منابع مقاله با موضوع and، al، Anxiety

نوامبر 30, 2018 0 Comments

105 Group with control group
106 .Springer et
107 .Belin et al
108 Case series and neuroimaging
109 .Carlomagno et
110 Case series
111 .Baker
112 .Bonakdapour et al
113 Single group
114 .Wilson et al
115 .Schlaug et al
116 Case-control and neuroimaging
117 Case series and neuroimaging
118 .Hough
119.Hough
120 Single subject design
121 Morgan and Morgan
122.Revised Childrenes Manifest Anxiety Scale
123.Stuttering Severity Instrument3
124.Revised Childrenes Manifest Anxiety Scale
125 .Rail
126.Revised Childrenes Manifest Anxiety Scale
127. “What I Think and Feel”
128. Reynolds and Richmond
129.Carey
130.Faulstich
131.Parin and lest
132.Weiss Nyvksy
133.Molik
134.Call shifts and Curie
135.Rynvlydz and Pjt
136.Kalin and last
137.Wilson
138.Chybayva
139.Mjvny
140.Visual analysis
141.Slope
142.Brossart
143.Parker
144.Olson
145.Mahadevan
146.Effect size
147.Scruggs
148.Mastropieri
149. Mean Baselline Reduction
150.Campbell
151.Revised Childrenes Manifest Anxiety Scale
152.Melodic Intonation Therapy
153.Meulenet al
154. از تقسیم هجاهای لکنت شده بر کل هجاهای خوانده شده فراوانی لکنت به دست میآید.
155. میانگین مدت زمان سه مورد از طولانی ترین موارد لکنت برحسب دهم ثانیه.
156. حرکاتی(از جمله شکلک و حرکات صورت، صدایهای مثل فین و سوت) که بههمراه لکنت دیده میشود.
157.Harry Suk et al
158.Shin and Kim
159. Component Control (Dismantaling Comparison Design)
160. Last, C.G.(1993). Anxiety Across the Life-span: A Developmental Perspective. NewYork: Springer.
—————
————————————————————
—————
————————————————————
120
‌أ
‌د
95
115
]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *