منابع مقاله با موضوع گروه کنترل، کاهش اضطراب، آزمون استاندارد

گروه با گروه کنترل105 تکرار، نامگذاری، فهم مطلب بیمارانMIT: بهطرز معناداری بهبود بیشتری در تمام تکالیف برونداد کلامی و در تکالیف فهم مطلب: بهبود قابل توجهی بالاتر از همه کارهای خروجی کلامی. در انجام وظایف درک،بیشتربیماران در گروهMIT بهبود یافته است، اما این آماری معنیدار نبود. اسپرینگر و همکاران106 1993 12 20.3(3-69) متقاطع107 تولید آیتمهای آموزش داده شده و آموزش داده نشده بهبود فوری و بیشتری بعد از درمان زبان شناختی نسبت به MITرخ داده در صورتی که قبل از درمان زبان شناختیMIT انجام شود بهترین عملکرد به دست میآید. بیلین و همکاران 1996 7 18.9 (4-35) زنجیره موردی و عکس برداری از اعصاب108 تست استاندارد زبان پریشی بهبود در نتایج سنجشهای زبانی. در طیMIT: کاهش RH فعال سازی کارل مگنو و همکاران109 1997 2 7.5 زنجیره موردی110 تست تکرار و نامگذاری بهبود بکر111 2000 2 5.5 زنجیره موردی تولید و اصطلاحات تعمیم داده شده بهبود در آیتم های تعلیم داده شده بنکدیپار و همکاران112 2003 7 35.4 گروه یکتا113 خرده آزمونهای تست استاندارد زبان پریشی CIUsدر ارتباط باگفتار بهبود قابل توجه در نتایج سنجشها. تعمیم به گفتار خود انگیخته ویلسون و همکاران114 2006 1 46 موردی تولید آیتمهای تعلیم داده شده و تعلیم داده نشده در تکرار MITدر مقابل تکرار اصولی یافتههای اصلی: بعد از درمان تفاوتی بین تکرار MITو تکرار اصولی نبود. اثرات طولانی مدت:MIT بهطور معنا داری از تکرار اصولی بهتر بود. اسالوگ و همکاران115 2008 2 12.5 کنترل موردی و تصویر برداری از اعصاب116 نامگذاری عکس.CIUsدر ارتباط با گفتار بیماران MITبهبود بزرگتری نسبت به بیماران گروه کنترل داشتند. تعمیم به گفتار خود انگیخته فعالسازیRHناشی از موفقیت MIT اسالوگ و همکاران 2009 6 12 زنجیره موردی و عکس برداری ازاعصاب117 نامگذاری عکس CIUsدر ارتباط گفتاری بهبود قابل توجهی در دادههای سنجش گفتار تعمیم به گفتار خود انگیخته فعال سازی ناشی از RHناشی از موفقیتMIT هاف118 2010 1 48 موردی تولید اصطلاحات آموزش داده شده و آموزش داده نشده. آزمون استاندارد زبان پریشی. کیفیت پرسشنامه عمر. پرسشنامه نماینده برای ارتباطات بهبود اصطلاحات تعلیم داده شده و نشده، همچنین در اقدام بعدی و پیگیری، افزایش اثر بخشی و استقلال در ارتباطی همانطور که در این مقالات دیده میشود در طول سالهای مختلف اثر MIT بر روی زبان پریشی شدید مورد بررسی قرار گرفته است که با توجه به دادههای بهدست آمده همگی نشان دهنده اثرات سودمند MIT بر تولید زبانی در افراد با زبان پریشی شدید بوده است. درکل، نتایج درمان MITبرای 140 نفر مبتلا به زبان پریشی گزارش داده شده است بعد از صدمه تا آغاز MIT از یک ماه تا چندین سال متغیر بود سه تحقیق دادههای رفتاری و تصویربرداری از اعصاب را گزارش دادهاند که مکانیزمهای عصبی متضمن موفقیت MIT را نشان میدهند. در تحقیقی که توسط هاف119 (2010) بر روی نسخه اصلاح شدهای ازMIT بدون مولفه ضربه زدن بر روی یک مرد 69 ساله که مدت 4 سال زبان پریشی بروکاِ مزمن مبتلا بود انجام داد به این نتایج دست یافت که آزمودنی قبلاً MIT را با موفقیت کمی تجربه کرده بود. او با عنصر ضربه زدن مشکل داشت و اصلاحات بسته بندی شده با عاملیت ثابت به طور مخالف بر انگیزه او تأثیر گذاشت. مجموعهای از اصطلاحات بصورت خود کار و خود تولید شده ایجاد شد و از طریق یک طرح خط پایه چند گانه (که بر اساس نوع اصطلاح طراحی شده بود و معیار ثابت با دقت 75% داشت) در دو جلسه متوالی به هر دو مجموعه متحرکها انجام پذیرفت. تعمیم محرک در آخرین جلسه هفتگی ارائه گردید. آزمودنی در جلسات هفتگی 3 ساعتی به مدت 8 هفته حضور داشت. پیگیری دو هفته بعد از درمان با همه محرکها انجام شد. مجموعهای از تستهای استاندارد شده و سنجشهای اعتبار یابی اجتماعی قبل و بعد از درمان اجرا شد. آزمودنی طی چهار هفته در برنامه درمان به دقت 75 درصد دراصطلاحات خودکار دست یافت که از طریق مرحله نگهداری و دو جلسه پیگیری حفظ و نگهداری شد. عملکرد در اصطلاحات خود تولید شده طیّ 8 جلسه پس از درمان 55 درصد بودکه با 2جلسه پیگیری ابقا گردید. عملکرد بهبود یافته در تستهای استاندارد شده بهطور برجسته برای مهارتهای نوشتن، خواندن و درک شنیداری مشاهده شد و همچنین برخی بهبودها در گفتارخود به خودی و نامگذاری درک افزایش یافته از اثربخشیهایارتباطی بهطور مستقلانه برای آزمودنی و همسرش گزارش شده بود. در کل آزمودنی بهطور قابل توجیهی توانایی خود را در ایجاد اصطلاحات کوتاه استفاده ازMIT فاقد ضربه زدن افزایش داد؛ بنابراین به نظر میرسد MITگزینه قابل ترقی و رشد برای بالا بردن برونداد کلامی در]]>