منابع مقاله با موضوع کاهش اضطراب، اضطراب کودکان، دانش آموزان

نوامبر 30, 2018 0 Comments

فراوانی لکنت، دیرش و رفتارهای فیزیکی همراه کودک پنجم
نمودار (1-5-4) -فراوانی لکنت، دیرش و رفتار های فیزیکی همراه 5 در 10 مرحله (5 مرحله پیش از مداخله و 5 مرحله بعد از مداخله)
با توجه به نمودار (1-5-4)، فراوانی لکنت، دیرش و رفتارهای فیزیکی همراه شماره پنج در مقایسه با نمرات در مرحله خط پایه به یکدیگر نزدیک میباشند، اما در مرحله درمان و پس از درمان و پیگیری آزمودنی نسبت به نمرات پیش آزمون هم از لحاظ روند درمان و تراز آن در جایگاه بهتری قرار دارد و این تفاوت دلیلی بر تأثیر مثبت درمان بر فراوانی لکنت، دیرش و رفتارهای فیزیکی است. میزان تأثیر در این مقیاس در مرحله درمان و پیگیری فراوانی لکنت 04/67%، دیرش 7/66% و در رفتارهای فیزیکی همراه 3/61% درصد است. یعنی درمان اثر بخش بوده است.
4-1 -1 وضعیت تمام افراد نمونه (پدیده لکنت) در یک نگاه
نمودار (6-4) -لکنت افراد نمونه در 10 مرحله (5 مرحله پیش از مداخله و 5 مرحله بعد از مداخله)
با توجه به نمودار (6-4)، نمرات لکنت افراد نمونه در مقایسه با نمرات در مرحله خط پایه، به یکدیگر نزدیک میباشند، اما در مرحله درمان و پس از آن و نیز پیگیری آزمودنی نسبت به نمرات پیش از هم از لحاظ روند درمان و تراز آن در جایگاه بهتری قرار دارد و این تفاوت دلیلی بر تأثیر مثبت درمان است. اندازه اثر در این مقیاس در مرحله درمان و پیگیری 63/43% درصد است. یعنی درمان اثر بخش بوده است.
طبق آنچه مشاهده و گفته شد پاسخ به این پرسش که آیا آواز – ملودیک بر کاهش لکنت دانشآموزان مورد بررسی تأثیر دارد ، مثبت بوده و روند صعودی درمان با شیب تند دلیلی بر این ادعا است.
4-2 پرسش دوم
آیا آواز- ملودیک بر کاهش اضطراب کودکان دارای لکنت تاثیر دارد؟
* کودک اوّل
اوّلین کودک پسری10 ساله، دانشآموز پایهچهارم ابتدایی است.
نمودار (7-4) -اضطراب 1 در 10 مرحله (5 مرحله پیش از مداخله و 5 مرحله بعد از مداخله)
با توجه به نمودار (7-4)، نمرات اضطراب شماره یک در مقایسه با نمرات، در مرحله خط پایه به یکدیگر نزدیک میباشند، اما در مرحله درمان و مرحله پس از آن و پیگیری آزمودنی نسبت به نمرات پیش آزمون هم از لحاظ روند درمان و تراز آن در جایگاه بهتری قرار ندارد و این عدم تفاوت دلیلی بر تأثیر نداشتن درمان است. میزان تأثیر در این مقیاس در مرحله درمان و پیگیری معکوس است. یعنی درمان اثر بخش نبوده است.
طبق آنچه مشاهده و گفته شد پاسخ به این سوال که آیا آواز- ملودیک بر کاهش اضطراب دانش آموزان مورد بررسی تاثیر دارد ، منفی بوده و روند درمان دلیل بر این ادعا است.
* کودک دوم
دومین کودک پسری است 11 ساله، دانشآموز پایهچهارم ابتدایی است.
نمودار (8-4) -اضطراب 2 در 10 مرحله (5 مرحله پیش از مداخله و 5 مرحله بعد از مداخله)
با توجه به نمودار (8-4)، نمرات اضطراب شمارهدو در مقایسه با نمرات در مرحله خط پایه به یکدیگر نزدیک میباشند، اما در مرحله درمان و پس از درمان و پیگیری آزمودنی نسبت به نمرات پیش از آزمون در مرحله سوم، چهارم و پنجم هم از لحاظ روند درمان و تراز آن در جایگاه بهتری قرار دارد و این تفاوت دلیلی بر تأثیر مثبت درمان است اگر چه تأثیر در مرحله اول و دوم پس از آزمون روند صعودی دارد ولی در مرحله سوم و چهارم و پنجم دوباره کاهش را نشان میدهد. اندازه اثر در این مقیاس در مرحله درمان و پیگیری 66/16% درصد است. یعنی درمان تا حدودی اثر بخش بوده است.
طبق آنچه مشاهده و گفته شد پاسخ این پرسش که آیا آواز -ملودیک بر کاهش اضطراب دانشآموزان مورد بررسی تأثیر دارد ، مثبت بوده و روند صعودی درمان دلیلی بر این ادعا است.
* کودک سوم
سومین کودک پسری12 ساله، دانشآموز پایهششم ابتدایی است.
نمودار (9-4) -اضطراب 3 در 10 مرحله (5 مرحله پیش از مداخله و 5 مرحله بعد از مداخله)
با توجه به نمودار (9-4)، نمرات اضطراب شماره سه در مقایسه با نمرات در مرحله خط پایه به یکدیگر نزدیک میباشند، اما در مرحله درمان و پس از درمان و پیگیری آزمودنی نسبت به نمرات پیش از آزمون در مرحله اول هم از لحاظ روند درمان و تراز آن در جایگاه بهتری قرار دارد؛ ولی در مرال دو تا پنجم نه تنها کاهش ندارد بلکه افزایش نیز داشته است.بنابراین:
طبق آنچه مشاهده و گفته شد پاسخ این سؤال که آیا آواز- ملودیک بر کاهش اضطراب دانشآموزان مورد بررسی تأثیر دارد، منفی بوده و درمان اثرگذار نبوده است.
* کودک چهارم
چهارمین کودک پسری است 12 ساله، دانشآموز پایهششم ابتدایی است.
نمودار (10-4) -اضطراب 4 در 10 مرحله (5 مرحله پیش از مداخله و 5 مرحله بعد از مداخله)
با توجه به نمودار (10-4)، نمرات اضطراب شمارهچهار در مقایسه با نمرات در مرحله خط پایه به یکدیگر نزدیک میباشند، اما در مرحله درمان و پس از آن و پیگیری آزمودنی نسبت به نمرات پیش از هم از لحاظ روند درمان و تراز آن در جایگاه بهتری قرار دارد و این تفاوت دلیلی بر تأثیر مثبت درمان است. اندازه اثر در این مقیاس در مرحله درمان و پیگیری 42/16% درصد است. یعنی درمان اثر بخش بوده است.
طبق آنچه مشاهده و گفته شد پاسخ این سوال که آیا آواز- ملودیک بر کاهش اضطراب دانشآموزان مورد بررسی تأثیر دارد ، مثبت بوده و روند صعودی درمان با شیب تند دلیلی بر این ادعا است.
* کودک پنجم
پنجمین کودک پسری 9 ساله، دانشآموز پایهسوم ابتدایی است.
نمودار (11-4) -اضطراب 5 در 10 مرحله (5 مرحله پیش از مداخله و 5 مرحله بعد از مداخله)
با توجه به نمودار (11-4)، نمرات اضطراب شماره پنج در مقایسه با نمرات در مرحله خط پایه به یکدیگر نزدیک میباشند، اما در مرحله درمان و پس از درمان و پیگیری آزمودنی نسبت به نمرات پیش آزمون در مراحل سه تا پنج هم از لحاظ روند درمان و تراز آن در جایگاه بهتری قرار دارد و این تفاوت دلیلی بر تأثیر مثبت درمان است. اندازه اثر در این مقیاس در مرحله درمان و پیگیری 4/15% درصد است. یعنی درمان اثر بخش بوده است.
طبق آنچه مشاهده و گفته شد پاسخ به این سؤال که آیا آواز- ملودیک بر کاهش اضطراب دانشآموزان مورد بررسی تأثیر دارد، مثبت بوده و روند صعودی درمان با شیب تند دلیلی بر این ادعا است.
4-2-1 وضعیت تمام افراد نمونه (اضطراب) در یک نگاه
نمودار (12-4) -اضطرابافراد نمونه در 10 مرحله (5 مرحله پیش از مداخله و 5 مرحله بعد از مداخله)
با توجه به نمودار (12-4)، نمرات اضطراب افراد نمونه در مقایسه با نمرات در مرحله خط پایه به یکدیگر نزدیک میباشند، اما در مرحله درمان و پس از آن و پیگیری آزمودنی نسبت به نمرات پیش از هم به لحاظ روند درمان و تراز آن در جایگاه بهتـری قرار دارد (اگرچـه این تغییرات در حد پایین میباشد) و این تفاوت دلیلی بر تأثیر مثبت درمان است. میزان تأثیر در این مقیاس در مرحله درمان و پیگیری 7/3% درصد است. یعنی درمان در حد پایین اثر بخش بوده است.
طبق آنچه مشاهده و گفته شد پاسخ به این پرسش که آیا آواز- ملودیک بر کاهش اضطراب دانشآموزان مورد بررسی تأثیر دارد، مثبت بوده و روند صعودی درمان با شیب تند دلیلی بر این ادعا است.
فصل پنجم
بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر درصدد بوده است تا تأثیر درمانی آواز – ملودیک152 (MIT) را برکاهش لکنتو اضطراب در افراد نمونه ـ که کودکان دبستانی میباشند ـ مورد بررسی قرار دهد. این فصل از تحقیق که در واقع گام نهایی آن میباشد، گزارشات (کیفیت و چگونگی مطالعات دادههای آماری) انجام شده را به بحث گذارده و نتایج و ماحصل مراحل درمانی را به تصویر میکشد. سپس با توجه به نتایج بدست آمده، محدودیتهای پژوهش ارائه و پیشنهاداتی برای پژوهشهای بعدی مطرح میگردد. همچنین در این بخش پاسخگویی به پرسشهای اصلی پژوهش با تکیه بر اثربخشی متغیر مستقل بر متغیرهای وابسته مورد بحث و تببین قرار می‌گیرد.
پرسشهای طرح شدهی زیر دو سؤال اساسی و بنیادین این پژوهش بوده است:
1-آیا آواز -ملودیک بر کاهش لکنت کودکان تاثیر دارد؟
2-آیا آواز- ملودیک بر کاهش اضطراب کودکان دارای لکنت تاثیر دارد؟
5-1 گزارشهای پژوهش
5-1-1 لکنت: در پاسخ به پرسش نخست که همانا بررسی تأثیر درمانی آواز ـ ملودیک (MIT) برکاهش لکنت بوده است آنچه از یافتههای تحقیق بر میآید آن است که آواز ـ ملودیک در بهبود شدت لکنت کودکان تأثیر مثبتی داشته است (با توجه به جدول 1-1فصل چهارم). بررسی شدت لکنت پس از درمان در مقایسه با شدت آن در خط پایه، تغییراتی را مبنی بر کاهش اثر درمانی آوازـ ملودیک در مرحله پس از درمان نشان داده است.
کاهش شدت لکنت بر اساس شواهد بهدست آمده در مورد علیرضا، امیرعلی، کیارش و ابوالفضل صدق میکند و مطابق جدول فصل چهارم افراد مذکور دارای شیب تندی میباشد. اما این مقدار کاهش در خصوص یکی از آزمودنیها ـ یعنی محمد در حد متوسط بوده است. درکل نمرات لکنت افراد نمونه در مرحله پس از درمان و پیگیری نسبت به نمرات پیش از درمان کاهش محسوسی را نشان میدهد. در تبیین این یافتهها میتوان گفت که آوازهای گروهی نگرانی آزمودنیها را از تکلم کاهش و نشاط و شور موجود درجلسات گروهی، میل به تکلم و خواندن را در آنها می افزود. نواختن سازهای بادی و خواندن آواز، خواه ناخواه عضلات مرتبط با گویایی و جریان تکلم را در کودکان لکنتی تقویت کرد. کنترل عضلات تنفس، زبان، لب و گونه برای تکلم ضروری است و نواختن سازهای بادی این کنترل را تقویت میکند و همچنین آواز خواندن و ریتمیک کردن لغات در این جریان، تکلم را برای آنها آسان ساخت. و در نهایت انطباق ریتم آهنگ و آواز خواندن، موجب بهبود لکنت در این کودکان شد. همچنین این یافتهها با پژوهش موئلن و همکاران153(2012) که در مورد اثر آواز- ملودیک در زمینه زبان پریشی انجام گرفته بوده همسو میباشد. موئلن و همکاران در تحقیق مروری خود برایMIT، چندین سطوح از موفقیت درمانی را نام میبرند که در زیر بدان اشاره شده است:
1-بهبود در تکرار سخنان تعلیم داده شده
2-تعمیم به تکرار سخنان تعلیم داده نشده.
3-مؤثر بودن استفاده از سخنان آموزش داده شده در ارتباطات
4-تعمیم به گفتار خود برانگیخته: سلاست (روانی) بهبود یافته و محتوایی ارتباطی بهبود یافته .MIT به بهبود سلاست و قابلیت فهم کلام (بهوسیله ارتباط کلامی بهبود یافته بهعنوان هدف غایی) کمک میکند. این سلاست و روانی گفتار در پژوهش حاضر براساس یافتهها برای هر پنج آزمودنی به شکل محسوسی دیده میشود.
در تبیین اثر درمان آواز- ملودیک برلکنت هریک از آزمودنیها، شرح زیر ارائه میشود:
1-امیرعلی: او فردی ده ساله، دانشآموز پایه چهارم ابتدایی و فرزند سوم خانواده است. به گزارش والدین و نیز مشاهدات بالینی انجام شده وی فردی کمرو، عجول، مضطرب و زود جوش است. امیر علی بجز لکنت هیچ گونه بیماریای که تشخیص پزشکی یا روانپزشکی باشد ندارد. فقط گهگاه سردردهای بسیار خفیفی دارد. همچنین از لحاظ تحصیلی دانشآموز متوسطی محسوب میشود. سیر رشدی زبان او تا سه ساله و نیم روند معمول و طبیعی داشته است. به گزارش والدین، او در اثر ترس شدید در یک حادث دچار لکنت ـ از نوع کشیده گویی (کلونیک) ـ شده است .با توجه به یافتههای این پژوهش میتوان چنین گفت که شدت لکنت این فرد در مرحلهی پس از درمان نسبت به خط پایه، تغییر محسوسی را نشان میدهد. علاوه بر این براساس یافتههای برآمده از تحقیق حاضر، امیرعلی در سه مؤلفه لکنت (فراوانی154، دیرش155 و رفتارهای فیزیکی همراه156) نیز کاهش چشمگیری داشته است. او در جلسات درمانی ضمن نواختن تمام سازهای کوبهای به ساز دهنی]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *