب که خود آزمودنی ها بر اساس سنشان انتخاب کرده بودند، به شکل ریتمیک به مدت 15 دقیقه تمرین صورت گرفت.9- دادن تمرین دراز نشست و بشین پاشو و شنا به آزمودنیها همراه با صحبت کردن به شکل ریتمیک؛انجام این حرکات ورزشی جهت پیشگیری از ایجاد هرگونه کسالت در کلاس بوده است.
جلسه نهم
1-تمرین صحبت کردن و گفتگو بین آزمونگر و آزمودنیها به شکل ریتمیک به مدت 20 دقیقه قبل از شروع تمرین به شکل کشیده وآرام 2- تمرین نفس گیری به مدت 10دقیقه همراه با آهنگ بیکلام 3- فوت کردن در فلوت و کار با فلوت به شکل ریتم 2-4و 4-2 به مدت 10 دقیقه 4- تمرین با ساز دهنی به مدت 10 دقیقه 5- تمرین ترانههای جلسه قبل به شکل انفرادی و گروهی به مدت 20 دقیقه 6- تمرین دو ترانه جدید که از سی دی نظر انتخاب شده بود همراه با سی دی و سپس در مرحله بعدی با کمک وسایل دایره زنگی، خاش خاشک، چوب، مثلث، بلز، دقک، فلوت ساز دهنی به شکل گروهی و انفرادی ترانه انتخابی خوانده شد و این تمرین به مدت 55دقیقه انجام گرفت.7- خواندن یک ترانه از روی کتاب به دلخواه خود آزمودنی. 8-روی یک متن کتاب که خود آزمودنیها بر اساس سنّشان انتخاب کرده بودند، به شکل ریتمیک به مدت 15 دقیقه تمرین.9- دادن تمرین دراز نشست و بشین پاشو و شنا به آزمودنی ها همراه با صحبت کردن به شکل ریتمیک؛ انجام این حرکات ورزشی جهت پیشگیری از ایجاد هرگونه کسالت در کلاس بوده است.10- از جلسه نهم مقدار موزیک و ترانهها کمتر شده و بر زمان گفتگوی عادی و بدون موزیک افزوده شد.
جلسه دهم
1-تمرین صحبت کردن و گفتگو بین آزمونگر و آزمودنیها به شکل ریتمیک به مدت 25 دقیقه قبل از شروع تمرین به شکل کشیده و آرام 2- تمرین نفسگیری به مدت 10دقیقه همراه با آهنگ بیکلام 3- برگزاری مسابقه نفسگیری برای جذابیت و تحرک بیشتر آزمودنیها در کلاس4- فوت کردن در فلوت و کار با فلوت به شکل ریتم 2-4و 4-2 به مدت 10 دقیقه 5- تمرین با ساز دهنی به مدت 10 دقیقه 6- تمرین ترانههای جلسه قبل به شکل انفرادی و گروهی به مدت 20 دقیقه 7- تمرین دو ترانه جدید که از سی دی نظر انتخاب شده بود همراه با سی دی و سپس در مرحله بعد با کمک وسایل دایره زنگی، خاش خاشک، چوب، مثلث، بلز، دقک، فلوت ساز دهنی به شکل گروهی و انفرادی ترانه انتخابی خوانده شد و این تمرین به مدت 50 دقیقه انجام گرفت.8- خواندن یک ترانه از روی کتاب به دلخواه خود آزمودنی 9-روی یک متن کتاب که خود آزمودنیها بر اساس سنّشان انتخاب کرده بودند، به شکل ریتمیک به مدت 15 دقیقه تمرین صورت گرفت10- دادن تمرین دراز نشست و بشین پاشو و شنا به آزمودنیها همراه با صحبت کردن به شکل؛ انجام این حرکات ورزشی جهت پیشگیری از ایجاد هرگونه کسالت در کلاس بوده است.
جلسه یازدهم
در جلسه یازدم به بعد به مرور از زمان تمرینهای با آهنگ کاسته شد و به زمان ریتمیک حرف زدن افزوده شد
1-تمرین صحبت کردن و گفتگو بین آزمونگر و آزمودنیها به شکل ریتمیک به مدت 30 دقیقه قبل از شروع تمرین به شکل کشیده و آرام.2- تمرین نفسگیری به مدت 10دقیقه همراه با آهنگ بیکلام 3- فوت کردن در فلوت و کار با فلوت به شکل ریتم 2-4و 4-2 به مدت 10 دقیقه 4- تمرین با ساز دهنی به مدت 10 دقیقه 5- تمرین ترانههای جلسه قبل به شکل انفرادی و گروهی به مدت 20 دقیقه 6- تمرین دو ترانه جدید که از سی دی نظر انتخاب شده بود همراه با سی دی و سپس در مرحله بعد با کمک وسایل دایره زنگی، خاش خاشک، چوب، مثلث، بلز، دقک، فلوت ساز دهنی به شکل گروهی و انفرادی ترانه انتخابی خوانده شد و این تمرین به مدت 45دقیقه انجام گرفت7.- خواندن یک ترانه از روی کتاب به دلخواه خود آزمودنی 8-روی یک متن کتاب که خود آزمودنی ها بر اساس سنشان انتخاب کرده بودند، به شکل ریتمیک به مدت 15 دقیقه تمرین صورت گرفت.9- دادن تمرین دراز نشست و بشین پاشو و شنا به آزمودنی ها همراه با صحبت کردن به شکل ریتمیک؛ انجام این حرکات ورزشی جهت پیشگیری از ایجاد هرگونه کسالت در کلاس بوده است.
جلسه دوازدهم
1-تمرین صحبت کردن و گفتگو بین آزمونگر و آزمودنی ها به شکل ریتمیک به مدت 35دقیقه قبل از شروع تمرین به شکل کشیده و آرام 2- تمرین نفسگیری به مدت 10دقیقه همراه با آهنگ بیکلام 3- فوت کردن در فلوت و کار با فلوت به شکل ریتم 2-4و 4-2 به مدت 10 دقیقه 4- تمرین با ساز دهنی به مدت 10 دقیقه 5- تمرین ترانههای جلسه قبل به شکل انفرادی و گروهی به مدت 20 دقیقه 6- تمرین دو ترانه جدید که از سی دی نظر انتخاب شده بود همراه با سی دی و سپس در مرحله بعدی با کمک وسایل دایره زنگی، خاش خاشک، چوب، مثلث، بلز، دقک، فلوت ساز دهنی به شکل گروهی و انفرادی ترانه انتخابی خوانده شد و این تمرین به مدت 40دقیقه انجام گرفت. 7- خواندن یک ترانه از روی کتاب به دلخواه خود آزمودنی 8-روی یک متن کتاب که خود آزمودنی ها بر اساس سنّشان انتخاب کرده بودند، به شکل ریتمیک به مدت 15 دقیقه تمرین صورت گرفت.9- دادن تمرین دراز نشست و بشین پاشو و شنا به آزمودنیها همراه با صحبت کردن به شکل؛ انجام این حرکات ورزشی جهت پیشگیری از ایجاد هرگونه کسالت در کلاس بوده است.
جلسه سیزدهم
1-تمرین صحبت کردن و گفتگو بین آزمونگر و آزمودنیها به شکل ریتمیک به مدت 40 دقیقه قبل از شروع تمرین به شکل کشیده و آرام 2- تمرین نفس گیری به مدت 10دقیقه همراه با آهنگ بیکلام 3- فوت کردن در فلوت و کار با فلوت به شکل ریتم 2-4و 4-2 به مدت 10 دقیقه 4- تمرین با ساز دهنی به مدت 10 دقیقه 5- تمرین ترانههای جلسه قبل به شکل انفرادی و گروهی به مدت 20 دقیقه 6- تمرین دو ترانه جدید که از سی دی نظر انتخاب شده بود همراه با سی دی و سپس در مرحله بعدی با کمک وسایل دایره زنگی، خاش خاشک، چوب، مثلث، بلز، دقک، فلوت ساز دهنی به شکل گروهی و انفرادی ترانه انتخابی خوانده شد و این تمرین به مدت 35دقیقه انجام گرفت.7- خواندن یک ترانه از روی کتاب به دلخواه خود آزمودنی 8-روی یک متن کتاب که خود آزمودنیها بر اساس سنّشان انتخاب کرده بودند، به شکل ریتمیک به مدت 15 دقیقه تمرین صورت گرفت.9- دادن تمرین دراز نشست و بشین پاشو و شنا به آزمودنیها همراه با صحبت کردن به شکل ریتمیک؛ انجام این حرکات ورزشی جهت پیشگیری از ایجاد هرگونه کسالت در کلاس بوده است.
جلسه چهاردهم
1-تمرین صحبت کردن وگفتگو بین آزمونگر و آزمودنیها به شکل ریتمیک به مدت 40دقیقه قبل از شروع تمرین به شکل کشیده و آرام. 2- تمرین نفسگیری به مدت 10دقیقه همراه با آهنگ بیکلام 3- فوت کردن در فلوت و کار با فلوت به شکل ریتم 2-4و 4-2 به مدت 10 دقیقه 4- تمرین با ساز دهنی به مدت 10 دقیقه 5- تمرین ترانههای جلسه قبل به شکل انفرادی و گروهی به مدت 20 دقیقه 6- تمرین دو ترانه جدید که از سی دی نظر انتخاب شده بود همراه با سی دی و سپس در مرحله بعدی با کمک وسایل دایره زنگی، خاش خاشک، چوب، مثلث، بلز، دقک، فلوت ساز دهنی به شکل گروهی و انفرادی ترانه انتخابی خوانده شد و این تمرین به مدت 30 دقیقه انجام گرفت.7- خواندن یک ترانه از روی کتاب به دلخواه خود آزمودنی 8-روی یک متن کتاب که خود آزمودنیها بر اساس سنّشان انتخاب کرده بودند، به شکل ریتمیک به مدت 15 دقیقه تمرین صورت گرفت. 9- دادن تمرین دراز نشست و بشین پاشو و شنا به آزمودنیها همراه با صحبت کردن به شکل ریتمیک؛ انجام این حرکات ورزشی جهت پیشگیری از ایجاد هرگونه کسالت در کلاس بوده است. 10- تمرین آهسته صحبت کردن به شکل ریتمیک و بعد، تکرار جملاتی که به طور ریتمیک و آهسته تمرین شده بودند به شکل عادی.
جلسه پانزدهم
1-تمرین صحبت کردن و گفتگو بین آزمونگر و آزمودنیها به شکل ریتمیک به مدت 55دقیقه قبل از شروع تمرین به شکل کشیده و آرام. 2- تمرین نفسگیری به مدت 10 دقیقه همراه با آهنگ بیکلام 3- فوت کردن در فلوت و کار با فلوت به شکل ریتم 2-4و 4-2 به مدت 10 دقیقه 4- تمرین با ساز دهنی به مدت 10 دقیقه 5- تمرین ترانههای جلسه قبل به شکل انفرادی و گروهی به مدت 20 دقیقه 6- تمرین دو ترانه جدید که از سی دی نظر انتخاب شده بود همراه با سی دی و سپس در مرحله بعدی با کمک وسایل دایره زنگی، خاش خاشک، چوب، مثلث، بلز، دقک، فلوت ساز دهنی به شکل گروهی و انفرادی ترانه انتخابی خوانده شد و این تمرین به مدت 25دقیقه انجام گرفت.7- خواندن یک ترانه از روی کتاب به دلخواه خود آزمودنی 8-روی یک متن کتاب که خود آزمودنیها بر اساس سنّشان انتخاب کرده بودند، به شکل ریتمیک به مدت 15 دقیقه تمرین صورت گرفت.9- دادن تمرین دراز نشست و بشین پاشو و شنا به آزمودنیها همراه با صحبت کردن به شکل ریتمیک؛ انجام این حرکات ورزشی جهت پیشگیری از ایجاد هرگونه کسالت در کلاس بوده است. 10- تمرین آهسته صحبت کردن به شکل ریتمیک و بعد، تکرار جملاتی که به طور ریتمیک و آهسته تمرین شده بودند به شکل عادی.
جلسه شانزدهم
1-تمرین صحبت کردن و گفتگو بین آزمونگر و آزمودنیها به شکل ریتمیک به مدت 60 دقیقه قبل از شروع تمرین به شکل کشیده و آرام 2- تمرین نفس گیری به مدت 10دقیقه همراه با آهنگ بی کلام 3- فوت کردن در فلوت و کار با فلوت به شکل ریتم 2-4و 4-2 به مدت 10 دقیقه 4- تمرین با ساز دهنی به مدت 10 دقیقه 5- تمرین ترانههای جلسه قبل به شکل انفرادی و گروهی به مدت 20 دقیقه 6- تمرین دو ترانه جدید که از سی دی نظر انتخاب شده بود همراه با سی دی و سپس در مرحله بعدی با کمک وسایل دایره زنگی، خاش خاشک، چوب، مثلث، بلز، دقک، فلوت ساز دهنی به شکل گروهی و انفرادی ترانه انتخابی خوانده شد و این تمرین به مدت 20دقیقه انجام گرفت.7- خواندن یک ترانه از روی کتاب به دلخواه خود آزمودنی 8-روی یک متن کتاب که خود آزمودنیها بر اساس سنّشان انتخاب کرده بودند، به شکل ریتمیک به مدت 15 دقیقه تمرین صورت گرفت. 9- دادن تمرین دراز نشست و بشین پاشو و شنا به آزمودنیها همراه با صحبت کردن به شکل ریتمیک؛ انجام این حرکات ورزشی جهت پیشگیری از ایجاد هرگونه کسالت در کلاس بوده است. 10- تمرین آهسته صحبت کردن به شکل ریتمیک و بعد، تکرار جملاتی که به طور ریتمیک و آهسته تمرین شده بودند به شکل عادی.
فصل چهارم
یافتههای پژوهش
فصل حاضر تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش جهت بررسی سوالات پیشین است. یافتههای پژوهش در مورد متغیرهای مستقل در هر کدام از آزمودنیها و نمرات پیش از آن بهصورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفتهاست.
در این پژوهش یافتهها در مورد گروه آزمایشی در موقعیت O1تا O5(خط پایه اول) تا (خط پایه پنجم) ارزیابی متغیر وابسته (لکنت و اضطراب) پیش از اعمال متغیر مستقل (آوازی ـ ملودیک) انجام شده است.ارزیابی (خط پایه اول) سه هفته قبل از آغاز]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *