منابع مقاله با موضوع Education، استان لرستان، دانش آموز

نوامبر 30, 2018 0 Comments

منظور از این که “محّبت ها را باید روی سنگ و بدیها را روی شن نوشت” چیست؟
بهنام خدا
آزمون روخوانی پایه ششم ابتدایی
داستان کر و کور و برهنه
در شهری همه مردم در رفاه کامل زندگی میکردند و مشکلی برای کسی وجود نداشت، شهر بسیار تمیز و مرتب بود، همه مردم دارای خانه بوده و هرکس کار مناسبی داشت.
در این میان تنها سه نفر بودندکه با هم فرق داشتند، اول شخصی بود که بسیار کم میدید، امّا ادّعا میکرد چشمانش از تیزبینی همانند عقاب است، نفر دوم شخصی بود که بسیار کم میشنید، امّا ادعا میکرد در شنیدن از سگها صداها را بهتر تشخیص میدهد، نفر سوم کسی بود که برهنه بود و لباسهای پاره و فرسودهای به تن داشت.
روزی آن سه در کنار دیواری نشسته بودند و با هم حرف میزدند، حرف زدن آنها ادامه یافت، تا جایی که خورشید غروب کرد و شب فرا رسید.
مقداری از شب گذشته بود، همه مردم در خواب بودند، امّا این سه خوابشان نمیآمد.
ناگهان مرد کور گفت: ساکت شوید، چشمهای تیز بین من چیزی از راه دور دید، دوستانش از او خواستند تا بگوید چه میبیند، او گفت: لشکری را میبینم که به سوی ما میآیند و میدانم چند نفر هستند و از چه کشوری آمدهاند.
مرد کر که خواست از او عقب نماند گفت: راست میگویی من صداهای آنان را میشنوم و میدانم در مورد چه چیزی صحبت میکنند، حتی صدای حرفهای آهسته آنان را نیز میشنوم.
مرد سوم هم برای عقب نماندن از آنان گفت: وای بر من، میترسم به من حمله کرده و لباسهایم را ببرند.
آنان کمی منتظر ماندند تا ببینند چه اتفاقی میافتد، اما میدانستند حرفهایشان بیارزش است.
مرد کور پیش خود مرد برهنه را مسخره کرده و میگفت: لباسهای تو چقدر ارزش دارد که آن لشکر بیایند و آن را ببرند.
مرد برهنه با خودش میگفت: این مرد کور چقدر نادان است، چشمش آنقدر بینایی ندارد، که در روز روشن جلوی پایش را ببیند، اما این موقع شب ادعا میکند لشکری را از فاصله دوری میبیند، حتی میداند آنان چند نفرند و از کدام کشور میباشند.
بسمه تعالی
رضایت نامه
اینجانب………………. به عنوان ولی دانش آموز …………. پایه ………… مدرسه ………………
شهرستان الشتر، استان لرستان رضایت خود را جهت شرکت فرزندم در کلاسهای درمانی پژوهش مورد نظر، بیان میدارم.
امضا ولی دانشآموز تاریخ
امضا پژوهشگر
مقیاس تجدیدنظر شده اضطراب آشکار کودکان (RCMAS)
” آنچه من فکر و احساس میکنم”
این مقیاس یکی از معتبرترین و پرمصرفترین آزمونهای اضطراب برای کودکان و نوجوانان است (لست160، 1993) این مقیاس به منظور ارزیابی حضور و یا غیاب نشانههای متنوع مربوط به اضطراب طراحی گردیده است.
در این آزمون از کودکان خواسته میشود به هر یک از گویهها به شکل بلی/خیر پاسخ دهند و هر گویه
نمره صفر یا یک میگیرد. دامنه نمرات مربوط به اضطراب از صفر تا 28 و برای گویههای مربوط به
دروغ سنجش از صفر تا 9 متغیر میباشد. نمره کمتر در مقیاس اضطراب بیانگر سطح پایین تر اضطراب و نمره کمتر در مقیاس دروغ سنج بیانگر میزان صداقت بیشتر آزمودنی در پاسخگویی به سوالات است. گویههای شماره 4، 8، 12، 16، 20، 24، 32 و 36 مقیاسهای دروغ سنج را تشکیل میدهند.
مقیاس تجدیدنظر شده اضطراب آشکار کودکان (RCMAS)
نام و نام خانوادگی: ………………………………… تاریخ: ………………………………………
مدرسه:…………………….. کلاس:……………………… سن:…………………….. جنس: ……………………………
دستورالعمل: تعدادی جمله در زیر آمده است که نشان میدهد برخی مردم چه احساسی در مورد خود دارند یا چگونه درمورد خود فکر می کنند. هر جمله را به دقت بخوانید. جواب صحیح یا غلط وجود ندارد. شما فقط میتوانید به ما بگویید چه احساسی دارید یا اینکه چگونه فکر می کنید.
به یاد داشته باشید که بعد از خواندن هر عبارت از خود بپرسید: آیا این حالت در مورد من صحیح است؟ اگر درست است، زیر ستون بلی رو به روی هر عبارت علامت ضربدر و اگر پاسخ شما خیر است زیر ستون خیر علامت بگذاید. همه سوالات را پاسخ دهید حتی اگر در تصمیم گیری مشکل دارید.
ردیف
عبارت
بلی
خیر
1
تصمیم گیری برایم مشکل است.
2
وقتی چیزی مطابق میلم نباشد، عصبی میشوم.
3
به نظر می رسد، دیگران کارشان را راحت تر از من انجام میدهند.
4
هر کس را که می شناسم، دوست دارم.
5
اغلب اوقات نفس کشیدن برایم مشکل است.
6
بیشتر اوقات نگران هستم.
7
من از خیلی چیزها می ترسم.
8
همیشه مهربان هستم.
9
به راحتی عصبانی میشوم.
10
درباره آنچه والدینم به من خواهند گفت، نگرانم.
11
احساس میکنم دیگران روش انجام کارهای مرا دوست ندارند.
12
همیشه با ادب هستم.
13
به خواب رفتن در شب برایم سخت است.
14
درباره آنچه که دیگران در موردم فکر می کنند، نگران هستم.
15
حتی وقتی با دیگران هستم احساس تنهایی میکنم.
16
همیشه خوب هستم.
17
اغلب اوقات در معدهام احساس ناراحتی و بیماری میکنم.
18
احساساتم به راحتی دستخوش آسیب میشوند.
19
احساس میکنم دستانم عرق میکنند.
20
همیشه با دیگران خوش رفتار هستم.
21
بسیار خستهام .
22
درباره آنچه که اتفاق خواهد افتاد، نگرانم.
23
سایر بچهها از من خوشحالترند.
24
همواره راست میگویم.
25
خوابهای بد می بینم.
26
وقتی به چیزی ایراد میگیرم، احساساتم به راحتی جریحهدار می شود.
27
احساس میکنم کسی به من میگوید که کارها را به روش غلط انجام میدهم.
28
هرگز عصبانی نمی شوم.
29
من گاهی اوقات وحشت زده از خواب بیدار می شوم.
30
شبها که به خواب می روم، نگرانم.
31
هنگامی که تکالیف مدرسه را انجام میدهم، تمرکز کردن برایم مشکل است.
32
هرگز چیزی را که نباید، نمیگویم.
33
در صندلی خود بسیار می لولم.
34
عصبی هستم.
35
بسیاری از مردم بر ضد من هستند.
36
هرگز دروغ نمیگویم.
37
من اغلب نگران هستم که اتفاق بدی برایم بیفتد.
Abstract:
verbo-tonale is the fondemental factor in expressing ideas in social interchanges and educational functions. Having an effective relationship requires language and verbal skills. People who stutter like other nervous people are capable to suffer from fear, anxiety and stress. Researchers are shown that the anxiety could aggravate stuttering and more anxiety is more severe stuttering anxiety. Music is one of non-medicinal treatments for anxiety reduction and stammering. The rhythm and the sound of music could ease the speech disorders like stuttering. Studies shown the rhythmic motive could reduce the stuttering, obviously. The goal of current study is the analysis of melodic songs on stuttering and anxiety disorders among elementary students. Current study uses a single case method. Therefore, during 16 sessions, 5 students were significant stuttering treatment. Then, separately before and after intervention for five times, two severities stuttering tests and three obvious anxiety tests were examined. Visual analysis results and little data showed that as a result of the treatment, the severity of stuttering per five children. Also as a result of the analysis of quality and quantity of data are derived from test anxiety children apparent it became clear that after the end of treatment generally have reduced anxiety in the form of transports. On this basis, can be said of the vocal treatment is effective in reducing anxiety and stuttering melodic.
Key words: Melodic intonation therapy, stammering, anxiety
Shahid Beheshti University
Faculty of Education and Psychology
Dissertation submittad for Mastreres degree
Discipline of General Psychology
Title:
Effectiveness Melodic Intonation Therapy reducing and anxiety in children
Supervisor:
Dr. Masood Sharify and Dr. Ali Zadeh Mohammadi
Co Supervisor:
Dr. Hussein Pvrshhryar and Dr. Mrtza Farazi
Refrees:
Dr. Mahmoud Heydari and Abolghasem Mehrinjat
By:
Fereshte yosefvand
February 2014
Shahid Beheshti University
Faculty of Education and Psychology
Dissertation submittad for Mastreres degree
Discipline of General Psychology
Title:
Effectiveness Melodic Intonation Therapy reducing and anxiety in children
Supervisor:
Dr. Masood Sharify and Dr. Ali Zadeh Mohammadi
Co Supervisor:
Dr. Hussein Pvrshhryar and Dr. Mrtza Farazi
By:
Fereshte yosefvand
February 2014
1.Boum
2 Melodic Intonation Therapy
3 Melodic Intonation Therapy
4.Hough
5.Melodic intonation therapy
6.Stuttering Severity Instrumen
7.Revised Childrenes Manifest Anxiety Scale
8.Adgarkys
9.Mary Basanv
10.Kate Mvky
11.Psylvanya
12.Gold and Held
13.Melody
14. Harmony
15.Rhythm
16.Timber
17.Snarydr and Lyndvkvyst
18.Dale Aytvly
19.Melodic intonation therapy
20.Krauss and gallon
21.Albert Asparkr and Holmes
22.Meulen
23 Mieke
24
25 Gerard
26 Ribbers
27.Speechlanguage pathologist
28.Nvrdvf and Robbins
29.Caudal
30.Dul cruse
31.Orff Shvrlvk
32.Sharmrvk
33.Tub, Mac-Ray
34.Guided Imagery and Music
35.Developmental music therapy
36.Rutland center
37 .Georgia
38.Vdat al.
39.Krychly and Henson
40.Astrytr
41.Dsyrnr and Fine
42.Ted – Andrews
43..Brownell
44.Jvchymyz
45.Clonic
46.Tonic
47.Smiley Blanton
48.Blvml
49.Bom
50.Bering Brynglsvn
51.Sheehan
52.Karvt
53.Wendell Johnson
54.Doctor Vice Dvnlap
55.Van Raypr
56.John M. Fletcher
57.Mybl F Guilford
58.Pierre Van
59 .Vdbrg
60 .Robin
61 .Ashmalz
62.Frvshlz
63 .Pavlov
64 .Vlp
65.Ashmyz
66.Anxiety
67.Ranpzshky Society of America
68.Helen Knrly
69.Sarason and Sarason
70.Kaplan and Sadvk
71.Behavioral symptoms.
72.Physical Symptoms
73.Generalized Anxiety
74.Hilgard
75.Panic Disorder
76.Hilgard
77.Panic Disorder
78.Specific Phobia:
79.Social Phobia
80.Disorder Obsessive-action
81.Traumatic stress disorder.
82. Ashpil berg
83.State anxiety
84.Attribute or trait anxiety.
85.Miller
86.Mdsnn and Mitchell
87.Marsh
88Fitch
89Mitchell and Mai
90.Eliout
91.Davies
92.Chan and Cheng
93.Levine
94 Jiang et al
95 Jimenez et al
96 .Sparks et al.
97 Case series
98.Marshal and Holtzapple
99 Case series
100 .Goldfarb and Bader
101 Case
102 .Naeser and Helm-Estabrooks
103 Retrospective
104 .Popovici and]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *