منابع مقاله درمورد اثرات ثابت، معنادار بودن، نرم افزار

نوامبر 30, 2018 0 Comments

3-11-1 آزمون معنی دار بودن مدل رگرسیونی
در هر فرضیه جهت بررسی معنی دار بودن مدل رگرسیون و آزمون ضرایب معنیدار آن، که دلالت بر معنی دار بودن روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته است، از آماره F استفاده شده است از آنجایی که برای آزمون آماری در این تحقیق فرضیه ها به عنوان فرض جانشین (H1) در نظر گرفته شده اند، زمانی فرضیه تایید میشود که F محاسبه شده از F جدول بزرگتر باشد.
فرمول 3-5
همچنین در صورتیکه مقدار احتمال (P-VALUE) محاسبه شده بر مبنای آماره F ،کمتر از 05/0 باشد، فرض صفر آماری مبنی بر عدم معنیداری مدل رگرسیونی رد، و فرض معنی دار بودن مدل تایید میگردد.
3-11-2 بررسی مفروضات آزمون ضرایب مدل رگرسیونی
در این مرحله به بررسی صحت فرضیات زیر بنایی که عبارتند از همگنی واریانس، استقلال باقیماندهها و هم خطی چند گانه پرداخته شده است.
الف) از نمودار پراکنش باقیمانده های استاندارد شده در مقابل پیشبینیهای استاندارد شده برای بررسی همگنی واریانس استفاده شد که وجود تقارن حول خط صفر و عدم وجود روند در نمودار مذکور نشاندهنده همگنی در واریانس است.
ب) برای بررسی استقلال باقیمانده ها از آماره دوربین واتسون استفاده شده است اگر مقدارآماره دوربین واتسن نزدیک به عدد 2 بود، استقلال باقیمانده ها پذیرفته می شود. اما اگر آماره دوربین واتسون بین (1.5تا2.5)نباشد ،بنا براین نتایج بیانگر وجود خود همبستگی در پسماندهای معادله تخمین زده شده است.برای رفع خود همبستگی از فرایند خودرگرسیونی مرتبه اول AR(1) برای خطای تصریح استفاده می شود.
ج) برای بررسی عدم وجود همخطی بین متغیرهای مستقل (همخطی به معنی وجود ارتباط معنی دار بین متغیرهای مستقل می باشد که برای رگرسیون مطلوب نیست و مشکلاتی را ایجاد می کند) از آماره های TOL37 و VIF38 استفاده شد مقادیر کوچکتر از 5 آماره VIF و مقادیر نزدیک به یک برای TOL نشاندهنده عدم وجود همخطی بوده است.
در انتها اگر تمام فرضیات فوق مورد تایید قرار گرفتند صحت حاصل از مدل برازش شده مورد تایید قرار گرفته است.
برای تشخیص همخطی (وجود ارتباط خطی معنی دار بین متغیرهای مستقل مدل) از معیارهای TOL و VIF استفاده شده که بر اساس فرمولهای زیر محاسبه شده اند:
فرمول 3-6
فرمول 3-7
که در آنهاR_j^2 ضریب تعیین حاصل از رگرسیون متغیر مستقل j ام بر روی سایر متغیرهای مستقل است :
فرمول 3-8
مقادیر نزدیک به صفر ?TOL?_j و مقادیر بزرگتر از 10 آماره?VIF?_j نشاندهنده وجود همخطی می باشد.
جهت بررسی استقلال باقیمانده ها از آماره دوربین واتسن استفاده شده است.
اگر مقدار آماره دوربین واتسن نزدیک به عدد 2 بوده، نشاندهنده استقلال باقیمانده هاست که آماره آن عبارتست از :
فرمول 3-9
3-11-3 آزمون متغیرهای حذف شده (omitted variabls)
با استفاده از این آزمون میتوان مجموعه متغیرهای کنترلی را به تخمین که از قبل با حضور متغیر مستقل انجام شده، اضافه نموده و متوجه میشویم که آیا این متغیرهای اضافه شده اثرمعناداری در توضیح تغییرات متغیر وابسته دارند. در این صورت فرضیه صفر این آزمون دلالت براین دارد که مجموع متغیرهای اضافه شده بطور مشترک معنادار نیستند.
3-12- خلاصه فصل
در این فصل ابتدا، روش تحقیق، روش گردآوری داده ها، جامعه آماری و نمونه آماری تحقیق بیان شد. سپس متغیرهای تحقیق(متغیرهای مستقل، متغیر وابسته، کنترلی) و مدلهای مورد استفاده برای اندازهگیری آنها شرح و توصیف گردید. بنابراین، هر یک از فرضیهها استخراج گردید و در نهایت مدلهای آماری و روشهای آزمونی به کار گرفته شده، تبین شد.
فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه
تحلیل رگرسیونی، روش آماری برای بررسی رابطه بین متغیرها و بطور کلی پژوهشهای علی است. در این روش، رابطه بین متغیر یا متغیرهای مستقل با متغیر وابسته نشان داده میشود. روش آماری مورد استفاده در این پژوهش روش رگرسیون چندگانه با استفاده از دادههای ترکیبی است. انگیزه اصلی در ترکیب دادههای مقطعی و سری زمانی، آن است که در صورت تعیین مدل مناسب، برآورد، استنباط و پیشبینی کارآتری فراهم میآید (مومنی و قیومی 1388، 107).
در این فصل دادههای شرکتهای عضو نمونه مورد بررسی درارتباط با فرضیهها به عنوان منبع اساسی برای تجزیه و تحلیل مورد استفاده قرار گرفته است. برای تجزیه و تحلیل دادههای گردآوری شده از روشهای آماری توصیفی و آمار استنباطی و همچنین رسم جداول و نمودارها استفاده شده است. استفاده از آمار توصیفی با هدف تلخیص اطلاعات جمع آوری شده و شناخت بیشتر جامعه مورد بررسی قرار گرفته است و هدف آمار توصیفی، توصیف، استخراج نکات اساسی و ترکیب اطلاعات به کمک زبان اعداد میباشد. هدف آمار استنباطی، به طور کلی انجام استنباط درباره جامعه از طریق تجزیه و تحلیل اطلاعات موجود در دادههای نمونه و همچنین سنجش عدم قطعیتی است که در این استنباطها وجود دارد. در این راستا فرضیهها تحقیق با روشهای مناسب آماری توسط نرم افزار Eviews6 مورد آزمون قرار گرفتهاند.
4-2- آزمونهای مربوط به داده های پانلی
وقتی که از دادههای پانلی استفاده میشود، باید آزمونهای مختلفی برای تشخیص روش تخمین مناسب انجام داد. ارجحترین آنها آزمون چاو، آزمون بروش -پاگان و آزمون هاسمن می باشد.
4-2-1 آزمون چاو
در اینجا برای انتخاب بین الگوی داده های تلفیقی و الگوی داد ه های تابلویی با اثر ثابت از آزمون چاو استفاده شده است. نتایج حاصل از این آزمون که در جدول زیر نشان داده شده است، بیان میکند که در این تحقیق در سطح اطمینان 95 درصد فرضیه صفر رد میشود. بنابراین باید از الگوی دادههای تابلویی با اثر ثابت استفاده کرد.
جدول 4-1: نتایج آزمون چاو
نوع الگو
F???????
احتمال
فرضیه اول
مدل ROA
??????
??????
مدل Tobin’s q
??????
??????
فرضیه دوم
مدل ROA
??????
??????
مدل Tobin’s q
??????
??????
4-2-2 آزمون بروش پاگان
در اینجا برای انتخاب بین الگوی داده های تلفیقی و الگوی دادههای تابلویی با اثر تصادفی از آزمون بروش پاگان استفاده شده است. نتایج حاصل از این آزمون که در جدول ذیل نشان داده شده است، بیان می کند که در سطح اطمینان 95درصد فرضیه صفر رد میشود بنابراین در این تحقیق باید از الگوی دادههای تابلویی با اثر تصادفی استفاده کرد.
جدول 4-2: نتایج آزمون بروش- پاگان
نوع الگو
F???????
احتمال
فرضیه اول
مدل ROA
??????
????
مدل Tobin’s q
??????
??????
فرضیه دوم
مدل ROA
??????
????
مدل Tobin’s q
??????
??????
4-2-3 آزمون هاسمن
در اینجا برای انتخاب بین الگوی داده های تابلویی با اثر تصادفی و الگوی داده های تابلویی با اثر ثابت از آزمون هاسمن استفاده شده است. نتایج حاصل از این آزمون که در جدول ذیل نشان داده شده است آماره برابر با صفر و احتمال متناظر با آن برابر با یک است. نتیجه گویای این مطلب است که آزمون هاسمن قادر نیست به خوبی پاسخ دهد که مدل به روش اثرات ثابت یا به روش اثرات تصادفی برآورد شود؟ لذا می بایست از معیاری دیگر استفاده شود.
جدول 4-3: نتایج آزمون هاسمن
نوع الگو
Test Summary
Chi-Sq. Statistic
Chi-Sq. d.f.
Prob.
فرضیه اول
مدل ROA
Cross-section random
?
?
?
مدل Tobin’s q
Cross-section random
?
?
?
فرضیه دوم
مدل ROA
Cross-section random
?
?
?
مدل Tobin’s q
Cross-section random
?
?
?
در جدول مربوط به تخمین مدل به روش اثرات تصادفی، خروجی به نام Effect Specification وجود دارد که حاوی اطلاعاتو است. وزن نسبت به از طریق کمیتی بنام Rho یا ? نمایش داده می شود هر چهبزرگتر باشد و ? آن نیز بزرگتر باشد شواهد اینکه مدل اثر ثابت باشد قوی تر است و انتخاب مدل اثرات ثابت موجه است. سهم زیادی از تغییرات جمله خطا دارد پس لازم است مدل به روش اثرات ثابت برآورد شود.
جدول 4-4: مقایسه و برای تعیین اثرات ثابت یا تصادفی
نوع الگو
Effects Specification
S.D.
Rho
فرضیه اول
مدل ROA
Cross-section random
????????
??????
Idiosyncratic random
????????
??????
مدل Tobin’s q
Cross-section random
????????
??????
Idiosyncratic random
????????
??????
فرضیه دوم
مدل ROA
Cross-section random
????????
??????
Idiosyncratic random
????????
??????
مدل Tobin’s q
Cross-section random
????????
??????
Idiosyncratic random
????????
??????
4-3- آمار توصیفی
در این فصل ابتدا جدول 4-5 حاوی آمار توصیفی دادههای مورد مطالعه شامل میانگین، انحراف معیار، حداقل، حداکثر و چولگی میباشد. با توجه به اینکه از روش ترکیب دادههای سری زمانی و مقطعی برای آزمون فرضیههای پژوهش استفاده شده است. بنابراین تعداد مشاهدات سال شرکت39 براساس دادههای ترکیبی متوازن، 568 مشاهده بوده است.
جدول 4-5: آماره های توصیفی
متغیر ها
بازده داراییها
کیو توبین
سیاست سرمایه گذاری
سیاست تامین مالی
رشد
اندازه
اهرم مالی
ROA
TOBINSQ
WCIP
WCFP
GROWTH
SIZE
LVRG
میانگین
107/0
368/1
64/0
556/0
190/0
573/11
652/0
میانه
09/0
201/1
674/0
572/0
15/0
525/11
666/0
حداکثر
620/0
687/5
96/0
37/1
02/3
208/13
938/1
حداقل
34/0-
351/0
0831/0
053/0
77/0-
255/10
176/0
انحراف معیار
123/0
610/0
181/0
203/0
336/0
516/0
198/0
چولگی
620/0
629/2
721/0-
087/0
210/2
481/0
444/0
تعداد مشاهدات
568
568
568
568
568
568
568
جدول آماره های توصیفی متغیرهای تحقیق (جدول 4-5) نشان میدهد، میانگین متغیر وابسته ROA حدود 11/0 میباشد و متغیر وابسته کیو توبین دارای میانگین 368/1 می باشد. با توجه به اینکه ضریب چولگی متغیر کیو توبین 62/2 است، تفاوت چندان زیادی با توزیع نرمال ندارد و چوله به سمت راست است. متغیر سیاست تامین مالی با چولگی 086/0 بیشترین انطباق را با منحنی نرمال دارند و همچنین متغیر سیاست سرمایهگذاری دارای ضریب چولگی منفی است.بیان میکند که این متغیر چوله به سمت چپ دارد.
4-4-آمار استنباطی
در تحقیق حاضر برای آزمون استقلال مشاهدات از آماره دوربین واتسون40، برای آزمون معناداری متغیر مستقل از آماره t، برای آزمون معنادار بودن مدلهای مربوط به فرضیات تحقیق از آماره فیشر41 و برای بررسی عدم وجود همخطی بین متغیرهای مستقل و کنترل از آماره های Tol و VIF استفاده شده است. همچنین از نمودار پراکنش باقیماندههای استاندارد شده در مقابل پیشبینیهای استاندارد شده برای بررسی همگنی واریانس استفاده شد، که وجود تقارن حول خط صفر و عدم وجود روند در نمودار مذکور نشان دهنده همگنی در واریانس میباشد.
4-4-1 آزمون خود همبستگی باقیماندهها
خود همبستگی نقض یکی از فرضهای استاندارد الگوی رگرسیون است. از آماره دوربین واتسون میتوان جهت تعیین وجود خودهمبستگی در الگوی رگرسیون استفاده کرد. آماره دوربین – واتسون عدم همبستگی جملات خطا (باقیمانده ها)]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *